چند سرود ویژه معاونین محترم پرورشی مدارس


یا علی علی علی         ای امام وای ولی -2
درمسیر روشنی        آفتاب اولی-2
مهربانتر ازنسیم       یار ویاس ویا کریم    2
دست مهربان تو        آشنای هریتیم           
ای امام خوب ما          ای گل محمدی            درزمین وآسمان جانشین احمدی-2
یا علی علی علی         ای امام وای ولی -2
درمسیر روشنی        آفتاب اولی-2
برلبان ماهمه عطر خوب نام توست       جان مادراین جهان  روشن ازکلام توست-2
 
*****************************************************
 
 
 
 
 
پرنده وار آمدی  امام غنچه ها شدی            امید قلب کوچک تمام غنچه هاشدی /2
تو آمدی وبازهم بهار شدبهار شد                دل تمام دانه ها به توامیدوار شد/2
توبا کلام گرم خود صدازدی جوانه را            پرازترانه کرده ای سکوت سبز لانه را
پرنده وارپرزدی به سوی شهرلاله ها             اگرچه رفته ای ولی نرفته ای زیاد ما/2
 
                                          
 
 
 
 
ماکودکانیم   شیرین زبانیم            تنها وبا هم   کتاب می خوانیم
مادردبستان    شادیم وخندان         چون گل که دارد جادرگلستان/2
 
ماکودکانیم   شیرین زبانیم            تنها وبا هم   کتاب می خوانیم             2
مادردبستان    شادیم وخندان         چون گل که دارد جادرگلستان/2
 
گفتارماخوب   هرکارما خوب     باهرکسی هست رفتارماخوب /2
 
ماکودکانیم   شیرین زبانیم            تنها وبا هم   کتاب می خوانیم
مادردبستان    شادیم وخندان         چون گل که دارد جادرگلستان/3
 
 
*****************************************************
 
 
 
 
 
 
مثل غنچه بود آنروز      غنچه ای که روئیده         درهوای بهمن ماه         بردرخت خشکیده
مثل آب بود آنروز        آب چشمه ای شیرین       چشمه ای که می بیند    مردتشنه ای غمگین     2
گرچه درزمستان بود     چون بهاربود آن روز       سرزمین ما ایران           لاله زار بود آن روز  
روز خنده ما بود            روز گریه دشمن              روزخوب پیروزی          بیست ودوم بهمن 
 
 
 
                                   
 
 
 
ببین به دامن حرا شکوفه های نور را             به جان صخره ها ببین ترانه حضور را/2
زلال نور می چکد زاوج سبز آسمان               صدای نور می رسد    زبیکران زبیکران/2
ببین بهار تازه را که ازافق برآمده                زعطر جاودانه اش شب سیه سرآمده /2
ببین نثار می کند زمانه گل به پای او           وزنده می شود زمان زعطر آشنای او /2
رسول مهرآمده که مژده خدا دهد               وبا کلام روشنش  زمانه راصفا دهد/2
ببین بهار تازه را که ازافق برآمده                زعطر جاودانه اش شب سیه سرآمده /1
ببین نثار می کند زمانه گل به پای او           وزنده می شود زمان زعطر آشنای او /1
شکفته باغ زندگی /2    شکفته باغ زندگی زعطر سبزنام او    زنغمه محمدی زمژده قیام او
شکفته باغ زندگی     شکفته باغ زندگی زعطر سبزنام او      زنغمه محمدی زمژده قیام او
**********************************************************
 
 
 
                                                                                                                 
بهار که میاد دیار ما          جوونه میدن شکوفه ها       2
توقلبامون شادی سرمیزنه     محبتم سرزبون ما
 ایران ما   ایران ما   ایران ما    ایران ما  /2
مانوجوانان ایرانیم         همگی پیرو قرآنیم  
همگی یمان باایمان       آینده سازان ایرانیم
ایران زیبا را            ماها وطن خود می دانیم
 ایران ما   ایران ما   ایران ما    ایران ما  /2
ای سرزمین پاک ما      بوی بهاران می دهی 
درجای جایت لاله است         بوی شهیدان می دهی
گویی شهیدان وطن        بینم کبوتر گشته است
باری کبوترهای عشق         باری کبوترهای عشق ازآسمان برگشته است
ایران ما   ایران ما   ایران ما    ایران ما  /2
 
 
 
با کاروان عشق وشور     باشادمانی وسرور
آمد بهمن این ماه نور/2
فصل زمستان شد بهار      آوای فجر آیینه دار/2      تک خوان
 
