نمونه خط مشی

 • خط مشی عمومی و اجرا

  در طبقه بندی دیگری دو دیدگاه حرفه گرائی و سیاست مداری در انتخاب ابزارهای اجرا، مطرح گردیده است . حرفه گرایان انتخاب ابزار را امری فنی و تخصصی تلقی کرده وآن را تابع نوع وماهیت مشکل ومقتضیات فنی و اجرایی آن می دانند. درحالیکه سیاست مداران برانتخاب ابزار اجرا با توجه به نیروهای سیاسی و فضای حمایتی موجود، تأکید می ورزند. اقتصادیون که جزء حرفه گرایان محسوب می شوند اعم از کلاسیک ها و نئوکلاسیک ها، براین باورند که ابزارهای اقتصادی قادرند تا خط مشی های عمومی را به طور مؤثری به اجرا درآورند. سیاست مداران که دارای گرایش سیاسی در انتخاب ابزار اجرایی خط مشی ها هستند، معتقدند ابزارها ازنظر فنی وتخصصی قابل جایگزینی هستندو هرکدام را می توان به جای دیگری به کار برد. به اعتقاد آنان آنچه در انتخاب ابزار اجرا مهم است، سیاست های حاکم است. دورن و فید توجه خود را به ابزارهای اجرا صرفنظر از شرایط معطوف داشته و ابزارها را در سه دسته اجباری، مختلط و داوطلبانه قرار داده اند. ابزارهای اجباری به کمک مقررات ونظارت های مستقیم، ابزارهای مختلط به کمک یارانه ها و سازوکارهای مشابه و ابزارهای داوطلبانه با استفاده از سازمان های داوطلبانه ترغیب وتشویق عملی می گردند. در تقسیم بندی دیگری ابزارهای اجرا براساس ویژگی های آنها بررسی شده اند مانند ارشادی، تنبیهی، تشویقی، قهری، الزام آور، داوطلبانه، اجباری، اقتضایی، محدود کننده، کلی گرا و ... لیندروپیتر مدلی برای ابزارهای اجرای خط مشی عمومی ارائه داده اند که درآن انتخاب ابزار به چهار عامل بستگی دارد. اول ویژگی های ابزار که شامل منابع لازم برای بهره گیری ازابزار، هدف ابزار، ریسک سیاسی ابزار، و محدودیت های آن میباشد. دوم سبک خط مشی عمومی و فرهنگ سیاسی حاکم بر جامعه است. سوم فرهنگ سازمانی مجری، و بالاخره عامل چهارم محیط اجرای خط مشی از نظر زمان و مکان و دیدگاه های خط مشی گذاران می باشد. در نظریه دیگر، انتخاب ابزار اجرا براساس ویژگی های ابزار،ماهیت مساله ،تجربیات قبلی دولت در برخورد با مسائل مشابه،اولویت های ذهنی تصمیم گیران و واکنش گروه های اجتماعی نسبت به خط مشی صورت می پذیرد. به طورکلی می توان گفت که انتخاب ابزار اجرای خط مشی عمومی تابع یک سلسله شرایط و مقتضیات درونی وبیرونی است که می توان آنها را در دو طبقه خلاصه کرد: ١) توانایی دولت و خط مشی گذاران در امر نظارت بر مخاطبان خط مشی ٢) شرایط و گرایش های مخاطبان خط مشی نسبت به موضوع خط مشی های عمومی دراجرا دستخوش تغییرات و تحولاتی می شوند که گاهی اوقات آنها را از اهداف اولیه شان دور می سازد. علل این تغییرات دراجرا متعدد می باشند که به ... • عنوان خط مشی: نحوه تزریق خون وفراوردهای خونی

