اتاق عمل جراحی : انواع ست های جراحی شماره 1

  www.medicalequipment.ir تجهیزات پزشکی و مهندسی پزشکی ایران

ست پیوند دهنده کلیه (دهنده )


ردیف مشخصات کالا تعداد
1  قیچی استاندارد مستقیم  5‚18 1
2 قیچی مایو کرو  17 1
3 قیچی متسن بام- نلسون کرو  18 1
4 قیچی متسن بام- نلسون کرو  23 1
5 پنست استاندارد بی دندانه   16 1
6 پنست استاندارد بی دندانه   20 1
7 پنست استاندارد بی دندانه   25 1
8 پنست استاندارد با دندانه    16 1
9 پنست استاندارد با دندانه   20  1
10 پنست دو بیکی مستقیم    20  1
11 پنس موسکیتو هالستد مستقیم  5‚12 2
12 پنس موسکیتو هالستد کرو   5‚12 6
13 پنس کرایل مستقیم   14 2
14 پنس کرایل کرو   14 6
15 پنس بنگولا کرو  26 4
16 پنس روچستر پین مستقیم 20 1
17 پنس روچستر پین کرو 20   1
18 پنس کوخر مستقیم  2*1    16 2
19 پنس کوخر مستقیم  2*1   24 2
20 پنس جمینی (رایت انگل ) 18 1
21 پنس جمینی (رایت انگل ) 23 1
22 پنس رایت انگل لیهی (واسکولار ) 23 2
23 پنس شان بکهاوس  13 8
24 پنس اسپونچ کولین مستقیم    25 1
25 پنس اسپونچ (رینگ ) فورستر  25 2
26 سوزنگیر مایو- هگار  16 1


ست پیوند دهنده کلیه (دهنده )


ردیف مشخصات کالا تعداد
27 سوزنگیر مایو هگار   20  1
28 سوزنگیرمایو-هگار  24   1
29 دسته بیستوری استاندارد   7 1
30 دسته بیستوری استاندارد   4 1
31 سر آسپیراتور یانکوئر     27 1
32 اکارتور روکس  1
33 اکارتور روکس  1
34 اکارتور فارابوف      15 1  SET
35 اکارتور دیور 50      30 1
36 اکارتور دیور 75      30 1
37 اکارتور نواری 50    33 1
38 اکارتور بالفور بزرگسالان کامل   180 1
39 پنس الیس 5*6  15 2
40 پنس الیس 5*6  19 2
41 پنس ببکاک      24 2
42 گیره وسایل  2


اقلام ذیل به عنوان تک پیچ در جراحی پیوند کلیه (دهنده ) مورد نیاز می باشد .


ردیف مشخصات کالا تعداد
1 پریوست الویتور لامبوت   15 1
2 پریوست دویان  (چپ گرد ) 1
3 پریوست دویان (راست گرد ) 1
4 دنده بر  گرتز – استیل  1
5 چکش لوکه  1


در صورت برداشتن کلیه راست آیتم ذیل نیز مورد نیاز می باشد .


ردیف مشخصات کالا تعداد
1 پنس ساتنسکی دو بیگی   24 1


ست اپی زیا تومی


ردیف مشخصات کالا تعداد
1 قیچی مایو مستقیم    17 1
2 قیچی اپی زیاتومی براون استدلر   5/14 1
3 پنست استاندارد با دندانه    16 1
4 پنس کرایل کرو    14   2
5 پنس اسپونچ (رینگ ) فورستر   20 1
6 سوزنگیر مایو – هگار   18 1


تیوبکتومی آبدومینال


ردیف مشخصات کالا تعداد
1 قیچی استاندارد مستقیم   5/16 1
2 قیچی متسن بام کرو       20  1
3 قیچی مایو کرو             17 1
4 پنست بی دندانه            16 1
5 پنست دندانه دار          16 1
6 پنس موسکیتو هالستد مستقیم  5/12 2
7 پنس موسکیتو هالستد کرو    5/12 4
8 پنس کرایل کرو          14 2
9 پنس کوخر مستقیم     2*1         16  2
10 پنس شان گیر           11 5
11 رینگ فورسپس         20 1
12 سوزنگیر مایو – هگار   14 1
13 سوزنگیر مایو – هگار   16 1
14 دسته بیستوری شماره    3 1
15 دسته بیستوری شماره   4 1
16 اکارتور روکس  1  SET
17 گیره پنس  1


