نگاهي گذرا به سيماي فرهنگي اجتماعي شهرستان ساوه - در 120 کیلومتری تهران

شهرساوه مركز شهرستان ساوه ، با ارتفاع حدود 1110 -960 مترازسطح دريا و طول جغرافيايي 50 درجه و20 دقيقه شرقي و عرض جغرافيايي 35 درجه و 03 دقيقه شمالي قراردارد.
شهرستان ساوه شامل 2 بخش مركزي و نوبران و 3 شهرساوه،نوبران و غرق آباد مي باشد و به لحاظ وسعت جغرافيايي درسطح استان اولين رتبه را به خود اختصاص داده است.
همچنين داراي 7 دهستان و266 روستا كه 230 روستاي آن داراي سكنه مي باشد.
وسعت شهرستان ساوه 4748 كيلومترمربع مي باشد.
شهرستان ساوه را بيشترنقاط هموار و دشت تشكيل مي دهد.دشت ساوه به وسعت 1400 كيلومترمربع و دشت نوبران به وسعت 1550كيلومترمربع از جمله دشتهاي حاصلخيز اين شهرستان مي باشند.اين دشتها از جنوب شهرساوه شروع و تادشت بزرگ ساوه كه گستره شهرهاي غرق آباد، ساوه و شهرصنعتي است و تا ارتفاع 1000 متري كشيده شده است،ادامه دارد.دشتهاي مركزي ولائين ازحاصلخيزي مناسبي برخوردارند.ارتفاعات منطقه درغرب شهرستان متمركزبوده . اين ارتفاعات درشمال غرب شهرساوه و به حداكثر ارتفاع خود يعني 2930 مترمي رسد.

موقعيت اقليمي
_________

ازلحاظ موقعيت اقليمي ، متوسط بارندگي ساليانه ساوه1/202 ميليمتر كه سال 1374 با286ميليمتربيشترين وسال 1375 با 91ميليمتركمترين بارندگي ساليانه را دارند.
بيشترين ميزان بارندگي روزانه به ميزان 38ميليمتردرآذرماه سال 1379 اتفاق افتاده است.
ميانگين دماي متوسط ساليانه ساوه 1/18 درجه سانتيگراد مي باشد كه ماه تيربا ميانگين8/38درجه سانتيگراد گرمترين ماه وماه دي با ميانگين 8/9درجه سانتيگراد سردترين ماه مي باشد.بالاترين دماي ثبت شده درماه تير سال 1382به ميزان 6/43 درجه سانتيگراد بالاي صفروكمترين دماي ثبت شده درماه بهمن 1371 به ميزان 11 درجه سانتيگراد گزارش شده است.

-ميانگين رطوبت ساليانه ساوه39% مي باشد كه ماههاي آذرباميانگين58%مرطوبترين ماه و ماههاي خرداد،تير،مردادوشهريورباميانگين 27%خشكترين ماه مي باشد.
باد غالب ساوه 360درجه شمالي وسپس 270 درجه غربي مي باشدوبيشترين سرعت بادوزيده شده به ميزان 90 كيلومتربرساعت درماه فروردين سال 1372 گزارش شده است.

-منطقه ساوه به خاطرمجاورت با كويروارتفاع كم درشرق،داراي آب و هواي گرم و نيمه خشك و درغرب درمناطق كوهستاني داراي آب و هواي سرد است.
بطوريكه ميانگين دماي سالانه درايستگاه ساوه2/18- احمدآباد6/17درجــه سانتيگـــراد بوده است.همچنين ميانگين تابستان برايستگاه فوق به ترتيب 6/29-4/29درجه سانتيگراد بوده و حداكثر مطلق دما دراحمدآباد5/48 درجه نيزگزارش شده است.

وضعيت فرهنگي شهرستان:
1-اداره فرهنگ و ارشاداسلامي
سنگ بناي اداره فرهنگ وارشاداسلامي درسال 1326 به سرپرستي آقاي شكروي درمحل دبيرستان رضا شاه با 1500 جلد كتاب گذارده شــد و تحت پوشش كتابخانه مذكــــور آغاز به كار نمود و درسال 1355 با مجوز فرهنگ و هنربه نمايندگي فرهنگ وهنر تبديل شد و فعاليت اداري آن درساختماني با مالكيت آقاي سيادتي و اقع درخيابان چهارم آبان آن روز (سوم شعبان فعلي)آغاز شدودرسال 1356 به منزل مسكوني آقاي مبصري واقع درهمان خيابان منتقل و درسال 1357 به منزل مسكوني آقاي عباس صدرائي واقع در خيابان سلمان ساوجي (شريعتي فعلي) نقل مكان نمود و با پيروزي شكوهمند انقلاب اسلامي به طبقه سوم ساختمان آقاي مدرسي انتقال داده شد ودرسال 1364براساس موافقتنامه وزارت سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ساختمان كتابخانه فعلي كه درتصرف واحد بسيج بود تحويل اداره گرديد ودرهمان سال فعاليت اداري با پيگيري مستمر رئيس وقت اداره آقاي قدرت ا... نظري عملا" دراين ساختمان آغاز گرديد.

سال 1326 فقط و فقط يك نيروي كتابدار جذب گرديده بود واززماني كه بعنوان نمايندگي فرهنگ وهنر فعاليت خود را آغازنمود به تعداد 6 نفرافزايش يافت با توجه به فعاليت كتابخانه و اداره دريك محل و محدوديت فضا و گسترش روزافزون شهر اين اداره با كمبود فضاهاي فرهنگي مواجه شد تا اينكه با پيگيريهاي مستمررئيس وقت آقاي حسين اسدي درسال 1369عمليات طراحي وساخت فرهنگسرا درزميني به مساحت 6000 مترمربـــع آغاز و
درنوزده بهمن 1371 درزمان وزارت دكترلاريجاني توسط معاونت سينمايي وزارت متبوع آقاي ضرغام افتتاح و راه اندازي گرديد و ازمجموع هزينه ساختمان كه بالغ بر40 ميليون تومان بود فقط يك ميليون تومان آن از محل اعتبارات استاني و مابقي با تلاش رئيس وقت اداره آقاي اسدي ازمحل كمكهاي مردمي تامين گرديده است.درهمين راستا در سال 1371 طراحي وساخت يك سالن چند منظوره با زيربنايي درحدود 3000 مترمربع در سه طبقه آغاز گرديدودرمرداد ماه 1373 عمليات ساخت سالن با تعويض مديريت اداره متوقف گرديد.

