روی تو کس ندید و هزارت رقیب هست 63 - روی تو کس ندید و هزارت رقیب است

روی تو کس ندید و هزارت رقیب است

روی تو کس ندید و هزارت رقیب است

فال حافظ روی تو کس ندید و هزارت رقیب هست 

 

روی تو کس ندید و هزارت رقیب هست,تعبیر روی تو کس ندید و هزارت رقیب هست,غزل 63 حافظ

روی تو کس ندید و هزارت رقیب هست

در غنچه​ای هنوز و صدت عندلیب هست

گر آمدم به کوی تو چندان غریب نیست

چون من در آن دیار هزاران غریب هست

در عشق خانقاه و خرابات فرق نیست

هر جا که هست پرتو روی حبیب هست

آن جا که کار صومعه را جلوه می​دهند

ناقوس دیر راهب و نام صلیب هست

عاشق که شد که یار به حالش نظر نکرد

ای خواجه درد نیست وگرنه طبیب هست

فریاد حافظ این همه آخر به هرزه نیست

هم قصه​ای غریب و حدیثی عجیب هست

 

اشعار  حافظ  با صدای دلنشین موسوی گرمارودی

 

تعبیر فال حافظ :

در راهی که قدم نهاده ای هزاران رقیب داری که باید از میدان به در کنی. احساس غریبی می کنی اما به همین زودی چشمت به جمال یار روشن می شود و همگان برای اینوصل جشن خواهند گرفت. هیچ دردی نیست که درمان نداشته باشد. طبیب درد تو هم رسیدن به یار است.

 

روی تو کس ندید و هزارت رقیب هست,تعبیر روی تو کس ندید و هزارت رقیب هست,غزل 63 حافظ

فال حافظ روی تو کس ندید و هزارت رقیب هست

اختصاصی برگزیده ها


,