ستاره ازدواج وطریقه بهم رسیدن با حروف ابجد وانواع فال ومحاسبات ابجدی برای ازدواج وطلاق ومردن ودوست ب

  حروف ابجد //یا حروف جمل..وانواع محاسبات ویادگرفتن آسان ان برای محاسبات ابجدی وفال و...

وچگونگی کار با انها درکتب علوم غریبه و..که امروز بازار داغی را درفضای مجازی بخود اختصاص داده وکتبی چون .گوهر شب چراغ .اساطیر. طلسمات .اسرار قاسمی .نقش سلیمانی .مجمع یا جامع الدعوات .کنز الحسینی .سرالمستتر. و....واینرا باید دانست نوشتن دعا دراین راه کاری پسندیده نباشد وکارهرکس نباشد وفرد رادچار مشکلاتی نماید مخصوصن دعاهای عداوت وجدائی .وباعث حوادث بد برای خود وبستگان نزدیکش خواهد شد نصیحتانه خواهش کنم که دراین وادی وارد نشوید مطالعات زیادی دراین وادی داشته ام دراثنا دعا زکات دعا داده نشود قطعا دچار مشکلات روحی روانی و..میگردید و.وموکلان دعاها وطلسمات راباید درنظر گرفت شناخت تامشکلی بوجودنیاید ..ودعانویسان کلاهبردارانی دراین راستا دیده شود که برای خالی کردن جیب مردم اقدام کنند.ودعانویس باید با وضو وومتشرع باشد واغلب دعاهای کتب یادشده باید با اجازه اساتید علوم غریبه انجام شود تا جواب دهد .ودر ساعات مخصوص مثال ساعات زهره ومشتری ووبرای محبت دعای محبت نویسد ودرساعات نحس مثل زحل ومریخ دعای عداوت نویسد ودر دعای سعد ومحبت وایام روزها درهنگان نوشتن دعای محبت شیرینی دردهان گرفته عطر وعود دود نموده ودرهنگام دعای بد تلخی دردهان گرفته وکاغذ را بر ران رچپ گذارد ونویسد و... //لذابرای شناخت این حرفه دراین مختصر کافی باشد .وبا شناخت حروف ابجد در این کار ..مواردی را ذکر مینمائییم که منافعی دارد وازشرح وبسط موضوعات معذرت میخواهم.ابجدها وشناخت..

ابجد کبیر = الف =1 ب=2 ج=3 د=4 ه = 5 و=6 ز=7 ح=8 ط=9 ی= 10 ..ک=20 ل=30 م=40 ن=50 س=60 ع=70 ف=80 ص=90 ق=100 ر= 200 ش=300 ت=400 ث=500 خ=600 ذ=700 ض=800 ظ=900 غ =1000

مثال =علی = ع+ل+ی= 70+30+10=110=//= زهرا =ز+ه+ر+ا= 7+5+200+1

ابجد صغیر=الف =1 ب=2 ج=3 د=4 ه = 5 و=6 ز=7 ح=8 ط=9 ی=10 ..ک=8 ل=6 م=4 ن=2 س=0 ع=10 ف=8 ص=6 ق=4 ر=8 ش=0 ت=4 ث=8 خ=0 ذ=4 ض=8 ظ=0 غ =4

مثال .علی با حروف ابجد صغیر میشود=علی =ع+ل+ی = 10+6+10=26

ابجد وسیط ..فعلا درحال حاضر استفاده ای برای شماها ندارد .

...استفاده از حروف ابجد برای طالع بینی ,و.بعضی امور استفاده میشود( .درکتاب مهرتابان اثر علامه طبا طبائی درخصوص حروف ابجد نوشته شده است) .وکتابهای علوم غریبه نیز اینحروف را وطرق استفاده از انها را نیز ذکر کرده اند .

