صورتجلسه تحویل و تحول حسابداری

در اجرای حکم شماره.........مورخ...........بدینوسیله سوابق حسابدرای بشرح صورتهای زیر که به تائید طرفین رسیده و جزء لاینفک این صورتجلسه محسوب میشود بتاریخ........بین آقای........تحویل دهنده و آقای..........تحویل گیرنده تحویل و تحول گردید.

1-فهرست موجودی کلیه حسابهای بانکی بشرح شماره یک بمبلغ......................ریال

2-فهرست ضمانتنامه های بانکی و سایر تضمین های بشرح فرم شماره دوجمعا"بمبلغ.................ریال

3-فهرست کلیه دفاتر اموال و حسابداری

4-صورت ریز مانده پیش پرداختها جمعا" بمبلغ..................ریال

5-صورت ریز مانده علی الحسابها جمعا" بمبلغ..................ریال

6-صورت ریز مانده تنخواه گردان بمبلغ...................ریال

7-صورت ریزوامهای پرداختی جمعا" بمبلغ...................ریال

8- صورت ریز پس اندازها جمعا" بمبلغ........................ریال

9-موجودی صندوق بمبلغ.............................ریال

10-صورت ریز بستانکاران جمعا" بمبلغ......................ریال

11-صورت های مغایرات بانکی برای حسابهای بانکی مندرج در فهرست موضوع بند یک این صورتجلسه منضم به تائیدهای بانکی مربوطه

12-صورت موجودی سفته، دسته چک و اوراق بهاءدار منطبق با دفاتر و موجودی مجزن ضمیمه

این صورتجلسه در چهار نسخه که هر چهار نسخه حکم واحد را دارد در تاریخ........تنظیم گردید و آخرین تراز ماهیانه تنظیمی تا تاریخ تحویل و تحول میباشد.

 

تحویل دهنده                                                 تحویل گیرنده

 

       رئیس واحد

 

 


مطالب مشابه :


صورتجلسه تحویل و تحول

اموال 2 حسابرسی1 حسابرسی2 صوتجلسه تحویل وتحول صورتجلسه تحویل وتحول
صورتجلسه تحویل و تحول حسابداری

صورتجلسه تحویل و تحول کدام اموال در مقابل بدهی توقیف نمونه صورتجلسه تحویل و
نمونه فرم صورتجلسه هاي شرکت

به ضمیمه صورتجلسه تحویل نمونه صورتجلسه مجمع کلیه اموال دارایی ها
وظایف و مسئولیت های امین اموال

در انبار و تنظیم صورتجلسه اموال در حکم مصرفی جهت ارسال نمونه صورتجلسه تحویل و
چگونگی نحوه تحویل اموال دولت به افراد وگردش اموال در چرخه اداری و وظایف امین اموال

چگونگی نحوه تحویل اموال دولت موارد خاص نمونه ضمن تنظیم صورتجلسه فروش
راهنمای ثبت تغییرات در شرکتهای سهامی خاص

بسمه تعالی نمونه صورتجلسه مجمع به ضمیمه صورتجلسه تحویل کلیه اموال دارایی
حسابرسی اموال و ماشین آلات و تجهیزات

اصطلاح اموال، ماشين آلات و تجهيزات، تمام داراييهاي مشهودي نمونه صورتجلسه تحویل و
نمونه قرارداد حسابرسی مالیاتی

نمونه صورتجلسه تحویل و تحول وظایف و مسئولیت های امین اموال شواهد
نمونه روش اجرایی انبارداری و مدیریت انبار (قسمت دوم)

گروه کنترل با مراجعه به قسمت های شمارش شده به صورت نمونه صورتجلسه تحویل دهنده اموال
برچسب :