نمونه سوال زبان فارسی دوم دبیرستان

 

درس اول زبان و گفتار

1.وقتي سكوت مي كنيم ،باز هم از توانايي....................بر خورداريم.

2.دو فايده از فوايد تمايز زبان و گفتار را بنويسيد.

3.افراد كر ولال از كدام نمود زبان براي برقراري ارتباط استفاده مي كنند؟

4.كر ولال ها به هنگام استفاده از زبان به جاي..............يا گفتار از ....................استفاده مي كنند.

5.چرا به صورت صد در صد نمي توان گفت گوناگوني گويشي به يگانگي زبان آسيب نمي رساند؟

6.آيا در زبان سهو و خطا وجود دارد؟

 7.خطا و اشتباهاتي كه در گفتار به وجود مي آيد ناشي از چيست؟

8.تمايز زبان و گفتار را با قواعد شطرنج و بازي شطرنج مقايسه كنيد.

9.تمايز زبان و گفتار را با عمل ضرب و جدول ضرب مقايسه كنيد.

10.«پانتوميم» جزءِ كدام يك از موارد زير است؟

نمود آوايي زبان                   نمود حركتي زبان                            توانايي ذهني زبان

11.«پانتوميم» يك نوع كاربرد زبان است چگونه؟

12.خط و نوشتار هم دچار خطا و اشتباه مي شوند؟ چرا؟

13.زبان ...............................در حالي كه گفتار فقط ....................................است.

14.وقتي سكوت مي كنيم باز هم از توانايي....................برخورداريم.

15.ویرایش کنید.

تيم فوتبال به رهبريت مربي خوب خود موفق شد.

رهبريت جامعه ي اسلامي بر عهده ي ولي فقيه است.

دوئيت موجب تفرقه است.

16.«يت» به آخر كدام كلمات درست است؟

20.درستي و نادرستي كاربرد كلمات زير را با دليل بنويسيد:

رهبريّت                                                     انسانيّت

21.علت نادرستي جمله ي زير را بنويسيد.

آشناييّت من با او به سه سال پيش بر مي گردد.

 22.جمله درست را با حرف(ص) و جمله نادرست را با حرف(غ) مشخص كنيد.

زبان مانند بازي شطرنج و گفتار مانند قوانين شطرنج است.......

در نمايش پانتوميم از نمود حركتي زبان بهره مي گيريم..........

 23.كدام عبارت درست وكدام عبارت نادرست است؟

الف- اشتباه و خطا در زبان رخ مي دهد.

ب- افراد كر و لال به هنگام استفاده از زبان از نمود آوايي كمك مي گيرند.

24. صحيح يا غلط بودن جمله‌ي زير را با علامت مشخص كنيد .

اشتباه در سخن گفتن نشان مي‌دهد كه تمايزي ميان زبان و گفتار وجود ندارد . ص غ

25.از بين كلمات زير كدام كلمه به صورت غلط به كار رفته است ؟ چرا ؟

مديريت – انسانيت- منيت – بشريت

26.زبان و گفتار چه تفاوتي با هم دارند و بنويسيد آيا هر دوي آنها جنبه‌ي عيني و محسوس دارند ؟

27.بر پايه‌ي تمايز زبان و گفتار درستي يا نادرستي عبارت هاي زير را با علامت مشخص كنيد .

الف- گفتار نمود آوايي زبان است . ص غ

ب- كرولال‌ها تنها از نود آوايي زبان بي‌بهره‌اند . ص غ

ج- گوناگوني سبكي و لهجه‌اي و ... به يگانگي زبان آسيب نمي‌رساند . ص غ

د- خطا در گفتار رخ مي‌دهد و با زبان اصلاح مي‌شود ص غ

28.خطا و اشتباهاتي كه در گفتار رخ مي‌دهد ناشي از عواملي نظير ................... و ................ است .

29.آيا گوناگوني سبكي و لهجه‌اي و گويشي به يگانگي زبان آسيب مي‌رسانند ؟ چرا؟

30. وقتي سكوت مي‌كنيم باز هم از توانايي............. برخورداريم.

31.كدام گزينه درست است .

الف- زبان نمود آوايي گفتار است .

ب- كرولال‌ها از توانايي زبان برخوردار نيستند .

ج- هنگامي كه سخن نمي‌گوييم از تواناي زبان بي‌بهره‌ايم .

د- به كمك تمايز زبان و گفتار به خطاهاي گفتاري پي مي‌بريم .

32.چگونه مي‌توانيم ثابت كنيم كرولال‌ها از توانش زبان برخوردارند ؟

33.كدام عبارت نادرست است ؟

الف) زبان يكي از توانايي‌هاي ذهن انسان است حال آنكه گفتار فقط نمود آوايي اين توانايي است .

ب) با محروم شدن فردا از قدرت تكلم ، از نعمت زبان محروم مي‌شود .

34.خطا و اشتباهاتي كه در گفتار پديد مي‌آيد ناشي از عواملي نظير ......... و ......... يادگيري عوامل محيط است .

35. در عبارت زير با دو كلمه‌ي (زبان) و (گفتار) جاي نقطه‌چين را پر كنيد.

«اشتباه و خطا در .......... رخ مي‌دهد و رفع اصلاح آن به وسيله‌ي ............. صورت مي‌گيرد»

درس دوم جمله

1.براي جمله هاي زير فعل با شناسه ي مناسب بياوريد.

الف- زهرا و مادر با هم به بازار ............................(رفتن)

ب- من با مريم به مدرسه................................(آمدن)

پ- امير با دوستش جمعه ها به كوه نوردي .........(رفتن)

در زمستان شاخه ها ي درختان خشك (شدن)

2. در جمله ي زير نهاد جدا و نهاد پيوسته را تعيين كنيدو مطابقت آن ها را بررسي كنيد.

گل هاي رز گلدان زرد شد.

نهاد جدا: ............... نهاد پيوسته:..................مطابقت:.....................

3.نهاد جدا و نهاد پيوسته را مشخص كنيد و مطابقت آن ها را بررسي كنيد.

الف- پيامبر اكرم(ص) ويارانش 13 سال در مكه مورد آزار و شكنجه ي قريش قرار گرفتند.

نهاد جدا ..............................نهاد پيوسته ......................................تطابق.............................

ب- استاد علي اكبر دهخدا، در كار تحقيق امثال وحكم ، موفق ترين پژوهشگر هستند.

نهاد جدا ..............................نهاد پيوسته ......................................تطابق...............................

راز موجودات جهان را از كه بپرسيم؟

نهاد جدا ..............................نهاد پيوسته ......................................تطابق...........................

علي و مسعود با هم به دبيرستان مي روند.

نهاد جدا ..............................نهاد پيوسته ......................................تطابق...........................

اين ظرف ها شكستني است.

 نهاد جدا ..............................نهاد پيوسته ......................................تطابق...........................

خدارا بر اساس محبت به او بپرستيد.

نهاد جدا ..............................نهاد پيوسته ......................................تطابق...........................

پرندگان از روي شاخه ها پرواز كردند.

