دانلود پرسشنامه - دانلود رایگان پرسشنامه- دانلود پرسشنامه-

پرسشنامه ‌باورهاي ‌وسواسي(OBQ-44)
سنجش افسردگي 12 سال به بالا 18 ماده
 سنجش افسردگي 18-12 11 ماده
سنجش افسردگي بزرگسالان 20 ماده
مقياس افسردگي مرکز مطالعات اپيدميولوژيک
ارزيابي ميزان وابستگي به نيكوتين بزرگسالان 6 ماده
پرسشنامه اعتياد به سيگار
فهرست عوامل مقابله با اعتياد بزرگسالان 26 ماده
آزمون خودياري اعتياد
ارزيابي نشانگان بي‌اشتهايي عصبي دختران15 سال با بالا 26 ماده
آزمون نگرش به تغذيه (فهرست نشانگان اختلال بي‌اشتهايي‌ عصبي)
پرسشنامه مکانيسم‌هاي دفاعي
ارزيابي فشار رواني بزرگسالان 14 ماده پرسشنامه استرس ادراك شده PSS -14
بررسي كيفيت زندگي در ابعاد 8 گانه بزرگسالان 36 ماده پرسشنامه كيفيت زندگي36 -SF
ارزيابي ميزان شادکامي بزرگسالان29 ماده
پرسشنامه شادكامي آكسفورد
سنجش اختلالات كودكان و نوجوانان 16-3 سال 120 ماده
پرسشنامه بررسي مشکلات و نقاط قوت (SDQ)
سنجش وابستگي به سيگار بزرگسالان 19 ماده
مقياس نشانگان وابستگي به نيکوتين
ارزيابي وسواس بزرگسالان 30 ماده
پرسشنامه وسواس فكري ـ عملي مادزلي
ارزيابي وسواس بزرگسالان 10 ماده پرسشنامه ‌وسواس فكري ـ ‌عملي‌ ييل براون
بررسي روش‌هاي كنار آمدن با مشكلات 18- 12 80 ماده
مقياس مقابله نوجوانان
سنجش اختلالات اضطرابي كودكان 11- 8 80 ماده
پرسشنامه اختلال‌هاي مرتبط‌با اضطراب‌دركودكان
ارزيابي طرح واره‌هاي اوليه اختلالات شخصيت براي شناخت‌درماني
بزرگسالان 205 ماده پرسشنامه طرح‌واره يانگ
ارزيابي فشار رواني بزرگسالان 41 ماده
مقياس استرس هولمز و راهه (فرم بزرگسالان)
 ارزيابي ميزان نااميدي کودکان 13- 6 17 ماده مقياس نااميدي کودکان
بزرگسالان 24 ماده پرسشنامه ارزيابي تحمل مراقبت کننده از بيماران
ارزيابي استرس شغلي پرستاران
بزرگسالان 57 ماده مقياس استرس شغلي پرستاري
ارزيابي اختلال مانيا بزرگسالان 20 ماده
مقياس ارزيابي اختلال مانيا
راهبردهاي مقابله‌اي با شرايط فشارزاي دروني يا بيروني بزرگسالان 66 ماده
پرسشنامه راهبردهاي مقابله‌اي لازاروس(WOCQ)
سنجش افسردگي بزرگسالان 21 ماده
پرسشنامه افسردگي بك -2 (BAI-II) ايراني
پرسشنامه تحريف‌هاي شناختي
ارزيابي گرايش خودکشي بزرگسالان 21 ماده
سياهه ارزيابي خودکشي راجرز 
ارزيابي ميزان اقدام به خودکشي بزرگسالان 60 ماده
سياهه ارزيابي خودکشي يوفيت
ارزيابي ترس از مرگ بزرگسالان 32 ماده مقياس ترس از مرگ کالت- لستر
ارزيابي حافظه و افسردگي دمانس سالمندان 24 ماده
فهرست تجديد نظر شده مشکلات حافظه و رفتار ايراني
اندازه گيري شادکامي بزرگسالان 24 ماده
مقياس شادکامي مونش (MUNSH)
ارزيابي اختلال هراس اجتماعي بزرگسالان 24 ماده
مقياس اضطراب اجتماعي ليبويتس (LSAS-SR) پرسشنامه سبک های تصمیم گیری عمومی(25 سئوال) : شامل مولفه های سبک تصمیم گیری عقلایی ، سبک شهودی ،

پرسشنامه ارزیابی فرهنگ عمومی به روش فازی

پرسشنامه ارزیابی تاثیر فرهنگ عمومی بر ورود ایران با بازارهای جهانی

پرسشنامه ارزیابی عملکرد همکار

پرسشنامه دانش سازمانی

پرسشنامه مدیریت منابع انسانی

پرسشنامه ارزیابی آمورش های کوتاه مدت (بررسی تاثیر آموزش ضمن خدمت)

