خلاصه کتاب اعتماد به نفس در ده روز(ادامۀ قسمت دوم )


35-
کسی را تحقیر نکنید.
تحقیرکردن دیگران به هر شکل، در مفهوم کلی تر آن، یعنی تحقیر یک انسان. و تحقیریک انسان یعنی این خاطره ذهنی پایدار که انسان ها خیلی وقت ها کوچک و حقیرو قابل سرزنش هستند.
تحقیر دیگران نیز مانند هر بیان و احساس دیگر شما، بازتابی به سوی شما دارد.
اینموضوع را به خاطر بسپارید که حقیرترین افراد کسی است که به تحقیر دیگرانمی پردازد. تحقیر کردن، نوعی بی احترامی است و بی احترامی نوعی خود شکنی.
بهجای اینکه به توجه و کشف جنبه های منفی و به قول خود مسخره و تحقیر آمیزدیگران بپردازید؛ به کشف جنبه های مثبت آن ها را مشغول شوید.
یادتان باشد تحقیر دیگران، یعنی تحقیر خود.
خودتان را تحقیر نکنید:
تحقیر خود چند جنبه دارد:
وقتیشما محرومیت های خود را به یاد می آورید به نوعی خود را تحقیر می کنید. این عمل، چنان افت روحی شما را سبب می شود که نقاط قوت خود را فراموش مینمایید و یا آن ها را چندان هم نقطه قوت تلقی نمی کنید.
فکر کردن در مورد آنچه ندارید، رفتار خودشکنانه است. اگر مشا دقیقاً به اطراف خود نگاه کنید، هر کسی عیبی دارد.
وقتی شما خود را با بالاتر از خود مقایسه می کنید؛ باز هم به نوعی خود را تحقیرمی کنید.
پیشاز این گفته بود که برای پرورشاعتماد به نفس خود نگاهی به پایین و نگاهیبه بالا بیفکنید. به پایین تر از خود نگاه کنید تا بدانید که چه دارید و چههستید و شکرگزار باشید و به بالاتر از خود نگاه کنید تا پیشرفت نمایید.
آنچهکه در این نگاه، بد و مضر و مخرب است اعتماد به نفس است، مقایسه ای است کهبه سرکوبی خود می انجامد. یعنی شما کسی را بالاتر از خود ببینید و خود راکمتر از او حس کنید.
در تعارفات کلامی خود را تحقیر نکنید:
خواهش میکنم، اختیار دارید، نظر لطف شماست، شما لطف دارید، خجالتم ندهید، چشم هایشما قشنگند و ... این ها همه گفتارهای خودشکنانه است.
چرا وقتی ویژگیمثبتی را در مشا تحسین می کنند؛ به هزار تکاپو می افتید که آن را نفی کنید وخود را به هر آب و آتشی می زنید که نادرستی آن را اثبات کنید؟
در یک کلام، فقط بگویید متشکرم.
تعارفات کلامی را با متشکرم پذیرا باشید.
«
متشکر» اگر واقعاً از دل برآید: به موشک اعتماد به نفس شما پرشی دیدنی می دهد.
متشکرم، خودپرستی نیست. دیگران هم، هرگز اینطور فکر نمی کنند.
وقتی از شما تعریف می کنند؛ این پا و آن پا نشوید، آرام بگیرید و به نرمی و با لبخند تشکر کنید.
اصل نگهداری، یادتان نرود.
36-
برای قدرتمند شدن یکدیگر را تحسین کنید.
با تحسین هر ویژگی مثبت در دیگران، روح خود را غنی ساخته اید.
اگرمی خواهید در روابط خود، قدرتمند باشید و همیشه اقتدار لازم را داشتهباشید؛ جستجوگرانه ویژگی های مثبت دیگران را جستجو کنید و آن ها را تحسیننمایید. این کار شما, هم توجه شما را به نکات مثبت دیگران افزایش می دهد وهم شما را از توجه به جنبه های منفی آن ها باز می دارد.
تحسین نکات مثبت دیگران، د رآ« ها تأثیر خوبی می گذارد و دیگران را تشویق به تکرار آن رفتار خوب می کند.
توجهبه نکات مثبت و تحسین آن ها، منحصر به افرادی است که روح آزاد و بزرگدارند؛ به شرط آنکه: دیگران را بیش از حد ستایش نکنید. بله باید دیگران وخصوصاً رفتار خوب دیگران را ستایش و تشویق و تحسین کرد؛ اما باید صادق وراستگو باشید.
از ویژگی مثبت اشخاص، فقط آنچه که دارند به شما دروغ میگویند یا مبالغه می کنند و نمی توانند تحسین آن ها را با تشکری واقعی، جذبخود سازید.
دلیل دوم: فرد مقابل، تا حدی به احساس و در تعارف غیر واقعی شما پی ببرد و در نتیجه روحیه شما تحت تأثیر قرار می گیرد.
دلیلسوم: با ستایش بیش از حد دیگران، خود را در حالت منفی یا پایینتر بودنقرار می دهید که بالطبع نتیجه ای جز احساس خود کم بینی نمی کنید الگوی خوبیمی گیرید و تشویق و انگیزه پیشرفت پیدا می کنید.
