سئوالات مربوط به بخش خاک علوم تجربی پنجم ابتدائی

سئوالات مربوط به بخش خاک علوم تجربی پنجم ابتدائی

1- میزان نفوذ آب در کدام مورد بیشتر است؟  

   ماسه                    خاک رس                    خاک باغچه                              گیاخاک

2- کدام مورد از فرسایش خاک جلوگیری می‌کند؟

سیل                       طوفان                        پوشش گیاهان                          شخم نامناسب

3- فرسایش خاک نوعی تغییر .......... است؟

فیزیکی                شیمیایی                          فیزیکی – شیمیایی            شیمیایی- فیزیکی

4- برای جبران ضعیف شدن خاک کشاورزی کدام مورد بی اثر است؟

اضافه کردن کود شیمیایی                                      استراحت دادن به زمین کشاورزی

کاشتن گیاهان ریشه کوتاه و بلند به نوبت                                   شخم زدن 

5- نگهداری آب در کدام  خاک کمتر است ؟

رس                   خاک باغچه                            ماسه                 مخلوط ماسه و خاک رس

6- چرا خاک رو در کشاورزی بسیار مهم است؟

زیرا زمان بسیار طولانی برای تشکیل آن نیازمند است.                 زیرا گیاخاک دارد.

زیرا در معرض تابش آفتاب است.                                 زیرا آب را بهتر نگه می‌دارد.

7- اگر خاکی که............................. باشد برای رشد گیاهان مناسب تر است .

 دارای مقدار بسیار زیاد گیا خاک                                 دارای ماسه بیشتر نسبت به خاک رس

دارای مخلوط برابر از ماسه، رس و گیا خاک                          دارای آب فراوان      

8- در کدام آب و هوا سرعت تبدیل سنگ به خاک بیشتر است؟

   گرم وخشک                 سرد وخشک                   بیابانی                گرم و مرطوب  

9- اگر شیب زمین کم  باشد :

 سنگ‌ها زودتر به خاک تبدیل می‌شود.                 سنگ‌ها دیرتر به خاک تبدیل می‌شوند.

 سنگ‌ها به هیچ وجه تبدیل به خاک نمی‌شوند.        ذرّات ریز خاک به سنگ‌ها می‌چسبند.

10- کدامیک ازدانشمندان زیر با توجّه به آزمایشی که انجام داد نتیجه گرفت که گیاهان نمک خود را ازخاک می‌گیرند؟

فلیمینگ                  رازی                    یورستن                      پاستور

11- کدام یک نتیجه‌ی تغییر فیزیکی بر روی سنگ‌ها نیست؟

 اثر دما بر سنگ‌ها                                      رشد ریشه گیاهان و شگسته شدن سنگ‌ها

یخ بستن آب در شکاف سنگ‌ها                                   اثر اکسیژن بر برخی سنگ‌ها 

12- مهمترین عامل خرد شدن سنگ‌ها ................. است.

گازهای سمی               گرما و سرما            آب دریا                   ترکیب شدن با اکسیژن

13- انبساط سطح سنگ‌ها در زیر نور خورشید چه تغییری است؟

فیزیکی                 شیمیایی                     فیزیکی – شیمیایی                  شیمیایی- فیزیکی 

14- در تبدیل سنگ به خاک چه عواملی اثر می‌گذارد ؟

گرما و سرما          شکسته شدن سنگ‌ها          مواد شیمیایی        تغییرهای فیزیکی و شیمیایی

 

15- خاک به چند صورت تشکیل می‌شود؟

 

16- دانستن این که زمان لازم برای تشکیل یک لایه خاک به قطر یک سانتی متر 200 سال لازم است چه اهمیّتی برای ما دارد ؟

 

17- خاک در بیابان بیشتر تشکیل می‌شود یا در جاهای پرباران و مرطوب؟ دلیل بیاورید.

     

18- چه نوع خاکی برای  کشاورزی مناسب‌تر است؟

  

19- در چه نوع خاک‌هایی آب بیشتر نفوذ می‌کند؟

 

20- نتیجه‌ی آزمایش  « یورستن » چه بود؟

           

21- چرا خاک مزرعه بهتر از خاک کنار جادّه و بیابان است؟

 

22- گیاخاک چیست؟

  

23- گیاخاک در کدام قسمت خاک قرار می‌گیرد؟

 

24- در کشاورزی خاک رو مهم است یا خاک زیر؟ چرا؟

     

25-  چه عواملی باعث فرسایش خاک می‌شود ؟

   

26- چه عواملی باعث می شود که بر خی زمین های کشاورزی ضعیف شده و دیگر حاصل خیز نباشد؟

 

27- چرا مأموران دولت از چریدن دامها در بعضی از زمین‌های جلوگیری می‌کند؟

 

28- زمین های کشاورزی پس از مدتی مواد غذایی خود را از دست می‌دهند برای برگرداندن این مواد به خاک چه باید کرد؟

 

29- چرا پوشش گیاهی برای جلوگیری از فرسایش خاک مهم است؟

  

30- « یورستن » که بود و در رابطه با خاک و رشد گیاهان چه کرد؟

 

 


مطالب مشابه :


تودیع و معارفه در آموزش و پرورش بزینه رود

تودیع و معارفه در آموزش و پرورش بزینه رود
رئيس آموزش و پرورش بزينه رود توديع شد

رئيس آموزش و پرورش بزينه رود ریاست اداره آموزش وپرورش منطقه بزینه رودبا حضور
سئوالات مربوط به بخش خاک علوم تجربی پنجم ابتدائی

گروه آموزش ابتدایی منطقه بزینه رود اداره آموزش و پرورش بزینه رود پژوهشگاه ملاصدرای
خلّاقیّت و راه های پرورش آن

عضو گروه‌های آموزشی منطقه‌ی بزینه رود. مطلوب در دستگاه آموزش و پرورش خویش سرمایه
لیست کتاب های جامعه شناسی آموزش و پرورش

آموزش و پرورش منطقه بزینه رود . دانشگاه پیام موضوع: آموزش و پرورش زنان (عالي )
مقاله : ((نظریه های جامعه شناسی آموزش و پرورش ))

(نظریه های جامعه شناسی آموزش و پرورش )) و پرورش منطقه بزینه رود . بوروکراتیک پیش می رود.
آموزش و پرورش ایران

آموزش ابتدایی در آموزش و پرورش ایران گروه آموزش ابتدایی منطقه بزینه رود. قالب های
برچسب :