نهاد جدا ..............................نهاد پيوسته ......................................تطابق...........................

برگ ها زير پاي رهگذران خرد مي شد.

نهاد جدا ..............................نهاد پيوسته ......................................تطابق...........................

همين درختان كوچك روزي بار خواهد داد.

نهاد جدا ..............................نهاد پيوسته ......................................تطابق...........................

استاد همايي غزالي نامه را به رشته ي تحرير در آوردند.

نهاد جدا ..............................نهاد پيوسته ......................................تطابق...........................

خدا به وسيله ي محمد(ص) هدايتم كرد.

نهاد جدا ..............................نهاد پيوسته ......................................تطابق...........................

مردم مداين از شنيدن خبر ورود سلمان سر از پا نمي شناسند.

نهاد جدا ..............................نهاد پيوسته ......................................تطابق...........................

4.براي جمله هاي زير فعل با شناسه مناسب بياوريد و رابطه ي شناسه را با نهاد از نظر شمار بررسي كنيد.

كتاب ها از دستم رها........................(شدن)تطابق

امير با دوستش جمعه به كوه نوردي.....................(رفتن) تطابق

حضرت پيامبر (ص) پس از فتح مكه دشمنان شكست خورده را .........................(بخشيدن)

ما و فردوسي با زبان  پيوند هاي مشترك......................(داشتن)

نمايش هاي زيادي در ماه گذشته به نمايش .........................(در آمدن)

امام صادق....................(فرمودن):ما خدا را بر اساس محبت به او مي پرستيم.

ما و دوستانمان هفته ي آينده به اردو....................(رفتن)

تو ومادرت به خانه ي ما .................(آمدن)

مريم با پدرش ازمسافرت ........................(برگشتن)

او و شما هر روز نماز .....................(خواندن)

ملّتي كه طالب استقلال سياسي..................(بودن) به زبان ملّي خود سخن..................گفتن)

من با مينا به مدرسه.................(رفتن)

5.چرا هر دو جمله ي «اين ظرف ها شكستني است » و «اين ظرف ها شكستني هستند » درست است؟

6.ويرايش كنيد

او چند قطعه عكس رنگي اي از من گرفت.

پوريا ولي انسان قوي اي بود.

من دوست صميمي اي دارم.

آرزو داشتم دوست متقي اي داشته باشم.

رستم در شاهنامه ،پهلوان قوي اي توصيف شده است.

ابو علي سينا حكيم نامي اي بود.

او دلايل كافي اي در اين زمينه نداشت.

جمله ي زير را به دو شكل ويرايش كنيد

ث- او چند قطعه عكس رنگي اي از من گرفت.

او انسان متقي اي است.

7.كدام جمله را ترجيح مي دهيد؟ چرا؟

او زندگي پر مشقتي داشت.

 او زندگي اي پر مشقت  داشت.

8.با توجه به مبحث مطابقت نهاد با فعل جاهاي خالي را پركنيد .

الف- هر يك از مردم خود ( داشتن) ب)امير با دوستش به مدرسه رفت ج) جناب رئيس جمهور تشريف (آوردن)

نهاد جدا و پيوسته و گزاره‌ي جملات زير را مشخص كنيد .

الف- دانش‌آموزان مشغول امتحان دادن هستند .

ب- سوالات امتحاني نوشته شدند .

ج- آدمي از نگاه كردن به تلويزيون لذت مي‌برد .

9.براي جمله‌هاي زير ، فعل‌هايي با شناسه‌ي مناسب بياوريد .

الف ) زهرا و فاطمه باز هم به بازار ...

ب ) علي با رضا به مدرسه ...

10.دليل عدم مطابقت نهاد جدا و پيوسته را بنويسيد .

«هر يك از شاعران نامدار ايران مثل ستاره‌اي در آسمان ادب فارسي مي‌درخشند»

11.نهاد جدا و پيوسته‌ي جمله‌ي زير را مشخص كنيد و بنويسيد آيا نهاد جدا با پيوسته مطابقت دارد ؟ چرا ؟

  علی (ع) الگوی شجاعت و دلاوری هستند.

درس سوم ويرايش

1.دو مورد از كارهايي را كه در ويرايش فني انجام مي گيرد نام ببريد.

2.چهارمورد از كارهايي را كه در ويرايش فني انجام مي گيرد نام ببريد.

3.اصلاح شكل كلمات و يك سان كردن رسم الخط در حوزه ي ويرايش ..........قرار مي گيرد ودر ويرايش............................به جنبه هاي دستوري و نگارشي يك متن مي پردازيم.

4. كدام مورد جزء ويرايش فني نيست؟5/0

الف- يكسان كردن رسم الخط ب- رعايت علايم نگارشي ج- اصلاح شكل كلمات  د – مطابقت نهاد بانهاد پيوسته

5. ضرورت ويرايش چيست؟

6.جملات زير را ويرايش كنيد .

1- در مسابقات علمي مدرسه ي ما گاهي از مدرسه علامه مي برد و گاهي از آن مي بازد.

2- معلّمم را ديدم وبه آن سلام كردم.

3- اين بيمار از ضعف و كم خوني برخوردار است.

4- حسين دوست پنج ساله ي من است.

5- او چند قطعه عكس رنگي اي از من گرفت.

6- مردم ايران به رهبريت امام خميني بر عليه حكومت شاهنشاهي به پا خاستند.

7-او در سن سي سالگي ، مقاله ي علمي اي در موضوع نقش رهبريت در جامعه نوشت و به وسيله ي آن مشهورتر و در اين ارتباط بر خلاف انتظار خود، جايزه گرفت.

8-پوريا ولي انسان قوي اي بود.

9-رهبريت جامعه ي اسلامي بر عهده ي ولي فقيه است.

10-برادرت آمد من آن را در كتاب خانه ديدم.

11-اين كودك از بيماري برخوردار است.

12-مردم ايران به رهبريت امام خميني بر عليه حكومت شاهنشاهي به پا خواستند.

13-صرب‌ها به رهبريت كاراذريچ به روي زنان و كودكان بي‌پناه شهرها و دهات آتش گشودند .

14-چگونه مي‌توان به قول معروف عليه سوابق گذشته افرادي كه نمي‌شناسيد عمليات قانوني انجام و موضوع را به طور دقيق بررسي كنيم.

 15-گاهاً گزارشات و اخبارهايي بر خلاف واقع منتشر مي‌سازند .

16-رفتن و برگشتن از نمايشگاه مدتي زياد طول نينجاميد .

17-  گاهاً دشمنان اخبارهاي نادرستي را انتشار مي دهند.

 18-سازمان ملل و بازرسين از صرب ها جانب داري مي كنند.

19-كروات ها بر عليه مسلمانان مي جنگند.

20-گاهاً مسابقه ي فوتبال كه از راديو پخش مي شود را مي شنوم.

21-تيم ملي ايران به رهبريت مربي خوب خود با انجام شش ديدار متوالي و پي درپي اين بازي را به سود خود به پايان برد.

