طرح درس سالانه قرآن

طرح درس سالانه قرآن       دبستان شكرزاده            پايه اول ابتدايي               كلاس اول الف

سال تحصيلي :1391-1390          اموزگار :مباركه شيرين زاده

ماه

هفته

جلسه

عنوان درس

هدف كلي

روش تدريس

مهر

اول

اول

جشن آغاز آموزش خواندن

علاقه مند شدن دانش آموزان به درس قرآن

برپايي جشن قرآن

دوم

دوم

پيام قرآني،با هم بخوانيم

اهميت شروع كاربا ياد خدا،آشنايي با معاني برخي كلمات قرآني

شعرخواني،پرسش وپاسخ

سوم

سوم

سوره توحيد ،شعر

اشنايي باسوره توحيد

استفاده از نوار،همخواني، همياري

چهارم

چهارم

پيام قرآني،نقاشي با موضوع سلام

اهميت سلام

پرسش وپاسخ

آبان

اول

اول

نعمت هاي خدا ،پيام قرآني

بيان نعمتهاي خداواهميت انها ،تشكر از خالق اين نعمت ها ، آشنايي با معاني برخي كلمات قرآني

شعر خواني،پرسش وپاسخ

دوم

دوم

سوره كوثر

آشنايي باسوره كوثر

استفاده از نوار،همخواني، همياري،شعر خواني

سوم

سوم

داستان نان

مراحل توليد نان

تلفيقي

چهارم

چهارم

پيام قرآني ،گفت وگو

تشكر از نعمت هاي خدا،گفت وگو پيرامون اين نعمت ها

نمايشي،پرسش وپاسخ

آذر

اول

اول

خانه ي ما

اشنايي با خانواده ووظايف اعضا،

شعر خواني،پرسش وپاسخ

دوم

دوم

سوره عصر

آشنايي باسوره عصر

استفاده از نوار،همخواني، همياري،شعر خواني

سوم

سوم

پيام قرآني

اهميت نيكي به پدر ومادر

پرسش وپاسخ، داستان گويي

چهارم

چهارم

هديه ي پدربزرگ

علاقه مند شدن به خواندن قرآن

داستان گويي

دي

اول

اول

قرآن بخوانيم ،لوحه ي 4  ،لوحه 5،

اهميت خواندن قرآن ،آشنايي با حركات وصداها ، استفاده از صداها وحركات در كلمات

شعرخواني،پرسش وپاسخ

دوم

دوم

لوحه 6-7-8

خواندن كلمات قرآني،اشنايي باسوره ي ناس

استفاده از نوار،همخواني، همياري،شعر خواني

سوم

سوم

مهربانترين معلم ،لوحه 9-10

اشنايي با پيامبر،خواندن كلمات قرآني به صورت بخش بخش

داستانگويي ،

چهارم

چهارم

لوحه 11-12-هديه باارزش

خواندن كلمات به صورت بخش بخش،تقويت قوه ي بيان

داستانگويي ،

بهمن

اول

......

يادآوري

يادآوري آموخته هاي قبليو تثبيت

 

دوم

اول

كودك مسلمان ،پيام قرآني

اشنايي باويژگي هاي مسلمانان ةاهميت نماز

شعر خواني،داستانگويي، پرسش وپاسخ

سوم

دوم

لوحه 13-14-15-

خواندن كلمات به صورت بخش بخش،اشنايي با سوره حمد

استفاده از نوار،همخواني،شعر خواني

چهارم

سوم

سوره حمد ،لوحه 16-17

اشنايي باسوره حمد ،خواندن كلمات قرآني

استفاده از نوار،

اسفند

اول

چهارم

لوحه 18-19-پيام قراني

خواندن كلمات قرآني ،اهميت نظافت وپاكيزگي در اسلام

داستانگويي،پرسش وپاسخ

دوم

اول

مدرسه ي ما ،لوحه 20-

خواندن كلمات قرآني، تقويت قوه ي بيان

داستانگويي

سوم

دوم

سوره فلق-لوحه 22

آشنايي باسوره فلق ،خواندن عبارات قراني

شعر خواني، استفاده از نوار

چهارم

سوم

پيام قرآني ،لوحه 23

اهميت علم ودانش ،خواندن كلمات قراني

بحث وگفت وگو،پرسش وپاسخ

فروردين

 

سوم

چهارم

لوحه 24-25كلاس قران

تركيب حروف وحركات ،خواندن عبارات قرآني ،تقويت بيان

 

داستانگويي

چهارم

اول

پيامبران خدا ،لوحه 26-27

 

اشنايي باپيامبران خدا ،خواندن

عبارات قرآني

داستانگويي

ارديبهشت

اول

دوم

سوره نصر ،كودكي حضرت موسي (ع)

آشنايي با سوره نصر،اشنايي با داستان كودكي حضرت موسي

داستانگويي ،شعر خواني

دوم

سوم

پيام قرآني،لوحه 29-30

اهميت صلوات،خواندن عبارات قراني

سخنراني ،تحقيق

سوم

چهارم

لوحه 31-32،

خواندن عبارات قرآني

 

چهارم

 

ياداوري 2

 

يادآوري از آموخته هاي قبلي

 

 بهاربيست                   www.bahar22.com


مطالب مشابه :


طرح درس روزانه علوم پایه چهارم ابتدایی

طرح درس روزانه علوم پایه چهارم ابتدایی - برنامه ی سالانه سرگروه طرح درس: 23/10/92-24/10/92-93.
طرح درس روزانه و سالانه ادبیات فارسی

آموزش زبان انگلیسی از سطح ابتدایی بيان مفهوم كلي درس به طرح درس سالانه: صفحه سوم.
طرح درس سالانه قرآن

طرح درس سالانه قرآن دبستان شكرزاده پايه اول ابتدايي عنوان درس. هدف كلي. سوم. سوم . سوره
طرح درس علوم چهارم

طرح درس علوم چهارم كند.به طور كلي كاربرد که در این طرح درس ، فقط صفحه ی سوم یعنی صفحه
بازخورد در ارزشيابي تحصيلي

طرح درس و آخرین روش های تدریس دروس بودجه بندی سالانه پایه سوم ابتدایی. از كلي گويي
طرح درس ریاضی

طرح درس سالانه هدف هاي كلي. به فعالیتها وموارد مربوط به پایه اول ابتدایی می
طرح درس: فارسي ( بخوانيم)اول

طرح درس: فارسي مشخصات كلي. گام سوم : به شرح تفكرات خود بپردازند
طرح درس سالانه زبان انگلیسی برای هر سه پایه

طرح درس سالانه زبان انگلیسی برای هر يك امتحان كلي از ديكته از درس سوم- تدريس مكالمه
طرح درس سالانه علوم تجربی پایه پنجم ابتدایی2

طرح درس سالانه علوم تجربی پایه پنجم آموزش ابتدایی سوم. 1. 73. ارزشيابي كلي دانستني هاي
نمونه طرح درس روزانه و سالانه

آموزان بيان مفهوم كلي درس به صورت طرح درس سالانه: صفحه سوم. ( ابتدایی ،راهنمایی
برچسب :