ست پیوند کلیه (گیرنده )


ردیف مشخصات کالا تعداد
1 قیچی استاندارد مستقیم  5‚18 1
2 قیچی مایو کرو  17 1
3 قیچی متسن بام – نلسون کرو  18  1
4 قیچی متسن بام – نلسون کرو  23  1
5 پنست استاندارد بی دندانه  16 1
6 پنست استاندارد بی دندانه  20 1
7 پنست استاندارد بی دندانه  25 1
8 پنست استاندارد با دندانه  16 1
9 پنست استاندارد با دندانه  20 1
10 پنست دوبیکی مستقیم  20 2
11 پنس موسکیتو هالستد مستقیم  5‚12 2
12 پنس موسکیتو هالستد کرو  5‚12 6
13 پنس کرایل مستقیم  14 2
14 پنس کرایل کرو 14 6
15 پنس بنگولا کرو  26 4
16 پنس روچستر پین مستقیم  20  1
17 پنس روچستر پین کرو 20 1
18 پنس کوخر مستقیم  2*1   16 2
19 پنس کوخر مستقیم  2*1   24 2
20 پنس جمینی (رایت انگل )   18 1
21 پنس رایت انگل لیهی (واسکولار )   19 1
22 پنس رایت انگل لیهی (واسکولار )   23 1
23 پنس شان بکهاوس    13 8


ست پیوند کلیه (گیرنده )


ردیف مشخصات کالا تعداد
24 پنس اسپونج کولین مستقیم   25  1
25 پنس اسپونج (رینگ ) فورستر   25 2
26 سوزنگیر مایو – هگار    16 1
27 سوزنگیر مایو هگار     20 1
28 سوزنگیر دو بیمی طلائی  1
29 دسته بیستوری استاندارد   7 1
30 دسته بیستوری استاندارد   4 1
31 سر آسپیراتور یانکوئر   27 1
32 اکارتور روکس  1
33 اکارتور روکس  1
34 اکارتور فارابوف  15 1 SET
35 اکارتوردیور  50     30 1
36 اکارتوردیور  75     30   1
37 اکارتور نواری  1
38 اکارتور بالفور بزرگسالان کامل   180 1
39 پنس الیس 5*6    15 2
40 پنس الیس 5*6    19  2
41 پنس ببکاک    18 2
42 پنس ببکاک    24 2
43 گیره وسایل  2


اقلام ذیل به عنوان تک پیچ در جراحی پیوند کلیه (گیرنده ) مورد نیاز می باشد.


ردیف مشخصات کالا تعداد
1 پنس ساتنسکی دو بیکی   20 1
2 پنس ساتنسکی دو بیکی   24 1
3 پنس ساتنسکی دو بیکی   23 (90 درجه ) 1
4 بولداک مستقیم  1
5 بولداک کرو  1


ست کورتاژ تشخیصی


ردیف مشخصات  کالا تعداد
1 پنس اسپونچ (رینگ )فورستر    20 1
2 اسپاکولوم واژینال پدرسون     22*100 1
3 اکارتور زنان (والو )دو تائی کریستلر  1
4 بوژی دو سر هگار         4/3-16/15 7
5 هیسترو متر سیمز       32 1
6 کورت زنان سیمز مالیبل     31 1
7 کورت زنان سیمز مالیبل     31 1
8 کورت زنان سیمز مالیبل     31 1
9 کورت زنان سیمز مالیبل     31 1
10 کورت زنان سیمز مالیبل     31 1
11 کورت زنان سیمز مالیبل     31 1
12 تناکولوم دو شاخ شرودر    25 1
13 تناکولوم چهار شاخ شرودر مستقیم     24 1
14 پنس آلیس     5*6    19 1
15 سوند فلزی      15 1