وبالاخره درسال 1374 بعنوان پروژه نيمه تمام معرفي و ازمحل اعتبارات استاني ووزارتي مبلغي بالغ بر150 ميليون تومان به خود اختصاص داد و درسال 1376به بهره برداري رسيد و باحضوردكترعطاء ا... مهاجراني وزيروقت همزمان با همايش سلمان ساوجي درتاريخ 20/2/76 افتتاح و راه اندازي گرديد. درسال 1380 از محل اعتبارات استاني مبلغ 34 ميليون تومان اعتبار جهت تجهيز آن اختصاص يافته كه البته رقم ناچيزي است و اميداست با مساعدت وياري مسئولين و اصحاب فرهنگ وهنر اين مهم به سرانجام رسد.

2- انجمن هاي تحت پوشش اداره فرهنگ وارشاداسلامي شهرستان ساوه:

انجمن نمايش:

فعاليت انجمن نمايش شهرستان ساوه تاريخچه اي 40ساله دارد كه قبل و بعدازانقلاب باهمت وتلاش هنرمندان كم توقع و پرشورشهرستان فعاليت مي كرد و درسال 1368 به طور رسمي تحت حمايت مركز هنرهاي نمايشي قرارگرفته است اين انجمن درحال حاضر360 نفرعضو داردكه تعداد 78 نفرازآنان عضو فعال مي باشندو درقالب 12 گروه نمايشي درسطح شهرستان فعاليت مي نمايند.اعضاي اين انجمن تاكنون هفت بار در جشنواره گروههاي نمايشي شركت كرده اندكه يك بارموفق به شركت درجشنواره منطقه اي درسال 1372 شدند وبراي اولين باردرسطح كشورهمراه با استان تهران و فارس اقدام به برگزاري جشنواره بزرگ هنري مهربزرگداشت يكصدمين سال تولد امام خميني(ره) نموده است.

تشكيلات اين انجمن ازدوگروه هيات امناء و اعضاي انجمن شكل گرفته كه هيات امناء مركب ازپنج نفرعضو دائم و دو نفرعضو علي البدل مي باشد كه پنج نفراصلي به ترتيب رئيس انجمن – نائب رئيس انجمن- خزانه دارانجمن-منشي و يك نفرعضودائم را تشكيل مي دهند.

انجمن خوشنويسان:

انجمن خوشنويسان شهرستان ساوه درسال 1365 تاسيس و راه اندازي گرديد.ازهمان ابتدا جناب آقاي زين العابدين اسماعيلي مسئوليت اين انجمن را عهده دارشدوجهت برپايي كلاسهاي انجمن ازشهرمقدس قم به شهرستان ساوه رفت و آمدمي كند و به برپايي كلاسهاي خوشنويسي درمقاطع متوسطه،خوش،عالي و ممتازاقدام نموده است. وباتوجه به كمبودبودجه وساختارضعيف تشكيلاتي فعاليت انجمن به برگزاري چندكلاس آموزشي منحصرگرديده و گهگاهــي هم نمايشگاهــي برگــزارمي گردد.هنـــرجويان دوره هاي مختلــف اين انجمن به تفكيك سطح به اين شرح مي باشند.
دوره مقدماتي 431 نفر ،دوره متوسطه 300 نفر،دوره خوش 214 نفردوره عالي 91 نفر،دوره ممتاز43نفر.

انجمن ادبي:

انجمن ادبي درسال 1366 تاسيس وازهمان ابتدا با هدف شناسايي،تشويق وهدايت صحيح شاعران جوان و مستعد ساوجي آغازبه كارنمود.اين انجمن درحال حاضرجلسات نقد و بررسي شعررا با حضوراساتيد مجرب شهرستان ازجمله جناب آقاي استاد احمدنعمتي به صورت يك جلسه درهفته برگزارمي نمايد.
همچنين يك جلسه درهفته نيز جلسات داستان نويسي برگزارمي گردد.ازجمله ديگر فعاليتهاي اين انجمن برگزاري كنگره هاي ادبي،شب شعر،مسابقات شعروداستان به منظورتعامل شاعران ونويسندگان با يكديگر ميباشد.اين انجمن درحال حاضر120 نفرعضو دارد كه به صورت هفتگي ومستمربه فعاليت خود ادامه مي دهد.انجمن هنرهاي تجسمي:

انجمن هنرهاي تجسمي درشهرستان ساوه ازسال 1376آغازبكارنموده وفرازونشيب هاي زيادي راطي نموده است و درحال حاضرحدود يك صدنفرهنرجو دررشته هاي طراحي،نقاشي،تــذهيب،معـــرق،گل چيني،مجسمه سازي،سفالگـــري و گرافيك فعاليت مي نمايند.اين انجمن گهگاهي به مناسبتهاي مختلف نمايشگاه هاي انفرادي وگروهي برگــزار مي كند.اين انجمن توسط هيئت امناء پنج نفره به رياست آقاي احمدفدائي اداره مي شود كه درحال حاضرداراي 30 عضو فعال مي باشد.

واحد موسيقي:

واحد موسيقي به طوررسمي ازسال 1379 آغازبه كارنموده و دررشته هاي مختلف موسيقي به آموزش هنرجويان پرداخته است كه حاصل آن كسب يازده عنوان توسط هنرجويان موسيقي اين شهرستان درجشنواره هاي موسيقي بوده است.

درحال حاضر800 نفرعضو واحد موسيقي مي باشند كه 200 نفرازاين تعداد عضوفعال هستند اين واحد داراي 12 گروه موسيقي سنتي و محلي كه 4گروه آن ويژه بانوان است مي باشد.
گروه موسيقي سنتي سارنگ اولين گروه موسيقي ويژه بانوان درسطح استان مركزي است كه تاكنون 3 عنوان جشنواره اي را كسب كرده است.

انجمن هنرهاي تجسمي:

انجمن هنرهاي تجسمي درشهرستان ساوه ازسال 1376آغازبكارنموده وفرازونشيب هاي زيادي راطي نموده است و درحال حاضرحدود يك صدنفرهنرجو دررشته هاي طراحي،نقاشي،تذهيب،معـــرق،گل چينـــي،مجسمه سازي،سفالگــري و گرافيك فعاليت مي نمايند.اين انجمن گهگاهي به مناسبتهاي مختلف نمايشگاه هاي انفرادي وگروهي برگـزار مي كند.اين انجمن توسط هيئت امناء پنج نفره به رياست آقاي احمدفدائي اداره مي شود كه درحال حاضرداراي 30 عضو فعال مي باشد.


