اصلاح مصوبه شوراي عالي اداري در خصوص ساماندهي فضاهاي اداري

شماره 7539/206                        1/4/1390 مصوبه شوراي عالي اداري در خصوص ساماندهي فضاهاي اداري  دستگاه‌هاي اجرايي كشور كليه دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري شوراي عالي اداري در يكصد و چهل و نهمين جلسه مورخ 5/2/1390 بنا به پيشنهاد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور، در اجراي بند (14) ماده (115) قانون مديريت خدمات كشوري و به منظور بهره‌برداري مطلوب از ساختمان‌هاي اداري، تخصيص مناسب فضاي اداري و كاهش هزينه‌هاي ناشي از تأمين، بهره‌برداري و نگهداري ساختمان‌هاي دولتي تصويب نمود: ماده1ـ از تاريخ ابلاغ اين مصوبه، فضاهاي اداري و رفاهي موردنياز دستگاه‌هاي اجرايي بر اساس ضوابط و استانداردهاي بكارگيري فضاها، تجهيزات و ملزومات اداري، موضوع ماده (39) قانون مديريت خدمات كشوري تعيين مي‌شود. تبصره ـ ساختمان‌هايي كه داراي كاربري آموزشي و درماني مي‌باشند و در حال حاضر به همين منظور مورد بهره‌برداري قرار دارند، فضاي اداري محسوب نشده و مشمول اين مصوبه نمي‌باشند. ماده2ـ به منظور تسريع در تصميم‌گيري و اجراي اين مصوبه، كارگروه ساماندهي فضاها و ساختمان‌هاي اداري با تركيب اعضا و وظايف و اختيارات زير تشكيل مي‌شود: الف) تركيب اعضاء : 1ـ معاون اجرايي رييس‌جمهور: رييس كميته 2ـ معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور: دبيركميته 3ـ معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور 4ـ وزير امور اقتصادي و دارايي 5 ـ وزير مسكن و شهرسازي 6 ـ وزير كشور 7ـ بالاترين مقام دستگاه اجرايي ذي‌ربط ب) وظايف و اختيارات: 1ـ بررسي و تأييد پيشنهاد دستگاه‌هاي اجرايي در خصوص نياز به فضاهاي اختصاصي و فضاهاي با كاربري خاص 2ـ تأييد ساختمان‌ها و فضاهاي اداري مازاد و كمبود دستگاه‌هاي اجرايي 3ـ تأييد دستگاه بهره‌بردار از ساختمان‌ها و فضاهاي اداري مازاد دستگاه‌هاي اجرايي 4ـ جمع‌آوري اطلاعات و تهيه گزارش‌هاي تحليلي و مديريتي براي ارائه به مراجع ذي‌ربط 5 ـ تشكيل گروههاي كارشناسي براي انجام بازديدهاي ميداني و تهيه گزارش‌هاي لازم از وضعيت فضاهاي اداري دستگاههاي اجرايي تبصره1ـ دبيرخانه كارگروه مذكور در معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور مستقر مي‌باشد. تبصره2ـ بررسي و اتخاذ تصميم در خصوص ساختمان‌ها و فضاهاي اداري مستقر در استان تهران، در سطح ستاد و ادارات كل استان بر عهده كارگروه مذكور مي‌باشد. تبصره3ـ كارگروه ساماندهي فضاها و ساختمانهاي اداري در هر استان بامسئوليت استاندار و عضويت دستگاههاي ذي‌ربط با شرح وظايف فوق تشكيل مي‌گردد. ماده3ـ دستگاه‌هاي اجرايي موظفند ظرف مدت (3) ماه گزارش عملكرد خود را در چهارچوب مفاد ماده (39) قانون مديريت خدمات كشوري به دبيرخانه كارگروه ارايه نمايند. ماده4ـ دستگاه‌هاي اجرايي در صورت نياز به احداث، خريد يا اجاره ساختمان، لازم است گزارش آن را به همراه دلايل توجيهي به كارگروه ساماندهي فضاها و ساختمان‌هاي اداري ارائه نموده و مجوز لازم را اخذ نمايند. تبصره ـ معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور و استانداري‌ها موظفند در تدوين و تخصيص بودجه براي احداث، خريد يا اجاره ساختمان توسط دستگاه‌هاي اجرايي، مجوز كارگروه ساماندهي فضاها و ساختمان‌هاي اداري را از دستگاه اجرايي مطالبه نمايند. ماده5 ـ با توجه به فناوري‌هاي نوين و بكارگيري رويكردهاي جديد نظير اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها، دوركاري و... دستگاه‌هاي اجرايي موظفند فضاي مشترك به همراه تجهيزات مناسب براي