کودکان را تنبيه نكنيد

عنوان مقاله: تنبيه نكنيد<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

  منبع:همشهری

  

چگونه رفتارهاي نادرست كودكان را اصلاح كنيم اگر كودك شما روي ديوار اتاق نشيمنراخط خطي كرده است، فرستادن او به اتاقش جواب نميدهد. بهتر استيك پارچه مرطوب به او بدهيد و بگوييد كه ديوار را تميز كند دفعه بعد كه فرزندتانشما را عصباني مي كند، او را تنبيه نكنيد. از روش خاتمه بخشيدن و فراموش كردن ازموضوع استفاده كنيد كه به شما فرصت تنفس و آرام شدن مي دهد. اين روشي مطمئن و راحتاست و شامل هيچ نوع تنبيهي نمي شود. خاتمه بخشيدن - دست كشيدن يك مادر مي گويد: «وقتي بچه ام سه ساله بود، يك باره متوجه شدم كه اگر به جاي داد زدن سر او، چنددقيقه او را از خود دور كنم، مؤثرتر خواهد بود. در آن دقيقه من فرصت آرام شدن پيداكردم و فكر مي كنم او هم همين طور. سالها بعد وقتي داشتم مجله مي خواندم، به كلمهخاتمه بخشيدن رسيدم و دريافتم كه اين همان روشي بود كه من استفاده مي كرده ام.» اوناآگاهانه دريافته بود كه بهترين روش همين روش خاتمه بخشيدن است.

در اصل بسياري از والدين روش خاتمه بخشيدن را چاره اي براي عدم تنبيه مي دانند. اين روش همچنين كودك را در عصبانيت، دشمني و انزجار رها نمي كند. اما معناي دقيق آنچيست؟ و بهترين روش استفاده از آن كدام است؟ متخصصان ، انواع مختلفي از خاتمهبخشيدن به اين گونه موارد را بازگو مي كنند اما وراي همه اين دستاوردهاي متعدد يكچيز مشترك وجود دارد كه آن جلوگيري از رفتار نابهنجار و يك توقف كوتاه براي كودكانو والدين است كه بتوانند آرام شوند. با توجه به سن كودك، مزاج و رفتار او، روشهايبسياري براي مؤثر واقع شدن روش خاتمه بخشيدن وجود دارد. مهم است تكنيكي انتخاب شودكه منعكس كننده روش خود شما باشد و شما با آن احساس راحتي كنيد. به خاطر داشتهباشيد، روش خاتمه بخشيدن فقط يك راه براي تغيير رفتار است و در مورد بعضي از مواردرفتارهاي ناهنجار بهتر از موارد ديگر عمل مي كند.

اين روش بيشترين تأثير را در جلوگيري از رفتارهاي غيرقابل قبول دارد. مثل وقتيكه كودك دارد برادر كوچكتر خود را اذيت مي كند يا با فرياد حرفهاي زشتي به شما ميزند. روش خاتمه بخشيدن وقتي شما سعي داريد كودك را تشويق به پذيرفتن رفتاري جديدمثل مرتب كردن رختخواب و يا آماده كردن كيف مدرسه اش مي كنيد، مؤثر نخواهد بود. همچنين اگر كودك با پرستار خود با بي ادبي رفتار كرده باشد نيز اين روش خاتمهبخشيدن و دور كردن او از موضوع، اثر بخش نخواهد بود. بسياري از متخصصان مي گويندپاداش دادن براي رفتارهاي خوب بسيار بهتر از روش خاتمه بخشيدن عمل مي كند زيرا اينروش در توجه كردن به كودكان مثبت تر است، چيزي كه آنها آرزويش را دارند. وقتيدخترتان دارد به خواهر كوچكترش كمك مي كند نوازش كردن او تاكتيك مناسب تري است تااين كه وقتي رفتار نامناسبي دارد او را از موضوع دور كنيد.

اما هنوز مواقعي وجود دارد كه روش خاتمه بخشيدن بسيار خوب عمل مي كند. در اينجاتكنيكهاي امتحان شده در سنين مختلف را ارائه مي دهيم: ۱ تا ۴ سالگي براي خردسالانكنترل خودشان بسيار سخت است و خيلي سريع اقدام به زدن و هل دادن مي كنند و حاضر بهگوش كردن نيستند. اگر يك پسربچه ۳ ساله، اسباب بازي بچه ديگري را بخواهد به سادگيآن را مي گيرد. ابتدا سعي كنيد با كلمات ساده احساس كودك ديگر را باز گو كنيد وبگوييد كه چرا هل دادن يا زدن كودكي او را ناراحت مي كند. همانطور كه صحبت مي كنيدسر يا پشت او را نوازش كنيد. اگر زدن ادامه پيدا كرد، كودكتان را بغل كرده و ازآنجا دور كنيد. در يك مكان ساكت بنشينيد و او را سخت در آغوش بگيريد. اگر پسردوساله شما دارد برادر نوزادش را مي زند و شما مي توانيد احساس حسادت او را مشاهدهكنيد، براي او توضيح دهيد كه چرا گاهي اوقات برادرش بيشتر به توجه شما نياز دارد وبگوييد كه فرزند اولتان را هم دوست داريد.

