خط مشی

چرا بايد خط مشي  ايمني و بهداشت حرفه اي داشته باشيم؟

خط مشي ايمني و بهداشت به توسعه و گسترش برنامه ايمني محيط هاي كاري كمك
مي كند. از آنجا كه يك خط مشي، نيازهاي خاص محيط كار را انعكاس مي دهد بايد  مرتباً بازبيني و مرور شده و مطابق نيازهاي روز گردد. مقاله پيش رو، شما را در تهيه و بكارگيري يك خط مشي مناسب براي محيط كارتان ياري مي سازد.

 

ôخط مشي چيست؟

فرهنگ لغات خط مشي را به عنوان نقشه ، روش يا جرياني از فعاليتهاي كاري تعريف
مي كند بطوريكه راهنماي تصميم گيري هاي آينده  و يا موثر در اين نوع تصميمات
مي باشد.

خط مشي ايمني و بهداشت حرفه اي از طريق بيان اصول و قواعد مربوطه، فعاليتها را هدايت مي كند؛ ميزان تعهد و الزام كارفرما را در امر سلامت و ايمني كارگران نشان
 مي دهد و شرح وظايف بيشتري را( به نسبت وظايف قانوني مشخص شده) براي كارفرمايان ارائه و پيشنهاد مي كند.

 

ô چه مواردي اين خط مشي را موثر مي سازد؟

تفاوتهاي بسياري در فرم و محتواي خط مشي ها موجود است كه اين اختلافات موجود در سبك و روشها، اهميت چنداني را در نقش اصلي آن كه همان مسئوليت كاربردي خط مشي مي باشد، ندارد. يك خط مشي براي مفيد بودن بايد :

·  پيشنهادات و نظرات مديران و نمايندگان كاركنان را در تهيه وتدارك خط مشي دخالت دهد.

·        با اهداف تعريف شده در محل كار، هماهنگ و همسو باشد.

·  نيازهاي محيط كار را پيش بيني نمايد.( و لازم نيست كه اين پيش بيني ها با ساير محيطهاي كاري دقيقاً تطبيق داشته باشد.)

·  همانند ساير خط مشي هاي مهم و حائز اهميت محل كار، مورد توجه و پذيرش قرار گيرد.

 

ôخط مشي ايمني و بهداشت حرفه اي چه موضوعاتي را بايد تحت پوشش قرار دهد؟

خط مشي بايد اهداف و طرحهاي ايمني و بهداشتي را بر اساس نيازهاي محل كار تهيه كرده و موضوعات زير را تحت پوشش قرار دهد:

·  تعهد و التزام مديريت جهت ايجاد محيطي ايمن و سالم و حصول اطمينان از وجود ايمني و بهداشت در تمام فعاليتهاي صورت گرفته در محيط كار.

·  اجراي قوانين بهداشتي و رعايت اصول ايمني در حداقل استانداردهاي قانوني. (براي دستيابي سريعتر به اهداف نهايي از حداقل استانداردها شروع كرده و در نهايت سعي در دستيابي به حداكثر استانداردهاي قانوني مي نمايم.)

·        مسئوليت پذيري كليه كاركنان در حفظ و نگهداري محيط كار ايمن.

·  مسئوليت پذيري رده هاي مختلف مديريتي جهت اجراي وظايف ايمني و بهداشتي محول شده .

·  تعهد والتزام در بازنگري دوره اي خط مشي و نظارت و كنترل بر ميزان تاثير گذاري آن .

·  تعهد جهت تهيه مخارج هزينه هاي مربوطه و چگونه دستيابي به منابع مادي تامين كننده مخارج

 

ô چه كسي مسئول تهيه خط مشي است؟

بهترين خط مشي ها، خط مشي است كه اختصاص به يك محيط ويژه داشته باشد و اقتباس شده از ساير منابع و ياديگر محيطهاي كاري نباشد. كارفرما مي تواند مسئوليت تهيه يك خط مشي را به تعدادي از كاركنان واگذار نمايد، اما در هر صورت مسئوليت اصلي مطالب تهيه شده بر عهده كارفرما مي باشد. خط مشي تهيه شده ، بايد تاريخ زده شود و به امضاي كميته اجرايي و يا هيئت رئيسه محل كار برسد.