بهمن همیشه یادگار/2
ایران     ایران      ایران      ایران        گروه
 
آمد امام عارفان         تادرمشام عاشقان      تک خوان
 
عطر شهادت رادمید/2
شدلاله گون دشت ودمن         ازخون عشاق وطن  تک خوان
 
این سینه سرخان شهید/3
بهمن دمیده روشنایی          بهمن سرآغاز رهایی
جمهوری اسلامی ما              ازبهمن این ماه خدایی
ایران     ایران      ایران      ایران      گروه
 
ای بیشه شیران ایران     ایران ما ایران ایران    گروه /2
 
تا ایران ما زنده است           نام تو پاینده است      تک
 
ای ایران   ایران    ایران    ایران   ای ایران      گروه /2
 
22بهمن ای انفجار نور       زیباترین روزی درانقلاب ما      تک
 
22بهمن ای انفجار نور       زیباترین روزی درانقلاب ما      گروه/2
 
 
 
 
 
 
 
علی را چه بنامم        علی را چه بخوانم /2
ندانم  ندانم             ثنایش نتوانم /2
علی دست خدا بود       علی مرد خدا بود/2
علی را چه بنامم           ثنایش  نتوانم نتوانم  /2
خدا خواست که خود رابنماید/2           درجنت خودرا به رخ ما بگشاید    گروه
علی رابه همه خلق نشان داد          علی رهبر مردان خدا بود
علی زینت شبهای دعا بود        دمیده ست عجب مهر علی در رگ وجانم     تک
دمیده ست عجب مهر علی در رگ وجانم      گروه
علی را چه بنامم        علی را چه بخوانم            2
ندانم  ندانم             ثنایش نتوانم                 
برو سوی علی تا که وفا را بشناسی         ببر نام علی تا که صفا را بشناسی     /تک
برو سوی علی تا که وفا را بشناسی         ببر نام علی تا که صفا را بشناسی     /گروه
چه گویم سخن ازاو که مبا دربه بیانم        ندانم که سخن را به چه وادی بکشانم  /تک
ندانم که سخن را به چه وادی بکشانم   /گروه
علی عطر حقیقت                         علی اهل طریقت
علی مرهم دلهای خراب است        ره کوی علی راه صواب است
من ازنام علی  عشق علی درهیجانم       علی راچه بنامم علی را چه بخوانم    /تک
علی راچه بنامم علی را چه بخوانم   /گروه 3
 
 
 
 
 
 
 
 
شکرخدای مهربان ودانا                    پروردگارقادروتوانا                      گروه
بردرد بندگان دواتو هستی             تنها امید من خداتوهستی/2
 
من بنده همیشه توهستم                 تنها تورا تنها تورا پرستم             تک
نام تو ای خدای مهربانم                   هرلحظه وهمیشه برزبانم
 
نام تو ای خدای مهربانم                   هرلحظه وهمیشه برزبانم     /  گروه
 
ای خالق خوبی ای خالق هستی                      تو خوبی وعزیزی توخدای من هستی
دلم می خواهد هرگز جدا ازتونباشم           مراتوفیق آن ده فدایی تو باشم                تک
 
  دلم می خواهد هرگز جدا ازتونباشم           مراتوفیق آن ده فدایی تو باشم    /    گروه
 
  شکرخدای مهربان ودانا                    پروردگارقادروتوانا                 گروه
بردرد بندگان دواتو هستی             تنها امید من خداتوهستی         تک
         
بردرد بندگان دواتو هستی             تنها امید من خداتوهستی       /  گروه
 
من بنده همیشه توهستم                 تنها تورا تنها تورا پرستم        تک
نام تو ای خدای مهربانم                   هرلحظه وهمیشه برزبانم
 
نام تو ای خدای مهربانم                   هرلحظه وهمیشه برزبانم     /  گروه
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                 
 
 
 
سرفراز باشی وطن من                       ای فدایت جان وتن من        2
پربها تر از زر و گهر                            خاک پاک تو وطن من
 
یادگارخون عاشقان بی نشان              تاابد بود تورا حق نگهدار
ای شمیم دلنواز عشق ومعرفت         سرزمین پاک ما ای ایران
دوستت دارم مهد دین من               دوستت دارم بهترین من
                         دوستت دارم  سرزمین من                                  2بار
 
گربخواهد دمی دشمنی حیات تو            گربخواهد کسی یک وجب زخاک تو
می شود تا مرزت روانه                 خصم دون می رانم  زخانه      / 2       تک
باسلاحی از خشم وکینه                  سینه اش می گیرم نشانه     /2        گروه
 
دوستت دارم مهد دین من               دوستت دارم بهترین من
                         دوستت دارم  سرزمین من                                  2بار
 
سرفراز باشی وطن من                       ای فدایت جان وتن من        2
پربها تر از زر و گهر                            خاک پاک تو وطن من
 
