وسایل و اقلام مورد استفاده در انیمه فاینال فانتزی7

 

متریاها گوی های رنگی هستند که هرکدام قابلیت های خاصی را به کاراکتری که از آن استفاده کند میدهند. با ترکیب چند متریا یک متریای جدید با قابلیت های جدید بدست می آید.

  • نام متریا: - قابلیت ها و اطلاعات بیشتر:

Steal  :ربودن - با استفاده از آن میتوان وسایل و  متریای دشمن را دزدید.به دو حرکت همزمان حمله و ربودن mug گفته میشود Sense :احساس - نمایش مرحله ی قدرت کاراکتر،HP،MP و میزان ضعف Enemy Skill :مهارت های دشمن - با استفاده از آن میتوان حمله های دشمن را یافت Throw   :پرتاب  - پرتاب وسایل به طرف  دشمن،در صورتی که به طرف کاراکتری پول انداخته شود  به آن COIN گفته  میشود(کاراکتر یوفی از پیش این متریا را داراست) Manipulate :دستکاری - میتوان کنترل دشمن را به دست گرفت(کاراکتر کیت سیث این متریا را از پیش داراست) Deathblow :وزش مرگ - با یک حرکت میتوان دشمن را کشت Morph :تبدیل - دشمن را به آیتم و وسایل تبدیل میکند Double Cut :برش دوباره - شامل 2x-cut :دو بار حمله هم زمان به دشمن و 4x-cut : چهار بار حمله هم زمان X-Summon :احضار ایکس - با استفاده از آن در یک مرحله دوبار احضار میتوان کرد Slash-All :ضربه به همه - شامل Slash-All :حمله یکباره به تمامی دشمنان و Flash :کشتن تمامی دشمنان یکجا Mime   :تقلید - تقلید آخرین حرکت  دشمن یا کاراکترها-برای بدست آوردن این متریا به چوکوبوی سبز نیاز است X-Magic :جادوی ایکس - در یک مرحله میتوان دو جادو را به کار برد X-Item :آیتم ایکس - با استفاده از آن میتوان دو آیتم در یک مرحله را به کار برد Master  Command   :حرکت برتر - آخرین قدرت در  حرکات  متریاهای:ربودن،پرتاب،تقلید،کنترل،تبدیل،وزش مرگ و احساس در کسمو  کنیون  میتوان با استفاده از آن متریا ها را به متریای زرد غول پیکر تبدیل  کرد Cover :پوشش - دفاع را ارتقا میدهد،همچنین میتوان از کاراکترهای دیگر محافظت کرد Chocobo Lure :فریب چوکوبو - با استفاده از آن میتوان به چوکوبو ها حمله کرد Long Range :محدوده ی طویل - قدرت حمله مشابه(با دشمن یا کاراکترها)،بدون در نظر گرفتن موقعیت نبرد Counter :مقابله - قابلیت ضدحمله به هنگام ضربه دشمن(میتوان کاراکتری که حامل متریا است را شکست داد) Enemy Lure :فریب دشمن - افزایش میزان ضربه به دشمن Speed Plus :سرعت چندبرابر - افزایش سرعت MP Plus :چند برابر شدن MP - ام پی(قدرت جادو-MAGIC POWER) را افزایش میدهد HP  Plus   :چند برابر شدن HP - اچ پی(قدرت سلامتی-HEALTH POWER) را  افزایش  میدهد(میزان سلامتی-با افزایش آن کاراکتر ضربه های بیشتری را تحمل  میکند) Luck Plus :شانس چند برابر - شانس کاراکتر را(در احضار و حرکات ویژه) افزایش میدهد Magic Plus :جادوی چند برابر - قدرت حمله ی جادویی را افزایش میدهد Gil Plus :جیل چندبرابر -(جیل واحد پولی است) میزان افزایش جیل کاراکتر را بیشتر میکند Pre-Emptive : پیشگیری - احتمال موفقیت ضربه ی اول را بیشتر میکند