درس چهارم

1.جمله‌ي زير چند جز دارد اجزاي آن را مشخص كنيد .

بچه را بيدار كنيد.

2.با رسم نمودار گروه‌هاي تشكيل‌دهنده‌ي جمله‌ي زير و نقش هر گروه را مشخص كنيد .

مردم او را ريش سفيد مي شمارند .

3.الف- نقش كلمات را تعيين كنيد . (بدون رسم نمودار)

ب) جمله چند جزيي است .

«زبان‌شناسان زبان را در يك زبان مي دانند .»

4.جمله‌ي زير چند جز است اجزاي آن را مشخص كنيد .

كتاب را درس داد .

5.جمله‌ي ((ناظم به سرعت ، به سمت محل برگزاري مسابقه مي‌رود)) :

الف : چند جزئي است؟ ب: متمم قيدي در جمله كدام است؟

پ : اجزاي جمله را در زير نمودار نشان دهيد .

6.گذرا يا ناگذر بودن افعال زير را مشخص كنيد .

الف- گل از ناله‌ي بلبل ببالد همي

ب- من اين ره نه به خود مي‌پويم

ج- كبوتر به آرامي برمي‌خيزد.

7. با رسم نمودار گروه هاي تشكيل دهنده‌ي جمله‌ هاي زير را مشخص كنيد .

الف- او فقرا را لباس پوشاند .

ب- سهراب خود را به او مي‌شناساند .

با رسم نمودار نقش كلمات را تعيين كنيد .

«حافظ خود را نظرباز مي‌خواند»

درس پنجم انواع نوشته

1.گونه زبان و قالب را در نوشته ي زير مشخص كنيد.

«بوي نوروز مي آمد كه معلممان سر كلاس گفت: بچه ها عيد داره نزديك ميشه. عيدي مش رضا يادتون نره . روز شنبه كه به مدرسه مي آييد به اندازه اي كه دستتون مي رسه، براش عيدي بيارين.»

2. با توجه به متن زير گونه ي زبان و ويژگي هاي اين گونه  را بنويسيد.1

« جنگل سيب صبح زود از خواب بيدار شد . همه ي درخت ها هميشه هر چيزي را كه در خواب ديده بودند براي همديگر تعريف مي كردند. يكي از درخت ها كه پر بود از شكوفه هاي رنگارنگ، سراسيمه گفت: من خواب ديدم تمام شاخه هايم پر از سيب شده اند... جنگل پر شد از خواب هاي قشنگ درخت هاي سيب.»

گونه زبان:...........

ويژگي ها....................

3.گونه زبان و قالب را در نوشته ي زير مشخص كنيد.

«بوي نوروز مي آمد كه معلممان سر كلاس گفت: بچه ها عيد داره نزديك ميشه. عيدي مش رضا يادتون نره . روز شنبه كه به مدرسه مي آييد به اندازه اي كه دستتون مي رسه، براش عيدي بيارين.»

4.گونه زبان و قالب را در نوشته ي زير مشخص كنيد.

«باغ ما پر از نيلوفر آبي مي شد و جابه جا گل هاي آبي كاسني مي روييد. نگين انگشتر مادرم آبي بود فيروزه بود به رنگ ريگ هاي ته جويبار هاي بهشت شدّاد . من در آن زمان نوجواني بودم حساس و دقيق.پر مي گشودم....»

5.گونه زبان و قالب را در نوشته ي زير مشخص كنيد.

ويليام سيدني پورتر ، معروف به اُ. هنري در سال 1862در امريكا به دنيا آمد ودر سال 1910در گذشت. شهرت وي بيش تر مرهون داستان هاي كوتاه و احساساتي و نيمه واقع گراي اوست كه در آن اغلب به زندگي مردم فرو دست و طبقات پايين جامعه مي پردازد.

بعضي از آثار اُ. هنري عبارت اند از: قلب مغرب، آواز شهر، راه هاي سر نوشت، اختيارات و چرخ وفلك.

6.گونه زبان و قالب را در نوشته ي زير مشخص كنيد.

«دمدمه هاي ارديبهشت ،اصفهان چون شاهزاده ي افسون شده ي افسانه است كه آرام آرام از خواب بيدار مي شود . اما بهار جاويدان در رنگ ها و نقش كاشي ها جاي دارد و اين احساس است كه من در نگاه هاي سريع خود از دنياي شگرفي كه از بناهاي اصفهان است داشته ام.»از كتاب صفير سيمرغ اثر دكتر محمد اسلامي ندوشن

7.زبان ، طرز بيان و قالب نوشته‌ي زير چيست ؟

مصطفي به حالت معهود ابتدا مبلغي سرخ و سياه شد و بالاخره صدايش بريده بريده مثل صداي قلياني كه آبش را كم و زياد كنند از ني پيچ حلقوم بيرون آمد و معلوم شد مي‌فرمايد در اين روز عيد قيد غاز را بايد زد.

8.گونه زبان و قالب و طرز بيان را در نوشته ي زير مشخص كنيد.

چشمم چيزي را نمي ديد ،به سبكي پر مي رسيدم ودر خود كم كم بالا مي رفتم و حضوري جاي مرا مي گرفت . حضوري مثل وزش نور. وقتي كه اين حالت تُرد و نازك مثل يك چيني ترك مي خورد،از اتاق مي پريدم بيرون. مي دويدم  ميا ن شلوغي اَشكال.»اتاق آبي،سهراب سپهري

9.نوشته به اعتبار طرز بيان به دو دسته تقسيم مي شود .نام ببريد.

10.دو ويژگي زبان معيار را بنويسيد.

11.وقتي نوشته اي را به گونه‌هاي «ادبي» و «طنز» تقسيم كرده باشيم به كدام اعتبار گروه‌بندي شده‌اند ؟

12.وقتي نوشته اي را به گونه‌هاي (اخلاقي – عرفاني – فرهنگي ) تقسيم كرده باشيم ، به كدام عبارت گروه‌بندي شده‌اند .

13.سبك ويژه‌ي روزنامه اصطلاحاً ................ ناميده مي‌شود .

14. نوشته‌ها به اعتبار قالب به چند دسته تقسيم مي‌شوند چهار مورد را نام ببريد .

15.استفاده از تخيل و اقدام به خلق و آفرينش از ويژگي‌هاي نوشته‌ي ....... است.

  16.دو مورد از ويژگي‌هاي زبان محاوره‌اي را بنويسيد و بگوييد در نوشته‌ها تا چه اندازه مي‌توان از زبان محاوره‌اي استفاده كرد ؟

17.درباره‌ي علم دو مطلب يكي به زبان ادبي و يكي به زبان علمي بنويسيد .

18.دو ويژگي زبان محاوره را بنويسيد.

19.نحوه ي زبان كودكانه چگونه است؟

20.در نوشته ها در چه حد مي توان از زبان محاوره استفاده كرد؟

21. در نوشته ها چه موقع مي توان از گونه ي گفتاري استفاده كرد؟

 22.گونه ي مطبوعاتي چيست؟

23.زبان نامه هاي اداري چگونه است؟

24.نوشته ها به اعتبار طرز بيان به جد  و طنز تقسيم مي شوند. دو تقسيم بندي ديگر به اعتبار چه چيز هايي است؟

25.كدام گونه اين ويژگي را دارد؟«زبان درس خوانندگان ايراني است.»