واحد موسيقي:
واحد موسيقي به طوررسمي ازسال 1379 آغازبه كارنموده و دررشته هاي مختلف موسيقي به آموزش هنرجويان پرداخته است كه حاصل آن كسب يازده عنوان توسط هنرجويان موسيقي اين شهرستان درجشنواره هاي موسيقي بوده است.
درحال حاضر800 نفرعضو واحد موسيقي مي باشند كه 200 نفرازاين تعداد عضوفعال هستند اين واحد داراي 12 گروه موسيقي سنتي و محلي كه 4گروه آن ويژه بانوان است مي باشد.
گروه موسيقي سنتي سارنگ اولين گروه موسيقي ويژه بانوان درسطح استان مركزي است كه تاكنون 3 عنوان جشنواره اي را كسب كرده است.

ليست انجمنهاي تحت نظارت اداره فرهنگ وارشاداسلامي شهرستان ساوه

رديف نام گروه سال تاسيس تعداد اعضاء نوع فعاليت فعال/
غيرفعال محل فعاليت مسئول گروه

1 انجمن ادبي 1366 120 فرهنگي-هنري
فعال فرهنگسراي ارشاد محمدحسين رحيمي
2 انجمن خوشنويسان 1365 1079 فرهنگي هنري فعال فرهنگسراي ارشاد زين العابدين اسماعيلي
3 انجمن هنرهاي تجسمي 1376 50 فرهنگي-هنري فعال فرهنگسراي ارشاد احمدفدائي
4 واحدموسيقي 1379 760 فرهنگي هنري فعال
فرهنگسراي ارشاد بهروزمبصري
5 انجمن نمايش 1366 360 فرهنگي-هنري فعال
فرهنگسراي ارشاد عباس آزاد
6 انجمن سينما گران جوان 1377 60 فرهنگي-هنري فعال فرهنگسراي ارشاد علي كزازي
7 انجمن قرآن ونهج البلاغه 1383 50 فرهنگي-هنري فعال فرهنگسراي ارشاد سيدعلي چاوشي
8 كتابخانه
1500 فرهنگي-هنري فعال كتابخانه فرماندار
9 بهباني 1384 30 فرهنگي-هنري فعال
فرهنگسراي ارشاد ذره

هنرستان هنرهاي زيبا(سرداران شهيدساوه):

هنرستان هنرهاي زيباي شهرستان ساوه به منظور آموزش و پرورش و كشف توانايي ها و استعدادهاي گوناگون هنري و تربيت هنرمندان جوان متعهدوكارآمددررشته هاي تجسمي(نقاشي،گرافيك،صنايع دستي)ونمايش باهماهنگي وزارت فرهنگ و ارشاداسلامي،اداره كل فرهنگ و ارشاداسلامي استان مركزي،مركز گسترش آموزشهاي هنري و سازمان آموزش و پرورش درسال 1375تاسيس گرديد كه عملكردآموزشي اين هنرستان تاسال 1384 بشرح ذيل مي باشد:

تعداد هنرجويان از بدو تاسيس مركز 135 نفر
تعداد فارغ التحصيلان 87نفر
تعداد هنرجويان(درحال حاضر) 30 نفر
پذيرفته شدگان دانشگاه ها 46نفر

اين هنرستان درحال حاضردردورشته گرافيك و نمايش و درمحل اداره فرهنگ و ارشاداسلامي شهرستان ساوه به آدرس خيابان شريعتي –ميدان مادر-كوي ارشادمشغول فعاليت مي باشد.

وضعيت كانونهاي فرهنگي هنري مساجد:

شهرستان ساوه داراي 217 مسجداست كه 30 مورد درشهرومابقي درروستاها مي باشد كه تعداد هفت كانون فرهنگي با مجوز وزارت فرهنگ وارشاداسلامي درمساجد فعاليت فرهنگي وهنري انجام مي دهند اسامي كانونها عبارت است از كانون سلمان فارسي-كانــون امام حسين –كانون غدير-كانون شهيدآويني-كانون ابوذرسقانليق-كانون يل آباد-كانون طاها-كانون پيروان ولايت-كانون شهيــدترك نژاد-كانون شهيدچمران-كانون آوه
ديگرمراكز تحت پوشش اداره فرهنگ وارشاداسلامي:

درشهرستان ساوه21 مركز بازيهاي تصويري و رايانه اي،30مركز ارائه محصولات فرهنگي(ويدئو كلوپ)هفت واحد چاپخانه ، 6 مركز فروش آلات موسيقي،يك كانون تبليغاتي و دوموسسه فرهنگي هنري كه همگي داراي مجوز مي باشند فعاليت دارند.

ليست كانونهاي فرهنگي هنري مساجد شهرستان ساوه:

رديف نام كانون سال تاسيس صاحب امتياز شماره مجوز سال اخذ مجوز آدرس وتلفن

1 كانون سلمان فارسي 1367 مسجدابوذر 29 1367 ساوه-خيابان پانزده خرداد شرقي
2 كانون ثارا... 1378 مسجدامام حسين(ع)
34 1382 ساوه-شهرك شهيدچمران
3 كانون غدير 1375 مسجداميرالمومنين(ع) 30 1375 خيابان كارگر- ولي عصرغربي
4 كانون طاها 1374 مسجدامام سجاد(ع) 32 1382 خيابان كارگر
5 كانون شهيدآويني 1381 مسجدانقلاب 35 1382 ميدان انقلاب
6 كانون ابوذرسقانليق 1375 مسجداميرالمومنين روستاي سقانليق
7 كانون يل آباد 1382 مسجدامام حسين (ع)
31 1383 روستاي يل آباد
8 كانون شهيدچمران مسجدالنبي(ص)
9 كانون شهداي آوه 1385 مسجدجامع 39 1387 روستاي آوه
10 كانون شهيد ترك نژاد مسجدجامع 0006031110011901 روستاي طرازناهيد
11 كانون پيروان ولايت 1385 مسجدامام جعفرصادق(ع) 802 1385

ليست فروشگاههاي آلات موسيقي تحت نظارت اداره ارشادشهرستان ساوه:

رديف نام فروشگاه سال تاسيس مديرمسئول شماره مجوز سال اخذمجوز آدرس و تلفن
1 سروش 1371 نادرفرهنگ 15457-2/31 6/9/80 خ امام –پاساژرضا2229010
2 هاني 1380 سعيدرجبي 1872-2/31 27/3/83 خ امام –پاساژرضا-09121555797
3 چكاوك 1378 كورش هاشم پور 8899-2/31 24/6/81 خ امام پاساژ رضا2213101
4 حافظ 1373 محسن جوكار 15458-2/31 6/9/80 خ امام – پاساژ رضا
5 نسيم 1380 كورش مولايي 9186-2/31 24/6/81 بازار-پاساژ قائم
6 ماهور 1379 مرتضي رستم پور 17378-2/31 6/11/80 شريعتي14-جنب مطب دكترصرصر-2213689