كاركنان دوركار را پيش‌بيني نمايد. ماده6 ـ معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور موظف است با هماهنگي وزارت مسكن و شهرسازي، ظرف مدت (6) ماه نسبت به بازنگري مفاد نشريه فني 178 (ضوابط طراحي ساختمان‌هاي اداري) و تطبيق آن با مفاد اين مصوبه اقدام نمايد. ماده7ـ دستگاههاي اجرايي در سطح ملي و استانداران در سطح استان مكلفند ضمن رعايت قوانين و مقررات مربوطه، ساختمانها و امكاناتي كه در تطبيق با مفاد اين مصوبه موردنياز نمي‌باشد را به فروش رسانده، از محل درآمد آن نسبت به اتمام طرح‌هاي نيمه‌تمام و اجراي طرح‌هاي تحول اداري اقدام نمايند. معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور موظف است تسهيلات قانوني لازم را براي اجراي اين بند فراهم نمايد. ماده8 ـ به منظور ايجاد وحدت رويه و يكپارچه‌سازي در احداث ساختمان‌هاي دولتي، كليه فعاليت‌هاي مربوطه نظير امور برنامه‌ريزي، مطالعاتي، اجرايي و... در وزارت مسكن و شهرسازي متمركز مي‌گردد. تبصره ـ دستگاههاي مشمول ماده (56) قانون برنامه پنجم توسعه از مفاد اين بند مستثني مي‌باشند. ماده9ـ وزراء ، رؤساي سـازمان‌هاي مسـتقل و استانداران مسئول حسن اجراي اين مصوبه بوده و دبيرخانه شوراي عالي اداري گزارش مستمر نحوه اجراي آن را به شورا ارايه مي‌نمايد. تبصره ـ براي استانداراني كه در انجام اين ضوابط اقدام مؤثر نمايند، از محل 5% موضوع ماده (38) قانون بودجه سال 1390 پاداش عملكرد داده خواهد شد تا صرف رفاهيأت كاركنان استان و دستگاه واگذارنده نمايند. رييس‌جمهور و رييس شوراي عالي اداري ـ محمود احمدي‌نژاد پيوست مصوبه شوراي عالي اداري «استاندارد تأمين و بكارگيري ساختمان‌هاي دولتي» 1ـ مفاهيم و تعاريف: 1ـ1ـ فضاهاي اصلي اداري: منظور فضاهايي هستند كه كار اصلي اداري مستقيماً در آنها انجام مي‌شود. از قبيل اتاق‌هاي مديريت، كارشناسي (يك يا چندنفره)، فضاي انجام امور دفتري، بايگاني‌هاي جاري (در ارتباط مستقيم با كار اداري)، و... 1ـ2ـ فضاهاي وابسته: منظور فضاهايي هستند كه براي تسهيل و خدمات‌رساني انجام كار پيش‌بيني‌شده و در كنار فضاهاي اصلي شكل مي‌گيرند. از قبيل سالن اجتماعات، كتابخانه، كلاس‌هاي آموزشي، اتاق جلسات. 1ـ3ـ فضاهاي پشتيباني: منظور فضاهايي هستند كه براي تأمين رفاه كاركنان و براي پشـتيباني فعاليـت‌ها و خدمـات اداري در ساخـتمان پيـش‌بيني شـده است. از قبيل اتاق سرور، نمازخانه، چاپ و تـكثير، آبدارخانه، تأسيسات و انبار ملزومات، سرويس‌هاي بهداشتي. 1ـ4ـ فضاي موردنياز براي ارباب رجوع: منظور فضاهايي هستند كه براي تكريم ارباب رجوع جهت دريافت خدمات موردنظر مشخص مي‌گردد. 1ـ 5 ـ فضاهاي گردش: منظور فضاهايي هستند كه براي ارتباط دادن بين فضاهاي اصلي، وابسته و پشتيباني پيش‌بيني مي‌شوند. از قبيل راهروها، راه‌پله‌ها. 1ـ6 ـ فضاهاي اختصاصي: منظور فضاهايي هستند كه بر حسب وظايف و مأموريت‌هاي دستگاه اجرايي، اختصاصاً ايجاد مي‌گردد. از قبيل آزمايشگاه در سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي، خزانه در بانك‌ها، موزه‌هاي سازمان ميراث فرهنگي. 1ـ7ـ زيربناي خالص: عبارتست از مجموع فضاهاي اصلي اداري، وابسته، رفاهي و پشتيباني و ارباب رجوع. 1ـ 8 ـ تجهيزات اداري: مجموعه وسايل و ملزوماتي است كه كاركنان دستگاه‌هاي اجرايي متناسب با پست سازماني، نيازهاي شغلي و فضاي اداري موجود، براي انجام وظايف و مأموريت‌هايشان در راستاي تحقق اهداف سازماني نياز دارند. 2ـ نسبت قابل قبول سطح زيربناي هر يك از فضاهاي اصلي اداري، وابسته، پشتيباني و ارباب رجوع به مجموع آنها (زيربناي خالص) اين استاندارد به شرح ذيل مي‌باشد:  