درس ششم خط و نوشتار

1.جمله درست را با حرف(ص) و جمله نادرست را با حرف(غ) مشخص كنيد.

2.خط و نوشتار هيچ بخشي از بخش هاي اصلي زبان و گفتار را تشكيل نمي دهد......

3.سابقه خط و نوشتار به ميليون ها سال پيش بر مي گردد.......

4.جاهاي خالي را با كلمه مناسب پر كنيد.

زبان و گفتار ريشه در.......و....................دارد حال آن كه خط و نوشتار ريشه در .....................و..................دارد.

5.اين كه ما كلمات را در حين نوشتن در ذهن تكرار مي كنيم بيانگر چه واقعيتي درباره ي زبان است؟

6.خط و نوشتار چگونه با زبان پيوند مي خورد؟

7.راز اصلي ما براي آموختن خط و نوشتار چيست؟

8.دو تفاوت زبان و گفتار را با خط و نوشتار بنويسيد.

9.تفاوت زبان و گفتار با خط ونوشتار از نظر يادگيري چيست؟

10.آيا نوشتار از بخش هاي اصلي زبان است؟چرا؟

11.تفاوت ميان گفتار و نوشتار را بنويسيد .

12- چرا شكل گفتاري و نوشتاري كلمات زير با هم تفاوت دارد ؟

خواهر- خوابيدن- خوردن- خواستار

13. انسان خط و نوشتار را براي ............. زبان و گفتار به كار گرفته است .

14.جمله‌ي زير رااز صورت گفتاري به شكل نوشتاري درآوريد .

شمام با دوستاي خودتون رفتين سفر.

15.صحيح يا غلط بودن گفته‌ي زير را با علامت × مشخص كنيد .

خط و نوشتار هيچ بخشي از بخش‌هاي اصلي زبان و گفتار را تشكيل نمي‌دهد . ص غ

درس هفتم: باید ها و نباید های املایی(1)

1. غلط های املایی را بیابید وشکل درست آن را بنویسید.

در معرض لغزش- صليح و جنگ افزار – قليان دروني- صندوقچه ي اسرار – قدقن و ممنوع- اذل و ابد- بهبوحه ي مسابقه-مأمور و مطيع- اصرار و التماس- قصر عمل- نظم واظباط- وصل ولقا

2.املاي درست كلمات زير را بنويسيد.

صحاب رحمت- حاج وواج –در معرض لقزش – بهاي ناذل

3.كدام گزينه از نظر املايي غلط است؟

احد وصمد        صحنه ي تئاتر       غالب هاي ادبي     نادر و كم نظير

عادت مألوف      نزل مهمان           مخزول و نالان      صفات مذموم

درس هشتم : گروه فعلی  ویژگی های آن؛ بیاموزیم

1.فعل هاي زير را با حفظ شخص به زمان هاي خواسته شده ببريد

ديده است: مضارع التزامي

آمديم: ماضي بعيد

2.جدول زير را كامل كنيد

فعل

مصدر

بن مضارع

بن ماضي

مضارع مستمر

ماضي مستمر

ماضي التزامي

خوانديم

 

 

 

 

 

 

3.براي كاري كه در گذشته پيش از كار ديگري اتفاق افتاده به كار مي‌رود .

الف- ماضي بعيد      ب- ماضي ساده  ج- ماضي مستمر   د-ماضي نقلي

4. فعلهاي معين را مشخص كنيد .

خواهيد آمد ديده باشم شنيده شده است

5 - جدول زير را با حفظ شخص كامل كنيد .

فعل

ماضي مستمر

مضارع التزامي

مضارع اخباري

بينديش

 

 

 

 6. از فعل « جوشيد» (با حفظ شخص فعل) موارد زير را بسازيد .

ماضي مستمر:                مضارع مستمر:

مضارع التزامي:               ماضي نقلي:

7.در عبارت : ((غوك با فرياد گفت : كه از شومي مصاحب نا هم جنس بدين مبتلا شده است )) .

زمان و كاربرد فعل ((شده است)) را بنويسيد .

  8.از فعل رسيده بودم .

 الف – فعل گذرا بسازيد .

ب- زمان و كاربرد آن را بنويسيد .

9.زمان ، كاربرد و وجه فعل‌هاي زير را بنويسيد .

داشتيم برمي‌گشتيم كه علي وارد شد .

10.زمان و كاربرد وجه فعل جمله‌ي زير را مشخص كنيد .

قدر پدر و مادر خويش را بدان .

 

11.از فعل «دويده است»

الف – فعل گذرا بسازيد .

ب- زمان و وجه آن را بنويسيد .

12.وجوه افعال زير را مشخص كنيد.

الف- قدر زندگي را بدان ب- شايد مردم بي‌گناه بخشيده شوند.

ج-ايران مهد دليران است .

درس نهم : طرح نوشته- مواد لازم نوشته؛ بیاموزیم

1.درباره «اعتماد به نفس» طرحي بنويسيد.

2.از فوايد نوشتن طرح يك نوشته يك مورد را ذكر كنيد .

3.طرح در نوشته‌هاي كوتاه ، ممكن است ...... باشد اما در نوشته‌هاي بلند ............ و ............ است .

4.فوايد نوشتن طرح يك نوشته چيست ؟ (ذكر دو مورد )

5.طرح نوشته چه فوايدي دارد ؟ بنويسيد .

6.لازمه‌ي نگارش هر نوشته .................. است .

درس دهم گذر فعل

1.فعل هاي زير را با حفظ شخص وزمان گذرا كنيد .

پوشيده است

مي دود

2.جمله ي زير را مجهول كنيد

شاه مردم بي گناه را به گلوله مي بست.

مريم دوستش را در خيابان ديده بود.

پيرمرد را در كنگره ديده بودم.

3.جمله‌ي زير را مجهول كنيد .

پدر و مادر حسن را دوست دارند .

4.جمله معلوم را به مجهول تبديل كنيد .

«آن‌‌ها قرآن خواهند خواند»

5.افعال«داريد مي‌بينيد»و « بشنويد » را باحفظ زمان و شخص مجهول كنيد .

درس یازدهم: عنوان،شروع و پایان نوشته ؛بیاموزیم

1.دو راه براي انتخاب عنوان نوشته بنويسيد.

2.انگيزه ي نويسنده از مطرح كردن سؤال در پايان نوشته ي خود چيست؟

3. .فضا سازي در قصيده همان ............ است .

4.فضاسازي را تعريف كنيد و دو مورد از فوايد آن را بيان كنيد ؟

5.شاعران و نويسندگان براي تأثير گذاري بيشتر ، غالباً از عنصر .......... استفاده مي‌كنند .