برای آنکه بدانی اختلاط تو با فلان شخص زن در عشق وعاشقی وازدواج وبه عشق خودبرسی یانه ؟  لذا با حروف ابجد صغیر ... اسم خود +اسم مادر خود +اسم آن دختر +اسم مادر دختر را به اضافه عدد40 بر آن اضاف کرده وحاصل را بر 30تقسیم نموده یعنی سی تا سی تا طرح دادهوکنار گذاشته وباقی ماندهرا نگاه نموده .درباقی مانده نگاه کرده اگر اعداد1=۴=۲=۶=۷=۱۰=۱۳=۱۴=۱۷=۲۱=۱۸=۲۹=۲۷=۲۵=۲۲ درباقی حاصل تقسیم مانده باشد لوح وصال است .وادامه عشق میسر است .واین را ستاره عشق گویند که دراصطلاح بدان گویند ستاره شما جفت جور هست یا نیست .واگر اعداد..3=12=23=26=24=28=30=20=19=16=15=5=8=9=11 درباقیست لوح فراق است .وخواه ناخواه به متارکه برسد وعددصفر همانند۳۰است...// بنده اینرا برای افرادی محاسبه کردم وجواب انچنانی نداد .اما ابجدکبیر دقیقا درست است .اگر با دوابجدکبیر صغیر ستاره جفت باشد دقیقا موفق هستند ..اگر مشکلی دارند .گفته شده با تغیر نام وصدازدن به نام دیگری تغیر نام یکی از انها مشکلشان را حل کنید تا دوام داشته باشد و برای افرادی که جداشده اند را محاسبه کنید همانگونه شود .وبرای بچه دارشدن ونشدن که چه کس مقصر است ./

همچنین با حروف ابجد کبیر :ازقول شیخ بهائی..

اسم مرد +اسم مادر مرد +اسم زن یا دختر +اسم مادر زن را با حروف ابجد کبیر جمع نموده وحاصل را بر 5 تقسیم نموده اگر با قی مانده اعداد فرد آمد یعنی 1و3و5 خوب است این وصلت دوام دارد .اما اعداد زوج 2و4اید خیروستاره جفت جور نیست. ..وعدد صفر متوسط است ویکنفرشان لنگ زند...قسمت ازدواج با یکدیگر را دارند ودوام دارد یا ندارد

حروف 4گانه فارسی که در عربی نباشد بجایشان صفر نوشته میشود .وافرادی گویند بجایشان ب =پ ک+گ چ=جکسانی که ۲ اسم دارند با ان اسمی که فرد را بیشتر صدا زنند محاسبه شود..

همچنین برای دانستن نازائی که مشکل ازطرف زن است یا ازمرد .اسم زن +اسم مرد را با حروف ابجد کبیر جمع نموده وحاصل را بر9 تقسیم باقیمانده اگر اعداد فرد //1و3و5و7آید مقصر زن است اگر زوج 2و4و6و8 آید مقصر مرداست .

همچنین جهت اقامت کردن درجائی برای دانستن چگونگی شغل ودرامد ..اسم خود +اسم مادر +نام شهر =حاصل جمع: را تقسیم بر 4 نموده باقیمانده اگر 1آید تعب وسختی درانجا خواهد بود .2آید متوسط است 3آید به سهولت روزی رزق آید .4سلامتی وخوبی کامرائی باشد ..صفرنیزمثل۴است

 اولاد فرزند نماندن وماندن= باابجد کبیر.اسم زن واسم مرد واسم مادر زن واسم مادر مردراجمع =جمع را تقسیم بر13 نموده باقی مانده اگر 13 بماند فرزندی بوجود نخواهد آمد .اگر کمتر از13 اعدادباقیمانده باشد مثل 12 و11و10و9و8و...تا1 .باشد فرزند بماند .

انستن مرگ دومعشوق زن شوهر.=باابجدکبیر .اسم زن واسم مرد واسم مادر مرد واسم مادر زن را جمع  وحاصل تقسیم بر5 وباقیمانده اگر زوج اید زن زودتر وعددفردباشد مرد زودتر بمیرد.

برای دانستن احوال غایب ومسافر =اسم فرد واسم مادرش را با ابجدکبیر جمع وحاصل را تقسیم ۱۲ نموده باقیمانده اگر.۱ اید غایب مال فراوان دارد .۲آید=مشغول خدمت دولت یا شبه ان باشد.۳=اگر درنگی کنی بیاید .۴=جایش خوب باشد ۵=خسته ووبیحال است .۶ سالم است ۷=سلامت کامل دارد ونیک .۸=انجا بماندونمیاید ۹=مریض وبیمار است .۱۰= در راه است . ۱۱= منتقل شده است جای دگر ودرراه انجاست و..-۱۲= مرده..