 

ô در زمان نوشتن خط مشي چه مواردي بايد در نظر گرفته شود؟

-موارد عمده اي كه بايد مد نظر قرار گيرند، شامل :

·  خط مشي بايد مقدمات كاري لازم جهت پشتيباني و اجراي صحيح اهداف آن را بيان كند كه شامل جلسات كميته هاي بهداشت و ايمني، اقدامات و
روند هاي كاري ايمن، بهداشت حرفه اي و برنامه هاي آموزشي ايمني
 مي باشد.

·  خط مشي بايد انواع خطرات موجود در محيط كار را معرفي نمايد و بسته به نوع خطرات ، ممكن است لازم باشد وظايف خاصي را براي كارفرما جهت انجام اقدامات فوري و ويژه اي در امر كنترل و حذف خطرات خاص، تعيين كند.

·  جهت دستيابي به اهداف خط مشي، بايد از مشاركت فعال و دائمي كارگران بهره جست ، بدون مشاركت و همكاري آنان ، موفقيتهاي مورد نظر، حاصل نمي گردد.

·  با گذشت زمان ، خط مشي نياز به اصلاح خواهد داشت و بايد همراه و همجهت با تغييرات ايجاد شده در محيط كار پيش رود.

 

-جهت و تهيه تدارك يك خط مشي بهداشت و ايمني ، سئوالات ذيل بايد پاسخ داده شوند:

·  هدف از برنامه ايمني چيست ؟ آيا كاهش صدمات و بيماري هاي ناشي از كار تا ميزان 10 درصد مد نظر و مطلوب مي باشد؟

·  زمانيكه با موارد متضاد مواجه مي شويم ، ايمني مهمتر مي باشد يا از اهميت يكساني در مقايسه با ساير موارد برخوردار است؟ در اين موقعيتها چگونه بايد تصميم گيري نمود؟

·  مسئوليت ايمني مستقيماً برعهده مديريت مي باشد يا از جانب او به شخص يا اشخاص ديگري واگذار شده است؟

·  مديريت , خواستار دستيابي به چه منافعي در راستاي تحقق برنامه ايمني
مي باشد؟

·        چه كسي مسئول هماهنگي فعاليتهاي ايمني مي باشد؟

 

ô بر اساس خط مشي، مسئوليتها به چه كساني واگذار مي گردد؟

اگر برنامه ريزي مناسبي جهت اجراي خط مشي در سازمان موجود نباشد، خط مشي نوشته شده همانند جملات توخالي و بي اثر خواهد بود. خط مشي تنها در مكانهايي مي تواند مفيد واقع شود كه:

·        مسئوليتها بطور واضح، تعريف و مشخص شده باشد.

·        متدها و روشهاي مسئوليت پذيري ايجاد شود.

·        روندهاي كاري صورت گرفته، مطابق برنامه ايمني باشد.

·        بودجه مالي كافي و منابع مورد نياز ديگر، در نظر گرفته شود.

·  در كل محيطهاي كاري مشمول، مسئوليت پذيري صحيح جهت دستيابي به اهداف خط مشي توسط كاركنان درك شده باشد.

زمانيكه مسئوليتها واگذار مي گردد بايد ليستي از نوع كار و ساختار سازماني تكلميل گردد، اما لازم نيست در اين زمينه بسيار دقيق شده و به جزئيات بپردازند: به عنوان مثال از ليست كردن تمامي انواع خاص لوازم حفاظت فردي كه بايد توسط كارگران مورد استفاده قرار گيرد، خود داري كنيد؛ بلكه به سادگي بيان كنيد كه : «تمامي كاركنان بايد بر اساس طبيعت كارشان ، از لوازم حفاظت فردي مشخص شده توسط كارفرما، استفاده كنند.»

اجتناب از ذكر تك تك موارد باعث مي شود كارگران در مواقع ضروري و برحسب شرايط و تغيير موقعيتها، انعطاف پذيري بيشتري داشته باشند و شما نيز بتوانيد تغييرات مورد نياز را اعمال كنيد.