6.تركيب مناسب را جاي نقطه چين در عبارت زير قرار دهيد . (براعت استهلال – حسن مطلع)

  گذشتگان به فضاسازي آغاز نوشته .............. مي‌گفتند .

7.فضاسازي چيست؟

8.فضاسازي را تعريف كنيد.

9.حسن مطلع در قصيده پردازي در واقع همان........................است.

10.رعايت چه مواردي باعث مي شود كه نوشته‌ي ما مؤثر باشد ؟

11. وقتي به فراخور محتواي نوشته ، زمينه‌هاي مناسب رواني را در خواننده يا شنونده ايجاد كنيم به اين كار ........... مي‌گويند

12.در انتخاب عنوان اثر «نون والقلم» از چه راهي استفاده شده است .

13.براي هر مورد يك كتاب نام ببريد كه انتخاب عنوان‌هاي آن از راه‌هاي زير باشد

الف – تناقض‌نما ب- انتخاب يك مصراع يا بخشي از يك شعر معروف ج- استفاده از بخشي از يك آيه‌ي قرآن

14.نويسنده‌ي اثر «خفتگان بيدار» براي انتخاب نوشته‌ي خود از چه راهي بهره برده‌اند .

درس دوازدهم: ساختمان فعل؛ بیاموزیم

1.فعل هاي «فرود آمد» و«دارد مي نويسد» را منفي كنيد.

2.ساختمان (ساده/پيشوندي/مركب) هريك از فعل هاي زير را بنويسيد

مريم فردا براي دوستش نامه خواهد نوشت.

بچه ها از اردو بر گشتند

معلم به دانش آموزان طريقه ي زندگي را ياد مي دهد.

علي پدرش را از موضوع آگاه كرد.

3.فعل جمله ي زير مركب است يا خير؟

هنگام مد آب دريا بالا مي آيد.

4.نوع فعل‌هاي عبارت زير را از نظر ساختمان معين كنيد .

كودكي خردسال بوته‌ي ذرتي را از زمين برآورد و با شادماني بسيار پدرش را از حاصل كوشش خود آگاه كرد .

5.در عبارت‌هاي زير ساده ، مركب و پيشوندي را مشخص كنيد .

الف) سنگ از كوه فرو غلطيد .

ب) خواهرم به مدرسه رفته است .

ج) او هيچ وقت دست از پا خطا نمي‌كند .

د) من او را از اين موضوع آگاه كردم .

6.فعل جمله‌ي رو به رو را منفي كنيد .

علي داشت كتاب مي‌خواند .

7.ساخت فعل‌هاي زير را مشخص كنيد .

الف- او در تحصيل علم و دانش رنج برد ب- آب دريا فرو نشست

ج- كبوتر بر فراز درخت نشست .

د- معلم از بي‌انضباطي دانش‌آموزان چشم پوشيد .

8.فعل ساده و مركب را تعريف كنيد و آنها را در فعل‌هاي زير مشخص كنيد .

آتش گرفتن- خواهد آمد- مانده است- دل بست

درس سیزدهم: باید ها و نباید های املایی(2)

1.اگر بخواهيم براي كلمه ي «اثير و نغز» گروه كلمه بسازيم كدام گزينه درست است؟

الف- اثير و آتش- نغز و دلكش                                           ب- اثير و آتش-نغز و غرض

پ- اثير و رنج- نغز و دلكش                                                         ت- اثير و رنج- نغزو غرض

2.كدام گروه كلمات از نظر املايي نادرست است؟ درست آن را بنويسيد.

غزا و پيكار- اسرار و التماس- مسئول برگزاري- اقتنام فرصت- اسير و غريب- نسب آگهي – مطاع معرفت- بدنامي حيات- عمارت و فرمانروايي- موحش و هراس انگيز- اسباب و اساسيه

3.گذاشتن تشديد در كدام كلمات الزامي است؟

الف- او سد ساخت.

ب- بر حقيد.

پ- تقويت

ت-متكي

ث- اره

4.كلماتي كه در فارسي داراي تنوين   ً هستند چه نقشي دارند؟

5.رعايت تنوين ً در املا و دست نوشته ..........است.

6.گذاشتن نشانه ي مد در كدام كلمات اشتباه است؟

گلآب – درآمد- منابع و مآخذ-

7.قيد نكردن نشانه مد در كدام يك از كلمات زير ابهاماتي ايجاد مي كند؟

مال انديش-  خوش آواز

9.درست و نادرست بودن جملات زير را مشخص كنيد.

الف-«ي» ميانجي (بزرگ يا كوچك) بايد در همه جا رعايت شود.

ب- در كتاب هاي درسي «ي» ميانجي  بزرگ بر شكل كوچك آن(ء) ترجيح داده مي شود.

پ- رعايت نكردن فاصله ي مناسب بين حرف هاي يك كلمه يا كلمات يك جمله، در خواندن آن ها اشكال ايجاد مي كند.

ت- گذاشتن تشديد در كلماتي كه تشديدمياني دارند، لازم است.

ث- گذاشتن تشديد براي كلماتي كه تشديدپاياني دارند، لازم است؛ به شرط اين كه پس از حرف مشدّد يك مصوّت بيايد.

ج- نشانه ي تشديد مخصوص كلمات عربي رايج در فارسي است.

10.چند واژه فارسي مثال بزنيد كه تشديد دارند؟

11.كدام گروه كلمات از نظر املا درست است؟ چرا؟

الف-مثلاً- نسبتاً – ندرتاً

ب-مثلً- نسبةً-ندرةً

12.چرا  كلماتي مركبي  مانند « خوش آواز – سرآمد - نوش آفرين»  نشانه ي مد  دارند امّا كلماتي مانند« دستاورد- پيشاهنگ-مرداب » به نشانه ي

مد نياز ندارند؟

13.رعايت نكردن فاصله در كدام جمله باعث اشكال در خواندن آن مي شود؟

الف- هر روزنامه اي را مي خواند.

ب-نامه ي دوستم رسيد..

14. «ي» ميانجي بزرگ چيست؟

15.«ي» ميانجي بزرگ، كجا به كار مي رود؟

16.«ي» ميانجي كوچك چيست؟

17.چرا شكل «ي» ميانجي بزرگ بر شكل كوچك آن ترجيح دارد؟

18.علاوه بر «ي» ميانجي  چند حرف ميانجي ديگر نام ببريد.

19.انواع فاصله را نام ببريد

20.فاصله كوتاه نشانه ي چيست؟

21.چه موقع از نشانه هاي   َ       ِ         ُ   ْ  استفاده مي كنيم؟

درس چهاردهم:روش تحقیق (1)

1.پژوهشگر براي آن كه بتواندبا صرف كم ترين وقت ، بهترين و گزيده ترين اطلاعات را درباره ي يك موضوع تحقيقي به دست آورد بايد با چه آشنا باشد؟

2.چرا پژوهشگر بايد با روش دست يابي به مراجع و مآخذ و نحوه استفاده از آن ها آشنا باشد؟

3.در علوم زير از كدام روش تحقيق استفاده مي‌شود .