او را تا وقتي كه احساس كنيد آمادگي شركت در جمع را دارد در آغوش نگه داريد، اگراو شروع به لگد زدن يا هل دادن شما كرد با لحني ملايم بگوييد: «تو هنوز عصباني هستيو نياز داري تا وقتي كه احساس بهتري پيدا كني در آغوش من بماني.» اين روشها در موردكودكان كم سن و سال تر بسيار خوب عمل مي كند چرا كه پدر و مادر از نظر فيزيكي نزديككودكشان مي مانند و همزمان با آن به كودك اين فرصت را مي دهند كه در مورد رفتارشفكر كند. ۳ تا ۶ سالگي پيش دبستانيها شروع به مزه مزه كردن استقلال مي كنند و عاشق «نه» گفتن هستند،اين نه گفتن روشي است براي امتحان كردن محدوديتهايشان، آنها درقوانين و اعمال خود پيشرفت مي كنند اما روشها و مفاهيم جديدي كشف مي كنند كه بهوسيله آنها بررسي كنند و ببينند پدر و مادر در كدام موارد جدي هستند. بسياري ازوالدين شكايتي دارند كه: «فرزند ما بسيار نافرماني مي كند.» براي چنين رفتارهايي «ويليام سيرس» يك نويسنده كاليفرنيايي استفاده از روش «خاتمه بخشيدن انعكاسي» راپيشنهاد مي دهد، ابتدا فرزندتان را از صحنه بدرفتاري دور كنيد، سپس از او بخواهيددر مورد رفتارش فكر كند، موضوع مورد نظر اين است كه كودكان را تشويق كنيد در موردقوانيني كه شكسته تأمل كند.

اين روش همچنين به كودكان اين احساس را مي دهد كه آنها در مورد قوانيني كهبزرگترها وضع كرده اند تا حدي داراي كنترل هستند. قانوناصلي چنينروشي اين است كه براي هر يك سال زندگي، يك دقيقه مهلت بدهيد، بنابراين براي يك كودك۵ساله، زمان ۵ دقيقه مناسب است و براي يك كودك ۱۰ ساله، ۱۰ دقيقه فرصت تأمل وخاتمه بخشيدن به موضوع، به خوبي عمل مي كند. در مورد كودكان بزرگتر كه كنترل و نظمشخصي بيشتري دارند اين زمان مي تواند طولاني تر شود و كودك را مي توان در مكانيدورتر قرار داد. اگر اتاق كودك آشفته باشد، فرستادن او به اتاقش بي تأثير خواهد بودچراكه او خود را با آن وسايل سرگرم خواهد كرد.وقتي زمان دست كشيدن از موضوع تمام شدبا چنين سؤالي كه: «آيا حالا آماده هستي اسباب بازيهايت را جمع كني؟» به آن رفتاربرگرديد. اگر آماده نبود او را در همان موقعيت بگذاريد تا وقتي كه آماده شود. پدريپرسيد: «وقتي پسرش حتي بعد از اين زمان نافرماني مي كند او بايد چه كند؟» وقتي اينروش مؤثر واقع نمي شود، ممكن است به اين معني باشد كه اين بهترين تكنيك براي فرزندشما نيست و استراتژيهاي ديگر لازم است. اگر كودك شما بدون هيچ رودربايستي از رفتنبه اتاقش سر باز مي زند، به او بگوييد: «بسيار خوب، من خودم مي روم و از زمان خاتمهبخشيدن و دست كشيدن از اين موضوع استفاده كنم،زيرا من ناراحت هستم و احتياج به آرامشدن دارم

اگر كودك شما روي ديوار اتاق نشيمن خط خطي كرده است، فرستادن او به اتاقش جوابنمي دهد. بهتر است يك پارچه مرطوب به او بدهيد و بگوييد كه ديوار را تميز كند. اماهمانطور كه توضيح داده شد، يكي از فوايد دست كشيدن از موضوع اين است كه به كودكانشما ياد مي دهد تغيير رفتار به خودشان بستگي دارد و اين كار در داشتن كنترل نفسبيشتر به آنها كمك مي كند. ۶ تا ۱۰ سالگي پيدا كردن يك تكنيك براي فرزندان بزرگتر،بسيار سخت تر است. «رويين اسكات واكر» يك مشاور خانواده كاليفرنيايي، به موضوع «دستكشيدن با قوه خلاق» رسيده است كه اين كار به كودكان اجازه مي دهد هنگام انجام امورديگر، در مورد چيزها فكر كنند. مرحله اول شروع با اخطار دادن به هنگام بدرفتارياست. اگر اين بدرفتاري ادامه يافت او را به اتاقش يا سر درسش بفرستيد(جايي كهتلويزيون نباشد) وقتي او آنجا است براي بازي كردن، نقاشي كردن، رنگ كردن يا خواندنآزاد است اما به او اجازه چيز ديگري مثل خوراكي و نوشابه را ندهيد و اجازه تلفنيصحبت كردن با دوستانش را هم به او ندهيد.

