یک نمونه کامل خط مشی منطبق با اعتباربخشی بیمارستانها

اصطلاحات و تعاریف :

فرایند آموزش ، یک فرایند سیستماتیک پیوسته و برنامه ریزی شده است که شامل آموزش و یادگیری می باشد .یک فرایند و ارتباط متقابل بین آموزش دهنده و فراگیر است که آگاهانه و بر اساس هدف خاصی انجام می گیرد و هدف اصلی آن ایجاد شرایط مطلوب یادگیری می باشد .

فرایند یادگیری:

 یادگیری شامل کسب معلومات و یا مهارت های خاص به منظور ایجاد یا تغییر رفتار می باشد. آموزش صحیح به بیمار باید به گونه ای باشد که رفتار مورد نظر آموزش دهنده در فرد بیمار یا همراهان وی بصورت تضمین شده و اطمینان بخش بروز پیدا کند.

هدف یادگیری تغییر در رفتار ،دانش،نگرش و مهارت است که کاملا هدفمند، فعال، محصول محیط و موثر بر هدایت فراگیر است.

 

کلیات خط مشي(مختصر):

1- ارتباط خط مشی با سیاست های کلی بیمارستان/نظام سلامت :

 فرایند درمانی بیمار از بدو ورود به بیمارستان آغاز شده و تا مدتها بعد از ترخیص بیمار ادامه خواهد داشت .سیاست کلی بیمارستان بر این است که فرایند درمانی بیمار با آگاهی کامل بیمار در همه مقاطع درمان صورت پذیرد . مامعتقدیم که بیمار توانمند قادر خواهد بود قسمت زیادی از فرایندهای درمانی و مراقبتی خود را مدیریت نموده و به نتیجه مطلوب برساند .

 

2- دلایل اتخاذ این خط مشی :

لزوم آگاهی کامل بیمار از تمام موارد و فرایندهایی که در سیر درمانی وی دخیل خواهند بود

لزوم احترام به حق انتخاب بیمار

لزوم آگاهی بیمار از حقوق حاکمیتی خود

لزوم همکاری و همراهی بیمار در فرایندهای درمان منجر به :

1-  کوتاه شدن زمان و هزینه بستری

2-  کاهش ریسک مزمن و ناتوان کننده شدن بیماری

3-  صرفه جویی در وقت بیمار ، پرستاران ، پزشکان و سایر کارکنان

3- چگونگی اجرایی شدن/مراحل اجرا :

ü      بیمار و همراهان وی را در صورت لزوم به اتاق مخصوص آموزش راهنمایی کنید.

ü      خودتان را با ذکر سمت و مسئولیت معرفی کنید .

ü      توضیحات کلی از موقعیت و وضعیت بیماری وی در اختیار آنها قرار دهید .

ü      توضیحات کلی از سیر فرایند درمان  پیش بینی شده در اختیار آنها قرار دهید .

ü      مسئولین بخش و همکاران  دخیل در فرایند های مختلف درمان ، مراقبت ، انتقال و ... را معرفی نمایید.

ü      به همراه بیمار و همراهان از قسمت های مختلف بخش و بیمارستان (در حد امکان و نیاز بیمار)دیدن کنید .

ü      فرم آموزش به بیمار را در دو برگ همسان تکمیل کنید  و در پرونده بیمار قرار دهید.

 

نحوه بررسی نیازهای بیمار جهت یادگیری :

* سوالات مستقیم

* مشاهده مستقیم وضعیت جسمی و رفتاری

* پرسشنامه

* چک لیست

* تماس غیر مستقیم( تلفنی ...)

 

4- وظایف و مسئولیت ها ی مجریان :

مسئولیت اصلی آموزش به بیمار بر عهده مسئول یا سرپرستار بخش می باشد مگر اینکه این مسئولیت را به فرد آگاه دیگری از همان بخش واگذار کرده باشد. فرد آموزش دهنده بیمار باید ضمن احترام و تکریم بیمار طبق مراحل پیش بینی شده به آموش بیمار اقدام نماید .

رعایت موارد زیر الزامی است :

1- حفظ حریم و اسرار بیمار

2-  اجتناب از وارد کردن اضطراب به بیمار یا همراهان

3- عدم ورود به مباحثی که در تخصص آموزش دهنده نمی باشد.

4- ارجاع مباحث بیمه ای ، مالی و هزینه ها بر عهده مسئولین مرتبط مثل مسئول ترخیص

5- توجه کامل به حرمت اشخاص از جمله همکاران و اهتمام به جذب اعتماد بیماران به فعالیت های همکاران دیگر

7- اطمینان حاصل کنید که بیمار از موارد زیر مطلع است :

  • نحوه دسترسی بیمار به فرد آموزش دهنده  و سایر مسئولین مرتبط حتی بعد از ترخیص.(مراجعه حضوری یا تلفنی و ...)
  • نحوه و مکان و چگونگی ارائه نظرات و شکایات از قسمت های مختلف مخصوصا محل استراحت ، تغذیه و مراقبت
  • نحوه دسترسی به تلفن و امکانات ارتباطی
  • مقررات ورود و خروج همراهان ، ملاقاتیها و وسایل
  • مقررات نگهداری اشیاء قیمتی در بخش و نحوه تحویل وسایل
  •  

 

5- دوره زمانی / مدت اجرا :

این خط مشی تا زمان ابلاغ بعدی قابلیت اجرا دارد و اجرای آن محدودیت زمانی و مکانی ندارد.