براي حصول اطمينان از دستيابي به اهداف خط مشي مي تواند به موارد زير اختصاص يابد:

·        مسئوليتهاي شخصي (ذكر شده در پيوست الف)

·        مسئوليتهاي حقوقي

·        سيستم هاي مسئوليت پذيري

·        ارتقاء آگاهي در زمينه ايمني

·        تعليمات و آموزش هاي مورد نياز

·        تصحيح و تهيه گزارش از مسايل و مشكلات موجود در زمينه ايمني و بهداشت

·        اطلاعات مربوط به كنترل بيماريها و آسيب هاي شغلي

 

ô چگونه اين خط مشي با فعاليتها و مسئوليتهاي محل كار هماهنگي مي يابد؟

براي كنترل و نظارت بر اقدامات و فعاليتهاي محيط كار، بايد متدها و روشهاي مسئوليت پذيري طراحي گردد كه شامل:

·        گنجاندن مسئوليت ها در خط مشي

·        اقدامات لازم جهت تضمين اجراي صحيح برنامه بهداشت و ايمني

·        گنجاندن مسئوليت هاي ايمني و بهداشت در شرح وظايف افراد

·        مرور مداوم و منظم برنامه هاي ايمني و بهداشت

·        تهيه گزارش مداوم از اجراي برنامه بهداشت و ايمني

·  بخشي از يك خط مشي, به اين مسئله مي پردازد كه از آگاهي كليه كاركنان نسبت به برنامه هاي ايمني اطمينان حاصل كند. اگر طرح محيط كار جهت بكارگيري خط مشي، برنامه اي مناسب باشد، كارگران مي توانند در كنار فعاليتهاي روزمره خويش ، در جلسات ايمني و كلاسهاي آموزشي مربوطه نيز شركت كنند.

مسئوليتي كه از طريق خط مشي ايمني و بهداشت به كاركنان واگذار مي شود،
مي تواند قسمتي از شرح وظايف آنان باشد. در اين مورد مي توان در هنگام شروع به كار و در بدو استخدام كارگران ، رونوشتي از خط مشي ايمني و بهداشت را به آنان ارائه نمود و به آنان ياد آور شد كه پيروي از اين خط مشي بعنوان يكي از شرايط استخدام مي باشد.

بوسيله ارسال علائمي براي نصب در محل كار، نوشتن مقالاتي راجع به خط مشي ايمني و بهداشت در خبرنامه هاي شركت و اشاره به آن در دستور العمل هاي كاري و غيره ،‌ مي توان تعهدات و الزامات خط مشي را در حيطه هاي كاري تقويت نمود. در هر محيط كاري روشي خاص جهت آگاه ساختن كارگران از خط مشي در نظر گرفته مي شود، اما مطلب مهم ، داشتن يك طرح مناسب و پيروي از آن بطور تمام و كمال مي باشد.

 

ô چگونگي برقراري ارتباط خط مشي با ساير فاكتور ها

-يك خط مشي موثر و مفيد در امر مديريت سيستم ايمني و بهداشت بايد:

·        به وضوح، ابلاغ و تعريف شده باشد.

·  در بيان مطالب ترتيب درستي را اتخاذ نمايد و از اين طريق به عملي تر شدن سيستم ياري رساند.

·        نگرش ها و طرز عمل افراد مشمول رابطه روزانه انعكاس دهد.

·        كنترل و نظارت همه جانبه داشته باشد.

 

-طرق ارتباطي خط مشي، شامل موارد زير مي شود:

·        دادن آموزشهاي لازم به عنوان مقدمه اي ضروري

·        استفاده  از كتب راهنما در زمينه خط مشي و روند كاري آن

·        پيوستن به كميته هاي ايمني و بهداشت

·  شرح وظايف (همانگونه كه ذكر شد مي توان بر اساس خط مشي ايمني و بهداشت، پيروي كامل از اين خط مشي را در شرح وظايف كاركنان ذكر نمود.)

·  استفاده از بوردها و تابلوهاي اعلانات جهت جلب توجه كاركنان و ياد آوري  نكات ايمني و بهداشتي به آنان.

·        برقراري جلسات ايمني .

·  الزام و تعهدات مديريت در امر پاسخ گويي موثر به مسائل مطرح شده مرور گزارش هاي بازرسي، بررسي پيشنهادات ارائه شده توسط كميته بهداشت و ايمني ، بررسي حوادث به وقوع پيوسته و ارزيابي برنامه ايمني و بهداشت.