او بايد به اين زمان به عنوان فرصتي براي تأمل كردن در مورد رفتارش بنگرد. اينتكنيك در مورد رفتارهايي از قبيل دعوا بين خواهر و برادر يا حتي سر ميز شام سرو صداكردن يا در رفتارهاي جمعي، بسيار خوب عمل مي كند، همچنين فرزندان بزرگتر مهارتبياني خوبي دارند و به دلايل گوش مي كنند. روش «دست كشيدن» از موضوع با صحبت كردندر مورد آن «براي آنها به خوبي عمل مي كند» اگر پسر شما پاسخ مادرش را با بي ادبيمي دهد برايش توضيح دهيد كه او نمي تواند اين كار را انجام بدهد و اضافه كنيد: «بيابرويم قدم بزنيم و در موردش صحبت كنيم.» اين به شما فرصت عبور دادن پيامتان (گستاخيو بي ادبي كردن مجاز نيست) را مي دهد، و پسر شما را از آن موقعيت دور مي كندبنابراين او در مورد بدرفتاري اش بهتر مي تواند پاسخگو باشد. اين تكنيك بر پايه ايناعتقاد است كه وقتي كودك شما بدرفتاري مي كند نشانه اي از اين است كه او زمان سختيرا مي گذراند و آنچه نياز دارد تماس بيشتر با والدينش است، به جاي فرستادن كودكتانبراي نشستن روي صندلي به عنوان يك تنبيه، بهتر است او را بغل كرده، صحبت كنيد وفاصله فيزيكي تان را كاهش دهيد.

راههايي براي موفقيت در روش دست كشيدن از موضوع: - به خاطر داشته باشيد كه اينروش درمان كامل نيست. براي مؤثر بودن بايد بدانيد كه در چه مواقعي اين روش بهتر عملمي كند. - از اين روش عاقلانه استفاده كنيد. اگر براي هر بدرفتاري از آن استفادهكنيد ممكن است كودك شما تمام روز مجبور به نشستن در هال باشد. - وقتي فرزندتاندوباره به جمع خانواده مي پيوندد از هياهو كردن در آن مورد بپرهيزيد . (او را بغلنكرده و نبوسيد) زيرا اين عمل ممكن است چرخه جلب توجه را ايجاد كند كه ما مي خواهيماز آن دوري كنيم. - مراقب لحن كلامتان باشيد. دور كردن كودكتان با لحني عصباني: «همين است كه هست! برو ببينم!»، اين روش را به تنبيه تبديل مي كند. هدف شما بايد بيطرف جلوه كند تا فرزندتان بتواند از اين زمان براي فكر كردن در مورد چگونه تغييردادن رفتارش استفاده كند و نه به دنبال تلافي كردن باشد.» - واقع نگر باشيدرفتارهاي پوچي را كه نمي توانيد انجام دهيدمطرح نكنيد . نگوييد: «اگر به اين كارخاتمه ندهي تمام روز بايد آنجا بماني.» به هر حال بهتر است در پيدا كردن روش مناسب،خوب تأمل كنيد.

 


مطالب مشابه :


آموزش مسئوليت به كودكان

آموزش مسئوليت به كودكان خود را كنار كشيدن و يا بداند كه در خانه چه چيزهايي
مراحل نقاشي كودكان

مستقيم به كودكان آموزش دهد و مانند كشيدن ريشه‌هاي درخت يا افراد داخل خانه
کودکان را تنبيه نكنيد

آموزش ابتدایی خانه دوم دست كشيدن يك اين روش همچنين به كودكان اين احساس را مي دهد
مسئوليت در كودكان

آموزش مسئوليت به كودكان جوّي خاص در خانه و كردن، خود را كنار كشيدن و يا پنهان
آموزش راستگويي به كودكان

آموزش راستگويي به كودكان. بعد از كشيدن نقاشي‌ها آنها را كاغذ‌ها را در اطراف خانه
نقش مربی در آموزش نقاشی

آموزش نقاشی به اين نوع مدلها نه تنها براي كودكان معمولي مفيد و ☻كشيدن يك نقاشي توسط
آموزش و كودكان

سال است به كودكان آموزش نقاشي كشيدن دلزده خانه‌ي خلاقيت كودكان را
آموزش راستگويي به كودكان

آموزش راستگويي به كودكان بزرگ شدن وقتی از مدرسه خارج میشن دسته جمعی به دیدنمون میان
نقش «بازي» در زندگي كودكان

آموزش ، آموزش با توجه به زندگي ماشيني امروز و خانه بازي‌كردن كودكان به رشد
برچسب :