سطح زيربناي فضاهاي اصلي

سطح زيربناي خالص  
 

 


فضاهاي اصلي اداري                          60%     

سطح زيربناي فضاهاي وابسته

سطح زيربناي خالص  
 

 


فضاهاي وابسته اداري                        20%      

سطح زيربناي فضاهاي رفاهي پشتيباني و ارباب رجوع

سطح زيربناي خالص  
 

 


فضاهاي پشتيباني و ارباب رجوع          20%      2ـ1ـ رعايت نسبتهاي فوق در بهره‌برداري، خريد و اجاره ساختمان‌هاي دولتي الزامي است. 2ـ2ـ فضاهاي اختصاصي موردنياز دستگاه اجرايي، براساس مأموريت و وظايف قانوني، و با رعايت مفاد ماده (7) مصوبه... مورخ.... شوراي عالي اداري تعيين مي‌شود. 2ـ فضاي اصلي اداري موردنياز مديران سياسي و مشاغل همتراز (وزراء معاونين وزراء استانداران و مشاغل همتراز) براساس جدول شماره (1)، فضاي اصلي اداري موردنياز مديـران حرفه‌اي، كارشناسان و كارمندان در سطح ستادي و استاني براساس جدول شماره (2) و فضاي اصلي موردنياز مديران حرفه‌اي، كارشناسان و كارمندان در سطح شهرستان براساس جدول شماره (3) تعيين مي‌شود. جدول شماره (1) : فضاي اصلي اداري موردنياز مديران سياسي و مشاغل همتراز  
فضاي اصلي اداري موردنياز وزير (شامل اتاق كار و فضاي جلسات اختصاصي) 70 مترمربع
فضاي اصـلي اداري مورد نيـاز استـاندار (شامل اتـاق كار و فضاي جلسات اختصاصي) 70 مترمربع
فضاي اصلي اداري موردنياز معاون وزير و مشاغل همتراز 30 مترمربع
فضاي اصلي اداري موردنياز مشاوران وزرا 15 مترمربع
  جدول شماره (2) : فضاي اصلي اداري موردنياز مديران حرفه‌اي، كارشناسان و كارمندان در سطح ستادي و استاني  
فضاي اصلي اداري موردنياز مشاوران وزرا 15 مترمربع
فضاي اصلي اداري مورد نياز مديران كل و مشاغل همتراز 25 مترمربع
فضاي اصلي اداري موردنياز مشاوران معاونين وزرا و استانداران 15 مترمربع
فضاي اصلي اداري موردنياز معاونين مديركل و مشاغل همتراز 15 مترمربع
فضاي اصلي اداري موردنياز رييس گروه مشاغل همتراز 10 مترمربع
فضاي اصلي اداري مورد نياز كارمندان (شاغلين پست‌هاي كارشناسي و ساير پست‌هاي سازماني) 6 مترمربع
فضاي اصلي اداري موردنياز رييس دفتر و فضاي ارباب رجوع 15 مترمربع
فضاي اصلي اداري موردنياز مسئول دفتر و فضاي ارباب رجوع 12 مترمربع