 

ô پيشنهاداتي براي بكارگيري و اجراي خط مشي

براي بكارگيري يك خط مشي، در ابتدا بايد فعاليت هاي ايمني و بهداشتي تعريف شود. براي دستيابي به اين امر، هر محيط كاري مي تواند بر اساس نوع خاص كار خود، تعاريف جداگانه اي را ارائه دهد؛ با اين حال موارد عمومي مشابهي در تمام محيطهاي كاري مشاهده مي شود كه خط مشي بايد به آنها اشاره نمايد و شامل موارد زير مي‌گردد:

·  خط مشي بايد بيانگر قوانين جامعي در راستاي رفتارهاي كاري ايمن و بهداشتي باشد، همچنين بايد روشن سازد كه مسئوليت توسعه و پيشرفت امور اجراي صحيح قوانين با چه كساني مي باشد.

·  طرح ريزي برنامه هايي جهت آشنايي كارگران با خطرات خاص محيط كار و دادن اطلاعات كافي به آنان در زمينه مشاغل خطرناك.

  • خط مشي بايد شامل رهنمودهاي مشخصي جهت نگهداري ، نظارت و كنترل لوازم، تجهيزات و ماشين آلات باشد؛ در اين زمينه نيز بايد مسئوليت هاي مربوطه ، دقيقاً معين گردد.

·  خط مشي بايد بيانگر نوع برنامه هاي آموزشي مورد نياز ، جهت حصول اطمينان از آشنايي كليه كاركنان با مسئوليتهاي واگذار شده به ايشان باشد. اين برنامه هاي آموزشي كه توسط خود شركت يا كارخانه برگزار مي گرددد مي تواند شامل : آموزشهاي بدو خدمت، آموزشهاي ضمن خدمت و دوره هاي باز آموزي باشد.

·  قسمت اصلي و ضروري برنامه ايمني، برگزاري جلسات ايمني و بهداشت در محيطهاي كاري براي كليه سطوح سازمان مي باشد. در اين زمينه ، خط مشي بايد موضوعات مورد بحث و گفتگو در جلسات را مشخص كرده و همچنين مواردي كه بايستي بطور شفاهي و يا كتبي ابلاغ گردد را ذكر نمايد.

 

ôمثالي از يك چك ليست كنترلي خط مشي ايمني و بهداشت

در زير نمونه هايي از سوالاتي كه مي توانند در چك ليست كنترلي مطرح شوند، ذكر شده است: ( پاسخ سوالات زير، بله و يا خير مي باشد)

·  آيا لزوم تعهد به ايمني و بهداشت بطور صريح در خط مشي ذكر شده است؟ آيا تعهدات مربوط به كارگران واضح است؟

·  آيا در خط مشي ذكر شده است كه چه مقامي مسئول نظارت  بركارايي و اجراي صحيح برنامه بهداشت و ايمني بوده و فرد يا افراد مسئول چگونه بايد بر اين امر نظارت داشته باشند؟

·        آيا مسئول كميته اجرايي يا هيئت مديره خط مشي را امضاء و تاييد كرده است؟

·  آيا ايده ها و نظرات مديران و مسئولين ، نمايندگان بهداشت و ايمني و همچنين كميته هاي ايمني مد نظر قرار گرفته است؟

·  آيا بيانيه ، نقش مهم همكاري چند جانبه ميان تمامي كاركنان در موفقيت خط مشي ايمني و بهداشت را به وضوح نشان مي دهد؟ و آيا وظايف در سطوح مختلف سازماني توضيح داده شده است؟

·  آيا خط مشي بيان مي كند كه مسئوليت موضوعات و موارد زير با چه كسي (كساني) مي باشد:

الف- ثبت حوادث و گزارش هاي بازرسي.

ب- احتياطات لازم براي پيشگيري از آتش سوزي و يا اقدامات فوري در هنگام وقوع آتش سوزي.