  عنوان خط مشی: نحوه تزریق خون وفراوردهای خونی   هدف و محتوای خط مشی : افزایش ایمنی بیماروجلوگیری ازبروزخطا روش اجرایی خط مشی : انتقال صحیح خون در بیماران شامل زنجیره ای از فرایندهای مختلف است که شامل اخذ نمونه خون وریدی آماده نمودن گیرنده خون انتقال واحدخونی یافرآورده های خونی ازبانک خون به بخش آماده نمودن فراورده های خونی یاخون برای تجویز آن به بیمارمی باشد به منظورکسب اطمینان از انتقال صحیح به بیمار صحیح باید فرآیند شناسایی و تجویز به طور اصولی و دقیق انجام گیرد. 1-  در زمان اخذ نمونه خون وریدی، بر بالین بیمار روی  شیشه آزمایش حاوی نمونه خون بیمارپس ازتایید کلامی بیمار مشخصات وی شامل نام ونام خانوادگی بیمار ،  نام بخش و در صورت لزوم شماره پرونده نوشته می شود. 2-  کارکنان آزمایشگاه موظفند در صورت ناخوانا بودن و یا برچسب حاوی اطلاعات ناقص بیمار لوله آزمایش را به مسئولین بخش عودت دهند. 3-انتقال خون باتوجه به دستور کتبی پزشک معالج و پس از اخذ رضایت نامه کتبی آگاهانه از بیمار یا همراه وی (سرپرست قانونی ) صورت می گیرد. الزامیست دستور پزشک دارای موارد الف) نوع و تعداد واحد خون یا فرآورده خونی ب) در صورت ضرورت تجویز دارو قبل از انتقال خون جهت جلوگیری از واکنش حین انتقال باشد. 4-  ازذخیره کردن خون دریخچال مخصوص دارو یایخچال های خانگی پرهیز شود 5-  جهت رعایت موازین کنترل عفونت درصورت نیاز پرستارازوسایل حفاظت فردی نظیر عینک یا محافظ چشم و...استفاده مینماید. 6-  رعایت بهداشت دست با استفاده از محلولهای ضدعفونی بابنیان الکلی ویاشستشوی دستها قبل وبعداز اتمام پروسیجرالزامی است                                               7-دفع بهداشتی ومناسب سرسوزن وانژیوکت وسایرپسماندهای آلوده به خون انجام می شود.  8-در زمان تزریق خون پرستار بیمار را مورد مشاهده و کنترل مراقبت ها قرار می دهد و در صورت مواجهه با هر مشکلیانتقال خون قطع شده و سریعاً به پزشک اطلاع می دهد. 9-باتوجه به اینکه عدم چک واحد خونی در بالین بیمار، ناخوانا بودن نسخه و یا سایر دست نوشته های مرتبط به مشخصات واحد خونی، کمبود وقت و حجم زیاد کار و هرگونه تداخل کاری در حین انتقال و یا مداخلات پرستاری و مراقبتی قبل از آن از جمله عوامل موثر در بروز حوادث و واکنش های ناخواسته خونین محصوب می شوند مشخصات واحد خونی توسط دو پرستار چک می شود. 10-پرستار قبل از انتقال خون از بیمار درخواست می کند که نام و نام خانوادگی و نام پدر خود را بیان کند و سپس مشخصات گفته شده توسط بیمار را با پرونده مطابقت می دهد. 11-ضروریست حداقل موارد زیر با پرونده مطابقت داده شود که این ...