دیگران را در حد خود، ستایش و تحسین کنید و نه بیشتر.
مراقب باشید که ستایش شما جنبه تحقیر خود را نداشته باشد. هنگام تحسین، خود را با فرد مقابل، مقایسه نکنید.
تملق نکنید:
تملقو چاپلوسی، یا همان ستایش بیش از حد صفتی استکه شخص یا صلاً از آنبرخوردار نیست و یا اینکه کمتر از آن را دارد. در هر دو صورت، این موضوعیعنی: دروغ گفتن شما به خود و دیگران، که هم خود متوجه آن می شوید و همدیگران.
چاپلوسی کردن و تملق گفتن یعنی: دست و پا زدن. خود را به آب وآتش انداختن برای خوشحال کردن و راضی نگهداشتن دیگری با بزرگ جلوه دادن او.
شاید هم یکی از هدف های چاپلوسی این باشد: چهار تا بگویم، دو تا می شنوم!
تملقگفتن، به طور غیر مستقیم، تمایل شخص را به تملق شنیدن و مورد ستایش وتحسین واقع شدن. نشان می دهد. شما باید همیشه به دیگران احترام بگذارید وآن ها را به خاطر صفات خود و ویژگی های مثبتی دارند: ستایش و تشویق کنیدولی فقط در حد و اندازه و نه بیشتر.
37-
از خوبی دیگران، قدردانی و تشکر کنید.
قدردانی و تشکر از دیگارن، شکلی دیگر از تشکر از خود است.
وقتی که شما از خوبی دیگران، قدردانی و تشکر می کنید، هم شخص فهمیده و متشخص و محترمی معرفی می شوید و هم احساس خوبی پیدا می کنید.
انعکاس رفتار تشکرآمیز و سپاسگزارانه شما مطمئناً به صورت رفتار محترمانه طرف مقابل، به شخص شما باز می گردد.
تشکراز خوبی دیگران، ذهن شما را متوجه آن کار خوب می کند و ضمیر ناخودآگاه شمارا متوجه اینکه هر کار خوبی شایسته قدردانی و ستایش است.
این تفکر پرانرژی و مثبت روی یک کار خوب، این خصلت را در شما توسعه می دهد.
تفکر، روی هر ویژگی سبب خوب و خلق آن می شود.
روحیه سپاسگزاری را در خود توسعه دهید.
38-
در همه حال شکرگزار باشید.
کوچکترین احساس توانایی و کوچکترین اقدام شما، نوعی اعتماد به نفس است که حد آن نسبت به احساس و اقدام شما متفاوت است.
همین احساس و اقدام محدود عملاً یک نوع خود باوری است.
برای پرورش همه استعدادی، یکی از راه ها؛ پذیرش، توجه و بیان آن استعداد است.
شکرگزاری از هر خصلت و ویژگی مثبتی، هم نوعی توجه است و هم نوعی پذیرش و تکرار.
از خصلت های مثبت خود شکرگزاری کنید تا با این تلقین و توجه و پذیرش آن خصلت در شما گسترش یابد.
خدا هم در قرآن فرموده: لئن شکرتم لازیدنکم: نعمت ها را شکر و سپاس گویید تا آن ها را در شما زیاد کنم.
به خاطر اعتماد به نفسی که دارید، خدا را شکر کنید.
شکرگزاری از یک نعمت، ممکن است به شکل های زیر باشد:
سپاس مستقیم از خدا: بگویید خدایا شکر که چنین اعتماد به نفسی به من دادی.
گفتگو از آنچه که دارید: از اعتماد به نفس خود حرف بزنید.
استفاده از موهبت ها: عملاً اعتماد به نفس را به جریان بیندازید.
کمک به دیگران: به دیگران کمک کنید از اعتماد به نفس برخوردار باشند.
39-
درباره اعتماد به نفس فکر کنید.
گفتم که تفکر، باعث جذب و خلق می شود.
اصولاًفکر شما دارای خاصیت جذب مغناطیسی است. شما در مورد هر چیز که فکر کنید،تابش های ذهنی شما با خاصیت جذب مغناطیسی، به دنبال جذب و خلق آن ذهنیتاست. به شرط آن که این ارتعاش و تابش در شما تداوم یابد.
برای پرورش اعتماد به نفس، هر صبح و شب و حتی هر وقت که در طول روز، فرصت یافتید، بدان فکر کنید.
تفکر شما جذب و خلق شما را سبب می شود و شما کم کم این ویژگی مثبت را در خود می بینید.
برای از بین بردن عادت های بد، مناسب ترین راه، فکر کردن به عادت های خوب مقابل آن عادت ها است.
تنها و تنها به مفهوم اعتماد به نفس فکر کنید.
40-
تکرار و تلقین را جدی بگیرید.
هیچ چیز به اندازه تکرار و تلقین و عبارت های تأکیدی مؤثر، نمی تواند ضمیر ناخودآگاه شما را تحت تأثیر قرار دهد.