ست کورتاژ تخلیه ای


ردیف مشخصات  کالا تعداد
1 پنس اسپونچ (رینگ ) فورستر    20 1
2 بوژی دو سر هگار    4/3-16/15 7
3 اکارتور زنان (والو )دوتائی کریستلر   1
4 هیسترومتر سیمز     32 1
5 کورت زنان سیمز مالیبل    31 1
6 کورت زنان سیمز مالیبل    31 1
7 کورت زنان سیمز مالیبل    31 1
8 کورت زنان سیمز مالیبل    31 1
9 کورت زنان سیمز مالیبل    31 1
10 کورت زنان سیمز مالیبل    31 1
11 تناکولوم دو شاخ شرودر    25 1
12 پنس آلیس    5*6      19 1
13 سوند فلزی      15 1


سیستوسل – رکتوسل


ردیف مشخصات  کالا تعداد
1 قیچی استاندارد مستقیم         5/16 1
2 قیچی مایوکرو     17 1
3 قیچی متسن بام-نلسون کرو     20 1
4 پنست استاندارد بی دندانه       18 1
5 پنست استاندارد با دندانه        18 1
6 پنس کرایل کرو         14 5
7 پنس کوخر مستقیم    2 *1     18 2
8 پنس شان بکهاوس     11 6
9 پنس اسپونچ (رینگ )فورستر   20 1
10 سوزنگیر هالسی      13 1
11 سوزنگیر مایو – هگار        18 1
12 دسته بیستوری استاندارد  3 1
13 اکارتور دو تائی (والو بالا و پائین ) زنان کریستلر  1
14 تناکولوم دو شاخ شرودر   25 1
15 پنس آلیس    5*6     19 3
16 سوند فلزی ادرار    15 1

ست جراحی مغز


ردیف مشخصات  کالا تعداد
1 قیچی استاندارد مستقیم   5/16 1
2 قیچی مایو کرو    17 1
3 قیچی متسن بام – نلسون کرو    18 1
4 قیچی  تایلور  دورا   17 1
5 پنست استاندارد بی دندانه    16 1
6 پنست آدسون بی دندانه      12 1
7 پنست تایلور بی دندانه      5/17 1
8 پنست استاندارد با دندانه     16 1
9 پنست آدسون با دندانه       12 1
10 پنست دو بیکی مستقیم       20 1
11 پنس موسکیتو هالستد مستقیم    14 2
12 پنس موسکیتو هالستد کرو    5/12 3
13 پنس کلی کرو      14 5
14 هموستات دندی کرو    14 10
15 پنس کوخر مستقیم      2*1   16 1
16 پنس کوخر کرو          2*1   16 1
17 پنس شان بکهاوس      11 5
18 پنس شان بکهاوس     13 5
19 پنس اسپونچ (رینگ )فورستر    20 1
20 سوزنگیر مایو – هگار      14 1
21 سوزنگیر مایو – هگار      16 1
22 سوزنگیر مایو – هگار     18 1
23 پنس میشل آگراف         12 1
24 دسته بیستوری استاندارد    3 1


ست جراحی مغز

 
ردیف مشخصات  کالا تعداد
25 دسته بیستوری استاندارد    4 1
26 دسته بیستوری بلند     7 1
27 سر آسپیراتور فریزر  10 میلیمتر     19 1
28 سوند کانوله مغزی     12 1
29 اکارتور چنگکی خودکار ویتلنر تیز    13 1
30 دسته اره ژیگلی  2
31 اره ژیگلی       50 1
32 کاید اره ژیگلی    33 1
33 دایسکتور دو طرفه الیور کرونا    18 1
34 هوک دورا کوشینگ      19 1
35 اکارتور مغزی الیور کرونا 1
36 اکارتور مغزی الیور کرونا    1
37 اکارتور مغزی الیور کرونا  1
38 اکارتور مغزی الیور کرونا  1
39 اکارتور مغزی الیور کرونا  1
40 کریسون پانچ سر بالا  45 درجه  1
41 رانژور لامینکتومی (پنس دیسک )  3*10     18 1
42 پریوست الویتور لانگبک      19 1
43 پریوست الویتور فارابوف     15 1
44 کورت استخوان برانز       00 1
45 کورد استخوان برانز      1 1
46 کورت استخوان برانز     1 1
47 گوژ دبل اکشن سر کلاغی استیل     23 1
48 گیره وسایل      14 1