ليست چاپخانه هاي موجود شهرستان ساوه:

رديف نام كارگاه نام صاحب امتياز سال تاسيس دولتي /خصوصي شهرستان نشاني وتلفن
1 چاپ سينا حاج علي ابراهيمي 1350 خصوصي ساوه خ انقلاب-گذركاظمين2223995

2 چاپخانه تكثير
عباس محمدي 1360 « « ابتداي خ كارون-جنب بانك ملي مطهري-4225479
3 صنايع چاپ عباس داخلي فرد 1368 « « م آزادي-جنب بانك صادرات2226297

4 چاپ كاوه رضا گلشن 1371 « «
شهرصنعتي-جنب مركزخريد- 2342829
5 چاپخانه گلشن خانم اكرم محمديان 1379 « « شهرصنعتي كاوه-31-2344141

6 خانه چاپ نيكوي ثامن حسن عليزاده
1379 « « خيابان پيروزي – ساختمان پارس2229230

ليست كانونهاي تبليغاتي موجود شهرستان ساوه:

رديف نام كانون شهر سال تاسيس شماره مجوز زمينه فعاليت نشاني و تلفن

1 هفت پنجره ساوه 1378 18892 تبليغات خ سوم شعبان-ساختمان سليماني
2 گلشن ساوه 1386 7903 « خ سوم شعبان
3 عليزاده ساوه 1386 7658 « م امام- خ پيروزي-روبروي ساختمان المهدي-پ 13
4 پيك آفتاب ساوه 1386 11803 « خ فردوسي – خ فردوسي 6
5 بازتاب ساوه 1385 3494 « خ انقلاب-خ سوم شعبان-بالاترازاداره آگاهي
6 نگاه نو قم-ساوه 1386 8143 « خ انقلاب-پاساژ مرواريد

ليست موسسات فرهنگي وهنري شهرستان ساوه:

رديف نام موسسه سال تاسيس زمينه فعاليت آدرس
1 موسسه فرهنگي هنري مهربان 1381 زبانهاي خارجي مدرسه غيرانتفاعي فاطمه زهرا-بسيج يك-كوي اقبال –پ 5
2 موسسه درياي هنر 1381 هنرهاي تجسمي خ بسيج2-نبش كوي اقبال –پلاك 29
3 موسسه فرهنگي هنري سيمانگار 1384 فرهنگي هنري خ كارگر-اول وليعصرغربي –نبش

موقعيت تاريخي:

تاريخ پيدايـــش شكل گيري ساوه درهاله اي از ابهـــام است.عـــده اي پيــدايش آن را به روزگاركيخسرو نسبت داده اند و گروهي آن را ماخوذ ازواژه اوستايي سوا Sava ويا واژه پهلوي سوكا Savkaدانسته اند درتاريخ قم و دردائره المعارف مينورسكي وجه تسميه آن را به معني«زرخالص ريزريزشده» آورده اند چنانكه درتاج الماثر جهانگيري چنين آمده است:

نرگس خوشبوي دارد زرساوه دركنار لاله خودروي دارد مشك سوده دركنار

وگاهي نقل ماركوپولو راآورده اند كه سه روحاني ساوجي بشارت دهنده تولدمسيح(ع) بوده اند.گروهي ازمورخان مانند محمدبن جريرطبري درتاريخ الرسل و الملوك به نقل ازهاني محزوني ، لرزيدن ايوان كسري،خاموشي گرفتن آتش پارسيان و خشك شدن درياچه ساوه را ازمبشرات تولد حضرت رسول اكرم(ص)ذكركرده است.
اين گفته توسط مورخين بعدي همانند ابن بلخي و حمدالله مستوفي درخصوص خشك شدن درياچه ساوه و بنيان شهرساوه برآن مكان نيزنقل شده است.
همچنين ورود حضرت معصومه (س) به ساوه درسفرشان به سوي خراسان و بيمارشدن ايشان درساوه از شمار نخستين رويدادهايي مي باشد كه ازدوران اسلامي درباره اين شهربه مارسيده است.

ساوه دردوران اسلامي ازاواخر قرن دوم تا چهارم دركليه متون جغرافيا نويسان اسلامي حضوردارد و ازآن به عنوان شهري با اهميت كه درمسيراتصال دونقطه اصلي ازشاهراه خراسان(جاده ابريشم)قراردارد و ري را به همدان متصل مي كند يادشده است.ارتباط مسيرشمالي-جنوبي فلات مركزي ايران از طريق ساوه سبب مي شود تا اين نقطه بعنـوان چهار را ه ارتباطي دنياي قديم نقش پذيرد و جايگاه حوادث تاريخي فراوان گردد.

دركتاب ساوه نامه مقاله اي تحت عنوان سه دانشمندساوجي درج گرديده است كه درآن به معرفي اين اشخاص پرداخته است.ابوسعيد(سع)منصوربن حسين آوي فقيه و تاريخ نگار و دولتمرد امامي مذهب نامداردراوايل قرن پنجم كه اشعاري نيزبه زبان عربي ازاو به صورت پراكنده ودرمنابع مختلف موجود است وابوطاهرخاتوني شاعرو نويسنده متوفي به سال 520 قمري كه كتابخانه اي را درساوه بنا نهاد كه درآثارالبلادآن را دررديف يكي از بزرگترين كتابخانه ها ي جهان آن روز آورده اند و به گفته ياقوت حموي در«معجم البلدان» مقارن سالهاي حمله مغول به شهرساوه(617هجري قمري) قوم مغول آن را سوزاندند و حكيم ابن سهلان ساوجي كه ازشاگردان حكيم عمرخيام نيشابوري بود و درساوه به امرقضاوت پرداخته وكتابها و تصانيف اونيز پس از مرگش يك جادركتابخانه اش درساوه به آتش كشيده شد و همچنين بزرگاني چون ميرزا ابوالفضل ساوجي كه درزمان قاجاريه مي زيسته و مولف نامه «نامه دانشوران » مي باشد.