Exp. Plus : چند برابر شدن ای ایکس پی کاراکتر Enemy Away :دور شدن دشمن - میزان نزدیکی دشمن به محدوده کاراکتر را کاهش میدهد HP to MP  : تبدیل قدرت جادو به قدرت سلامتی و بلعکس - برای بدست آوردن آن چوکوبوی سیاه یا طلایی لازم است Mega All :مگای همگی - حمله و یا جادو کردن تمامی دشمنان یا کاراکترهای هدف گیری شده Underwater :زیر آب - شمارش معکوس را از اسلحه ی زمرد حذف میکند Ice : یخ - قابلیت حمله ی منجمد کننده را میدهد(3 مرحله دارد) Lightning :آدرخش - قابلیت حمله ی رعد و برق را میدهد(3 مرحله دارد) Restore :بازگردانی - کاراکتر مورد نظر را درمان میکند(شامل 3 مرحله و همچنین قابلیت Regen) Fire :آتش - قابلیت حمله ی آتشین را میدهد(3 مرحله دارد) Poison :مسمومیت - به تدریج میزان سلامتی کاراکتر را کاهش میدهد(3 مرحله دارد) Earth :زمین - قابلیت حمله ای که باعث لرزش زمین شود را میدهد(3 مرحله دارد) Heal :درمان - مسمومیت ها را درمان میکند(شامل Poisona،Esuna،Resist) Revive :احیا - اعضایی که بیهوش شده اند یا جان خود را از دست دادند را زنده میکند(2 مرحله دارد) Seal :مهر و موم - باعث مسمومیت ها و وضعیت های غیر طبیعی را به دشمن میشود(شامل Sleep،Silence) Transform :تغییرشکل - باعث مسمومیت ها و وضعیت های غیر طبیعی را به دشمن میشود(شامل Mini،Toad) Mystify :گیج کننده - باعث مسمومیت ها و وضعیت های غیر طبیعی را به دشمن میشود(شامل Confu،Berserk) Time :زمان - جادوی زمان(شامل :زود گذر کردن،کند کردن و توقف زمان) Gravity:شدت - محدوده ی بزرگی را آلوده میکند که اگر دشمن در آن محدوده باشد از میزان سلامتی اش کاسته میشود(3 مرحله دارد) Destruct   :ویرانی  - موانع را کنار میزند(سفیروث و افراد شینرا آنرا دارند)-(شامل  DeBarrier  :برطرف کننده مانع،DeSpell :ضد حلمه،Death :مرگ) Barrier :مانع - مانعی را ایجاد میکند برای جلوگیری از ضربه های دشمن (شامل :Barrier،M-Barrier،Reflect،Wall) Exit :خروج - با استفاده از آن میتوان از صحنه ی نبرد فرار کرد(Escape) و یا دشمن را خارج کرد(Remove) Comet :ستاره دنباله دار - حمله ی بسیار قوی بدون استفاده از جادو و غیره(شامل 2 مرحله) Fullcure :درمان کامل - به طور کامل کاراکترها را درمان کرده و میزان سلامتی آنها را بازمیگرداند Contain   :محتوا - حملات قدرتمند جادویی(شامل منجد کردن،شکاندن،رعد و برق،آتش  زدن)-برای بدست آوردن آن به چوکوبوی سفید احتیاج است Ultima :اولتیما - قوی ترین حمله ی جادویی Shield :سپر - جلوگیری از حمله های جادویی Master Magic :جادوی برتر - قابلیت تمامی جادوهای بالایی را داراست Choco  / Mog :چوکوبو/موگل - استفاده از چوکوبو و موگل برای  حمله به دشمن(برای بدست آوردن آن باید با یک چوکوبو صحبت شود) Shiva :شیوا - احضار غول یخی Ifrit :عفریت - احضار غول آتشین Ramuh :راموه - احضار غول آذرخشین Titan :تیتان - احضار غول زمین لرزه Odin :اودین - احضار غولی که به یکباره تمامی دشمنان را از بین