ست لامینکتومی


ردیف مشخصات  کالا تعداد
1 قیچی استاندارد مستقیم     5/16 1
2 قیچی مایو کرو      17 1
3 قیچی متسن بام – نلسون کرو     18 1
4 پنست استاندارد بی دندانه         16 1
5 پنست استاندارد با دندانه         16 1
6 پنست آدسون با دندانه           12 1
7 پنست دو بیکی مستقیم           16 1
8 پنس موسکیتو هالستد کرو     5/12 3
9 پنس کلی کرو            14 6
10 پنس کوخر مستقیم    2*1      16 1
11 پنس شان بکهاوس    11 4
12 پنس شان بکهاوس    13 2
13 پنس اسپونچ (رینگ )فورستر    20 1
14 سوزنگیر مایو – هگار    14 1
15 سوزنگیر مایو – هگار    18 1
16 دسته بیستوری استاندارد    3 1
17 دسته بیستوری استاندارد    4 1
18 دسته بیستوری بلند           7 1
19 سر آسپیراتور فریزر 10 میلیمتر       19 1
20 اکارتور چنگکی خودکار ویتلنر تیز    13 1
21 اکارتور چنگکی خودکار آدسون کند   5/26 1
22 اکارتور ریشه عصب اسکوریل       20 1
23 دایسکتور یکطرفه دورا پنفیلد        5/21  1


ست لامینکتومی


ردیف مشخصات  کالا تعداد
24 دایسکتور دو طرفه الیور کرونا      18 1
25 هوک دورا کوشینگ        19 1
26 کریسون پانچ سر بالا 40  درجه 3 میلیمتر 20 1
27 کریسون پانچ سر بالا   40 درجه 5 میلیمتر 20 1
28 رانژور لامینکتومی (پنس دیسک ) 3*10    18 1
29 رانژور لامینکتومی بالا (پنس دیسک ) 3*10     18 1
30 رانژور لامینکتومی پائین (پنس دیسک) 3*10    18 1
31 پریوست الویتور لانگبک       19 1
32 پریوست الویتور سدیلوت    19 1
33 کورت استخوان برانز         1 1
34 کورت استخوانی سیمون    24 1
35 گوژدبل اکشن سر کلاغی استیل     23 1
36 رانژور استخوان استیل – لوئر مستقیم     26 1
37 بن کاتر استیل – لیستون کج   27  1
38 گیره وسایل   14 1


لاپاراتومی بزرگسالان

 
تعداد مشخصات  کالا ردیف
1 قیچی مایو کرو  17 1
1 قیچی استاندارد مستقیم   5/16 2
1 قیچی متسن بام – نلسون کرو   18 3
1 قیچی متسن بام – فینو کرو     23 4
1 پنست استاندارد بی دندانه      18 5
1 پنست استاندارد بی دندانه     20 6
1 پنست استاندارد بی دندانه     25 7
1 پنست استاندارد با دندانه      16  8
1 پنست استاندارد با دندانه     20 9
3 پنس موسکیتو هالستد مستقیم    5/12 10
6 پنس موسکیتو هالستد کرو        5/12 11
3 پنس کرایل مستقیم     14 12
6 پنس کرایل کرو        14 13
2 پنس بنگولا کرو       26 14
1 پنس روچستر پین مستقیم  20 15
2 پنس روچستر پین کرو      20 16
1 پنس کوخر مستقیم  2*1   18 17
2 پنس کوخر مستقیم  2*1   22 18
1 پنس جمینی (رایت انگل )   18 19
1 پنس جمینی (رایت انگل )   23 20
6 پنس شان بکهاوس    11 21
2 پنس اسپونچ (رینگ ) فورستر    20 22
1 سوزنگیر مایو – هگار    16 23