حسين بن روح نوبختي از نواب اربعه حضرت ولي عصر(عج)درعصرغيبت صغري از مردم آوه بوده و با زبان آوه اي فصيح سخن مي گفته است.
تاريخ طبري كهن ترين كتاب تاريخي است كه نام ساوه درآن آمده است.دراواخردوره ساساني و دراوايل دوره اسلامي يعني سال 22 هجري ساوه جزو ايالت كوهستان يا جبال بوده است.درسال 617هجري قمري برابر1220 ميلادي شهرساوه توسط مغولان ويران و مردم آن قتل عام شدند.
درفاصله دوقرن به مرور زمان ويرانيهاي ناشي از حمله چنگيز وايلخان تيمورمرمت گرديد و به واسطه واقع شدن برسرشاهراههاي ايران دوباره رونق يافت.بويژه راهي كه سلطانيه مركز ايلخانان را به قم و اصفهان وري و كاشان مي پيوست.
حمدالله مستوفي درباره ساوه چنين نوشته است:«دراول درآن زمين بحيره(درياچه)بوده و درشب ولادت رسول اكرم(ص) آب آن به زمين فروشد وآن از مشروبات بوده است وبرآن زمين شهري ساختند.»باني آن معلوم نيست و درحمله مغولها باروي آن دچارخرابي شدوخواجه ظهيرالدين علي بن ملك شرف الدين ساوجي آن راعمارت نمود،هوايش به گرمي مايل است و آبش از رودخانه مزدقان و قنوات مشروب مي شود.

موقعيت اجتماعي:


براساس اعلام سازمان مديريت جمعيت شهرستان درحال حاضر درسال1386، 240000 (دويست و چهل هزارنفر) مي باشد.بارشد25 درصدي دردوسال گذشته مواجه بوده است كه دليل عمده آن مهاجرت مي باشد.
نرخ باسوادي درشهرساوه 85درصد و درشهرستان ساوه 78 درصد مي باشد.همچنين ميزان باسوادي مردان 83و زنان 6/72 درصداست.
تعداد مراكز آموزش عالي درسطــح شهرستان به تعـــــداد 8 مركز رسيده و حــدود بالغ برهيجده هزارنفردانشجو را تحت پوشش قرارداده است.
دانشگاه آزاداسلامي واحدساوه – دانشگاه آزاداسلامي واحد سماء – دانشگاه پيام نور- دانشكده پرستاري-دانشكده فني برادران-دانشگاه حكيم ناصرخسرو-دانشكده ادبستان-دانشگاه علمي كاربردي تعداد مراكز آموزش ديني و مذهبي به تعداد 2 مركز به نام حوزه علميه خواهران الزهرا(س)وحوزه علميه برادران وليعصر(عج).

دانشگاه آزاداسلامي واحدساوه:
اين واحددانشگاهي درتاريخ 25/11/66 تاسيس گرديد و با عنايت خداوند بزرگ وهمت مسئولان نظام اسلامي درحال حاضردر42 رشته و 300 استاد و بالغ بر10000 هزاردانشجو دختروپسرمشغول به تحصيل مي باشد.

دانشگاه پيام نور:
دانشگاه پيام نور ازمهرماه 1370شروع بكارنموده و درحال حاضرداراي 5250 نفردانشجودر34 رشته مشغول به تحصيل كه از اين تعداد 35%مردو65%زن مي باشند.


دانشكده پرستاري:
دانشكده پرستاري ازسال1378 شروع بكارنموده و حدود 247 دانشجوي دختردرمقطع كارشناسي پرستاري مشغول به تحصيل مي باشد و زيرنظردانشگاه علوم پزشكي فعاليت دارد.

دانشكده فني حرفه اي جراحي زاده:
اين آموزشگاه درسال 1381 تاسيس و دررشته هاي كامپيوتر،حسابداري و تعميرماشينهاي الكتريكي مدرك كارداني فعاليت دارد و حدود 500 دانشجو نيزجذب نموده.
تعداد و مراكز آموزش در دومنطقه آموزش و پرورش فعاليت دارند.آموزش و پرورش شهرساوه و بخش مركزي و آموزش و پرورش بخش نوبران وحدود92% افرادواجب التعليم منطقه تحت پوشش آموزش و پرورش قرارگرفته اند.
شهرساوه درمقطع متوسطه،فني وحرفه اي،كارودانش وپيش دانشگاهي تعداد48 مركز دارد ودرمقطع راهنمايي تعداد 20 مركز مي باشد.
مقطع دبستان به تعداد60 مركز كه 29 مركز آن مدارس دخترانه و 31 مركز متعلق به مدارس پسرانه درسطح شهرساوه مي باشد.
زبان مردم شهرستان ساوه:
زبان مردم شهرستان ساوه فارسي و اكثر روستاهاي آن به زبان تركي صحبت مي كنند.

موقعيت اقتصادي:
ساوه از نظر كشاورزي از گذشته تاكنون جايگاه ويژه اي داشته و استعدادهاي بالقوه اي دراين زمينه دارد.

اين شهرستان ازآبهاي دو رودخانه با نامهاي مزلقان وقره چاي وهمچنين سد غديرجهت آبياري باغات وزمينهاي كشاورزي استفاده مي شود.
باغات سر سبزاناروزمينهاي كشت پنبه و سيفي جات فراوان دارد.
محصولات مهم كشاورزي اين شهرستان ازقبيل:گندم – جو-انار-انجير-طالبي-خربزه-پنبـــه
درزمينه كشاورزي معاشرت ودادوستد مردم بيشترباشهرهاي تهران،قم و تاحدودي با همدان مي باشد و با اراك (مركزاستان)صرفا" ارتباط اداري دارند.

شهرستان ساوه يكي از قطبهاي اصلي صادرات غيرنفتي كشوروهمچنين استان مركـــــزي مي باشد نزديكي به تهران و راههاي اصلي كشور،استعداد جوي و مزروعي مناسب براي توليد برخي محصولات كشاورزي از قبيل انار و طالبي موجب گرديده است كه علاوه براستقرارواحدهاي مختلف صنعتي فعال و صدور همه ساله چندين ميليون دلار كالاهاي صادراتي از اين واحدهاشاهدصدور بيشترين حجم كالاهاي صادراتي كشاورزي نيزاز اين شهرستان باشيم.علاوه بركالاهاي صنعتي و كشاورزي شهرستان ساوه همه ساله مقاديرقابل توجهي،فرش دستباف توليد و توسط تجار تهراني و ساوه اي به مرحله صدور ميرساند.طراحي دلنشين برگرفته از فرشهاي زيباي ساروق ، تنوع رنگ ريزبافي و كيفيت مقاوم وهمچنيــــن به دليل نزديكي به استان قم فرهنگ ابريشم بافي نيز با اين دست مايه ها عجين گرديده و باعث رونق صادرات فرشهاي اين خطه گرديده است.

