نمونه سوالات تجارت3

الف-رضا برای صدور، یکصد تخته فرش را در تاریخ25/2/87 از محمود خریداری و جهت پرداخت ثمن آن یک فقره برات به سررسید2/9/87 بر عهده سروش و در وجه سجاد صادر می نماید. دارنده، برات مذکور را در وجه حسین ظهرنویسی و حسین آنرا در به مرتضی منتقل می کند.دارنده برات قبل از سررسید به براتگیر مراجعه و با نکول برات مواجه می شود.با توجه به مساله به سوالات زبر مستنداٌ و مستدلاٌ پاسخ دهید

1- مسولیت هر یک از اشخاص نامبرده، نسبت به دارنده را توضیح دهید

2- در صورتی که برات قبول می شد ولی در سررسید با عدم پرداخت مواجه می گردید و دارنده درتاریخ 13/9/87 وا خواست می نمود مسولیت هر اشخاص نامبرده شده را شرح دهید

3-چنانچه افشین ضامن حسین می شد , ثابت می گردید که حسین محجور بوده مسولیت افشین بعنوان ضامن چگونه خواهد بود؟

4-در صورت فسخ معامله فرش و مراجعه دارنده به رضا ،آیا رضا می تواند به بهانه فسخ معامله از پرداخت امتناع کند؟

ب-علی دارنده چکی به تاریخ 29/10/87 که با عدم پرداخت مواجه شده است،می باشد وی برای استفاده از مزایای تجاری چک چه تکالیفی را باید انجام دهد؟

ب- مسولیت جمعی در حقوق ایران با توجه به مقررات قانونی بخصوص مواد403 و249 قانون تجارت مشروحاٌ بیان فرمایید.

موفق باشید

  ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰                                                                                                          

به سوالات زیر مستدلا و مستندا پاسخ دهید. استفاده از قانون تجارت بدون حاشیه نویسی بلا مانع است.

الف- سروش برای خرید مواد اولیه کارخانه تولید مواد غذایی خود براتی را به مبلغ 100 میلیون تومان و در تاریخ 28/ 8/ 78 در وجه رضا و بر عهده احمد با سررسید 6 ماه پس از رویت صادر می نماید رضا برای خرید دو دستگاه کامیون،آن برات را در وجه محمود مدیر عامل شرکت x ظهرنویسی می کند. برات مذکور سه بار دیگر ظهرنویسی شده و به دست سجاد می رسد سجاد که نیاز به مقداری دلار دارد در برابر دریافت دلار  برات مذکور را در وجه پژمان ظهرنویسی می نماید پژمان برای گرفتن قبولی به براتگیر مراجعه  و با نکول برات مواجه می شود.با توجه به مساله:

1-با نکول برات مسولیت هریک از اشخاص نامبرده شده را بیان کنید.(فروض مختلف)

2-در صورتی که برات درتاریخ 28/8/79  قبولی شود اما در سررسید پرداخت نشود مسولیت هر یک از مسولین برات به چه نحو خواهد بود؟(فروض مختلف)

3-در صورتی که علی بعنوان ثالث برات را پرداخت کند اما معین نکند که از جانب چه کسی پرداخت کرده است وضعیت علی چگونه خواهد بود؟

4-در صورتی که پس از قبولی برات،احمد دچار ورشکستگی شود چه تاثیری بر وضعیت او سایر مسولین برات دارد؟

5-در صورتی که فرشید ضامن صادر کننده شود مسولیت وی در فروض مختلف را بیان کنید.

 

ب-ماده 403 قانون تجارت را شرح داده و ارتباط آن با ماده249 همان قانون بیان کنید.

ج- یکی از اصول حاکم بر اسناد تجاری  اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات است آنرا توضیح دهید.

موفق باشید

...............................................................................................................................