 ازقول شیخ بهائی نقل است. اگراحوال غایب رابخواهی درسفر بدانی.=نام غایب+نام مادرش+اسم همان روزمثال یکشنبه.رابا ابجدکبیرجمع کن=حاصل را4تا4تاطرح کنیعنی بر4تقسیم کن باقیمانده اگر.

1آیددرزندان است.2=دردوری است .3=مریض است.4=سالم است 

فرزند باشد ازحمل این زن ؟= با ابجدکبیر.اسم زن+اسم مرد =حاصل تقسیم بر3=باقیمانده اگر زوج باشد بله .فردباشد نه .

ایا ا ختلاط توبا فلان زن یا مرد میشود ؟= با ابجدکبیر.اسم خود +اسم طرف+نام مادرخود+مادرطرف+32=حاصلجمع = تقسیم بر9.باقیمانده اگر عددفردباشد نه اختلاط نشود .اگر زوج باشد بله میشود.

بیمار بمیرد یاخوب شود؟=نام بیمار+نام مادرش+روزبیماری (باحروف ابجد مثال  " سه شنبه" )=حاصل جمع =تقسیم بر30 نموده.باقیمانده رادرلوح حیات ممات نگاه کنیم .اگر لوح حیات است بله سالم شود .اگر ممات است .نه بمیرد .اگر روز بیمارشدن رانداند عدد41 رابجای روز بنویسد./

لوح ممات =(( ممات اعداد7و6و5و4و9و22و12و18و24و21و11و10و30و29و25و))لوح حیات:=(حیات8و3و2و1و14و16و17و15و23و20و19و13و28و27و26و))فوت نموده/

بدانی ازمال دنیا ازچه راه بتو رسد.نام  خود+نام ادر خود باحروف ابجدکبیر جمع وحاصل تقسیم بر7 نموده یعنی 7تا7تا طرح داده باقیمانده اگر1باشد ازردولت و...2باشد از مال زن 3باشد ازمکاتبات نوشتن 4باشد ازسفر ورانندگی 5باشد ازمیراث 6باشد ازتجارت و..7باشد ازحرام وخصومت مانندریا ومشاجره و..

 برای دانستن حاجت براید یاخیر= اسم خود با اسم طرف که حاجت ازاوداری واسم ونوع خاسته حاجت را باحروف ابجدکبیر جمع نموده بعدحاصلجمع راسه تاسه تاطرح یعنی تقسیم بر3 نموده .باقیمانده اگر 1اید= حاجتت روانشود . 2اید=زحمت دارد.وبه سختی براید ومیانه است . 3اید=حاجتت رواشود ./

مثال حسن=118به اضافه نام طرف علی110وبه اضافه اسم حاجت/ قرض وام خاستن =کل سه کلمه رابه حساب جمل با اسم خودوطرف جمع وحاصل بر3تقسیم .وباقیمانده نظر کند .چه امده است.//

خواهی بدانی فلانکس باتودوست است یاخیر.اسم خود+اسم فرد راباابجدکبیر=حاصل رابر3تقسیم باقیمانده =1اید دوستی بینهایت بشود.واست.2اید دوست نباشد و..3میانه است  

نوع دیگر خواهی بدانی بیمارخوب شودیا خیر.نام اوونام مادرش ونام بیماری راحساب ابجدکبیرجمع وحاصل را بر12تقسیم کن .اگرزوج اید خوب نشودبزودی .فرد اید خوب شود.

دانستن احوال غایب.=اسم فردبا مادرش راباابجدکبیر جمع حاصلرابه 12تقسیم کن.باقیمانده 1.آید=غایب بامال فراوان اید.2==مشغول خدمت دولتی وشبه ان است .3=دیروقت اید.4=جایش خوب است.5=خسته است درسفرش.6=سالم است .7=سلامتی دارد وبکارمشغول است .8=انجابماند بزودی نمیادش.9=مریض شده .10=در راه است .قصدامدن .11=منتقل شده جادیگری.12=برحمت خدارفته فوت کرده است.