ج- كمكهاي اوليه

د- بازرسي هاي ايمني

هـ - برنامه هاي آموزشي

و- اجراي مقررات قانوني

·        آيا منحصراً مديريت ، مسئول آماده سازي محيط كاري ايمن و بهداشتي مي باشد؟

·  آيا برخورد كارفرمايان با مسائل ايمني و بهداشتي همانند برخوردشان با موضوعات تجاري و مسائل اقتصادي و مالي است؟( يعني آيا مسائل ايمني به اندازه مسائل تجاري و اقتصادي برايشان حائز اهميت مي باشد؟)

·  آيا اسامي مديراني كه مسئول تهيه خط مشي ايمني در محيط كار هستند مشخص شده است؟

·  آيا در بحث وظايف كارفرما، دادن آموزشها و دستورالعملهاي ايمني و بهداشت به كارگران را ذكر كرده است؟

·  آيا كنترلهاي لازم در امر اجراي قوانين و توسعه اقدامات ايمني و بهداشتي اجرا شده است؟

·        آيا خط مشي شامل برنامه هاي طرح ريزي شده در زمينه ايمني و بهداشت مي باشد؟

·  آيا در زمان برنامه ريزي هاي جديد و يا استفاده از پروسه هاي نوين، مسائل ايمني و بهداشتي در نظر گرفته شده است؟

·  آيا خط مشي شامل اطلاعات چند زبانه بر اساس موضوعات رفاهي ، ايمني و بهداشتي مي باشد؟

·        آيا در باره تخصيص منابع مالي كافي به مسائل ايمني و بهداشتي بحث شده است؟

·        آيا تمام كارگران رونوشتي از خط مشي ايمني و بهداشت را در دسترس دارند؟

·  آيا نمايندگان محيط كار درباره اصلاح و به روز آوري خط مشي ايمني و بهداشت در مواقع نياز ، مورد مشورت قرار مي گيرند؟

·        آيا خط مشي در جلسات كميته ايمني و بهداشت مرور و بازبيني مي شود؟

·  آيا خط مشي به اين نكته كه «توسط چه كساني و در چه فواصل زماني بايد بازبيني گردد» اشاره كرده است ؟

·  آيا در طرح ريزي خط مشي، اقدامات و طرحهاي موثري جهت جلب توجه كارگران به خط مشي در نظر گرفته شده است؟

·  آيا نماينده قانوني براي نظارت بر امر قانوني و منطقي بودن وظايف محول شده به كاركنان ، درسطح تشكيلات وجود دارد؟

·        آيا مسئوليت نهايي مديران ارشد در ارتباط با ايمني واضح است؟

·  آيا در متن خط مشي و يا در شرح وظايف مديران ارشد به طور مكتوب و مدون به مسئوليتهاي آنان اشاره شده است؟( مسئوليت هاي مديران ارشد در خصوص برنامه ايمني و بهداشت)

·  آيا كنترلها و اقدامات لازم جهت حصول اطمينان از مسئوليت پذيري افراد در امر ايمني و بهداشت وجود دارد؟

·  آيا سنجش ميزان كارايي برنامه ايمني و بهداشتي ، يك جزء ضروري در ارزيابي اجرايي مي باشد؟

·  آيا مديران متوجه ماهيت مسئوليت هاي ايمني و بهداشتي واگذار شده هستند و آنها را پذيرفته اند؟

·  آيا مراتبي جهت برقراري ارتباط با پيمانگاران مربوطه (جهت به انجام رسانيدن طرحهاي ايمني و بهداشتي) وجود دارد؟

·        آيا همه اشخاص از مسئوليت هاي قانوني خويش اطلاع دارند؟

ôپيوست الف:

- مسئوليتهاي شخصي:

همه افراد ، مسئول انجام وظايف محوله به ايشان بوده و هر شخصي در محيط كار بايد وظايف خود را بداند تا در نهايت، برنامه هاي ايمني و بهداشت به نتايج مطلوب برسد. در زير نمونه هايي از وظايف محوله به افراد در سازمانهاي مخلتف ارائه شده است كه شما نيز مي توانيد در تهيه خط مشي ، بخشي يا تمامي موارد زير را انتخاب كرده و يا بر اساس نيازمنديهاي خاص محيط كار خود، مسئوليتهاي ديگري را نيز مطرح كرده و به افراد مربوطه واگذار نماييد:

1-   مسئوليتهاي كارگران:

·   كار را به  شيوه اي به انجام رسانيد كه خطري سلامتي و ايمني شما يا ديگران را تهديد نكند.

