پروژه مدیرت فنی و حرفه ای

سرفصل ها:

 1-توانایی تشخیص مفهوم مدیریت و اصول آن:

-آشنایی با مفهوم سیستم و انواع آن (سیستم باز و بسته و کارکرد آنها)

- آشنایی با مفهوم سازمان و انواع آن و کارکرد های سازمان رسمی و غیر رسمی

- آشنایی با سبک های مدیریتی ، آشنایی با اصول مدیریت و کاربرد آنها

 2- توانایی تشخیص مفهوم مدیریت آموزشی و کاربرد های آن

- شناسایی مفهوم آموزشی و آموزشهای رسمی و غیر رسمی و غیر رسمی سازمان نیافته

- شناسایی ویژگی های آموزشی فنی و حرفه ای و شناسایی نقش سازمان آموزش فنی و حرفه ای در نظام آموزشی کشور

-شناسایی مفهوم مدیریت آموزشی و اصول آن جایگاه مدیریت آموزشی ور آموزشگاه های فنی و حرفه ای  و آشنایی با اصول مدیریت آموزشی و کارکرد های آن

3- توانایی اجرای مقررات و آیین نامه های موسسات کار آموزی

شناسایی ویژگی ها قوانین و مقررات تاسیس فرایند اخذ مجوز و اصول اجرای مقررات و آیین نامه های تاسیس آموزشگاه های فنی و حرفه ای

آشنایی با مسایل و مسئولیت های حقوقی مدیریت آموزشگاه

4- توانایی برنامه ریزی و نظارت بر اجرای برنامه ها

- شناسایی دوره های آموزشی قابل اجرا در آموزشگاه ها و اصول تشخیص و انتخاب کادر آموزشی آموزشگاه فرایند برنامه ریزی آموزشی استاندارد مهارت

- شناسایی اصول تدوین اهداف کلی و جزئی دوره آموزشی ، اصول تحلیل محتوا دوره آموزشی، اصول تامین امکانات آموزشی آموزشگاه و اصول مدیریت بر اجرای دوره های آموزشی

5- توانایی ارزشیابی از دوره آموزشی

- شناسایی اصول ارزشیابی جامع و فراگیر (ارزشیابی پایانی ، نظر سنجی از فراگیر و مدرس) اصول ارزشیابی از اثر بخشی آموزشی

6- توانایی تهیه گزار شهای مورد نیاز آموزشگاه

- شناسایی پایه های اساسی آئین نگارش ، مقررات مکاتبات اداری ، اصول استناد به قوانین و مقررات در مکاتبات اداری

- شناسایی اصول تهیه گزارش های  مورد نیاز آموزشگاه

7- توانایی برقراری روابط انسانی

- شناسایی مفهوم ارتباط و عوامل تشکیل دهنده آن ،َ عوامل موثر ارتباطی ، موانع ارتباطی ، اصول برقراری روابط انسانی

- آشنایی با اصول روانشناسی عمومی و آشنایی با جامعه شناسی عمومی

8- توانایی نظارت بر امور مالی آموزشگاه

- آشنایی با اصول مقدماتی حسابداری عمومی ، مراکز مالی و اداری مرتبط با آموزشگاه

- شناسایی تعرفه های آموزشی ، در آمد و هزینه ها و اصول نظارت بر امور مالی آموزشگاه

9- توانایی پیشگیری از حوادث و رعایت نکات ایمنی و بهداشت کار

- آشنایی با حوادث شغلی و علل بروز آنها و بهداشت محیط کار،  با وسایل ایمنی و بهداشت کار و کاربرد آنها

- شناسایی اصول پیشگیری از حوادث و رعایت نکات ایمنی و حفاظتی و بهداشت کار

-آشنایی با عوارض جانبی و اصول انجام کمک های اولیه ، آتش سوزی و اصول انجام آتش نشان

 برگه ارزیابی:

 

 


رشته: مدیریت آموزشگاه های فنی و حرفه ای

 

    ارزشیابی مهارات شغلی                                  کد استاندارد 1/1/11/19-2

نام و نام خانوادگی تهیه کننده پروژه: .............. شماره داوطلبی در آزمون کتبی: ....

تاریخ ارزیابی پروژه:..............