مرگ زن مردکدام زودتر بمیرند= .اسم زن ومرد با ابجدکبیرجمع حاصلرابر5تقسیم باقیمانده زوج اید زن زودتر بمیرد .فرداید مرد بمیرد.

فرزنددرکارباشدیا نه =.اسم زن+اسم مرد=حاصل تقسیم بر3باقیمانده عددفردباشدخیر.زوج باشد بلی.

طالع افرادبا حروف ابجدی

مرداد92   

 

 دوسطر پائینتر 

((ضمنا برای محاسبه ابجدی وقت ندارم .با این نامهای عجیب غریب.و وقت گیر..

 .درنظراتمرداد92    خصوصی/ .انهم ایمیل دردسترس ندارم.) ابجد وحروف ان ازبدیهیات مسلمات است.درزبانهای عرب  ومخصوصا ابجدکبیردوفرقه شیعه سنی این را اتفاق نظر قول دارند .ودر فارسی هم حروف پژ گچ.را بز کج "محاسبه کنند وگویند صفربجایشان بایست حساب نمود ..قبل ازاسلام هم دریهود ومسیحیت رایج بوده ودرزبان عبری 6حرف کمترازعربی دارند انهارا تقسیم روی ان بقیه کنند .درچین وژاپن هم حروف ابجدوتاثیرات ان را قبول دارند .الفبای چینی 300حرف است وتمام 28حرف عربی را بران محاسبه تقسیم کرده اند .زیرا ابجد از1تا هزار شود لذا 1000را به تمام حجروفشان تقسیم نموده اند .همانند فارسی عمل کنند که 4حرف را نداریم .

درنوشتن محاسبه ابجد  تشدید را هرگز حساب نکنند .همانند فعال .ع تشدید دارد اما حساب نشود .1 عین حساب کنند .اما تنها کلمه الله را با انکه تشدید دارد حساب کنند و66بشود .ولام مکرر مشدد  را بنویسند .وکلماتی مانند رحمان .را رحمن محاسبه کنند .اسماعیل را اسمعیل حساب کنند . ابجد کبیر درمحاسبات یکجور است اختلافی دران نباشد .از علامه طباطبائی است که :

ابجد صغیر را به 9تا 9 محاسبه .مثلا از 1تا 9.ابجد هوز حط.را محاسبه واز ی به بالاتر را به 9 تقسیم وباقیمانده اش را نویسند .درابجد کبیر .ی=10 است پس میشود 1 .چون یک 9تا میشود 9.باقی اش یک بماند .ومثال ن درابجد کبیر بشود 50 لذا درصغیر  میشود5چون 5تا 9تا میشود 45 وباقیمانده 5 شود وحروف ط-ص-ظ- را صفر حساب کنند وعددندارند  .//اما دیگران  گویند باید 10تا 10تا حسابش نمود .مثال ی میشود 10 .و.ن =2  واعداد س وش وظ-خ- ساقط وعددبرایشان ننویسند یا صفر بنویسند .که در جدول قبل نوشته بودم 

اما ابجد وسیط=اطلاقش کنند برحروف ابجدی کبیر باطرح  دوازده دوازده .به همین طریق صغیر که گفتیم .

ابجد اکبر = اطلاقشود برحروف ابجدی با تضعیف 10برابرمثلا حرف ی بعددابجد کبیر 10بود به ابجد اکبر بشود 100وعددغ هزار بود بشود 10هزار 

اینرابایست دانست که هرکلمه رابا حساب جمل محاسبه کنند یا به حساب مفصل .مجمل ان است که ساده وهمه وارد ویاد گرفته ایم .مثال علی = ع70+ل30+ی10=110علی.///اما حساب مفصل ان است که :انطور که کلمه را تلفظ کنند حساب کنندش .مثال ع =  عین "که  ع=70+ی10+ن50=+لام =علی.مثال علی را بدینصورت نویسند حسابش کنند .عین لام یا =ع+ی+ن+ل+ا+م+ی+ا=70+10+50+30+1+40+10+1+ =212بشود کلمه علی به حساب ابجدی مفصل .اما مجمل 110بود ..