فضاي اصلي اداري موردنياز متصدي امور دفتري و فضاي ارباب رجوع 10 مترمربع
فضاي اصلي اداري مورد نياز ماشين‌نويس 6 مترمربع
  جدول شماره (3) : فضاي اصلي اداري موردنياز مديران حرفه‌اي، كارشناسان و كارمندان در سطح شهرستان  
فضاي اصلي اداري موردنياز فرمانداران (شامل اتاق كار و فضاي جلسات) 60 مترمربع
فضاي اصلي اداري موردنياز بخشدار (شامل اتاق كار و فضاي جلسات) 40 مترمربع
فضاي اصلـي اداري موردنياز مديران و رؤسـاي ادارات (شـامل اتاق كـار و فضاي جلسات) 30 مترمربع
فضاي اصلي اداري موردنياز كارمندان (شاغلين پست‌هاي كارشناسي و ساير پست‌هاي سازماني) 6 مترمربع
فضاي اصلي اداري موردنياز مسئول دفتر و فضاي ارباب رجوع 12 مترمربع
فضاي اصلي اداري موردنياز متصدي امور دفتري و فضاي ارباب رجوع 8 مترمربع
فضاي اصلي اداري موردنياز ماشين‌نويس 6 مترمربع


مطالب مشابه :


الزامات فضاهاي آموزشي

- در كلاسهاي رو به بيرون و در طراحي، فضاي اداري و آموزشي بايد طراحي فضاهاي اداري .
استانداردهاي لازم براي طراحي فرهنگسرا

استانداردهاي لازم براي طراحي فضاي انتظار و 7-كلاس ها و آتليه هاي آموزشي شامل
اصلاح مصوبه شوراي عالي اداري در خصوص ساماندهي فضاهاي اداري

تخصيص مناسب فضاي اداري و كاهش طراحي ساختمان‌هاي اداري) و تطبيق هاي آموزشي
فضای فیزیکی در مدرسه ی هوشمند

تغذيه کننده اين شبکه آموزشي مي پيکره طراحي شده فضاي مدرسه وظايف آموزشي و اداري
توسعه پايدار فضاي سبز شهري شهر مشهد

گرفته ولي اكثر اين اقدامات جنبه فيزيكي داشته و خصوصاً اينكه در طراحي فضاي اداري و به
ضوابط واستاندارد بكارگيري فضاها،تجهيزات وملزومات اداري (ضوابط ماده 39 قانون مدیریت خدمات کشور)

تخصيص مناسب فضاي اداري و كاهش طراحي ساختمان‌هاي اداري) و تطبيق هاي آموزشي
ضوابط و معيارهاي طراحي فرهنگسرا

ضوابط و معيارهاي طراحي فضاي انتظار و كلاس ها و آتليه هاي آموزشي شامل:
بررسي وضع موجود نظام آموزشي ايران

از اين رو ضروري است كه در طراحي برنامه‌هاي فضاي كالبدي اداري و نظام آموزشي
استاندارد و ضوابط طراحی مدرسه راهنمایی

فضاهاي آموزشي بخش اداري حفظ و بالا بردن كيفيت در طراحي كه فضاي باز فاقد آن است
برچسب :