ایران    ایران     /تک                          ایران ایران ایران     /گروه
 
یادگارخون عاشقان بی نشان              تاابد بود تورا حق نگهدار
ای شمیم دلنواز عشق ومعرفت         سرزمین پاک ما ای ایران
 
 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
معلم معلم معلم          معلم ای فروغ جاودانی       معلم مهرپاک آسمانی
معلم ای چراغ راه دانش      معلم آیه های مهربانی
مرا ازجهل ونادانی رها کن           مرا باعلم وایمان با خدا کن
بیا ای گل تواز گهواره تاگور       مرابا علم و دانش آشنا کن
معلم  معلم  معلم
دلی شفاف چون آیینه داری        محبت وصفا درسینه داری    /2
اگرداری گهی اخمی به چهره       ولی بی شک دلی بی کینه داری
معلم ای بهار آفرینش      توهستی افتخار آفرینش    /2
توهستی گوهر نایاب دنیا        عجب دارم زکار آفرینش
معلم معلم معلم          معلم ای فروغ جاودانی       معلم مهرپاک آسمانی
معلم ای چراغ راه دانش      معلم آیه های مهربانی
مرا ازجهل ونادانی رها کن           مرا باعلم وایمان با خدا کن
بیا ای گل تواز گهواره تاگور       مرابا علم و دانش آشنا کن   /2
دلی شفاف چون آیینه داری        محبت وصفا درسینه داری
اگرداری گهی اخمی به چهره       ولی بی شک دلی بی کینه داری
تو می خواندی الفبای رشادت          توگفتی راه ایمان وسعادت   /2
به مردانی که رفتند عاشقانه       تودادی درس ایثار وشهادت
 
 
 
 
 
 
 
 
آن روز رویید    یک بار دیگر       درباغ میهن      گلهای امید
خورشید شادی       پرنور وزیبا       پرورد باما       آن روز تابید
شب رفت وگم شد     درظلمت خود        سرزدسپیده    درباغ توحید
مردی خدایی ازجای برخاست       شب راسحر کردمانند خورشید            تک
 
مردی چو طوفان        مردی چو دریا        مردی که بااو ایران خروشید
ملت به پاکرد سیلی زفریاد            تابرستمگر پیروز گردید
 
افسوس یاران رفتند هرجا          با یادآنها آلاله رویید            تک
مردان ایثار مردان باران       مردان پیکار مردان خورشید
 
امروزدارد نام بسیجی           آن کس که شبها را درنوردید       /گروه
 
امروزدارد نام بسیجی           آن کس که شبها را درنوردید       /تک
 
بادا مبارک  برامت نور           این صبح روشن  این فجرجاوید    /2
 
 
 
 
 
 
به نام خدا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
گرد آورنده :
علی تاجیک نیازآبادی
 
مجتمع ادیب فرمان آباد
 
سال تحصیلی 92-91
                                 
 
 

 
 
میم عین لام میم   /(گروه4بار)                          میم وعین ولام میم   /(گروه دیگر4بار)
معلم معلم    /کل گروه کشیده
سهی سروم سرو آزادم ای معلم                        قوی ازتو بیخ وبنیادم ای معلم /  2بار
باغبانم باغبانم  رهنما رهبر نکته دانم             ازتوشد باغ گل آشیانم   ازتوشادم   ای معلم
ای سپیده سحر نور اختر    بهر گوهر   2بار      ازدمت زنده ترشد روانم بوستانم ای معلم
تا به گیتی      /  (گروه)                    تا به گیتی /(گروه دیگر)   2 بار
گل به گلشن  دمد جاودانه درزمانه             سر کند عمرعاشقانه این ترانه ازکرانه
مهتردیده برمهر خاور           حکمت آموز فرزانه پرور      /2بار
نکته دان ره همزبانی    روشنان را مه آسمانی    آسمانی مه آسمانی   روشنان را مه آسمانی
فطرت آهنگ   حیرت آرنگ            غیرت اندوز عبرت آموز
کیمیا گر آن هنرور      /(2بار)                آن هنرور که مس راکند زر     /(2بار)
عزت آموز    /(4بار)         آنکه آموزد از وی نو آموز
تا شود به  روزش از روز                                هر دو خرم هردو پیروز  /(2بار)
میم عین لام میم   /(گروه4بار)              میم وعین ولام میم    /(گروه دیگر4بار)
 

 
 
 
 