 

برای خواندن بعض اوراد یا تسخیر آوردن موکلان حروف ابجد بایست آشنائی داشت تا بتوان حروف را به تسخیر خود دراورد تا فرض 10بار ی در جائی نوشتی یا خواندی فلان عمل را انجام دهی ..ویا درنوشتن ادعیه بخور وسوزاندنی اسم ونام های مقدس وقرانی نباشد یا همراه ک سی که ممکن است جنب باشد یا ..ان نام مقدس همراهش نباشد عدد  بجای حروفش نویسند..  

حروف ابجد به سه نوع صغیر و کبیر و وسیط می باشد   

 : ابجد صغیر

ش ز ق ص ف ع س ن م ل ک ی ط ح ر و ه د ج ب

الف

ساقط 8 4 6 8 10 ساقط 2 4 6 8 10 9 8 7 6 5 4 3 2 .1
غ ظ ض ذ خ ث ت
4 ساقط 8 4 ساقط 8 4

        حروف ابجد کبیر یا حروف جمل :

ش ز ق ص ف ع س ن م ل ک ی ط ح ر و ه د ج ب

الف

300 200 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 9 8 7 6 5 4 3 2 .1
غ ظ ض ذ خ ث ت
1000 900 800 700 600 500 400

 

طالع بینی ابجدی که برای مردان  زنان است .به حروف ابجد است با دقت حروف ابجد درمردادذماه 92چندسترقبل محاسبه کمنید انگاه برطالع خود نگاه کنید. 

طالع بینی افراد با ابجدکبیر یا صغیر فرقی نکند ..اسم فرد+مادرش را جمع نموده وحاصل را بر 12تقسیم کند باقیمانده اگرهرعدداید را درزیربخوانید.طالع زنان فرق دارد .درانتهای مردان هست.

1آید طالع حمل است .مردی بدین طالع خوشرووخوش طبع ستاره مقابل زهره .قران وی(یعنی زمان حوادث)در3سالگی است تابه 90برسد.پنج شنبه مبارکست.درانروز لباس نوپوشد.درسینه یابازو نشان خوشبختی دارد..ماه نورابر پسروقران مجید نوکند.کشاورزی سازگاراست.حسودزیاددارد.غیبتش کنند.زنی قدکوتاه درطالع ازدواجش هست.کاراورا تباه کند دشمنی..این طالع سخی بخشنده است اخرعمرکارش به شود.دولت زیادیابد وازدستش برود.صدقه ودرراه خدا دهد .ازآب حذر کندتا زحمتی بدونرسد بیماریش ازگرمی تری است .زنان مبارک درطالع دارد .خدای بدوهرچه خواهدبدهد.

2=ثور خانه زهره .مرد صاحب طالع بداندطالع شیث نبی بوده نیکرو خوشخو نزدهمه عزیز.با هنروران همراه.با خانواه با محبت.مال زیادبدستش رسد.کارعام منفعه بدستش براید.برادران باوی عناد کنند.به صدقه دفع کند.فرزندش زیاد .بدنش ازخشکیسردی به درداید.زن ازفامیل بگیرد.خطراتوی به 17و18و22سالگی است بگذردبه 80رسد.ازدوستی درخانه دارد نفع یابد حج رود .روزجمعه مبارکست .ماه رابرشیرینی نو کند.بیماریش طول نکشد.

3=جوزا.خانه عطارد.طالع زکریا است .بداند طبعش سرداست وتر.ازمادرسعید بدنیا اید.رنج کشد وخوش تقدیر است درسینه یا رو خال نشان دارد.امرلطیف ازاوسرزند.حج رود .نزدبزرگان عزیز باشد.تجارت زراعت بروی بسارزدزکات خمس باید بدهد ارثی بدورسدطالعش دوزن باشد.در12سالگی خطر بیندبگذرددر40سالگی مال زیادبدست او رد.دشمنش زیادباشد ظفرنکنند.1شنبه 5شنبه براومبارک.فلفل زنجفیل درچین سه صبح ناشتابخورد باشیرینی ماه رانوکند. 

