اجرای روش تعیین حداقل مربعات به صورت بازگشتی (RLS)

 

در این پروژه هدف شناسایی یک پارامتر از یک سیستم است. فرض می­کنیم خروجی یک سیستم به صورت رابطه  y=b+n باشد که b یک ثابت است و مقدار آن 5 می­باشد و  n نویز گوسی می­باشد. در متلب دستور  wgn برای تولید نویز گوسی به کار می­رود.

مقدار b برای ما نامشخص است و تنها اطلاعاتی که از سیستم داریم خروجی آن است. یعنی در هر نمونه زمانی که از سیستم دریافت می­کنیم سیگنال دریافت شده حاصل جمع یک عدد ثابت با مقدار نویز در آن لحظه است. حال می­خواهیم با اجرای روش تعیین حداقل مربعات به صورت بازگشتی  مقدار b را با استفاده از 100 نمونه اطلاعاتی از سیستم به صورت آفلاین بدست آوریم. لازم به ذکر است مقدار اولیه­ لحاظ شده برای ماتریس کوواریانس خطای P در این پروژه 3 مقدار 10 و 100 و 1. است. و همچنین با تغییر فاکتور فراموشی نیز پروژه پیاده سازی شده است.

مراحل اجرای پروژه:

مرحله اول، تولید 100 نمونه اطلاعاتی با استفاده از فرمول فوق است.

مرحله دوم، تعیین ماتریس­های مورد استفاده و مقدار اولیه دادن به آنها است.

مرحله سوم، پیاده­سازی کدهای مربوط به روش  RLS است.

مرحله چهارم، تولید نمودار حاصل از اجرای محاسبات است.

 اجرای روش تعیین حداقل مربعات به صورت بازگشتی (RLS) برای شناسایی یک سیستم


مطالب مشابه :


رگرسیون و مدل سازی به روش حداقل مربعات جزئی (Partial Least Square)

انجام پروژه های spss -مقاله-پایان نامه - رگرسیون و مدل سازی به روش حداقل مربعات جزئی (Partial Least
آموزش اقتصاد سنجی

استخراج بردار هم انباشتگی در داده های تابلویی با روش حداقل مربعات معمولی پویا (Panel DOLS)
روش حداقل مربعات معمولی OLS

باشگاه اقتصاددانان جوان - روش حداقل مربعات معمولی ols - اخبار و مطالب اقتصادی و سیاسی در جزیره
روش حداقل مربعات معمولی

ریاضی دان معروف آلمانی در قرن هجدهم مطرح کرده است. زیربنای فکری روش حداقل مربعات معمولی این
رگرسیون و مدل سازی به روش حداقل مربعات جزئی (Partial Least Square)

روش حداقل مربعات جزئی (P artial L east S quare) به عنوان یک جایگزین برای روش های OLS رگرسیون، Canonical
اجرای روش تعیین حداقل مربعات به صورت بازگشتی (RLS)

انجام پروژه های مهندسی برق-کنترل - اجرای روش تعیین حداقل مربعات به صورت بازگشتی (rls) - - انجام
روش های برآورد پارامترهای رگرسیون

برای برآورد پارامترهای رگرسیون روش های زیادی وجود دارد . روش حداقل مربعات معمولی که وابسته به
برچسب :