انرژی یک عبارت تأکیدی تا حدی است که به یکباره نیروهای خفته و پنهان شخصی را بیدار می کند.
هر واژه، انرژی خاص خود را دارد و تأثیر پذیری افراد مختلف از یک انرژی واحد، متفاوت است.
عبارت های تأکیدی، انرژی بیشتری دارند.
برای خود عبارت های تأکیدی تهیه کنید. و با صدای بلند یا در درون خود هر روز و شب بخوانید.
41-
در فرهنگ لغات خود شکست را تجربه معنی کنید.
شکست. اشتباه. خطا. ناکامی
این ها واژه هایی است که از آن سخت در هراسید.
سعی دارید که احتمالاً شکست نخورید یا مرتکب اشتباه نشوید.
و همین، مانع اقدام شما می شود.
اگر هم اقدام کنید و نتیجه ندهد آن را حذف شود بزرگترین شکست، مهلکترین ضربه و خطایی جبران ناپذیر می نامید.
آنچهکه شما آن را شکست می نامید، زمینه و لازمه ایجاد اعتماد به نفس است. هراقدامی که شما انجام می دهید یا نتیجه می دهد یا نتیجه نمی دهد.
شرطاینکه شکست های شما تجربه های عالی شما باشند و باعث رشد و پرورش اعتماد بهنفس تان گردند، آن است که در این اوقات، سؤالات مثبت و مؤثری از خودبکنید.
در هر حالت (مثبت و منفی): موفقیت
تکرار موفقیت یعنی : اعتماد به نفس
دشواری ها کم دوامند اما افراد موفق دوام می آورند.
42-
مسئولیت پذیر باشید.
مسئولیت پذیری، در راستای هدف، ایجاد حس توانمندی است.
وقتیمسئولیتی به گردن می گیرید و عواقب آن را از ابتدا تا انتها بر عهده میگیرید عملاً توانایی و خودباوری خود را به خود و اطرافیان تأکید می کنید.
بیکاری، عدم مسئولیت پذیری و گرفتن حالت انفعالی به خود، عملاً شما را در اقدام محدود می کند.
مسئولیتاموری را بپذیرید که مطمئن هستید توانایی انجام درست و عالی آن را دارید. این، در صورتی است که دیگران به شما مسئولیتی را واگذار می کنند.
اما درصورتی که موضوع، شخصی است و ضرر همگانی به دنبال ندارد، مسئولیت بیشتر وبالاتری را در نظر بگیرید؛ حتی اگر احتمال می دهید که نتیجه مطلوب نگیرید.
مسئولیت پذیری یعنی خودباوری و احساس توانمندی.
این حس را مدام به خود تأکید کنید، هر صبح.
43-
عذر تراشی نکنید.
ساده ترین راه برای تغییر نکردن و اجتناب از دگرگونی، بهانه آوردن است.
اعتماد به نفس یک صفت تحسین برانگیز است و ما و اطرافیان ما، همیشه کسانی را که از اعتماد به نفس سرشاری برخوردارند، تحسین می کنیم.
تحسین، فقط برای ویژگی هایی است که شخص، با همت و تلاش فراوان، آن را در خود ایجاد کرده است و پرورش داده است.
عذر تراشی های متداول:
1-
از سلامت کامل برخوردار نیستم. 2- زیاد باهوش نیستم. 3- خیلی پیر یا خیلیجوانم. 4- آخر در مورد من فرق می کند. 5- بدشانسی ولم نمی کند.
اگر عذر تراشی شما عدم سلامتی کامل است:
درباره بیماری خود صحبت نکنید. نگران سلامتی خود نباشید. خوشحال باشید که تا همین حالا سالم هستید.
اگر عذر شما، هوش شماست؛ هوش خود را دست کم نگیرید. درباره هوش دیگران اغراق نکنید.
اگرعذر شما، سن شماست؛ نسبت به سن خود خوش بین باشید. از فرصت های خود بهخوبی استفاده کنید. اگر پیر هستید، به آنچه باقی مانده فکر کنید و فرصتآینده خود را به انجام کارهایی که واقعاً می خواهیداختصاص دهید.
اگرعذر شما، موارد 4 و 5 است؛ وقتی که هر چیز، حتی رطوبت هوا علتی دارد؛ خوششانسی و بدشانسی یعنی چه؟ علت را جستجو کنید و درصدد رفع مانع برآیید.
44-
در تصمیم های خود، تأخیر نیفکنید.
هر چه سرعت شما در تصمیم گیری بیشتر باشد؛ به سود خودتان تمام می شود.
برای آنکه تصمیم گیری شما سرعت پیدا کند، باید از نظم فکری برخوردار باشید.
نظمفکری یعنی اینکه بدانید ارزش ها و باورهای عمیق و درونی شما چیست و اینارزش ها هر یک چه اولویتی در ذهن شما دارند و تحلیل شما از هر یک از اینارزش ها چیست؟
برخوردار شدن از نظم فکری، به صورت وقت احتیاج دارد.