روانشناسي    علوم پژشكي    فيزيك   شيمي    علوم انساني    ادبيات فارسي

4.روش‌هاي كلي و عمومي تحقيق را نام ببريد .

5.روش تجربه در چه علومي كاربرد دارد؟

6.چه زماني از روش مشاهده در تحقيق استفاده مي شود؟

7.براي هر يك از موضوعات زير از چه روشي استفاده مي كنيم؟

الف- مراحل تهيه شير پاستوريزه

ب- تحقيق درباره بناي تاريخي يا مكان جغرافيايي

8.در روش مشاهده  چه چيز هايي بايد ثبت شود؟

9.روش پرس و جو به چند شكل صورت مي گيرد؟

10.سؤالات مصاحبه چگونه بايد باشد؟

11.درهنگام مصاحبه به چه نكاتي بايد توجه داشت؟

12.چه كساني بيشتر از مصاحبه استفاده مي كنند؟

13.مصاحبه چند شكل است؟

14.چه موقع   مصاحبه ، به صورت تلفني انجام مي گيرد؟

15.روش مطالعه چيست؟

16.چه چيز يكي از از ابزار هاي مهم مرجع شناسي است؟

17.كتابخانه ها معمولاً به چه شيوه اي اداره مي شوند؟ توضيح دهيد.

18.در هر كتابخانه چند نوع برگه وجود دارد؟

19.برگه ها در كتابخانه به چه صورتي تنظيم شده اند؟

20.نحوه استفاده از كتب مرجع چيست؟

21.............و .............. از منابع مهم تحقيق به شمار مي روند.

22.دو فهرست معتبر فارسي را نام ببريد.

23.كتاب شناسي چيست؟ مثال بزنيد.

24.................و .......................و ...................هر كتابخانه مي تواند منبع مهمي براي بعضي از تحقيقات باشد.

درس پانزدهم: نظام آوایی زبان

تعداد واج و هجاي واژه ي زير را بنويسيد..1

كاشانه               رفتار

حرف«و» نماينده ي چند واج  است؟  2.

3.واژه‌ي ابراهيم چند هجا دارد ؟

4.زبان فارسي .................. واج دارد .

5.در فارسي كلمات با چه واجي آغاز مي شوند؟ صامت         مصوت

6. كدام كلمات دو تلفظي هستند .

آسمان – دانش – روزگار – كتاب

7.براي هر عبارت يك مثال بنويسيد :

الف- معادل حرف، واج وجود نداشته باشد:

ب- معادل واج، حرف وجود نداشته باشد:

8. تعداد واج‌ها و هجاهاي واژه‌ي «مهربان» را بنويسيد .

 9.تفاوت واج و حرف را با ذكر مثال بنويسيد .

10.واژه ي «آموزش» چند هجا دارد؟ واج هاي آن رابنويسيد

11. تعداد هجا و واج‌هاي واژه‌ي زير را بنويسيد . «آفرين»

12.واج‌هاي زبان به دو دسته‌ي ........... و ............ تقسيم مي‌شوند .

13- حرف«ه» نماينده ي چند واج  است؟

14- حرف«ا» نماينده ي چند واج  است؟

15- کدام گزینه کژ تابی دارد؟ آن را اصلاح کنید.

الف- دو خواهرو  بردار حافظ کلّ قرآن شدند.

ب- حسین از پنج سال پیش با من دوست بوده است.

درس شانزدهم:گروه اسمی(1)

1.شناس ،ناشناس و اسم جنس بودن واژه ي كتاب را در جملات زير مشخص كنيد.

چون در انتخاب كتاب ترديد داشتم از كتاب دار پرسيدم كدام كتاب را ببرم كتاب دار كتابي را از قفسه بيرون آورد و به من نشان داد.

2.گروه اسمي را در جمله ي زير پيدا كنيد و نمودار پيكاني آن را بكشيد.

شاهنامه سند افتخار زبان فارسي است.

3.يك گروه اسمي پيدا كنيد . براي گروه اسمي اول نمودار پيكاني و براي گروه اسمي دوم نمودار درختي رسم كنيد.

الف- آيا دو خط موازي در بي نهايت به هم مي رسند؟

ب- آن دو درخت بلند سيب رادر باغ كاشتند.

4.چهار ويژگي اسم مشخص شده را بنويسيد .

 با اندازه ي هنرهاي او آشنا است.

5.اسامي خاص و عام را مشخص كنيد.

در زمين سوار كاري اسبي به نام شفق به سرعت مي دويد.

منظومه ي شمسي در كهكشان راه شيري واقع شده است.

6.گروه اسمي را در جمله ي زير بيابيد و هسته ونوع وابسته را  بنويسيد.

بشر براي  كشف حقيقت هستي مي كوشد.

                                                                                                                                                   7.مفردكلمات زير را بنويسيد

ملوك                             قصور

8.در جمله ي زير يك گروه اسمي بيابيد نمودار پيكاني آن را رسم كنيد...

بايد چهره ي واقعي رستم پوشيده بماند.

9.ويژگي هاي اسم هاي مشخص شده را بنويسيد.

رستم نمي تواند حقيقت واقعه را تشخيص دهد . افشاي هويت رستم نزد چنين بيگانه اي باز كردن مشت يك ملّت مورد تجاوز است.

10.يك گروه اسمي مثال بزنيد كه دو وابسته ي پيشين و دو وابسته ي پسين داشته باشد.

 11.واژه ي «چند» را در دو جمله به كار ببريد كه نوع دستوري آن متفاوت باشد.

12.ساختمان كلمات زير را مشخص كنيد.

لاك پشت ها                                 ني لبك

13.با رسم نمودار هسته و وابسته‌هاي گروه اسمي زير را مشخص كنيد و نقش آنها را نيز بنويسيد .

شهدا آخرين درجه‌ي افتخار را گرفتند.

14. ساخت اسمهاي زير را مشخص كنيد .

بوته ( ) رهاورد ( ) روزه (‌‌‌ ) تكاپو ( )

15. با توجه به جمله‌ي ((از هر صد دانش‌آموز شركت كننده در كنكور سراسري يك نفر قبول مي‌شود ))

به سؤالات زير پاسخ دهيد .

الف) هسته‌ي اولين گروه اسمي را تعيين كنيد و نام يك وابسته پيشين و يك وابسته‌ي پسين آن را بنويسيد .

ب) يك اسم مشتق – مركب در جمله‌ي بالا بيابيد و اجزاي تشكيل‌دهنده‌ي آن را بنويسيد .

16.در جمله ((مي‌توان دلسوزي‌ آن مكارترين سوداگران را شنيد )) به سؤالات زير پاسخ دهيد :

الف ) ويژگي‌هاي اسم ((سوداگران)) را از لحاظ ((شمار)) ، ((ساختمان)) و ((شناس و ناشناس)) بنويسيد .

ب) «مكارترين» چه نوع صفتي است ؟

17.از  فعل «گذشت» صفت فاعلی و از  فعل «نمي‌دانيم» صفت مفعولي بسازيد .