4=سرطان.ابی سردخانه قمراست. ازبزرگان گرددومهتران.نیکخواه مردم .در40سالی ازدولت سلطان و..مالی بدست اورد ازوالدین بهره برد.بیماری کشدازاب حذرکند .خطراتش در11و27و33است .بگذردبه 80رسد.بحج رود.ازشخصی حذرکند.کارفوق قدرتش برداردبایدخدانجاتش بدهد.

5=اسد.ابی ستاره افتاب است.به ملوک تعلقست.طبع گرم خشک.گشاده روباشدوسخی.عزتمندشودطبعش بلندازحسودبترسد.رعایت زیردستان کند.به ریاست مهم رسد.خطر زندان درطالعش باشدوازفرزندخیربیند.از زن خیرنخاهددید.خطرش در7 و19سالگی به 72برسد.یکشنبه براومبارکست .ماه رابرآب نوکند..

6=سنبله .طالع  رسول است .نیکمنظر.عالیقدر.روزی فراخ .خداترس.درکودکی رنج کشد.ازبزرگان بهره برد.اگر1ریال حرام بخورد 10تا دست دهد.کارش منظم فرزندش زیاداماوالدینش زودتر بمیرند.بیماری کشد اززن خودحذرکند.عمرش طولانی باشد.قطع رحم نکند.4شنبه 1شنبه براومبارکست.

7=میزان .زهره.طبع گرم وتر.نیکخواه مردمست .نیکرو جوانمرد.حسودانش زیادعزیزبین مردم.ازتجارت مال بدست اورد.حرام بر اونرسد.قناعتباید کند.درقضاوت ستم نکند.درشکم سینه خال نشان دارد.در دل داردبگویدهرچه را.خطراتش8و24و37است به 63سالی برسد.ازدروغ ضررکند.جمعه برای ا ونیک است. 

8=عقرب.مریخ وابی ستاره داوداست .عزیزوخوشخواست.زراعت وگوسفنددرطالش.دشمن زیاددارد..به هرکس نیکی کندبدی بیند.خطراتش در8و24است بگذرد به60برسد.ماه رابرپدرمادرنوکند.ازبرادران سودی نبیند فرزندان زیادطالعش باشد.

9.قوس طالع یعقوب.خانه مشتری.صاحب طالع .نیکرو چالاک صابر.شاکر.تجارت زراعت با اوسازگارباشد.حرام بروی نسازد.عمرش دراز.مرضش سودا صفرا.بدگوزیاددارد.به کارحساس گرفتارشود.دوخطردارد.صدقه دهد دفع شود.رازبه کسی نگوید. 

10جدی.درخانه زحل.ستاره .تاره موسا است سخنور فضل هنرزراعت گوسفندبا اوبسازدوازبرادران نفع بیند.بیماریازدردشکم سردی خشکبی.دوخطر داردبگذرد عمرش زیادشود.دشمن زیاد دارد صدقه دهد.دوزندرطالعش باشد.ازدوزن ارث برد.

11.دلو خانه زحل ستاره علی ع باشد.خوشقدم نیکرو هنرمند.ازوالدین بهره ببردچهارخطردارد.دشمن زیادداردمظلوم واقعشود.به رشته یاددادن دچارشود.وفا کند حج رود.ماه رابرمادرنوکند.

12.حوت "منزل  مشتری .وستاره یونس.بداند سفردریادارد.رشیدامانتدار.درکودکی زیادبیماری کشد.سه خطرداردو.ازدعاصدقه غفلت نکند.ازذکرخداغافل نشودماه راباشیرینی نو کند روز5شنبه براومبارکست./////////////////////////////////////////////////////////////////

طالع بینی زنان با ابجد.با حروف ابجدکبیر یاصغیر .اسم زن+مادرش را جمع .وتقسیم بر12 کنید بعد باقیمانده رانگاه به زیرکنید.اگر1اید=حمل.زنی خوشرو.شیرین زبن پرموسرخ سفید.تندخو.میان بالاوموسیقی دوست.دشمن دار.اما دروغ اورانسازد.چشم زخمبدورسد.قدمش برمردمبارکست.بایدباشوهرمداراکند.زیادفرزندآورد.عزیزپدرمادرباشد.به جای بلندافتد.طبع اوگرم خشک.سه خطردارد.صدقه دهدلباس سفیدپوشدعقیق دستش کندتاشوهرراضی باشدازاو.ازنامحرم پرهیزکند.ماه نورابرقران نگاه کند.