دربخش صنعت،اين شهرستان:
به دليل نزديكي به تهران وواقع شدن دركنارشاهراه هاي ارتباطي رشد صنعت درطي سالهاي اخيرچشمگير بوده بنحوي كه به دومين قطب صنعتي استان تبديل شده است.
شهرستان ساوه كه اكنون خودرا به عنوان يكي از مهمترين مراكز صنعتي ايران شناسانده است ،بزرگترين شهرصنعتي ايران را بانام شهرصنعتي كاوه درخود جاي داده است كه درسال 1352 درفضايي به مساحت 2500 هكتارايجاد گرديده كه با احتساب اين شهرك صنعتي و همچنين شهرصنعتي نوبران و واحدهاي پراكنده ، بالغ بر500 واحد صنعتي درشهرستان ساوه وجودداردكه درزمينه هاي مختلف صنعتي نظير شيميايي،غذايي،فلزي،كاني غيرفلزي ،
سلولزي،دارويي بهداشتي ، نساجي و خودروسازي فعاليت دارد.تمركزواحدهاي صنعتي درشهرستان ساوه باعث گرديده تاحجم بالايي از اشتغال زايي دراين منطقه بوجودآيد كه اين خود مهرتاييدي است برصنعتي بودن اين شهرستان.
به دليل حجم بالاي مبادلات تجاري واحدهاي صنعتي با كشورهاي خارجي نياز به وجودگمرك درشهرستان احساس مي شد كه درسال 1382 گمرك ساوه افتتاح گرديد كه هرسال حجم مبادلات تجاري خود را افزايش مي دهــد،به گونــــه اي كه درده ماهه اول سالجـــاري بالغ بر435ميليارد ريال كالا به كشورهاي همسايه وهمچنين كشورهاي اروپايي صادرشده است هم اكنون شهرستان ساوه به عنوان قطب صنعتي استان مركزي درنظردارد باپيگيري سياستهاي چشم انداز يكساله به جايگاه واقعي خود دركشور دست يابد.

كتابخانه هاي عمومي شهرستان ساوه:

درشهرستان ساوه پنج كتابخانه عمومي تحت نظارت دبيرخانه هيات امناي كتابخانه هاي عمومي كشورونهادكتابخانه هاي عمومي دراستان و به صورت اداره كتابخانه هاي عمومي درسطح شهرستان مشغول فعاليت مي باشد.
يك باب كتابخانه عمومي درحال افتتاح مي باشد وهمچنين يك كتابخانه سيارتحت پوشش اين مركز نيزجهت راه اندازي و جذب نيروآماده فعاليت مي باشد.
لازم به توضيح است بزرگترين ومهمترين كتابخانه شهرستان درشهرساوه جنب اداره فرهنگ وارشاداسلامي به نام كتابخانه عمومي شهيدهاشمي نژادباتعداد4نيرو دردوشيفت وبالغ بر16000 جلد كتاب در هفتصدمترمربع مساحت و 1100مترمربع زيربنا و بصورت مخزن باز اداره مي شود.

رديف نام كتابخانه سال تاسيس مساحت به مترمربع زيربنا به مترمربع وضعيت ساختمان مساحت مخزن مساحت سالن مطالعه به متر گنجايش مخزن به جلد گنجايش سالن به نفر درجه توزيع كتاب درجه ساختمان

1 شهيدهاشمي نژاد 1357 700 1100 اختصاصي 225 280 22000 180 2 2
2 علامه عسگري 1385 2000 320 « 15 200 5000 130 2 2
3 وليعصر(عج) 1384 305 305 « 15 200 5000 130 2 2
4 شهيدنظرفخاري 1366 943 321 « 56 161 10000 100 2 2
5 شهيدچمران
1364 2100 400 « 60 60 8000 50 2 2
6 سلمان ساوجي(درحال افتتاح) 1387 1550 « 9000 150 1
7 سيار 13 ماشين خاور - « - - - - 3

موقعيت مذهبي:

شهرستان ساوه از گذشته بسياردور(تاريخ اوايل دوران اسلامي و قبل از آن)شهري مذهبي با اعتقادات قوي مردمش به دين اسلام و ائمه اطهار(ع) و همچنين به دليل موقعيت جغرافيايي وهمجواري با شهرمقدس قم و حوزه علميه و حضورعلماء و روحانيون سرشناس ومجتهــــد مي باشد.

درشهرمذهبي ساوه حدود80هيات مذهبي وجوددارد كه مركز آنها درايام عزاداري ها درمساجد وتكاياوحسينيه ها مي باشد.همچنين درايام سال درمناسبتهاي مختلف(اعيادوعزاداري ها) درمنازل به شكل فعالي مراسم برگزار ميگردد.نذورات قابل توجهي تهيه و توزيع مي گردد كه درقياس با ديگرشهرهاي استان قابل توجه مي باشد.مراســــم تعزيه خواني بويژه درروستاها از جايگاه ويژه اي درايام محرم برخورداراست.
درشهرستان ساوه مقبره 45 امامزاده وجوددارد وهمچنين بقعه حضرت اشموئيل درروستاي پيغمبردر40 كيلومتري شمال ساوه واقع شده است.

شهرستان ساوه به همراه ديگر شهرهاي كشورنقش فعال درجنگ تحميلي داشته وطي هشت سال دفاع مقدس بيش از 800 شهيد وصدها جانباز و مجروح تقديم انقلاب نموده است.

سرداران شهيدساوه 5 نفربه اسامي:شهيدمهدي ناصري(فرماندهي گردان حضرت وليعصر«عج»)-شهيد سيدحسن موسوي(فرمانده سپاه پاسداران ساوه)-شهيدحاج مهدي نظرفخاري(معاونت لجستيك لشكر17 علي ابن ابيطالب«ع»)-شهيداميرحسين نديري(فرمانده اطلاعات وعمليات لشكر 17 علي ابن ابيطالب «ع»)وشهيدابراهيم يعقوبي(معاون گردان حضرت وليعصر«عج»).

شهرستان ساوه داراي دوحوزه علميه برادران و خواهران مي باشد كه بيش از نفرطلبه درآنجا مشغول به تحصيل علم دين مي باشند.