                        «استفاده از قانون تجارت بدون حاشيه نويسي بلا مانع است«

الف-سروش تاجر فرش يکصد تخته از فرش های موجود در انبار کارخانه توليد فرش را از سجاد صاحب کارخانه خريداری مي نمايد و برای پرداخت ثمن معامله براتي به سررسيد  ۲۱/۱۱/۸۵ را در وجه سجاد ظهرنويسي مي کند در ظهر برات مذکور امضاهايی وجود دارد که اين امضاها به اشخاصی بنام رضا ،فرشيد محمود ومهدی به ترتيب به عنوان صادر کننده،ظهر نويس،ضامن صادر کننده وبراتگير تعلق دارد سجاد در   سررسيد به براتگير مراجعه و با عدم پرداخت مواجه می شود ومتعاقب آن درتاريخ ۲/۱۲/۸۵ اقدام به واخواست می نمايد .با توجه به مساله به سوالات زير مستدلا و مستندا پاسخ دهيد.

۱-با عدم پرداخت برات چه اشخاصی و تحت چه عناوينی در برابر سجاد مسوليت دارند؟بدهکار نهايي سند چه کسی است؟

۲-درصورتی معلوم شودکه امضای رضاجعل شده باشد وضعيت رضا وسايرمتعهدين سند به چه نحوخواهد بود؟

۳-در صورتی که پس از واخواست، مرتضی بعنوان ثالث برات را پرداخت کند روابط اشخاص مذکور به چه نحو خواهد بود؟

۴-چنانچه مهدی در سررسيد با ادعای سازشی بودن برات يا فسخ شدن معامله فرشها از پرداخت خودداری کرده باشد ،چنين ادعاهايي چه تاثيری بر روابط اشخاص دارد؟   

ب-در صورتی که چکی در وجه حامل صادر شود و روی عبارت حواله کرد آن خط کشيده شده باشد وضعيت  انتقال چنين چکی را شرح دهيد؟

ج- نظر خود در مورد توثيق اسناد تجاری در حقوق ايران را بيان کنيد؟

د-مواد۲۳۷و ۲۳۸ قانون تجارت را شرح داده و مقايسه کنيد؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         موفق باشيد

.............................................................................................................................

      به سوالات زیر مستندا ومستدلا پاسخ دهید.استفاده از قانون مدنی بدون حاشیه نویسی بلا مانع است.

   الف- سجاد تاجر آبادانی جهت صدور،یکصد تخته فرش را از شرکت سهامی x خریداری کرده وبرای پرداخت ثمن معامله یک فقره برات سازشی به مبلغ 000/000/40 تومان برعهده کامران ویک فقره چک برعهده موسسه مالی و اعتباری (هردو در وجه شرکت سهامی مذکور ) صادر  می کند.رضا مدیر عامل شرکت دارنده، برات مذکور را  با خط کشیدن روی عبارت«حواله کرد»  قید عبارت «غیر قابل انتقال »به حسین انتقال داده وحسین با انجام معامله ای با احمد آن را در وجه وی ظهرنویسی می نماید.احمد برای گرفتن قبولی به محمود  مراجعه کرده ،محمود برات را نکول می کند. رضا برای وصول چک به  موسسه مذکور مراجعه کرده و با عدم پرداخت مواجه می شود با توجه به مساله به سوالات زیر پاسخ دهید:

1-    احمد برای وصول طلب خود به چه اشخاصی می تواند رجوع کند وچه اقداماتی را باید انجام دهد؟

2-    رضا برای وصول مبلغ چک از طریق چه مراجعی  وچه اقداماتی را می تواند انجام دهد؟

3-    در صورت مراجعه رضا به سروش آیا سروش می تواند به فسخ معامله استناد کند و از پرداخت امتناع نماید؟

4-    در صورتی که پس از نکول ،محمود برات را به عنوان ثالث قبول کند پس از پرداخت ، وضعیت وی چگونه خواهد بود؟

5-    در صورتی که ثابت شود امضای  سروش جعل شده است چه تاثیری بر روابط اشخاص  مذکور دارد؟  

 

 ب-ماده 402 قانون تجارت را شرح داده وارتباط آن با ماده 249 همان قانون را بیان کنید.

 

  ج-به نظر شما آیا می توان اسناد تجار را رهن کرد؟در این خصوص دیدگاههای مختلف را بیان کنید.

 

موفق باشید

..................................................................................................................................

                       به سوالات زیر مستندا ومستدلا پاسخ دهید.

استفاده از قانون مدنی بدون حاشیه نویسی بلا مانع است.