کارنامه ارزیابی:

پروژه ارزشیابی مهارت شغلی مدیر آموزشگاه

ردیف

شرح کار (توانایی)

نمره

ارزیاب

میانگین

اول

دوم

1

تیپ ظاهر، نحوه برخورد، علاقه مندی به کار

10

 

 

 

2

تهیه محتوای مربوط به شناساندن مفاهیم مدیریت، مدیریت آموزشی، اصول و کابرد های آن، انواع آموزش، سبک، سیستم و سازمان

15

 

 

 

3

تهیه محتوای مربوط به شناساندن نحوه تهیه نیاز های آموزشی، سنجش نیاز ها، برنامه ریزی، نظارت بر اجرای برنامه های آموزشی

15

 

 

 

4

تهیه محتوای مربوط به شناساندن نحوه ارزشیابی از دوره آموزشی

10

 

 

 

5

تهیه محتوای مربوط به نحوه تهیه گزارش های مورد نیاز یک آموزشگاه

10

 

 

 

6

تهیه محتوای مربوط به نحوه برقراری روابط انسانی

10

 

 

 

7

تهیه محتوای مربوط به نحوه نظارت بر امور مالی

10

 

 

 

8

تهیه محتوای مربوط به خلاقیت و نو آوری در مدیریت

10

 

 

 

9

تهیه محتوای مربوط به نحوه پیشگیری از حوادث و رعایت نکات ایمنی و بهداشت کار

10

 

 

 

جمــــــــــــــــــــــــــــع

100

 

 

 

 

منابع:

برکو، ری ام، مدیریت ارتباطات، محمد اعرابی و داود ایزدی، چاپ اول، دفتر پژوهشهای فرهنگی، تهران، 1378.

تاواند، آنی، پرورش توانایی اظهار وجود، پرویز نظیری و آرش مولا، چاپ اول، آستان قدس رضوی، تهران، 1378.

جیمز، جودی، کلام جسم، آرین ابوک، چاپ اول، نسل نواندیش، تهران، 1377.

هارجی، اون و دیگران، مهارتهای اجتماعی در ارتباطات میان فردی، خشایار بیگی و مهرداد فیروزبخت، چاپ اول، رشد، تهران، 1377.

فردآر، دیوید، مدیریت استراتژیک، 1381.

دکتر سیدمهدی الوانی، مدیریت عمومی، 1380.

صافی، احمد، ( ۱۳۸۰ )، سازمان و مدیریت در آموزش و پرورش، نشر ارسباران.

علاقه بند، علی، ( 1381 )، مبانی نظری و اصول مدیریت آموزشی، نشر روان.

هوی، وین ک و میسکل، سیسیل، ( 1382 )، مدیریت آموزشی ( تئوری، تحقیق و عمل )، ترجمه میر محمد سید عباس زاده، انتشارات دانشگاه ارومیه، چاپ چهارم.

رهبری و مدیریت آموزش، سید محمد میر کمالی

مقدمات مدیریت آموزشی ، علاقه بند

آیین نامه نحوه تشکیل و اداره آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد مصوب 79/1/28 هیئت محترم دولت (ارائه شده از سوی سازمان آموزش فنی و حرفه ای)

مبانی برنامه ریزی آموزشی ، محسن پور

بیان حسام الدین، شیوه های نو در آموزش،آموزش دولتی۱۳۷۹

اسایتد مدیریت ،آموزش كاركنان،آموزش دولتی ۱۳۷۹

مهارت ،سال پنجم،شماره ۱۳-۱۳۷۷

توسعه مدیریت ،شماره۴۷، اسفند ۸۱

آیین نگارش و مکاتبات اداری ، امینی

مجدفر، مرتضی، اصول مدیریت و رهبری، تهران،‌ انتشارات سرنا، چاپ اول،‌ بهار ۱۳۷۱

۲گریفیت،‌ دانیل، روابط انسانی در مدیریت آموزشی، ترجمه دکتر خداداد بخشی، تهران، چاپ اول، سال ۱۳۷۳

نوشین فخری علیایی - معاون راهنمایی امید انقلاب منطقه ۸                        

روزنامه رسالت رابرت بولتون  ترجمه : حمیدرضا سهرابی

رضائيان، علي. 1379. رفتار سازماني: مفاهيم، نظريه‌ها و كاربردها. تهران: علم و ادب.