ست لاپاراتومی بزرگسالان


تعداد مشخصات  کالا ردیف
1 سوزنگیر مایو – هگار   20 24
1 سوزنگیر مایو – هگار   24 25
1 دسته بیستوری استاندارد   3 26
1 دسته بیستوری استاندارد   4 27
1 دسته بیستوری بلند   3 28
1 سر آسپیراتور پول سر کج    22 29
1 اکارتور روکس      16 30
1 اکارتور روکس     17 31
1SET اکارتور فارابوف   15 32
1 اکارتور دیور  50      30   33
1 اکارتور دیور  75      30 34
1 اکارتور نواری  50     33 35
1 اکارتور بالفور بزرگسالان کامل    180 36
1 پنس آلیس 5*6   15 37
1 پنس آلیس 5*6   19 38
1 پنس ببکاک     16  39
1 پنس ببکاک    20 40
2 گیره وسایل   14 41


ست لاپاراتومی اطفال

 
ردیف مشخصات  کالا تعداد
1 قیچی استاندارد مستقیم   5/14 1
1 قیچی مایو کرو     17 2
1 قیچی متسن بام- نلسون کرو    18 3
1 پنست استاندارد بی دندانه    16 4
1 پنست آدسون با دندانه     12 5
1 پنست استاندارد با دندانه   16 6
1 پنست آدیون با دندانه     12 7
4 پنس بیبی موسکیتو هارتمن کرو   10 8
3 پنس موسکیتوهالستد مستقیم   5/12 9
6 پنس موسکیتو هالستد کرو   5/12 10
4 پنس کرایل کرو    14 11
2 پنس بنگولا کرو   20 12
1 پنس کوخر مستقیم  2*1   14 13
2 پنس کوخر مستقیم   2*1  16 14
1 پنس جمینی (رایت انگل )   14 15
1 پنس جمینی (رایت انگل )   18 16
8 پنس شان بکهاوس     11 17
2 پنس اسپونچ (رینگ )فورستر   20 18
1 سوزنگیر مایو – هگار    14 19
1 سوزنگیر مایو – هگار   16 20
1 دسته بیستوری استاندارد    3 21
1 دسته بیستوری استاندارد    4 22
1 دسته بیستوری بلند   7 23


ست لاپاراتومی اطفال

 
تعداد مشخصات  کالا ردیف
1 سر آسپیراتور پول سر کج    22 24
1 اکارتور روکس    15 25
1 اکارتور روکس    16 26
1SET اکارتور فارابوف  12 27
1 اکارتور دیور      18 28
1 اکارتور دیور    5/12 29
1 اکارتور بیبی – بالفور سه شاخ 30
2 پنس آلیس 4*5   15 31
2 پنس ببکاک     16 32
1 گیره وسایل   14 33


ست جراحی توراکس


تعداد مشخصات  کالا ردیف
1 قیچی مایو کرو    17 1
1 قیچی استاندارد مستقیم  5/16 2
1 قیچی متسن بام –نلسون کرو   18 3
1 قیچی متسن بام – فینو کرو     23 4
1 پنست استاندارد بی دندانه  18 5
1 پنست استاندارد بی دندانه  25 6
1 پنست استاندارد با دندانه   16 7
1 پنست استاندارد با دندانه  20 8
1 پنست سینگلی –توتل    23 9
1 پنست دوبیکی مستقیم  20 10
3 پنس موسکیتو هالستد مستقیم   5/12 11
6 پنس موسکیتو هالستد کرو  5/12 12
3 پنس کرایل مستقیم    14 13
6 پنس کرایل کرو     14 14
2 پنس بنگولا کرو    26 15
1 پنس روچستر پین مستقیم  20 16
2 پنس روچستر پین کرو   20 17
1 پنس کوخر مستقیم    2*1      18  18
2 پنس کوخر مستقیم    2*1     22 19
1 پنس جمینی (رایت انگل )       18 20
1 پنس لیهی (رایت انگل عروقی )   23 21
8 پنس شان بکهاوس      11 22
2 پنس اسپونچ (رینگ)فورستر    20 23
1 سوزنگیر مایو – هگار 16 24