پرسشنامه بیگانگی شغلی محقق ساخته(توسلی)

پرسشنامه ارزیابی دانش سازمانی محقق ساخته (توسلی)

سنجش دانش سازمان

پرسش نامه بررسی میزان آشنایی معلمان با اهداف آموزشی 

پرسشنامه بررسی تاثیر تکنولوژی آموزشی بر پیشرفت تحصیلی

پرسشنامه بررسی مقایسه تاثیر تکنولوژهای آموزشی بر پیشرفت تحصیلی

 پرسشنامه سنجش یادگیری سازمانی مدل سنگه

پرسشنامه بیگانگی از کار بر اساس مدل سیمن

پرسشنامه اعتماد درون سازمانی (30 سئوالی)

پرسشنامه  رهبری تحول برنز

پرسشنامه چند عاملی رهبری

پرسشنامه رهبری توانمند سازی

پرسشنامه سبک رهبری باس

پرسشنامه سبک رهبری تحولی مراوده ای استاندارد باراک و شرمربورن

پرسشنامه سبک رهبری سالزمن

پرسشنامه سبک رهبری لوتانز

پرسشنامه سبک مدیریت حسنی

پرسشنامه سنجش سبک رهبری تحولی مدیران 20 سؤالی

پرسشنامه سرمایه اجتماعی  ناهاپیت - گوشال (بعد شناختی - بعد رابطه ای - بعد ساختاری)

پرسشنامه ارزیابی مدیریت دانش مشتری

پرسشنامه دانش سازمانی سیویی و لیبوویتس

پرسشنامه مدیریت دانش بر اساس فرایندها و محتوا ضمنی و صریح

پرسشنامه تشخیص مدیریت دانش بوکوتیز و ویلیامز

پرسشنامه مدیریت دانش بوکوتیز و ویلیامز

پرسشنامه مدیریت دانش لاوسون

پرسشنامه مدیریت دانش مالهوترا

پرسشنامه مدیریت دانش سایمون

پرسشنامه مدیریت دانش مدل پایه های ساختمانی پرابست راب رامهارت

پرسشنامه مدیریت دانش توسلی   55 سؤالی  8 عاملی براساس مدل پرابست

پرسشنامه مدیریت دانش نوناکا  (در دست طراحی)

پرسشنامه سنجش دانش سازمانی 

 پرسنامه ارزیابی تاثیر فرهنگ عمومی بر ورود ایران با بازارهای جهانی

پرسش نامه سنجش میزان آشنایی معلمان علوم تجربی با اهداف آموزشی درس علوم تجربی

پرسشنامه عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش به منظور افزایش خلاقیت و یادگیری سازمانی

پرسشنامه زیرساختهای مدیریت دانش در سازمان

پرسشنامه مدیریت دانش در شرکت های تولیدی بکار رفته در صنعت نفت مناطق جنوب - صنایع ریخته گری خراسان - صنایع الومینیم

پرسشنامه میزان آمادگی کتابداران برای پذیرش مدیریت دانش

پرسشنامه سنجش مدیریت دانش سازمانی

پرسشنامه ارزیابی مدیریت دانش مشتری

پرسشنامه سنجش چابکی سازمان

پرسشنامه مهندسی مجدد

پرسشنامه ارزیابی عملکرد سازمان

ارزیابی کیفیت خدمات اینترنتی بانک

پرسشنامه سنجش سرمایه اجتماعی

پرسشنامه سنجش سرمایه انسانی

پرسشنامه سنجش سرمایه فیزیکی

پرسشنامه سنجش اعتماد مشتریان

پرسشنامه سنجش تمایل به تجارت الکترونیک

پرسشنامه فرهنگ سازمانی کوئین

پرسشنامه تاثیر تبلیغات بر برند

پرسشنامه بازاریابی

پرسشنامه سنجش کانالهای ارتباطی

پرسشنامه سنجش نظام مدیریت مشارکتی

پرسشنامه نگرش افراد نسبت به تبلیغات

پرسشنامه مدیریت دانش در سازمان یادگیرنده بر اساس مدل سنگه به کار رفته در بانک ...