وقتیشما ارزش های فکری خود را سازمان و نظم نمی دهید و اولویت ها را (هر چندکلی) مشخص نمی سازید، عملاً همه انتخاب ها در یک سطح قرار می گیرد و شما میدانید که قرار گرفتن در چنین وضعیتی چقدر ناخوشایند است.
کارت نظام ارزشی خود را که همراه دارید؟
باداشتن این کارت مواردی که به ذهن شما می رسید، در راستای کدام ارزش فکریشماست. و بعد آن کاری را انجام دهید که در راستای ارزش فکری برتر شماست.
به تصمیم های خود پایبند باشید. برای رسیدن به این هدف به دنبال هر تصمیمی فوراً و بدون معطلی اقدام کنید.
کاری در جهت تصمیم خود انجام دهید. مهم نقطه شروع است. بعد به راحتی ادامه دهید.
45-
کتاب های الهام بخش بخوانید.
کتابهای الهام بخش در حقیقت، اندیشه و احساس نویسندگان موفقی است که همیشه درپیش شما حضور دارند مطالعه کتاب های الهام بخش، شبیه ملاقات و معاشرت باافراد موفق است.
وقتی شما با آدم های موفق نشست و برخواست می کنید حساعتماد به نفس در شما به وجود می آید گویی که این حس کاملاً مسری است وایده های ذهنی و احساسات قلبی آن ها به شدت در شما تأثیر می گزارد.
وجودهر کس در هاله ای از انرژی قرار دارد. این انرژی ها که بیشتر منشأ ذهنیدارند؛ اطراف هر شخص را فرا گرفته اند. انرژی های ذهنی بسته به نوع اندیشهای که شخص، در سر می پروراند. فرکانس های متفاوت دارد.
فرکانس های ذهنی شما در روابط و برخوردهای شما دایماً روی یکدیگر اثر می گذارند.
مطالعه کتاب های الهام بخش و تأثیر گذار مثبت نیز تابش های ذهنی نویسنده را به شما انتقال می دهند.
46-
رهبر باشید.
کارها را تفویض و تقسیم کنید.
کسانیکه از اعتماد به نفس سرشار برخوردار هستند, نه تها مسئولیت پذیرند و بهمسئولیت های خود به خوبی عمل می کنند بلکه اداره مسئولیت های دیگران را نیزبه عهده می گیرند.
رهبری یک گروه، و تفویض و تقسیم اختیارات به تعداد افراد بر اساس توانمندی آن هاست.
رهبران، نظارت بر مسئولیت دیگران را نیز بر عهده می گیرند اما به هیچ عنوان مسئولیت دیگران را بر دوش نمی کشند.
رهبر ، فقط و فقط وظیفه خود را انجام می دهد و بر دیگران، ناظر است.
رهبر فداکار نیست و وظیفه دیگری را به خاطر پیشرفت مجموعه انجام نمی دهد. (به مفهوم غلط آن)
رهبر نه تنها بیش از دیگران کار نمی کند بلکه حتی مسئولیت کمتری را می پذیرد تا بیشتر بتواند فکر کند و هماهنگی به وجود بیاورد.
در زندگی خود ابتدا یک سرباز لایق و شایسته و بعد یک رهبر شایسته و سزاوار باشید.
47-
مانند آدم های متشخص عمل کنید.
برای رشد و پیشرفت در هر زمینه ای خصوصاً عادات و اخلاق نیک مانند اعتماد به نفس، شما باید یک الگوی ذهنی و عینی داشته باشید.
یکفرم خوب از کسی که اعتماد به نفس دارد در ذهن خود داشته باشید و شخص یااشخاصی را که به صورت عینی و واقعی از اعتماد به نفس برخوردارند، پیش رو.
اعتمادبه نفس، موضوعی است که تا حد فوق العاده زیادی وابسته به شخصیت است. هر چهمنش شما مثبت تر، سالمتر، آراسته تر، ساده تر و محترم تر باشد؛ اعتماد بهنفس بیشتری پیدا کند.
فراموش نکنید که مدل سازی شما نباید با سختی و فشار و ناراحتی همراه باشد. در کمال آسودگی و با اشتیاق فراوان عمل کنید.
48-
لباس خود و فرزند خود را تغییر دهید.
لباسی که شما بر تن دارید شاید منش واقعی شما را نشان ندهد اما پاکیزگی و آراستگی آن، مطمناً شایستگی شما را نمایان می سازد.
شما لباستان را آن طور که فکر می کنید شایسته شماست انتخاب می کنید و می پوشید.
نهتنها شخصیت و منش شما نوع لباس پوشیدن شما را تعیین می کند بلکه مهتر ازآن نوع لباس پوشیدن شما، شخصیت و منش شما را معرفی می نماید.
یادتان باشد سادگی همیشه متانت منش شما را تداعی می کند.
بچه های شخصیت خود را از شخصیتی که شما به آن ها می دهید می گیرند و این زمینه اعتماد به نفس یا عدم اعتماد به نفس آن ها می شوند.
بچه خودتان را از دریچه دیگران ببینید و او را آراسته سازید.