یا علی      یاعلی       یا علی      یاعلی    /2بار
چشم لطفی سوی ماه بهر خدا کن یا علی        درد ما راظاهر وباطن دوا کن  یاعلی
دل به جان آمده ازمهرت دراین دار مجاز       جان مارا باحقیقت آشنا کن یا علی  /2بار
یا علی      یاعلی       یا علی      یاعلی    /2بار
چون رضای حق رضای توست ای پژواک حق             بارضای خویشتن مارا رضا کن یا علی
ای رهین لطف آمد اولین وآخرین          لطف خاصی شامل این بینوا کن یاعلی      /2بار
هردعا ازخاک درگاه تو میگیرد اثر       درد بی درمان این مسکین دوا کن یاعلی
عطر حاجت بندگان را باولی نعمتت            حاجت این بنده دیرین روا کن یاعلی
قلب دریای عطای تو بود این سرزمین        باز ازرحمت مزید آن عطا کن یا علی   /2بار
یا علی      یاعلی       یا علی      یاعلی    /4بار
 
 
 
 
 

 
ایمان ایمان ایمان        آن قله پربرف وپر طوفان
                       راهش بود طولانی وپیچان         باید من وتو ای برادر جان                 گروه
همراه هم باشیم وهم پیمان    2 بار
ایمان   ایمان    ایمان
                                 مازنده و هوشیارو    بیدار هستیم ونمی خوابیم                  
            همدوش وهم آغازو با قدرت         باید به سوی قله بشتابیم    2 بار               گروه
ایمان   ایمان    ایمان
                    یاد خدای قادروسبحان       با مابود دراوج کوهستان                   تک
این نعمت پرفدرو بی پایان      باشد زلطف خالق یزدان
 
وقتی به قله چشم می دوزی          باید شجاعت را بیاموزی     /تک
وقتی به قله چشم می دوزی          باید شجاعت را بیاموزی     /گروه
بایاد یزدان پیش تا قله            با این روش همواره پیروزیم    /تک
بایاد یزدان پیش تا قله            با این روش همواره پیروزیم    /گروه
ایمان   ایمان    ایمان    /تک
                       راهش بود طولانی وپیچان         باید من وتو ای برادر جان                 گروه 2بار
 
 
 
 

بیا نوجوان فلسطین     دلت پرکن ازخشم وکینه
ازآن دشمنی که شکسته           زیاران تو دست وسینه
بپا خیز   بپا خیز       فلسطین قهرمان      /2بار
 
                          فلسطین نگردد خموش هرگز        نماند زجوش وخروش هرگز           تک خوان
شهادت بود راه مردانش               نخواهد ظلالت به دوش هرگز
 
                    فلسطین نگردد خموش هرگز        نماند زجوش وخروش هرگز        گروه     
شهادت بود راه مردانش               نخواهد ظلالت به دوش هرگز
 
                   مسلسل به دستان مردان مرد           به هنگام جنگ وبه  وقت نبرد     تکخوان
به دستان هرنوجوان سنگ کین           دوچشم سیاه ستم درکمین
 
                          مشتت گره کن به روی خصم          درهم بکش هردو ابرویت         2بارگروه
پیشانی دشمنت بشکاف        باسنگ ونیروی بازویت
 
                   با طنین تکبیر خود بشکن      های وهوی دشمن زبونت را       تک
چون دلاوران عرصه پیکار       هدیه کن به خاک خود خونت را
به پا خیز به پاخیز    فاسطین قهرمان   / 2بار


مطالب مشابه :


علی را چه بخوانم؟

علی را چه بنامم؟ علی را چه بخوانم؟ ندانم ، ندانم . ثنایش نتوانم ، نتوانم علی دست خدا بود، علی
علی را چه بنامم

علی را چه بنامم. علی را چه بنامم. علی را چه بخوانم . ندانم , ندانم. ثنایش نتوانم , نتوانم
علی را چه بخوانم؟

علی را چه بنامم؟ علی را چه بخوانم؟ ندانم ، ندانم . ثنایش نتوانم ، نتوانم علی دست خدا بود، علی
به فرقش کی اثر میکرد شمشیر...گمانم ابن ملجم یا علی گفت

علی را چه بنامم؟ علی را چه بخوانم؟ ندانم ندانم ثنایش نتوانم.نتوانم. علی چشم خدا بود
چند سرود ویژه معاونین محترم پرورشی مدارس

علی را چه بنامم علی را چه بخوانم 2 ندانم ندانم ثنایش نتوانم برو سوی
مصحف حضرت فاطمه زهرا(س)

تو را چه بنامم که بیش از سر بهار در آغوش بابا ان الله اصطفیك و طهرك و اصطفیك علی نساء
تو را چه به نامم ؟

تو را چه به نامم ؟ می خواستم تو را خورشید بنامم نام علی بن موسی الرضا سلطان صریح ارتضاء .
ادامه درس همای رحمت

وب سایت دکتر محمد علی چو علی که می تواند که به سر برد وفا را. در بین پاک بازان چه کسی
برچسب :