 • خط مشی

  چرا بايد خط مشي  ايمني و بهداشت حرفه اي داشته باشيم؟ خط مشي ايمني و بهداشت به توسعه و گسترش برنامه ايمني محيط هاي كاري كمك مي كند. از آنجا كه يك خط مشي، نيازهاي خاص محيط كار را انعكاس مي دهد بايد  مرتباً بازبيني و مرور شده و مطابق نيازهاي روز گردد. مقاله پيش رو، شما را در تهيه و بكارگيري يك خط مشي مناسب براي محيط كارتان ياري مي سازد.   ôخط مشي چيست؟ فرهنگ لغات خط مشي را به عنوان نقشه ، روش يا جرياني از فعاليتهاي كاري تعريف مي كند بطوريكه راهنماي تصميم گيري هاي آينده  و يا موثر در اين نوع تصميمات مي باشد. خط مشي ايمني و بهداشت حرفه اي از طريق بيان اصول و قواعد مربوطه، فعاليتها را هدايت مي كند؛ ميزان تعهد و الزام كارفرما را در امر سلامت و ايمني كارگران نشان مي دهد و شرح وظايف بيشتري را( به نسبت وظايف قانوني مشخص شده) براي كارفرمايان ارائه و پيشنهاد مي كند.   ô چه مواردي اين خط مشي را موثر مي سازد؟ تفاوتهاي بسياري در فرم و محتواي خط مشي ها موجود است كه اين اختلافات موجود در سبك و روشها، اهميت چنداني را در نقش اصلي آن كه همان مسئوليت كاربردي خط مشي مي باشد، ندارد. يك خط مشي براي مفيد بودن بايد : ·  پيشنهادات و نظرات مديران و نمايندگان كاركنان را در تهيه وتدارك خط مشي دخالت دهد. ·        با اهداف تعريف شده در محل كار، هماهنگ و همسو باشد. ·  نيازهاي محيط كار را پيش بيني نمايد.( و لازم نيست كه اين پيش بيني ها با ساير محيطهاي كاري دقيقاً تطبيق داشته باشد.) ·  همانند ساير خط مشي هاي مهم و حائز اهميت محل كار، مورد توجه و پذيرش قرار گيرد.   ôخط مشي ايمني و بهداشت حرفه اي چه موضوعاتي را بايد تحت پوشش قرار دهد؟ خط مشي بايد اهداف و طرحهاي ايمني و بهداشتي را بر اساس نيازهاي محل كار تهيه كرده و موضوعات زير را تحت پوشش قرار دهد: ·  تعهد و التزام مديريت جهت ايجاد محيطي ايمن و سالم و حصول اطمينان از وجود ايمني و بهداشت در تمام فعاليتهاي صورت گرفته در محيط كار. ·  اجراي قوانين بهداشتي و رعايت اصول ايمني در حداقل استانداردهاي قانوني. (براي دستيابي سريعتر به اهداف نهايي از حداقل استانداردها شروع كرده و در نهايت سعي در دستيابي به حداكثر استانداردهاي قانوني مي نمايم.) ·        مسئوليت پذيري كليه كاركنان در حفظ و نگهداري محيط كار ايمن. ·  مسئوليت پذيري رده هاي مختلف مديريتي جهت اجراي وظايف ايمني و بهداشتي محول شده . ·  تعهد والتزام در بازنگري دوره اي خط مشي و نظارت و كنترل بر ميزان تاثير گذاري آن . ·  تعهد جهت تهيه مخارج هزينه هاي مربوطه و چگونه دستيابي به منابع مادي تامين كننده مخارج   ô چه كسي مسئول تهيه خط مشي است؟ بهترين خط مشي ...

