معرفي گروه دوم برگزيدگان جشنواره رازي

گروه دوم برگزيدگان شانزدهمين جشنواره تحقيقاتي علوم پزشکي رازي با اعلام نفرات چهارم تا ششم گروه محققان، محققان جوان و دانشجو معرفي شدند.

معرفي گروه دوم برگزيدگان جشنواره رازي

اسامي اين محققان در گروه هاي محققين، محققين جوان و محققين دانشجو در رشته هاي تخصصي علوم پايه، علوم بهداشتي - مديريت و تغذيه، علوم باليني داخلي، علوم باليني جراحي، علوم دارويي، HSR، علوم دندانپزشکي، علوم توانبخشي و پيراپزشکي، فناوري هاي نوين، ابداعات و اختراعات اعلام شده است.

محمدرضا حسني دبير هيئت اجرايي شانزدهمين دوره جشنواره تحقيقاتي علوم پزشکي رازی پیش از این با اشاره به برنامه معاونت تحقيقات و فناوري براي حمايت از تعداد بيشتري از برگزيدگان شانزدهمين جشنواره تحقيقاتي علوم پزشکي رازي گفته بود: به دليل اينکه سهميه بنياد ملي نخبگان در حمايت از برگزيدگان رازي محدود است، نفر دوم محققين جوان و دانشجو و نفرات چهارم، پنجم و ششم محققان به عنوان برگزيدگان رازي با دريافت گرانت و اعتبار پژوهشي از سوي معاونت تحقيقات وزارت بهداشت تشويق مي شوند.

حسني يادآور شده بود: براي اولين بار معاونت تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت تصميم گرفت که از افراد داراي رتبه هاي چهارم تا ششم نيز تقدير به عمل آورد.

43 محقق برجسته کشور در شانزدهمين جشنواره تحقيقاتي علوم پزشکي رازي با حضور رئيس جمهور در روز 20 دي ماه مورد تقدير قرار گرفتند.

رديف نام گروه رتبه چهارم محققان رتبه پنجم محققان رتبه ششم محققان رتبه دوم محقق جوان  رتبه دوم محقق دانشجو
1 کميته تخصصي علوم باليني - جراحي مژگان رضايي کنوي
دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي
علي دباغ
دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي

محمدرضا جعفري نسب
دانشگاه ع
لوم پزشکي شهيد بهشتي

مريم مغاني لنکراني
موسسه پژوهشگران طب و توسعه  بهداشت

علي صلواتي
دانشگاه علوم پزشکي تهران
 
2 کميته تخصصي علوم باليني داخلي فرزاد حدائق
دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي
محمدرضا اردلان
دانشگاه علوم پزشکي تبريز

صادق مسرت مشهدي
دانشگاه علوم پزشکي تهران

نريمان نظامي
دانشگاه علوم پزشکي تبريز

امير هادي مغزي
 دانشگاه علوم پزشکي اصفهان

3 کميته تخصصي علوم پايه

محمود جدي تهراني
جهاددانشگاهي ابن سينا

سياوش رياحي
دانشگاه تهران

علي اصغر انصافي
دانشگاه صنعتي اصفهان

امير فرشچي
موسسه پيشگامان نوين داروي رازي

شکوفه نوري
دانشگاه  تربيت مدرس
4 کميته تخصصي علوم توانبخشي و پيراپزشکي

حسين نگهبان سيوکي
دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز

مسعود مظاهري
دانشگاه علوم پزشکي اصفهان

محسن اديب حاج‌باقري درچه
دانشگاه علوم پزشکي کاشان

آزاده صفايي
دانشگاه علوم پزشکي شيراز

مجيد صفا
دانشگاه علوم پزشکي تهران

5 کميته تخصصي علوم  دندانپزشکي ناصر اصل امين آبادي
دانشگاه علوم پزشکي تبريز

مهرداد لطفي

دانشگاه علوم پزشکي تبريز

فاطمه‌عزالديني اردکاني
دانشگاه علوم پزشکي شهيد صدوقي يزد

 

رسول قيصري
دانشگاه علوم پزشکي اصفهان

6 کميته تخصصي علوم  بهداشتي، مديريت و تغذيه

مسعود يونسيان
دانشگاه علوم پزشکي تهران

راهب قرباني
دانشگاه علوم پزشکي سمنان
غلامرضا موسوي
دانشگاه تربيت مدرس

فاطمه حيدري
دانشگاه پزشکي شاهد

خديجه ميرزايي
دانشگاه علوم پزشکي تهران
7 کميته تخصصي علوم دارويي

صديقه عسگري  دستجردي
دانشگاه علوم پزشکي اصفهان

سيده زهرا بطحائي
دانشگاه تربيت مدرس

سيد ناصر استاد
دانشگاه علوم ‌پزشکي تهران

کامبيز حسن زاده
دانشگاه علوم پزشکي
کردستان
شهلا سلطانپور
دانشگاه علوم پزشکي تبريز
 8  کميته تخصصي فناوري‌هاي نوين  مهريار حبيبي
 سازمان انتقال خون

محمد سعيد حجازي

دانشگاه علوم پزشکي تبريز

علي محمدي
دانشگاه علوم پزشکي تهران
محمود اميري
دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه

 سيد محمود(مسيحا)هاشمي
دانشگاه
 تربيت مدرس

 9  کميته تخصصي ابداعات و اختراعات   شهرام شهابي
دانشگاه علوم پزشکي اروميه
 نغمه ستار احمدي
دانشگاه علوم پزشکي شيراز
 کيوان مجيدزاده ‌اردبيلي
جهاددانشگاهي علوم پزشکي تهران
 

 پرديس غفاريان
دانشگاه شهيد بهشتي

 10  کميته تخصصي HSR   علي اردلان
موسسه ملي سلامت
 فانک فهيمي
دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي

علي مهرابي توانا
دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله 

   ناهيد رمضان ‌قرباني
 دانشگاه علوم پزشکي تهران


مطالب مشابه :


كشاورزي، علم درجه چندم؟!

ظرفيت دانشکده دندانپزشکي کامل نشده است و زيبايي درياچه اروميه انجمن علمی
معرفي گروه دوم برگزيدگان جشنواره رازي

کميته تخصصي علوم دندانپزشکي: دانشگاه علوم پزشکي اروميه انجمن پرستاری
كليه وعده هاي رئيس جمهور در سفر استاني به شهرستان تكاب تحقق يافته است

تكاب شهر گمشده اروميه نداي اروميه انجمن 5- تجهيز و راه اندازي واحد دندانپزشکي در
پست توپ4

اتحاديه انجمن هاي پيک دندانپزشکي کاران اروميه
عملكرد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در دولت نهم

تجهيزات دندانپزشکي، چاپ و توزيع انجمن خيريه حمايت در شهرستان اروميه.
یک روز با شکوه در دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

10 انجمن علمي در حال مقطع دکترا و رشته دندانپزشکي پیگیری واحد اروميه
برچسب :