18.با توجه به بيت زير ، به سؤالات ، پاسخ دهيد .

اي سرو پاي بسته به آزادگي مناز آزاده من كه از همه عالم بريده‌ام .

الف : بيت چند جمله دارد ؟

ب : نقش واژه‌ي ((سرو)) چيست ؟

پ : در بيت ،‌يك وابسته‌ي پسين و يك وابسته‌ي پيشين با نوع آن‌ها مشخص كنيد .

 19.اسمي است كه بدون هيچ نشانه‌اي به كار مي‌رود و منظور آن تمام افراد طبقه خودش باشد و معمولا به صورت فرد به كار مي‌رود

20.در عبارت زير يك اسم عام و يك اسم خاص بيابيد .

دو نمايشگاه فرش ايراني در كشور آلمان و انگليس فعاليت مي‌كنند .

21. از ميان كلمات زير اسم های جمع را مشخص كنيد .

درختان - ملوك – گروه – دسته

22.نام آوا و شبه جمله را در عبارت‌هاي زير مشخص كنيد .

صداي شرشر آب گوش را مي‌نوازد با صداي بلند مي‌گويم . سلام ، آب ، مايه زندگي.

23- کدام گزینه در معنای مجازی «گذاشتن» نیست؟

1)به جای آوردن       2)قرار داد کردن       3)وضع کردن         4) تأسیس کردن

24-  کدام گزینه در معنای  گزاردن» نیست؟

1)ادا کردن            2)اجرا کردن        3) رسانیدن         4) قراردادن

25- املای صحیح کلمات نادرست  را بنویسید.

ارزش گزاری- خواب گزار – شماره گذاری- قانون گذاران- کارگزاران- خدمتگزار-قیمت گزاری-نمازگزار

26- نماز گزار یعنی:

قیمت گذار یعنی:

خدمتگزار یعنی:

درس هفدهم:  روش تحقیق(2)

1.تحقيق و پژوهش چه زماني ارزشمند است؟

2.انواع فهرست را نام ببريد.

3.آن چه به تحقيق ارزش و اعتبار مي بخشد ...............................است.

4.يادداشت برداري به سه شكل انجام مي‌پذيرد آن‌ها را نام ببريد .

 5.جوهر تحقيق ........... و ........... است نه تقليد صرف و تكرار آن‌چه در گذشته بوده است .

6. اگر از يك منبع دو يا چند بار پشت سر هم استفاده كنيم منبع را چگونه ارجاع مي‌دهيم ؟

7.برگه (فيش) چيست ؟

8.علايم اختصاري زير را معني كنيد

ق.م. صص

9- هر برگه فیش چند قسمت دارد؟

10- طرز نوشتن روی فیش چگونه است؟

11-............................ساده ترین راه ثبت یافته ها  نکته های مهم است.

12.اگر از عین مطالب دیگران در مقاله ی خوداستفاده کنیم ، وظیفه مان چیست؟

13- منابع تحقیق چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟ چرا؟

14- برای آگاهی از منابع تحقیق از چه را ه هایی می توان استفاده کرد؟

15- یادداشت  ها چه جایگاهی در تحقیق دارند؟

16- فهرست موضوعی شامل چیست و در کجا قرار می گیرد؟

17- فهرست راهنما شامل چیست و در کجا قرار می گیرد؟

18- کدام فهرست به ترتیب الفبایی است؟ فهرست موضوعی    

19- مشخصات کتاب را چگونه ارجاع می دهیم؟

20-کتب های مر جع چگونه ارجاع داده می شوند؟

21-در کدام گروه کلما زیر تفاوت معنایی وجود دارد؟

نظارت و نظاره/ قوّت و قوّه/ مصاحبت و مصاحبه/ اقامت و اقامه

درس هجدهم: گروه اسمی(2)؛

1.از بن مضارع «گذشتن» سه صفت مشتق بسازيد.

2.نوع كدام گزينه با بقيه تفاوت دارد؟

الف- گفتار        ب- كردار                 پ- ديدار                   ت- خريدار

3.نوع تركيب هاي اضافي زير را مشخص كنيد.

روز سه شنبه              جام جم                                                   كوزه سفالي

4.تر كيب هاي اضافي و وصفي را در عبارت هاي زير بيابيد.

مرگ هدفدار براي رستم شكست نيست افتخار است اما شكست نابودي وطن را به همراه دارد وطن عزيزي كه رستم به آن عشق مي ورزد.

5.دو اسم مركب بسازيد كه اجزاي آن« اسم+ بن مضارع» باشد.

6.نوع اضافه هاي زير را (تعلقي- غير تعلقي) را مشخص كنيد.

چراغ لاله                                    گوش هوش                            تخت جمشيد                       شيفته ي آزادي         كشور ايران                                                                                                                                                   كاسب بازار

7.ساخت اسم هاي زير را مشخص كنيد

سوگ داشت                               نيرنگ سازي                               شمشاد                                خوبي       خوش حال        نمك      كردار                                                                                                                                                            نوسازي

8.تركيب اضافي و وصفي را در جمله زير پيدا كنيد.

اين اندازه نمي داني كه سراي عميد است.

آدم دانا در هيچ كاري در نمي ماند.

اكنون وقت آن است كه معلومات خود را بسنجيم.

9.اضافه‌ي تعلقي و غير تعلقي را مشخص كنيد .

كاغذ روزنامه - دست ارادت

10.انواع صفت‌هاي بياني زير را از نظر ساختمان مشخص كنيد .

الف- ويرانگر ب- خريدار ج- خوش سيما د- هيچ‌كاره

  11.از بن ماضي و مضارع فعل زير صفت مشتق بسازيد .

مي‌رفت : (             ) (               )

12.تركيب وصفي و اضافي را جدا كنيد . آثار فرهنگي – نشانه‌هاي بيماري .

13.نوع اضافه‌ها را در تركيبات ((كشور ايران)) و ((شاهنامه‌ي فردوسي)) مشخص كنيد .

14.تركيب اضافي (مضاف و مضاف اليه) و تركيب وصفي (موصوف و صفت) را در زير مشخص كنيد .

سفيد پوست- گل لاله – كوزه‌ي سفال – دل‌تنگي

درس هجدهم: گروه اسمی(2)؛

1.از بن مضارع «گذشتن» سه صفت مشتق بسازيد.

2.نوع كدام گزينه با بقيه تفاوت دارد؟

الف- گفتار        ب- كردار                 پ- ديدار                   ت- خريدار

3.نوع تركيب هاي اضافي زير را مشخص كنيد.

روز سه شنبه              جام جم                                                   كوزه سفالي

4.تر كيب هاي اضافي و وصفي را در عبارت هاي زير بيابيد.

مرگ هدفدار براي رستم شكست نيست افتخار است اما شكست نابودي وطن را به همراه دارد وطن عزيزي كه رستم به آن عشق مي ورزد.

5.دو اسم مركب بسازيد كه اجزاي آن« اسم+ بن مضارع» باشد.

6.نوع اضافه هاي زير را (تعلقي- غير تعلقي) را مشخص كنيد.