 • یک نمونه کامل خط مشی منطبق با اعتباربخشی بیمارستانها

  اصطلاحات و تعاریف : فرایند آموزش ، یک فرایند سیستماتیک پیوسته و برنامه ریزی شده است که شامل آموزش و یادگیری می باشد .یک فرایند و ارتباط متقابل بین آموزش دهنده و فراگیر است که آگاهانه و بر اساس هدف خاصی انجام می گیرد و هدف اصلی آن ایجاد شرایط مطلوب یادگیری می باشد . فرایند یادگیری:  یادگیری شامل کسب معلومات و یا مهارت های خاص به منظور ایجاد یا تغییر رفتار می باشد. آموزش صحیح به بیمار باید به گونه ای باشد که رفتار مورد نظر آموزش دهنده در فرد بیمار یا همراهان وی بصورت تضمین شده و اطمینان بخش بروز پیدا کند. هدف یادگیری تغییر در رفتار ،دانش،نگرش و مهارت است که کاملا هدفمند، فعال، محصول محیط و موثر بر هدایت فراگیر است.   کلیات خط مشي(مختصر): 1- ارتباط خط مشی با سیاست های کلی بیمارستان/نظام سلامت :  فرایند درمانی بیمار از بدو ورود به بیمارستان آغاز شده و تا مدتها بعد از ترخیص بیمار ادامه خواهد داشت .سیاست کلی بیمارستان بر این است که فرایند درمانی بیمار با آگاهی کامل بیمار در همه مقاطع درمان صورت پذیرد . مامعتقدیم که بیمار توانمند قادر خواهد بود قسمت زیادی از فرایندهای درمانی و مراقبتی خود را مدیریت نموده و به نتیجه مطلوب برساند .   2- دلایل اتخاذ این خط مشی : لزوم آگاهی کامل بیمار از تمام موارد و فرایندهایی که در سیر درمانی وی دخیل خواهند بود لزوم احترام به حق انتخاب بیمار لزوم آگاهی بیمار از حقوق حاکمیتی خود لزوم همکاری و همراهی بیمار در فرایندهای درمان منجر به : 1-  کوتاه شدن زمان و هزینه بستری 2-  کاهش ریسک مزمن و ناتوان کننده شدن بیماری 3-  صرفه جویی در وقت بیمار ، پرستاران ، پزشکان و سایر کارکنان 3- چگونگی اجرایی شدن/مراحل اجرا : ü      بیمار و همراهان وی را در صورت لزوم به اتاق مخصوص آموزش راهنمایی کنید. ü      خودتان را با ذکر سمت و مسئولیت معرفی کنید . ü      توضیحات کلی از موقعیت و وضعیت بیماری وی در اختیار آنها قرار دهید . ü      توضیحات کلی از سیر فرایند درمان  پیش بینی شده در اختیار آنها قرار دهید . ü      مسئولین بخش و همکاران  دخیل در فرایند های مختلف درمان ، مراقبت ، انتقال و ... را معرفی نمایید. ü      به همراه بیمار و همراهان از قسمت های مختلف بخش و بیمارستان (در حد امکان و نیاز بیمار)دیدن کنید . ü      فرم آموزش به بیمار را در دو برگ همسان تکمیل کنید  و در پرونده بیمار قرار دهید.   نحوه بررسی نیازهای بیمار جهت یادگیری : * سوالات مستقیم * مشاهده مستقیم وضعیت جسمی و رفتاری * پرسشنامه * چک لیست * تماس غیر مستقیم( تلفنی ...)   4- وظایف و مسئولیت ها ی مجریان : مسئولیت اصلی آموزش به بیمار بر عهده مسئول یا سرپرستار ...

 • دانلود نمونه سوال تصمیم گیری وتعیین خط مشی دولتی نیمسال دوم 91-92 با جواب

  دانلود  نمونه سوال تصمیم گیری وتعیین خط مشی دولتی نیمسال دوم 91-92 با جوابپرداخت اینترنتی و دریافت رمز

 • خط مشی (Policy)