آثارتاريخي،مذهبي و باستاني
_____________________

شهرستان ساوه حدود217مسجددارد كه حدود 30مسجددرشهرومابقي درروستاها بناشده است و در11 مسجد آن كانونهاي فرهنگي هنري با مجوز رسمي از وزارت فرهنگ و ارشاداسلامي درحال فعاليت مي باشند.تاريخچه و آثارباستاني و بناهاي مذهبي شهربه دوران پيش ازاسلام نيزمربوط مي گردد،ازجمله:

مسجدتاريخي ساوه ياهمان مسجدجامع شهرساوه:
بناي مسجد جامع ساوه كه درانتهاي خيابان سلمان ساوجي واقع است يكي ازآثارارزشمندقرون قبل از اسلام و يا قرون اوليه اسلامي و دوران صفوي است كه گنجينه اي ازهنرمعماري،نقاشي،كاشي كاري و گچبري مي باشد كه وقوف برجزئيات اين بناي عظيم نياز به بررسي و كاوش هاي دقيق اهل فن دارد و اين مسجدمجلل و با شكوه مشتمل بريك صحن و گنبددرجنوب،دو ايوان و يك مناره و چند شبستان و محراب هاي متعدد قديمي با خطوط كوفي و دو مين محراب از دوره صفوي باخط ثلث است.

اين بنا داراي شبستان ها و دهليزهاي زيباي آجري است كه هرچشمه به عرض 5/3 و طول 20 مترمي باشد.وهمگي آنها به جز دوچشمه شرقي ميان آن با چشمه دوم داراي صفحه گچبري شده است واز آثار قرن ششم و عصرسلاجقه به شمار مي رودومحراب آن داراي كتيبه هاي متعدد عمودي و افقي مي باشد كه سه جانب آن را فرا گرفته است و روي آن به خط ثلث و كوفي سوره هايي ا ز قرآن كريم چون سوره شريفه قدر،اخلاص و جمعه گچبري شده است.
و درضلع غربي ميان شبستانهاي اين بنا ايوان با شكوه و رفيعي قرارداردودرهرجانب اين ايوان حجره اي با درگاه تنگ و كوتاه نمودار است وهمچنين به نظرمي رسد كه اين حجره ها جايگاه اعتكاف و منزلگاه كساني بوده است كه خسته ازگردراه وسفر مي رسند و شبي را درجوار اين مسجد عظيم به صبح مي رساندند.

برفراز مقصوره بناي مسجد جامع گنبدي است به قطر 14 و ارتفاع 16 متركه ساق يا گردنه گنبد 4 مترارتفاع دارد و آراسته به كاشي مي باشــد كه روي آن با خـــط بسيـار درشـــتدريك سطر به طوري كه تمام ارتفاع ساق گنبدرا دربرگرفته آيات زيرباكاشي چيده شده:

بسم الله الرّحمن الرّحيم لااله الّا الله و عليه و توكّلت و هو

مناره مسجد جامع ساوه
درگوشه شمال شرقي وبيرون از چهارديواري مسجدجامع ساوه مناره اي رفيع وتماما" از آجرازآثاردوره سلجوقي قراردارد كه قسمت پايين آن ساده و قسمتهاي بالاي آن با نقوش آجري تزئين گرديده و به نظر مي رسد قسمت زيادي از مناره مذكورتخريب شده ياريزش كرده است.
اما درحال حاضرآنچه باقي مانده مناره اي است درحدود 14 مترارتفاعو 5/3 مترقطر،مناره مزبور داراي راه پله اي مارپيچ است و حدودا" از مدخل راه پله به بالا آراسته به نقوش متنوع و برجسته آجري و سه كتيبه به خط كوفي برجسته آجري به طور گلوبند است كه كتيبه پائيني از حروف ميان تهي چيده شده است.

بناي مسجد قرمز:
درضلع شمالي ميدان قديمي ساوه(ميدان انقلاب)مسجدي قراردارد كه آن را مسجد قرمز گويند.احتمالا" وجه تسميه اش ماخوذ از تزئينات و كتيبه هاي قرمزرنگي است كه دراين مسجد به كاررفته،بناي اين مسجد مشتمل برگنبدي ساده و آجري،يك گلدسته وسه رواق،چند ايوان ويك مسجد جديدالتاسيس درجوار آن مي باشد.
اين مسجد را مي توان اساسا" ازبناهاي دوره سلجوقي دانست اما آنچه بيش از همه دراين مسجد جلب توجه مي كند محراب زيبا و با ارزشي است كه مزين به چند كتيبه گچبري همراه بانقاشي و پوشش تزئين يافته به مقرنس گچي مي باشدكه درون خلاهاي آن نيز نقاشي رنگين است.
اين محراب داراي سه كتيبه به خط ثلث و كوفي به رنگ سفيد و زرشكي است كه به صورت عمودي و افقي ديده مي شود.
ازديگر نشانه هاي با ارزش مسجد قرمز يا مسجد انقلاب مناره اي يا ماذنه زيبايي مي باشد كه تماماازآجرساخته شده و از آثارقرن پنجم وعهدسلجوقيان مي باشد كه تاريخ 453 برروي آن ثبت گرديده بناي مذكور درفهرست آثار ملي ايران ثبت گرديده است.امامزاده سيداسحاق:
بناي امام زاده سيداسحاق درشرق ساوه و درابتداي جاده آسفالته ساوه به قم قراردارد.
دراين امام زده سلطان سيداسحاق ازنوادگان امام موسي كاظم (ع) مدفون مي باشد.
بنا داراي بقعه اي برج ماننداست و سبك ساختمان آن مانند عصر سلجوقيان درنيمه قرن هفتم است.
درعصرصفويه نقشه گنبد به صورت كنوني درآمده است و قاعده گنبد از داخل و خارج برج به صورت هشت تركي درآمده است. اين گنبدبه سبك عصرخود در آغاز ساختمان عاري از بيوتات كنوني بوده و به مرور درعصر صفويه ايوان ها و صحن به آن افزوده شده دهانه بقعه 6 و ارتفاع آن 12 مترمي باشد و داراي 3 درگاه كوتاه بوده است كه درگاه جلوي آن را مسدود ساخته و به محراب تبديل كرده اند واينك داراي 2 دردرگاه شرقي وشمالي است كه جلو هريك هم ايواني افزوده شده است.
اهميت اين بنابه علت آجرها و كاشي هاي فيروزه اي روي مقبره است كه داراي خطوط عالي است روي يك قطعه كاشي نيزتاريخ 676 هجري ديده مي شود.
اين بنا داراي محرابي مزين از كاشي و گچبري با نقوش رنگي كه فاقد كتيبه است مي باشد.
درميان بقعه امامزاده ضريحي است چوبي و مشبك و درون آن مرقدي است از پنج جهت آراسته به كاشي هاي خشتي مربع مستطيلي كه داراي ارزش تاريخي است.
بناي نامبرده شده يكي از اماكن مقدس و مذهبي شهرستان ساوه مي باشد.