رابينز، استيفن پي. 1380. رفتار سازماني. تهران: دفتر پژوهش‌هاي فرهنگي.

 سلطاني، ايرج. 1381. روابط صنعتي در سازمان‌هاي توليدي. تهران: اركان.

كوكلان، هوشنگ. 1378. رفتار سازماني مجموعه بيست و يكم: ادراك و نقش آن در رفتار سازماني. تهران: مركز آموزشي مديريت دولتي.

مدیریت عمومی، دکتر سید مهدی الوانی، 1373 ، نشر نی

اداره امور دفتری و گردش مکاتبات اداری در سازمان های دولتی، سید ابراهیم علن، 1373 ، مرکز آموزش مدیریت دولتی

مبانی نظری و اصول مدیریت آموزشی ، تالیف : دکتر علی علاقه بند ، نشر روان ، 1377

اصول مدیریت ، دکتر علی رضائیان ، سمت ، 1373

نکته مهم و قابل توجه:

۱- پس از دانلود جهت دریافت  پسورد پروژه ۱۹۸صفحه ای آماده با مدیریت وبلاگ تماس بگیرید

۲- دریافت پروژه مدیریت روی Word توسط ایمیل  که نیازی به برنامه  winrar  نمی باشد

 

 **شما میتوانید فقط  در این صفحه و از این لینک های (تصاویر ذیل)پروژه را دانلود کنید **

 

دانلود پروژه مدیریت  به صورت  Word  :

 

 

 

 

 پروژه ارزشیابی مهارات شغلی برای مدیریت

 

 

آموزشگاه های آزادآماده جهت پرینت

 

 

پس از دانلود پروژه مدیریت آموزشگاه های آزادمیتوانید پسورد را دریافت کنید  

 

 

برای باز کردن پروژه دانلود شده به برنامه winrar نیاز دارید که می توانید از اینجا دانلود کنید.

 

 

 راهنمایی برای دانلود

 

راهنمایی برای دانلود

 

 

برای دیدن فایل نمونه  روی  تصویر زیر کلیک کنید :

 دانلود فایل نمونه پروژه مدیریت آموزشگاه های آزاد به صورت  pdf :

 

 


مطالب مشابه :


رييس دانشگاه آزاد خدابنده خبر داد: ايجاد رشته امور بانكي در اين دانشگاه

رييس دانشگاه آزاد اسلامي واحد خدابنده از ايجاد رشته امور بانكي در اين دانشگاه خبر داد.
بازار بورس چیست؟

حسابداری خدابنده × قیدار نبی ع × - بازار بورس چیست؟ ورودعموم مردم درآن آزاد است.
منابع کنکورکارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی

شرکت اینترنت/کافی نت شفق خدابنده چاپ دانشگاه آزاد – فقط برای دانشگاه آزاد . ریاضیات . 1 .
نحوه شرکت در امتحانات داوطلبان آزاد دوره ابتدایی وراهنمایی

سنجش خدابنده - نحوه شرکت در امتحانات داوطلبان آزاد دوره ابتدایی وراهنمایی - بخشنامه ها و
نرم افزار تحصیلات تکمیلی کارشناسی ارشد حسابداری

حسابداری خدابنده × قیدار نبی ع × - نرم افزار تحصیلات تکمیلی کارشناسی ارشد آزاد : -----دروس
پروژه مدیرت فنی و حرفه ای

حسابداری خدابنده × قیدار نبی ع × - پروژه مدیرت فنی و حرفه ای - اولین , بزرگترین و جامع ترین وب
معماری آذری و تاثیر آن بر معماری جهان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تفت - معماری آذری و تاثیر آن بر معماری جهان, براي آشنايي بيشتر با
12 روش برای ایجاد خلاقیت و ایده های بزرگ در ذهن

حسابداری خدابنده × قیدار نبی ع × هرزگاهی خود را از قید و بند قوانین آزاد کنید.
نرم افزار مالی و صنعتی مالیران

حسابداری خدابنده × قیدار نبی ع × - نرم افزار مالی و صنعتی مالیران - اولین , بزرگترین و جامع
برچسب :