·        در كاهش و كنترل عوامل ايجاد كننده بيماري و يا حادثه مساعدت كنيد.

·  هر گونه حادثه ، شبه حادثه· ، صدمه ، خسارت و يا بيماري ناشي از كار  را گزارش كنيد.

·  در هنگام كاركردن ، ابزار و تجهيزات را به شيوه صحيح مورد استفاده قرار دهيد.

·        ابزار و تجهيزات را در شرايط مطلوب و مناسبي نگهداري كنيد.

·        از وسايل ايمني و پوشش ها و لباسهاي حفاظت فردي استفاده كنيد.

·        معايب موجود در لوازم و ماشين آلات را گزارش كنيد.

·        مراقبتها و رفتارهاي ايمني و بهداشت فردي را گسترش دهيد.

·        روشهايي جهت حذف يا كاهش خطرات محيط كار پيشنهاد كنيد.

 

·  در زمينه خط مشي ايمني و بهداشت كار و اقدامات و روندهاي كاري ايمن مطالعه نموده، از آنها پيروي كنيد.

·        با نمايندگان و اعضاي كميته ايمني و بهداشت همكاري نماييد

\

 2-مسئوليتهاي كاركنان و هماهنگ كنندگان بخش ايمني

مسئوليت كاركنان بخش ايمني در قبال مديريت و كارگران شامل موارد ذيل مي باشد،

 به عبارت ديگر آنها مي توانند به مديريت و كارگران در زمينه هاي زير توصيه هاي

لازم را بنمايند:

·  پيشگيري از بيمارها و صدمات به افراد و يا جلوگيري از وارد آمدن خسارات به كارخانه و تجهيزات موجود.

·        حمايتهاي قانوني در امور ايمني، بهداشتي و رفاهي.

·  تهيه و استفاده از پوشش هاي حفاظتي فردي ، نصب حفاظهاي مناسب بر روي ماشين آلات, انجام تستهاي ايمني مورد نياز در مواقع لزوم، بازرسي متناوب از دستگاههاي موجود و دستگاههاي جديد از ديدگاه نكات ايمني.

·  احتياطات لازم در مورد خطرات بالقوه موجود بخصوص قبل از شروع به كار روزانه.

·        اعمال تغييرات در قانون گذاري در موقعيتهاي ضروري

 

و اما مسئوليتهاي شخصي اين افراد شامل:

·  ثبت و تجزيه اطلاعات در مورد بيماريها و صدمات ناشي از كار  و همچنين خسارات وارد شده  و ميزان كاهش در توليد محصولات.

·        ارزيابي حوادث به وقوع پيوسته و مرور و بازبيني در نحوه اجراي مسائل ايمني

·        برقراري و حفظ تماس مداوم با گروههاي ايمني حرفه اي و متبحر

·        شركت در بحثهاي مربوط به بهداشت و ايمني و كنترل آسيبهاو خسارات ناشي از كار

·  به روز آوري كدهاي ايمني و ثبت جديد ترين پيشنهادات ارائه شده در زمينه ايمني كار

·        اداره و اجراي برنامه هاي ايمني

·  همكاري در زمينه تحقيق حوادث و تجزيه و تحليل و تهيه و تدارك گزارش و خلاصه اي از حوادث

·        تهيه گزارشهاي بازرسي

·  حصول اطمينان از انجام فعاليتهاي صحيح در زمان مشاهده كمبودها و نقص هاي كاري

·        همكاري با سمينارها و مراكز آموزشي ايمني

 

3-مديران ارشد اجرايي

مسئوليتهاي مديران اجرايي را مي توان به صورت زير بيان كرد:

·        تهيه بيانيه خط مشي در ارتباط با برنامه ايمني.

·        كنترل كلي در امر ايمني و نظارت بر برنامه پيشگيري از ضرر و زيان هاي احتمالي

·  حصول اطمينان از اجراي تمامي موارد ذكر شده در خط مشي ايمني در كليه بخشهاي محيط كار

·  حصول اطمينان از آگاهي تمامي پرسنل از خط مشي ايمني و بهداشت و رعايت اصول آن در روندهاي كاري

·  تهيه اطلاعات و دستورالعملها و همكاري همه جانبه با ناظران و سرپرستان ذيربط جهت حفظ ايمني و بهداشت كليه كاركنان.