ست جراحی توراکس

 
تعداد مشخصات  کالا ردیف
1 سوزنگیر مایو – هگار   20 25
1 سوزنگیر مایو – هگار   24 26
1 دسته بیستوری استاندارد  3 27
1 دسته بیستوری استاندارد  4 28
1 دسته بیستوری بلند    3 29
1 سر آسپیراتور یانکوئر   27 30
1 SET اکارتور فارابوف     15 31
1 دنده بر گرتز –استیل    27 32
1 پریوست الویتور لامبوت10میل    21 33
1 اکارتور توراکس فینو چینو  34
1 دنده جفت کن بیلی    18 35
1 کلامپ ساتنسکی  5/20 36
2 پنس آلیس   5*6      19 37
1 پنس ببکاک    20 38
1 پریوست دوین چپ گرد    17 39
1 پریوست دوین راست گرد  17 40
2 گیره وسایل    14      41


ست جنرال کوچک

 
تعداد مشخصات  کالا ردیف
1 قیچی استاندارد مستقیم  5/16 1
1 قیچی متسن بام – نلسون کرو    18 2
1 پنست استانداردبی دندانه   14 3
1 پنست استاندارد بی دندانه    18 4
1 پنست استاندارد با دندانه    14 5
1 پنست استاندارد با دندانه    18 6
2 پنس موسکیتو هالستد کرو   5/12 7
2 پنس کلی مستقیم   14 8
3 پنس کلی کرو      14 9
1 پنس کوخر مستقیم  2*1   16 10
1 پنس جمینی (رایت انگل )   14 11
3 پنس شان بکهاوس    11 12
1 پنس اسپونچ (رینگ )فورستر    18 13
1 سوزنگیر مایو- هگار   14 14
1 سوزنگیر مایو – هگار   18 15
1 دسته بیستوری استاندارد    3 16
1SET اکارتور فارابوف   12 17
1 پنس آلیس 5*6    15 18
1 پنس ببکاک   16 19


مطالب مشابه :


افتادگی رحم و مثانه - عمل ترمیم سیستوسل

بیماری های زنان زایمان نازایی - افتادگی رحم و مثانه - عمل ترمیم سیستوسل - دکتر مریم لطفی زاد
افتادگی رحم‌ چیست + راههای درمان

افتادگی رحم‌ چیست ممکن‌ است‌ همراه‌ بیرون‌زدگی‌، یورتروسل‌ و سیستوسل و رکتوسل
آیا طناب زدن در بانوان موجب افتادگی رحم می شود ؟

پرولاپس رحم و واژن Prolapse of Uterus and Vagina چیست سیستوسل و رکتوسل ، در سیستوسل ، مثانه به احشاء
پمفلت های آموزشی بیماران

پولیپ رحمی چیست تغذیه پس از زایمان: دریافت فایل: سزارین: دریافت فایل: سیستوسل و رکتوسل:
آیا طناب زدن در بانوان موجب افتادگی رحم می شود ؟

پرولاپس رحم و واژن Prolapse of Uterus and Vagina چیست سیستوسل و رکتوسل ، در سیستوسل ، مثانه به احشاء
طناب زدن برای خانم ها

پرولاپس رحم و واژن Prolapse of Uterus and Vagina چیست سیستوسل و رکتوسل ، در سیستوسل ، مثانه به احشاء
افتادگی رحم چرا اتفاق میافتد؟ /علل افتادگی رحم و راههای درمان

کاندوم چیست در صورت پاره شدن علائم بود ، پزشک جراحی ترمیم سیستوسل - رکتوسل را توصیه
آیا طناب زدن در بانوان موجب افتادگی رحم می شود ؟

پرولاپس رحم و واژن Prolapse of Uterus and Vagina چیست سیستوسل و رکتوسل ، در سیستوسل ، مثانه به احشاء
اتاق عمل جراحی : انواع ست های جراحی شماره 1

سیستوسلرکتوسل. ردیف مشخصات لایتنر چیست؟ تقویت حافظه بلند مدت و بخاطر سپردن آسان
برچسب :