 

جهت دسترسی به موضوعات مرتبط با مطالب فوق بر روی موضوعات ذیل کلیک نمائید:

رازهای موفقیت و پیشرفت( قسمتهای  دیگر مطالب فوق در این مجموعه قرار دارد )         

گلچین سخنان بزرگان و دانشمندان

داستانهای کوتاه پندآموز

http://www.successir.com/fa/             منبع    


مطالب مشابه :


خلاصه کتاب اعتماد به نفس در ده روز(ادامۀ قسمت دوم )

خلاصه کتاب اعتماد به نفس در مطرح میشود که در شعر منسوب به در مورد هر
يک شعر جالب در مورد ارزش علم و اعتماد به نفس

يک شعر جالب در مورد ارزش علم و اعتماد به نفس - يک شعر جالب در مورد ارزش علم و اعتماد به
مقاله در مورد اعتماد به نفس

برچسب‌ها: مقاله در مورد اعتماد به نفس, دانلود آهنگ جاده یکطرفه مرتضی پاشایی همراه متن شعر
اعتماد به نفس در 10 روز

شعر عاشقانه 27- خوشحالی یعنی در مورد خود احساس خوبی داشتن. اعتماد به نفس را در خود توسعه
گلچین کتابهای موفقیت -خلاصۀ کتاب اعتماد به نفس

میشود که در شعر منسوب به تونيد در مورد همان اي است که اعتماد به نفس شما در آن
اعتماد به نفس

اعتماد به نفس خواندنی-روانشناسی-شعر وبلاگ به یاری چند نویسنده در زمینه های
اعتماد به نفس یا به خدا...

اعتماد به نفس یا شعر زیبای دیگر در وصف و مشاوره در مورد اعتماد به نفس را می
خلاصه کتاب اعتماد به نفس در ده روز (قسمت اول )

خلاصه کتاب اعتماد به نفس در سایر بزرگان شعر اساسی در مورد مرگ و زندگی و
اعتماد به نفس را تقویت کنیم

تصمیم گرفتم تو این پست یه مطلب در مورد اعتماد به نفس بنویسم، اما دلم می خواد دلیلش رو هم
هوش هیجانی و عزت نفس

هوش هیجانی و عزت نفس - شعر و عزت نفس این باشدکه ما در مورد اعتماد به نفس. ضعف در
برچسب :