  خط مشی ... Policy<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> معنای لغوی خط مشی ( policy )، اساسنامه، مرام نامه، روش و رویه است دکتر فریدون وردی نژاد   پیشگفتار :تعریف خط مشیمعنای لغوی خط مشی ( policy )، اساسنامه، مرام نامه، روش و رویه است. اولین واژه ای که ازpolicy به ذهن می رسد politics به معنای " سیاست " است. اما گاه معنای یک واژه مستقیماً از خود کلمه استنباط نمی شود، مثل واژه " انگیزه " که اغلب درمدیریت به جای هدف، قصد وعزم به کار می رود اما درعربی به معنای محرک بوده و در درون آن " حرکت " نهفته است." خط مشی گذاری " ازیک دیدگاه معادل " تصمیم گیری " است یعنی می توان آن را نوعی تصمیم گیری دانست زیرا هنگامی که خط مشی تعیین می شود درهمان جایگاه تصمیمی اتخاذ شده است. با این تفاوت که خط مشی نسبت به تصمیمات موردی و ثانویه، بالاتر و اساسی تر است. بنابراین خط مشی ترسیم می شود و سپس تصمیمات با رعایت موازین پیش بینی شده درخط مشی اتخاذ می شود. سازمان یا جامعه برای تداوم حیات بایدازموقعیتهایی عبور کند وازموقعیت موجود به موقعیت مطلوب برسد اما قبل از اینکه امکانات و توان رسیدن به موقعیت مطلوب مطرح شود اصول اساسی انتقال ازموقعیت موجود به موقعیت مطلوب مطرح می شود؛ پس خط مشی قاعده و اصول کلی و لازم برای اقدامات و حرکت های برنامه ای مطلوب است.خط مشی قاعده ای کلی است که باید برقوانین و آیین نامه ها اشراف داشته باشد. برای مثال قانون اساسی نسبت به قوانین عادی جنبه خط مشی دارد وهیچ قانونی نباید مغایروناقض قانون اساسی باشد. پرسشی که دراینجا مطرح میشود، این است که قاعده کلی خط مشی از کجا سرچشمه می گیرد؟ در پاسخ باید گفت، خط مشی آیینه افکار وگرایش ها ی اعضای یک بافت اجتماعی( گروه )است. یعنی مجموع افکار گروه تبدیل به یک جریان فکری می شود که این جریان برای خود یک خط مشی تعیین می کند. زمامداران براساس ادراک کافی از مصالح عمومی، خطوط کلی و قواعد اصلی تصمیمات را ترسیم می کنند. از اینجا لزوم همسویی زمامداران با مخاطبان خط مشی ها مطرح می شود. ضروری است بین زمامداران و مردم فصول مشترکی وجود داشته باشد تا لزوم حمایت از یکدیگر را درک کنند.فرد چه به عنوان عضو عادی و چه به عنوان پیشوای جامعه یا سازمان درپدید آمدن خط مشی به طورمستقیم یا غیرمستقیم دخالت دارد وامرخط مشی گذاری مبتنی برآگاهی فرد- چه در موقعیت رهبر چه درموقعیت رهرو- است. همچنین فرد با جایگاهی که داراست دربروزفعل وانفعالات یا حرکتهای جدید نقش هایی را ایفا می نماید که به گونه ای مؤثر بر خط مشی یا متأثر ازآن است.اکنون با این مقدمه به بررسی "خط مشی و کنترل فرایند" می پردازیم. خط مشی و کنترل فرایند ورابطه ...

 • نمونه سوال تصمیم گیری تعیین خط مشی دولتی

  نمونه سوال تصمیم گیری تعیین خط مشی دولتی

  نمونه سوال تصمیم گیری تعیین خط مشی دولتی قالب وبلاگ آرشیو مطالب لينك rss پست الکترونیک صفحه ي اصلي مدیریت و برنامه ریزی راهی بسوی تغییر   هر لحظه در برابر دیدگانمان پنجره ای از تحول گشوده می گردد باشد که از این تحول خوشه ای بر چینیم. پروفایل مدیر وب سایت موضوعات ▒░مقالات من░▒واحد پروژه+کارورزیسمینار در مسایل بازاریابیجزوات درسیمدیریت دولتی - بازرگانی- صنعتیمدیریت جهانگردیمقالاتبرنامه كلاسي و امتحانات ميان ترممهندسی صنایعرزومه(بایگانی فعالیتها)نمراتاندر حکایاتدست نویسه ها(تجارب شخصی)سمینار هانرم افزار SPSS آرشيو مطالب عناوین مطالب وبلاگ اسفند ۱۳۹۳آذر ۱۳۹۳آبان ۱۳۹۳شهریور ۱۳۹۳مرداد ۱۳۹۳اردیبهشت ۱۳۹۳آذر ۱۳۹۲مهر ۱۳۹۲مرداد ۱۳۹۲فروردین ۱۳۹۲اسفند ۱۳۹۱آذر ۱۳۹۱آبان ۱۳۹۱مهر ۱۳۹۱مرداد ۱۳۹۱خرداد ۱۳۹۱فروردین ۱۳۹۱آبان ۱۳۹۰مهر ۱۳۹۰شهریور ۱۳۹۰خرداد ۱۳۹۰اردیبهشت ۱۳۹۰فروردین ۱۳۹۰اسفند ۱۳۸۹دی ۱۳۸۹آبان ۱۳۸۹ ديگر موارد   نمونه سوال تصمیم گیری تعیین خط مشی دولتی پنجشنبه بیست و دوم اردیبهشت ۱۳۹۰ نوشته شده توسط : مهدی جلالی در ساعت : 18:54 نمونه سوال تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی سری ۰۱ زیپ شده سری ۰۲ زیپ شده