   الف- سجاد تاجر آبادانی جهت صدور،یکصد تخته فرش را از شرکت سهامی x خریداری کرده وبرای پرداخت ثمن معامله یک فقره برات سازشی به مبلغ 000/000/40 تومان برعهده کامران ویک فقره چک برعهده موسسه مالی و اعتباری (هردو در وجه شرکت سهامیx ) صادر  می کند.رضا مدیر عامل شرکت دارنده، برات مذکور را  با خط کشیدن روی عبارت«حواله کرد»  قید عبارت «غیر قابل انتقال »به حسین انتقال داده وحسین با انجام معامله ای با احمد آن را در وجه وی ظهرنویسی می نماید.احمد که نیاز به مقداری یورو داشت در برابر مبلغ مورد نیاز برات مذکور را در جه مرتضی ظهرنویسی می کند. مرتضی برای گرفتن قبولی به کامران  مراجعه کرده ،کامران برات را نکول می کند.شرکت سهامی x برای وصول چک به  موسسه مذکور مراجعه کرده و با عدم پرداخت مواجه می شود با توجه به مساله به سوالات زیر پاسخ دهید:

1-    مرتضی برای وصول طلب خود به چه اشخاصی می تواند رجوع کند وچه اقداماتی را باید انجام دهد؟

2-    شرکت سهامی x برای وصول مبلغ چک از طریق چه مراجعی وچه اقداماتی را می تواند انجام دهد؟

3-    در صورت مراجعه شرکت سهامی x به سجاد آیا سجاد می تواند به فسخ معامله استناد کند و از پرداخت امتناع نماید؟

4-    در صورتی که پس از نکول ،کامران برات را به عنوان ثالث قبول کند پس از پرداخت ، وضعیت وی چگونه خواهد بود؟

5-    در صورتی که ثابت شود امضای  سجاد جعل شده است چه تاثیری بر روابط اشخاص  مذکور دارد؟  

 

    ب-ماده 403 قانون تجارت را شرح داده وارتباط آن با ماده 249 همان قانون را بیان کنید.

 

  ج- شخصی سند تجاری را بدون ذکر مبلغ در وجه دیگری صادر می نماید.نظر خود ودیدگاهای مختلف در خصوص وضعیت حقوقی چنین سندی را بیان کنید.


مطالب مشابه :


نمونه سوالات تجارت 2

نمونه سوالات تجارت 2 «استفاده از قانون تجارت بدون حاشيه نويسي بلا مانع است
نمونه سوالات تجارت3

نمونه سوالات جمعی در حقوق ایران با توجه به مقررات قانونی بخصوص مواد403 و249 قانون تجارت
نمونه سوالات تجارت(3)

نمونه سوالات تجارت(3) توجه به مقررات قانونی بخصوص مواد403 و249 قانون تجارت مشروحاٌ بیان
نمونه سوالات حقوق تجارت 4

نمونه سوالات حقوق تجارت 4 www.lawbush.blogfa.com به سوالات زير مستندا و
نمونه سؤالات درس حقوق تجارت

نمونه سوالات حقوق بین الملل 1.مقصود از معاملات برواتی در بند 8 ماده 2 قانون تجارت
نمونه سوالات متون حقوقی

وبلاگ حقوقی زندگی با قانون - نمونه سوالات متون وبلاگ حقوقی زندگی با قانون قانون تجارت 1.
نمونه سئوالات امتحانی حقوق تجارت بین الملل (کارشناسی ارشد)

حقوق و قانون ایران،ارشد حقوق،آزمون مشاوران نمونه سوال تجارت بین نمونه سوالات پایان
سوالات امتحان تجارت 3

سوالات امتحان تجارت 3 شرایط صدور چک مطابق با قانون تجارت محسوب نمونه سوالات تجارت.
نمونه سوالات دروس رشته حقوق

قانون تجارت 1. قانون تجارت 2. نمونه سوالات اختبار كانون وكلای دادگستری استان قزوین و زنجان-
نمونه سوالات حقوق مدنی 6

نمونه سوالات 1.ضمن بررسی مفهوم سرقفلی و حق کسب یا پیشه یا تجارت آنچه در قانون
برچسب :