میبرد(افراد شینرا آنرا دارند) Kjata :جاتا - احضار غولی که با حمله های یخی،آتشی و رعد و برق به دشمن هجوم میبرد Bahamut :باهاموت - احضار غول باهاموت Alexander :الکساندر - احضار غول عظیم Neo Bahamut :نئو باهاموت - احضار غول نئو باهاموت Leviathan :لویاثان - احضار غول آبها Phoenix :فونیکس - شامل حمله ی آتشین و همچین کاراکترهایی که جانشان را از دست داده اند را زنده میکند Hades :جهنم - قابلیت یک حمله قوی با حداکثر ضربه را میدهد Bahamut  ZERO :باهاموت صفر - احضار غول بسیار قدرتمند(برای  بدست آوردن آن به متریای غول پیکر آبی رنگ در کسمو کنیون احتیاج است) Typoon :تایپون - احضار غولی که در هوا حمله میکند Knights  of the Round :شوالیه های مرحله - حمله ای بسیار  قدرتمند که 13 ضربه همزمان را وارد میکند(برای بدست آوردن آن به چوکوبوی  طلایی احتیاج است) All :همه - متریایی که با آن ترکیب شود هنگام استفاده بر روی تمامی دشمنان اثر میگذارد Elemental :عنصر/جادویی - قابلیت حمله های یخی،آتشی و آذرخشی را به متریاهایی که استفاده میشوند میدهد. Added Effect :اثر افزوده - با استفاده از آن میتوان ویژگی های متریاها را به اسلحه ها و زره ها داد MP Absorb :خنثی کردن قدرت جادویی - قدرت جادویی دشمن را از وی گرفته و به شما میدهد HP Absorb :خنثی کردن قدرت سلامتی - قدرت سلامتی دشمن را از وی گرفته و به شما میدهد Added Cut :برش اضافه شده - حمله بلافاصله بعد از استفاده از متریا MP Turbo :قدرت جادویی چندبرابر - برای صدمه ی بیشتر از قدرت جادویی بیشتری استفاده میکند Steal As Well :به خوبی بدزد - بلافاصله بعد از استفاده از متریا از دشمن وسایل و متریا را میدزدد Magic Counter :مقابله با جادو - با جادوی سبز/قرمز مقابله میکند Final Attack :حمله ی آخر - قبل از مرگ از متریاهای پیوست شده استفاده میکند(برای استفاده در نبرد های سهمگین) Quadra  Magic :جادوی کوادرا - از متریا 4 بار همزمان استفاده  میکند(برای بدست آوردن آن به چوکوبوی سبز یا طلایی احتیاج است) Sneak Attack :حمله ی دزدکی - بلافاصله بعد از آغاز نبرد از متریا استفاده میکند

 


مطالب مشابه :


وسایل فانتزی دخترونه

♥♥♥دهکده پرنسسها ♥♥♥ - وسایل فانتزی دخترونه - به نام خدا من این وبلاگ رو برای دوستداران
وسایل فانتزی اشپزخانه

من ، تو را می خوانم… ؟! یا تو ، مرا - وسایل فانتزی اشپزخانه -
وسایل و اقلام مورد استفاده در انیمه فاینال فانتزی7

Final Fantasy - وسایل و اقلام مورد استفاده در انیمه فاینال فانتزی7 - درباره ی فاینال فانتزی
وسایل فانتزی

دنیای دخترونه و صورتی - وسایل فانتزی - ما همه از سلن سویدر متنفریم :-) هر کی طرفدار سلن سویدر
وسایل فانتزی آشپزخانه ( جدید)

به کابینت سازی غلامرضا آرمیده خوش آمدید - وسایل فانتزی آشپزخانه ( جدید) - انواع سفارشات شما
9مدل گلدان با طراحی خلاقانه و فانتزی

این خلاقیت، لوازم و وسایل خانگی را نیز در بر می گیرد و شما می توانید در گلدان های فانتزی
برچسب :