عنوان خط مشی: نحوه تزریق خون وفراوردهای خونی

عنوان خط مشی:

نحوه تزریق خون وفراوردهای خونی  

هدف و محتوای خط مشی :

افزایش ایمنی بیماروجلوگیری ازبروزخطا

روش اجرایی خط مشی :

انتقال صحیح خون در بیماران شامل زنجیره ای از فرایندهای مختلف است که شامل اخذ نمونه خون وریدی آماده نمودن گیرنده خون انتقال واحدخونی یافرآورده های خونی ازبانک خون به بخش آماده نمودن فراورده های خونی یاخون برای تجویز آن به بیمارمی باشد به منظورکسب اطمینان از انتقال صحیح به بیمار صحیح باید فرآیند شناسایی و تجویز به طور اصولی و دقیق انجام گیرد.

1-  در زمان اخذ نمونه خون وریدی، بر بالین بیمار روی  شیشه آزمایش حاوی نمونه خون بیمارپس ازتایید کلامی بیمار مشخصات وی شامل نام ونام خانوادگی بیمار ،  نام بخش و در صورت لزوم شماره پرونده نوشته می شود.

2-  کارکنان آزمایشگاه موظفند در صورت ناخوانا بودن و یا برچسب حاوی اطلاعات ناقص بیمار لوله آزمایش را به مسئولین بخش عودت دهند.

3-انتقال خون باتوجه به دستور کتبی پزشک معالج و پس از اخذ رضایت نامه کتبی آگاهانه از بیمار یا همراه وی (سرپرست قانونی ) صورت می گیرد. الزامیست دستور پزشک دارای موارد الف) نوع و تعداد واحد خون یا فرآورده خونی ب) در صورت ضرورت تجویز دارو قبل از انتقال خون جهت جلوگیری از واکنش حین انتقال باشد.

4-  ازذخیره کردن خون دریخچال مخصوص دارو یایخچال های خانگی پرهیز شود

5-  جهت رعایت موازین کنترل عفونت درصورت نیاز پرستارازوسایل حفاظت فردی نظیر عینک یا محافظ چشم و...استفاده مینماید.

6-  رعایت بهداشت دست با استفاده از محلولهای ضدعفونی بابنیان الکلی ویاشستشوی دستها قبل وبعداز اتمام پروسیجرالزامی است                                             

 7-دفع بهداشتی ومناسب سرسوزن وانژیوکت وسایرپسماندهای آلوده به خون انجام می شود.

 8-در زمان تزریق خون پرستار بیمار را مورد مشاهده و کنترل مراقبت ها قرار می دهد و در صورت مواجهه با هر مشکلیانتقال خون قطع شده و سریعاً به پزشک اطلاع می دهد.

9-باتوجه به اینکه عدم چک واحد خونی در بالین بیمار، ناخوانا بودن نسخه و یا سایر دست نوشته های مرتبط به مشخصات واحد خونی، کمبود وقت و حجم زیاد کار و هرگونه تداخل کاری در حین انتقال و یا مداخلات پرستاری و مراقبتی قبل از آن از جمله عوامل موثر در بروز حوادث و واکنش های ناخواسته خونین محصوب می شوند مشخصات واحد خونی توسط دو پرستار چک می شود.

10-پرستار قبل از انتقال خون از بیمار درخواست می کند که نام و نام خانوادگی و نام پدر خود را بیان کند و سپس مشخصات گفته شده توسط بیمار را با پرونده مطابقت می دهد.

11-ضروریست حداقل موارد زیر با پرونده مطابقت داده شود که این کار توسط پرستار قبل از تزریق خون انجام می شود. الف)  نام و نام خانوادگی بیمار ب) نام پدر ج) تاریخ تولد د) شماره پرونده بیمار          

12-در بیماران بیهوش بدون همراه داشتن باند شناسایی الزامی می باشد.

13-شماره و گروه خونی مندرج بر روی برچسب واحد خون با مشخصات ثبت شده در برگه مطابقت داده می شود.

14-گروه خونی و RH نوشته شده بر روی برچسب خون چک می شود.

15--نوع فرآورده خونی و تاریخ انقضای موجود بر روی برچسب کیسه ی خون چک می شود.

16-کیسه خون و یا فرآورده خونی را به لحاظ علائم هرگونه آسیب و صدمه، تغییر رنگ، همولیز و یا نشت و یا لخته بررسی می کنیم.

17-نکات مورد بررسی توسط دو پرستار چک و در پرونده ثبت می شود.

18-علایم حیاتی پایه بیمار شامل تعداد نبض تنفس بیمار در دقیقه و میزان فشار خون و درجه حرارت قبل از شروع تزریق خون کنترل می شود. پرستار دستها را شسته و دستکش تمیز می پوشد و به روش آسپتیک عمل می کند.  