2=زنی بدین طالع کوتاه قدخوش زبان.پیوسته ابرو.فرزندزیاداورد.محبوب بیشترمردم باش.بسیارچشم بخورد.موردحسداست.بسیارقضایابرشوهرش گذرد.رازبه کسی فش نکندبیماری از سر باشدسه خطر داردصدقه دهد.بدگودارد.زبان از دروغ فحش بازداردبا توسل بخداو..کارش به شود.زیاد لالاه الا الله گویدحرمت شوهرگذارد تامحبوب باشد.

3=زنی بدین طالعسرخ وسفید وخوش قامت خوش ابرووشوهردوست.فرزندش زیادازدردشکم رنج ببرد.بیماری ازسردیخشکی باشد.بدخواه دارد.نمازش اول وقت بخاند.غیبت نکندمحبوب شود.

4=زنی بدین طالع باشد.سفیدخوشرو فرزندزیادمحبوب شوهربا الفت بااوزیست کند شوهرش چشم زخم بخورد.دعا همراه او کند.دو دشمن بزرگ این زن دارد برای دفعشان صدقه دهد.نماز اول وقت وحسن رفتار وتلاوت قران کند حاجاتی داردبراید5شنبه روزه بگیرد وسحرشب جمعه دعا کنددعایش مستجلاب شود.

5=زنی بدین طالع.نیکوطبع خوشروبیان .زودبجوش اورد.قدمش برشوهر مبارکست دشمن زیاد دارد.ازصدقه دریغ نکند.دروغ حرذام ساز بااونباشد.اولادخودرابایدازقسم دروغ ناحق وشهادت کذب بازدارد.حجامت کندسالم بماند.بلائی گرفتارشود حاجت شب جمعه بخواهد.لاحول ولا..بسیار گوید.

6زنی بدین طالعست سرخ رو نیک وجه میان بالاصابرحسودش زیادباعفت.دروغ حرام براونسازد.نیکی کندبدی ببیندبیچاره.زبان نگه دارد.درامورش میانه روی کندتا مناقشه باشوهر نداشته باشد.4خطردارداز اتش بپرهیزد.با هرقوم قهرباشدبرودصلح کند.وقت غم ذکرخداگویددرمصیبت دیدن صبرکند تا اجرش ازدست نرود.

7=این زن خوشرووزبان ونیک چشم باشدزودخشم گیرد زودهم پشیمان شود..دروغ وحرام براو شوهرش نسازد.درسخن گفتن سعی کندنرم باشد3خطر دارد با صدقه دفع بلاکند.بدون دلیل باشوهرش بدی کند ازاوبرود عذربخواهد.

8=زن بدینطالع باشدخوشرو وقدم وروزی باشد رحمدل است.سه خطرداردصدقه دهد دعا کند.بربناداری شوهربایدصبرکند باعث ابروی اونگردد.ازجانب فرزندان بهش رنج برسد.حسودداردورشک براوبببرند.فرزندانش رابه دین کمی اجبارکند.اگرنمازبخ9واندونمازشب اقوام وشوهراورا دوست بدارند.بدگوئی هم دارد.لاحو.ل ولا زیادبگئوید.

9=زن بدن طالع اتش مزاج است گرم وخوشرو است چالاک است ازوالدین بهرهببردازخویشان کم نصیبش شود.خوبی کند بیچاره بدی ببیند.دستش بی نمک است.حسودزیاددارد.درعبات خداکاهل نمازی نکنداحترام شوهرش بگذاردزیرا محبتش کند.سعی کند اسرار فاش نکند.1خطر داردباصدقه دفعش کند.صبح شام بخواند الحمداله رب العالمین حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیه " 

10=زن بدینطالع باشد.خوشرو زبان وبیان نیک هنرور باغیرت دولتمند.3خطردارد.با دعا وصدقه دفع کند.ازدروغ وقسم وغیبت دوری کند.تادردسرنکشدئ.کارهابابس اله شروع کند.دشمن بزرگی دارد چاره ذکرخدانمودنست.سوره واقعه بیشتربخواند برای رفع مشکلات به چندنفرغذا دهد.

