یقه پله ای

 • الگو یقه ب ب

            • الگو دامن لاله

  الگو دامن لاله

  شکل زیر الگوی پشت دامن خمره ای ست  شکل زیر الگوی جلو دامن خمره ای است از قسمت خط وسط جلو به اندازه 10 الی 15 سانت اضافه میکنیم برای روی هم گرد جلودر قسمت کمر به سمت پهلو اوزمان میخورد تعداد اوزمان بستگی به تعداد پیلی های دلخواه میباشدمیزان هلال پایین جلو نیز دلخواه میباشد    فاصله بین پیلیها و عرض پیلی ها نیز دلخواه میباشد در اینجا فاصله بین پیلی 4 الی 5 سانت و عرض پیلی 4 سانت میباشد      

 • الگو یقه ایستاده سر خود

  الگو یقه ایستاده سر خود

          محل سجاف در شکل زیر مشخص شده است