پرسشنامه اندازه‌گیری کارایی درونی نظام جدید آموزش متوسطه از دیدگاه دبیران

پرسشنامه اندازه‌گیری کارایی درونی نظام جدید آموزش متوسطه از دیدگاه دانش آموزان

پرسشنامه ارزیابی میزان آشنایی با اهداف آموزشی  

پرسشنامه انگیزش تحصیلی- مک اینرنی و سینکلایر - ISM

پرسش نامه بررسی میزان آشنایی معلمان با اهداف آموزشی 

پرسشنامه تکنولوژی آموزشی

پرسشنامه کارایی مدرسه

پرسشنامه کارایی با رویکرد  روابط انسانی

پرسشنامه هوش هیجانی  تراویس براد بری و جین گریوز

پرسشنامه هوش عاطفی وزینگر

پرسشنامه نگهداری منابع انسانی

پرسشنامه یادگیری سازمانی مدل سنگه

 پرسشنامه بررسی تاثیر نظام نگهداری منابع انسانی بر ماندگاری کارکنان

پرسشنامه استراتژی های نگهداری منابع انسانی

پرسشنامه مدیریت استراتژیک منابع انسانی

پرسشنامه جو سازمانی مدرسه هالپین و کرافت   OCDQ-RE   

پرسشنامه جو سازمانی مدرسه

پرسشنامه جو سازمانی 6 عاملی

پرسشنامه ارزیابی جو سازمان برای تغییر

پرسشنامه گردشگری فرهنگی

پرسشنامه ارزیابی امکانات و تسهیلات گردشگری و توریستی - توسلی

پرسشنامه  مهارتهای ارتباطی بارتون 18 سئوالی

پرسشنامه روابط متقابل شخصی ویلیام شوتز    Q FIBRO_B

پرسشنامه ارتباطات سازمانی- کامل 18س

پرسشنامه بررسی نقاط قوت و ضعف و فرصت و تهدید در سازمان

پرسشنامه اثربخشی منابع انسانی 3عاملی

پرسشنامه استقلال و خودگردانی در سازمانها    Autonomy and independence 

پرسشنامه ارزیابی وضعیت رفتارهای دانش سازمان

پرسشنامه ارزیابی فرهنگ سازمانی مبتنی بر دانش

پرسشنامه منابع انسانی محقق ساخته

پرسشنامه توانمند سازی کارکنان

پرسشنامه توانمندسازی اسپریتز

پرسشنامه تعهدشغلی بلاو کامل-  تعهد شغلی بلاو

پرسشنامه اعتماد درون سازمانی

پرسشنامه هوش هیجانی بار - آن

پرسشنامه تصمیم گیری بار - آن 

پرسشنامه مهندسی مجدد

پرسشنامه سنجش چابکی سازمان

پرسشنامه سرمایه اجتماعی گوشال و ناهاپیت

پرسشنامه فرهنگ سازمانی کوئین

پرسشنامه تاثیر تبلیغات بر برند

پرسشنامه بازاریابی

پرسشنامه نگرش افراد نسبت به تبلیغات

پرسشنامه نگرش نسبت به بهروری

پرسشنامه بیگانگی از کار (بیگانگی شغلی) بر اساس مدل سیمن

پرسشنامه دانش سازمانی

پرسشنامه آشنایی با اهداف

چند پرسشنامه زبان اصلی

 HR Questionnaires

Management Questionnaire

Leadership Questionnaire

Knowledge Performance Assessment Questionnaireمطالب مشابه :


دانلود پرسشنامه+پرسشنامه رایگان+پرسشنامه پایان نامه+پرسشنامه اماده

مشاوره در انجام پایان نامه-پرسشنامه - دانلود پرسشنامه+پرسشنامه رایگان+پرسشنامه پایان نامه
دانلود پرسشنامه - دانلود رایگان پرسشنامه- دانلود پرسشنامه-

پرسشنامه ارزیابی فرهنگ عمومی به روش فازی. پرسشنامه ارزیابی تاثیر فرهنگ عمومی بر ورود ایران
دانلود پرسشنامه

مشاوره و روانشناسی دانشگاه شبستر - دانلود پرسشنامه - بانک جامع نمونه سوالات پیام نور.مشاوره
دانلود رایگان پرسشنامه، آزمون و مقیاس Database-Scale-Questionnaire-Inventory

مشاوره و روانشناسی دانشگاه شبستر - دانلود رایگان پرسشنامه، آزمون و مقیاس Database-Scale-Questionnaire
دانلود پرسشنامه مدیریتی، پرسشنامه آماده :دانلود پرسشنامه - دانلود رایگان پرسشنامه- دانلود پرسشنامه

1. پرسشنامه موانع پیاده سازی سیستم مدیریت الکترونیک ارتباط با مشتری ecrm. 2. پرسشنامه مدل بنیاد
پرسشنامه، دانلود پرسشنامه، روایی پرسشنامه، پایایی پرسشنامه

مشاوره در انجام پایان نامه-پرسشنامه - پرسشنامه، دانلود پرسشنامه، روایی پرسشنامه، پایایی
دانلود پرسشنامه و پایان نامه استاندارد

پرسشنامه و آزمون - دانلود پرسشنامه و پایان نامه استاندارد - دانلود بهترین پرسشنامه ها همراه
برچسب :