11=زنی بدینطالع باشد خوش طبع وبیان وشوهردوست بافیض .رنج خودش خواهدوشادی خوشی دیکران را.والدینش بسیاردوستش بدارند.رازش نگهدارد برزحمت شوهر صبرکند مرادش براید.3خطردارد باصدقه دفع کندش.دشمن زیاددارد.زبان خودراحفظ کندتا گزندی نبیند.بعدهرنماز قل هواله 3باربخواند.

 

12=هرزنی   بدین طالع باشد  نیک بخت امانتدارازخویشان بهره ببرد.دردشکم اورا آزاردهد.درکودکی بیماری ببیند.2خطردارد صدقه دهد.بدگوداردزیادقل هواله بخواند .ازخدمت شوهردریغ نکندتامحبوبش باشد.باتوئسل حاجتش رابخواهدبرای ترس خودسوره تبارک وتکاثر هرشب بخواند ////////////////////////////////////////////////////////

 برای محاسبه مقدار ابجد يک کلمه کافيست که مقادير هرحرف را پيدا کرده و با هم جمع کنيد.

نکته: /حروف ابجد براساس حروف عربی ميباشد پس اگر به حروف گچپژ برخورد کرديد آنها را به کجبز تبديل کنيد. برای مثال ژاله که مقدار حروف ابجد آن براساس اسم زاله محاسبه ميشود.ویا بعضن علمای این فن برای حروف ۴گانه فارسی که درابجد نیستبجای انها صفر یا ساقط نوشته شده است 

 حروف ابجد ::

حروف ابجد خواص متعددی دارد که در زير به آنها اشاره شده است.
ولی برای شروع بايد بصورت خلاصه ترتيب حروف و مقدار آن را بدانيد.

 


مطالب مشابه :


فال ابجد

فال | fal - فال ابجد - انواع فال و طالع بینی روز فال ، فال حافظ ، فال روز ، فال روزانه ، فال ماه
فال حروف ابجد+فال ازدواج

~~3fn~~ - فال حروف ابجد+فال ازدواج - - ~~3fn~~ هرشخصي كه به طالع حمل باشد ستاره مولاي متقيان امير
فال ابجد ازدواج با ماه تولد

فال ابجد ازدواج با ماه تولد . مرداد با آبان (8+5) پیوند و شراكت خوبی خواهید داشت.
حروف ابجد و ازدواج : واقعیت یا خرافه .....

حروف ابجد. مدتهاست بحث حروف ابجد و ازدواج و اینکه این حروف با یک سری جمع و تقسیم می توانند
ستاره ازدواج وطریقه بهم رسیدن با حروف ابجد وانواع فال ومحاسبات ابجدی برای ازدواج وطلاق ومردن ودوست ب

اهورا مشکان @[email protected] مشکان "نی ریز فارس - ستاره ازدواج وطریقه بهم رسیدن با حروف ابجد وانواع فال
طالع و فال با حروف ابجد (طالع و فال از طریق حروف ابجد کاملا اسلامی بوده)

rezakamankesh - طالع و فال با حروف ابجد (طالع و فال از طریق حروف ابجد کاملا اسلامی بوده) - دوست داشتن
فال ابجد

آموزش مسائل زناشوئي - فال ابجد - آموزش مسائل جنسي - آموزش مسائل زناشوئي
آموزش حروف ابجد برای گشایش ابواب فتوحات معنوی

ابجد کبیر ازمسلمات است و عدد آن تا یک هزار می باشد که به 28 حرف در زبان عرب تقسیم شده است .
فال ابجد

ترفندهای کلش ودانلودنرم افزارهای اندروید - فال ابجد - ترفندهای کلش ومپ های قوی نرم افزارهای
برچسب :