-راه وریدی بیمار را بررسی می کنیم و در صورت نیاز یک راه وریدی مناسب برای بیمار تعبیه می کنیم.          

20-درصورت صلاحدیدپزشک بااستفاده ازیک ستYشکل که یک سر ان پس از هواگیری وارد یک سرم نرمال سالین شده وسردیگران وارد کیسه خون شده انتقال خون راانجام می دهیم درصورت عدم دسترسی به ست مذکور برای بیمار قبل از انتقال خون راه وریدی دیگری باز کرده و ست سرم را بعد از داخل نمودن به سرم نرمال سالین هواگیری نموده و به مدخل راه وریدی متصل می نماییم

21-در 15 دقیقه اول علائم حیاتی بیمار را هر 5 دقیقه یکبار کنترل و ثبت می کنیم بیمار را از نظر لرز، درد پشت، سردرد، تهوع، استفراغ، تاکی کاردی، هایپوتانسین، تاکی پنه، و بثورات جلدی کنترل می کنیم.

22-تزریق را به مدت 15 دقیقه بصورت آهسته انجام می دهیم.

23-در صورتی که با گذشت 15 دقیقه از شروع تزریق واکنش های ناخواسته مشاهده نشد مطابق دستور پزشک جریان انتقال را تنظیم می کنیم.

24-با توجه به اینکه نگه داری واحد خونی خارج از دمای یخچال بانک خون، در بخش جهت انتقال به بیمار بیش از 4 ساعت مجاز نمی باشد و نگهداری پلاکت و FFP بیش از نیم ساعت مجاز نمی باشد، لذا تزریق خون و پلاکت و FFP را در محدوده زمانی یاد شده انجام می دهیم.

25-گلبول خونی حداکثر ظرف دوساعت ضروری است تزریق شود مگر اینکه بیمار در معرض افزایش بار قبلی باشد.

26-در صورت مشاهده واکنشهای ناخواسته خفیف بثورات جلدی و یا افزایش درجه حرارت به میزان کمتر از 5/1 درجه نسبت به درجه حرارت پایه بیمار جریان خون را آهسته تر کرده و مرتب بیمار را چک می کنیم.

27-در صورتی که پس از تجویز استامینوفن درجه حرارت بیمار روبه افزایش بود با احتمال واکنش شدید جریان خود را قطع کرده و پس از باز نمودن سرم نرمال سالین سریعاً به پزشک اطلاع می دهیم.

28-  علایم حیاتی بیمار را براساس برگه ایست تزریق خون کنترل و ثبت می کنیم.

29-تاریخ و زمان انتقال خون به ویژه زمان شروع و پایان تزریق را بطور کامل و صحیح و خوانا در گزارش پرستاری ثبت می کنیم.

30-در صورت واکنش بیمار بیه تزریق خون قطع شده و فرم مربوط به واکنش به تزریق خون تکمیل و توسط پزشک مهر می شود. کیسه خون جهت بررسی به بانک خون عودت داده می شود و یک نمونه UA به آزمایشگاه ارسال می شود. 

 

 


مطالب مشابه :


خط مشی عمومی و اجرا

این وبلاگ جهت ارائه مطالب و موضوعات پیرامون خط مشی گذاری عمومی و درسطح گسترده تر, مباحث
عنوان خط مشی: نحوه تزریق خون وفراوردهای خونی

حاکمیت بالینی(وبلاگ سلامت) - عنوان خط مشی: 1- در زمان اخذ نمونه خون وریدی، بر بالین بیمار
خط مشی

خط مشی. چرا بايد خط در زير نمونه هايي از سوالاتي كه مي توانند در چك ليست كنترلي مطرح شوند
یک نمونه کامل خط مشی منطبق با اعتباربخشی بیمارستانها

پرستاری نوین و مدیریت و سایتهای مفید - یک نمونه کامل خط مشی منطبق با اعتباربخشی بیمارستانها
دانلود نمونه سوال تصمیم گیری وتعیین خط مشی دولتی نیمسال دوم 91-92 با جواب

دانلود نمونه سوالات پیام نور باجواب - دانلود نمونه سوال تصمیم گیری وتعیین خط مشی دولتی
خط مشی (Policy)

خط مشی Policy. معنای لغوی خط مشی ( policy)، اساسنامه، مرام نامه، روش و رویه است. دکتر فریدون وردی
نمونه سوال تصمیم گیری تعیین خط مشی دولتی

مدیریت و برنامه ریزی - نمونه سوال تصمیم گیری تعیین خط مشی دولتی - راهی بسوی تغییر
برچسب :