 

6-  موارد  عدم لزوم اجرا (استثناء) :

موارد عدم اجرای مشخص شده ندارد ولی در صورت عدم اجرا ، مسئول بخش پاسخگو خواهد بود .

 

7-  محل / موقعیت / مکان اجرا:

هر بخش در حد امکان برای آموزشهای حضوری خود مکان مناسبی در نظر بگیرد .

 

مخاطبین / مجریان خط مشی :

کلیه کارکنان مخصوصا کارکنان بخشهای بالینی ، سرپایی و پاراکلینیکی

 

روش اجرايي  (با ذكر سمت و نقش افراد دخيل در اجراي آن) :

1-  پرستار یا سرپرستار مسئول بخش : تمام آموزشهای مرتبط با مراقبت، اقامت و انتقال  بیمار

2-  مسئول پذیرش : تمام آموزشهای مرتبط با شرایط پذیرش ، قراردادها ، بیمه ها و مدارک لازم برای پذیرش و ترخیص

3- پزشک معالج : تمام آموزشهای مرتبط با فرایند  و سیر درمان و شرایط بیمار بعد از درمان

4-  سوپروایزر آموزشی : آموزشهای تخصصی مرتبط با وضعیت بیمار و ارائه پمفلتهای آموزشی

5-  پرستار کنترل عفونت :آموزشهای مرتبط با عفونت های بیمارستانی و بهداشت بیمار

6-  مسئول ایمنی بیماران :  تمام آموزشهای مرتبط با وسایل و تجهیزات ایمنی و داروهای پرخطر

 

روش نظارت بر اجرای خط مشی و روش مربوطه/چک لیست ارزیابی اجرا :

بر مبنای درون داد : درصد اگاهی پرسنل از خدمات وخط مشی اموزش به بیمار،در صد فراهم بودن امکانات وتسهیلات

بر مبنای فرایند : درصد عمل به خط مشی و روش توسط پرسنل

بر مبنای برون داد : پرسنل اگاه از خدمات اموزش به بیمار ،در صد رضایت بیماران از اموزش به

بیمار ،در صد رضایت همراهیان از اموزش

بر مبنای اثر بخشی بالینی : در صد رضایت ،گیرندگان اموزش

بر مبنای اقتصادی : کاهش هزینه های بستری وکاهش تعداد روز های بستری

بر مبنای کارایی: رضایتمندی پرسنل از اثر بخش بودن اموزش

بر مبنای ایمنی :کاهش در صد اسیب های وارده به بیماران به علت اموزش موثر

امکانات و تسهیلات مورد نیاز و چک لیست کنترل آن :

فرم آموزش بیمار ضمیمه است

 

جدول اسامی مسئولین

ردیف

پست /سمت مسئول

نام و نام خانوادگی

امضا

1

تهیه کننده/

تهیه کنندگان

 

 

 

 

 

 

 

 

2

تاییدکننده/

تاییدکنندگان

 

 

 

 

 

 

 

 

3

ابلاغ کننده

 

 

 

                              

 

 

منابع:

غفاری ،فاطمه .اموزش به بیمار وخانواده تهران : نشر وتبلیغ بشری :تحفه، 1311

صفوی محبوبه ، اصول اموزش به بیمار تهران : نشر سالمی ، 1315

پنجویی سوسن، اموزش به بیمار تهران :انتشارات شهر اب –اینده سازان 1312

اسدی نوقابی ، فرایند یادگیری واصول اموزش به بیمار ،احمد علی تهران :نشر وتبلیغ بشری ،تحفه 1313

 


مطالب مشابه :


خط مشی عمومی و اجرا

این وبلاگ جهت ارائه مطالب و موضوعات پیرامون خط مشی گذاری عمومی و درسطح گسترده تر, مباحث
عنوان خط مشی: نحوه تزریق خون وفراوردهای خونی

حاکمیت بالینی(وبلاگ سلامت) - عنوان خط مشی: 1- در زمان اخذ نمونه خون وریدی، بر بالین بیمار
خط مشی

خط مشی. چرا بايد خط در زير نمونه هايي از سوالاتي كه مي توانند در چك ليست كنترلي مطرح شوند
یک نمونه کامل خط مشی منطبق با اعتباربخشی بیمارستانها

پرستاری نوین و مدیریت و سایتهای مفید - یک نمونه کامل خط مشی منطبق با اعتباربخشی بیمارستانها
دانلود نمونه سوال تصمیم گیری وتعیین خط مشی دولتی نیمسال دوم 91-92 با جواب

دانلود نمونه سوالات پیام نور باجواب - دانلود نمونه سوال تصمیم گیری وتعیین خط مشی دولتی
خط مشی (Policy)

خط مشی Policy. معنای لغوی خط مشی ( policy)، اساسنامه، مرام نامه، روش و رویه است. دکتر فریدون وردی
نمونه سوال تصمیم گیری تعیین خط مشی دولتی

مدیریت و برنامه ریزی - نمونه سوال تصمیم گیری تعیین خط مشی دولتی - راهی بسوی تغییر
برچسب :