·        درك و اجراي خط مشي پيشگيري از حوادث در كنار وضع قوانين ايمني و حفاظت كار.

·  حمايت همه جانبه از سرپرستان و ناظران از طريق تامين تجهيزات و ابزار ضروري و همچنين هر گونه تجهيزات حفاظت فردي مورد نياز ايشان.

 

 

4-مسئوليتهاي سرپرستان و مديران خط توليد

·        همكاري و تشريك مساعي با اعضاي كميته ايمني و بهداشت

·        تهيه دستورالعملهاي  لازم براي كارگران جهت انجام اقدامات كاري ايمن

·  سرپرستان خط توليد بايد بعنوان بخشي از وظايفشان، كارگران را ملزم به استفاده از وسايل حفاظت فردي نمايند.

·        فراهم كردن نمونه هايي از روش كاري ايمن براي كارگران

·  ترتيب دادن بازرسي هاي دوره اي براي كنترل فعاليتها و شرايط غير ايمن و وادار كردن كارگران به انجام عمليات صحيح و ايمن

·  همكاري با سايرين جهت به انجام رسانيدن اقدامات لازم براي جلوگيري از بروز تخلفات ، برقراري ايمني عمومي ، پيشگيري از حوادث احتمالي ، اجراي مقررات ايمني و پيروي از روشهاي كاري ارائه شده توسط خط مشي و انجام فعاليتهاي كاري صحيح جهت حصول اطمينان از تطبيق آنها با قوانين موجود.

·        دانش بكارگيري خط مشي ايمني و قوانين ايمني و بهداشت شغلي مربوطه در محيط كار.

·  اتخاذ ترتيبات لازم جهت اجراي اقدامات پزشكي مورد نياز شامل انتقال به بيمارستان در مواقع ضروري.

·  گزارش فوري و سريع تمام حوادث، رسيدگي كامل به آنها ، دادن توصيه هاي لازم به مديريت جهت پيشگيري از حوادث مشابه در آينده .

·        بازرسي دوره اي محيط كار جهت حصول اطمينان از وجود محيط كاري ايمن و بهداشتي .

·        همراهي و همكاري همه جانبه با بازرسان كار در طي بازرسي آنها از محل كار.

·        آگاهي از خطرات موجود در محيط كار

·  در مورد كارگران موقتي وجديد الاستخدام، سرپرستان و مديران خط توليد موظفند قبل از شروع به كار آنان ، دستورالعملهاي ايمني لازم را با تمام جزئيات مربوطه در اختيار آنان بگذارند.


 


مطالب مشابه :


خط مشی عمومی و اجرا

این وبلاگ جهت ارائه مطالب و موضوعات پیرامون خط مشی گذاری عمومی و درسطح گسترده تر, مباحث
عنوان خط مشی: نحوه تزریق خون وفراوردهای خونی

حاکمیت بالینی(وبلاگ سلامت) - عنوان خط مشی: 1- در زمان اخذ نمونه خون وریدی، بر بالین بیمار
خط مشی

خط مشی. چرا بايد خط در زير نمونه هايي از سوالاتي كه مي توانند در چك ليست كنترلي مطرح شوند
یک نمونه کامل خط مشی منطبق با اعتباربخشی بیمارستانها

پرستاری نوین و مدیریت و سایتهای مفید - یک نمونه کامل خط مشی منطبق با اعتباربخشی بیمارستانها
دانلود نمونه سوال تصمیم گیری وتعیین خط مشی دولتی نیمسال دوم 91-92 با جواب

دانلود نمونه سوالات پیام نور باجواب - دانلود نمونه سوال تصمیم گیری وتعیین خط مشی دولتی
خط مشی (Policy)

خط مشی Policy. معنای لغوی خط مشی ( policy)، اساسنامه، مرام نامه، روش و رویه است. دکتر فریدون وردی
نمونه سوال تصمیم گیری تعیین خط مشی دولتی

مدیریت و برنامه ریزی - نمونه سوال تصمیم گیری تعیین خط مشی دولتی - راهی بسوی تغییر
برچسب :