چراغ لاله                                    گوش هوش                            تخت جمشيد                       شيفته ي آزادي         كشور ايران                                                                                                                                                   كاسب بازار

7.ساخت اسم هاي زير را مشخص كنيد

سوگ داشت                               نيرنگ سازي                               شمشاد                                خوبي       خوش حال        نمك      كردار                                                                                                                                                            نوسازي

8.تركيب اضافي و وصفي را در جمله زير پيدا كنيد.

اين اندازه نمي داني كه سراي عميد است.

آدم دانا در هيچ كاري در نمي ماند.

اكنون وقت آن است كه معلومات خود را بسنجيم.

9.اضافه‌ي تعلقي و غير تعلقي را مشخص كنيد .

كاغذ روزنامه - دست ارادت

10.انواع صفت‌هاي بياني زير را از نظر ساختمان مشخص كنيد .

الف- ويرانگر ب- خريدار ج- خوش سيما د- هيچ‌كاره

  11.از بن ماضي و مضارع فعل زير صفت مشتق بسازيد .

مي‌رفت : (             ) (               )

12.تركيب وصفي و اضافي را جدا كنيد . آثار فرهنگي – نشانه‌هاي بيماري .

13.نوع اضافه‌ها را در تركيبات ((كشور ايران)) و ((شاهنامه‌ي فردوسي)) مشخص كنيد .

14.تركيب اضافي (مضاف و مضاف اليه) و تركيب وصفي (موصوف و صفت) را در زير مشخص كنيد .

سفيد پوست- گل لاله – كوزه‌ي سفال – دل‌تنگي

15-جمله ی زیر را به صورت جمله کوتاه و بی فعل باز نویسی کنید .   

یک مسلمان هرگز دروغ نمی گوید

19- «و» مبانیت یا استعباد چه کارکردی دارد؟

  درس نوزدهم: مرجع شناسی

1-نشانه مد در فرهنگ معين براي چيست؟

2-تلفظ درست كلمه در فرهنگ معين و لغت نامه ي دهخدا چگونه نشان داده مي شود؟ با هم مقايسه كنيد.

3-هر يك از علائم اختصاري زير در فرهنگ معين نشانه‌ي چيست ؟

الف- (ا)           ب- (کن)          پ- /

 4-چرا كتاب هاي مرجع در ميان منابع پژوهشي جايگاه ويژه دارند؟ انواع فهرست چيست ؟ در كدام قسمت تحقيق قرار مي گيرد؟

5-چه اطلاعاتي را در مورد يك واژه مي‌توانيم از يك فرهنگ بدست بياوريم ؟ (4مورد)

 6- دو فرهنگ لغت معتبر در زبان فارسي را نام ببريد .

 7- در فرهنگ لغت معين تلفظ درست كلمه چگونه نشان داده شده است؟

 8- در لغت‌نامه‌ي دهخدا از دو خط موازي( ) و قلاب [ ] براي چه منظوري استفاده مي‌شود .

 9-فرهنگ معين چند بخش است ؟

 10-يك واژه‌نامه‌ي انگليسي به فارسي و يك واژه‌نامه‌ي عربي به فارسي نام ببريد .

 11-كهن‌ترين فرهنگ لغت فارسي چه نام دارد ؟ اثر كيست ؟

 12- فرهنگ معين در چند جلد و چند بخش تنظيم شده است ؟

13- برای شناخت مراجع  منبع(مرجع شناسی) از چه چیز هایی می توان استفاده کرد؟

 

درس بیستم: گروه اسمی(3) 

1- نوع ضمير و وابسته ي آن را مشخص كنيد.

گاليله قدم به قدم سرنوشت خويش را مي سازد.

حقيقت همان اندازه رايج خواهد شد كه ما آن را رواج دهيم.

من بيچاره چه قدر تذكّر دادم.

2-در جمله ي «من بيچاره در اين ساعت چه كنم؟» ضمير كدام وابسته را گرفته است؟

3-كلمه ي «سلام» را در جمله به صورت شبه جمله به كار ببريد.

4-شبه جمله ها را مشخص كنيد.

آن ها گفتند: آي مردم، بياييد كمك كنيد؛ دريغا ، كسي به فرياد آن ها نرسيد

5- «آن» در هر كدام از موارد زير ، ضمير است يا صفت ؟ چرا ؟

الف) ‌در آن اطلاعيه ، اسامي برندگان را ديدم .

ب ) فيلم نامه نيز نوعي نمايش‌نامه است كه بر مبناي آن ،‌ فيلم ساخته مي‌شود .

  5- در كاربرد مؤدبانه ضمير به جاي ضمير دوم شخص مفرد از ضمير ... استفاده مي‌شود .  

6-ضمير و مرجع آن را در جمله‌هاي زير مشخص كنيد .

خانواده خسرو را مي شناختم . آن‌ها اصلاً كرمانشاهي بودند . خسرو در كوچكي بي‌مادر شد . فقط مادر بزرگ بود كه نوه پسري‌اش را از جان و دل دوست مي‌داشت.

7-در عبارت زير ضمير و مرجع آن را مشخص كني


مطالب مشابه :


نمونه سوال زبان فارسی سال دوم دبیرستان

نمونه سوال زبان فارسی سال دوم دبیرستان - مطالب ادبی و ترم اول الف ) زبان شناسی
نمونه سوال دوم دبیرستان

زبان و ادبیات فارسی دبیرستان - نمونه سوال دوم دبیرستان - زبان و ادبیات دوره اول و دوم
نمونه سوال زبان فارسی 1 با پاسخ تشریحی

نمونه سوال زبان فارسی 1 با است 10- زبان علمي و سوال زبان فارسی دوم با
نمونه سوال زبان فارسی دوم دبیرستان

درس اول زبان و گفتار. 1.وقتي سكوت مي كنيم ،باز هم از توانايي بر خورداريم.
نمونه سوال دی ماه سال اول و دوم وسوم

زبان و ادبیات فارسی دبیرستان - نمونه سوال دی ماه سال اول و دوم وسوم - زبان و گفتار خاستگاه
نمونه سوال زبان فارسی اول دبیرستان

نمونه سوال زبان فارسی اول (ورودی دبیرستان) نمونه سوال فیزیک و نمونه سوال اول
نمونه سوال زبان فارسی سال اول دبیرستان

نمونه سوال زبان فارسی سال فارسی سال اول دبیرستان . اوّل تهران بودند و گذشته
نمونه سئوال ادبیات فارسی 2 دوم دبیرستان

فارسی دبیرستان - نمونه سئوال ادبیات فارسی 2 دوم دبیرستان - موارد آموزشی زبان فارسی و
نمونه سوالات خرداد 92

زبان و ادبیات فارسی دانلود نمونه سوال. پایه اول دبیرستان
نمونه سوال ادبیات فارسی 2 دوم دبیرستان نیمسال اول

ادبستان ارسباران - نمونه سوال ادبیات فارسی 2 دوم دبیرستان نیمسال اول - گروه آموزشی زبان و
برچسب :