ازديگربناها و آثارباستاني شهرستان كه ابنيه تاريخي و صنعت توريسم شهر را تشكيل مي دهد 228 اثرباستاني را درشهرستان شناسايي يا به ثبت رسانده و نمونه اي از آن ها را توضيح و بقيه به اختصارعبارتنداز:
كاروان سراي باغشيخ،سدشاه عباس(سدغدير)،كاروانسراهاي ديگرشهرستان،آب انبارها،امامزاده ها و بقعه ها(بقعه پيغمبراشموئيل)-آرامگاهها-دالان حاج ملك – پل تاريخي سرخده-قلعه آردمين- قيزقلعه-گنبدچهارسوق- غاركوه شاپسند ساوه مي باشد.


ابن سهلان ساوجي:
زكرياي قزويني دركتاب معروف خود به نام آثارالبلاد و اخبار العباد در قرن هفتم هجري قمري پيرامون شخصيت وي مي نويسد:قاضي ابن سهلان ساوجي با امام حجه الاسلام غزالي همزمان بود.اودر فقه وعلم،حكمت و ادبيات دريايي بود بيكران،درفصاحت وبلاغت هم شهره آفاق گرديده بود.

ساوجي،سلمان
تذكره نويسان نام وي را(سلمان) ولقبش را (جمال الدين) و تخلص وي را به نام خوداويعني(سلمان)ذكركرده اند و دراين مورد اختلافي بين تذكره نويسان نيست.ولادت سلمان دراوايل قرن هشتم و درحدود سال 709 درساوه اتفاق افتاده است.دليل اين ادعا اين است كه سلمان درمثنوي فراقنامه كه مي بايد حدودا" درسال 770 هجري سروده باشدبه شصت سالگي خود اشاره كرده است.شبلي نعمائي (درشعرالعجم)آورده است: خاندانش هميشه معزز و مورد نوازش سلاطين وقت بوده اند.پدرسلمان موسوم به خواجه علاءالدين محمدازملازمين دربارشاهي بود.
وي دردربارشاهان،حسن ايلخاني و اويس ، مقرب بوده است.سلطان اويس علاقه خاصي به شعروشاعري داشت.خودشعرمي گفت و به سلمان آن را نشان مي داد وبدين جهت در دربار او تقرب بسيار حاصل كرد وبه غايت مورد توجه بوده است.يك شب سلمان درمجلس بزم سلطان اويس شريك بود.بعداز ختم مجلس او برخاست ، سلطان به يكي از خدمتگزاران امركرد تا شمعي را بالگن زرهمراه او بيرون برد و اورابه منزل رساند.گماشته مزبور بعداز رسيدن به منزل فانوس مزبور را درهمانجا گذاشته ، برگشت.صبح كه طلب آن رفت سلمان ديد كه شمعدانش از طلاست و نمي شو د از آن دل كند.لذا اين شعر را نوشته به گماشته داد كه به سلطان تقديم نمايد.

شمع خود سوخت به زاري شب دوش وامروز گــر لگن مي طلبد شاه زمـــن مي ســوزم

درريحانه الادب به دنبال اين بيت آمده است:
سلطان خنديد و گفت:ازخانه شاعرطامع ، لگن زرطلب كردن دورازعقل است،آن لگن را بدو بخشيم.


اهميت سلمان ساوجي درقصايدشيوايي است كه معمولا" درستايش شاهان ورجال عهد خودسروده و به شيوه ي فصحايي متقدم درتشبيب آنها به توصيف معشوق و يا مظاهر گوناگون طبيعت همت گماشته به جز چند قصيده كه بنا برعادت و ميل اهل زمان كمال تصنع را به كار برده ، بقيه قصايد فصيح و گويا و رسا وشيوه اش متمايل به سبك سخن شاعران قصيده گوي قرن ششم و آغاز قرن هفتم است.
ذبيح الله صفا درباره وي مي نويسد:«او را به حق مي توان خاتم قصيده سرايان بزرگ پارسي زبان خاصه قصيده گويان مداح دانست.
سلمان درغزلسرايي نيز شاعري موفق است.فصاحت گفتار،مضمون يابي،توجه به مناسبات صنعتي واصراردرابداع معاني و به كارگيري تعبيرات روز سبب شده تاسلمان دررديف بهترين غزلسرايان قرن هشتم قرارگيرد.سلمان درغزل بيشترازسعدي پيروي كرده ، غزلياتش حدميان غزليات سعدي و حافظ است.وحدت حافظ وسلمان درشيوه غزلسرايي به حدي است كه بايد تاثير و تاثر آن دو را ازيكديگر وامكان مشاعره مكاتبه اي اين دوشاعررا پذيرفت.ميزان وحدت دروزن و قافيه رديف و مضامين غزل هاي سلمان وحافظ به قدري است كه كمتـــر مي توان غزلي از آنها يافت كه وجه يا وجوه اشتراكي با غزل يا غزل هاي ديگر نداشته باشد.

نگاهي به زندگي فقيه و دانشمندبزرگ عالم تشيع جناب علامه سيد مرتضي عسگري مدظله:
استاد علامه سيدمرتضي عسگري درهيجدهم جمادي الثاني سال 1332ه . ق درشهرسامراء متولد شد و سپس درحوزه علميه همان شهر به تحصيل پرداخت.سپس درمحرم سال 1350ه.ق به شهرمقدس قم هجرت كرد.دراين شهر دروس سطوح اصول و فقه را نزدآيت ا... مرعشي نجفي رحمه الله و آيت الله حاج شيخ محمد حسين شريعتمداري ساوجي تلمذكردازديگر استاتيدي كه ايشان دراين دوره به استفاده ازمحضرشان توفيق يافت عبارتنداز مرحوم حضرت آيت الله العظمي امام خميني (ره) دركلام و عقائد،حاج ميرزا خليل كمره اي درعلم تفسير، آيت الله حاج شيخ مهدي شهيد(پائين شهري)درعلم اخلاق وتهذيب نفس.
ايشان دركناردروس حوزوي همراه تني چند از طلاب هم فكر خويش از جمله مرحوم آيت الله طالقاني به تحصيل دروس تفسيروحديث شناسي وبررسي تطبيقي عقائد اسلامي پرداخت تمرين خطابه وسخنراني ، نويسندگي و تاليف براي تبليغ دركشورهاي خارجي و حضورعلمي دراموراجتماعي و شناخت مسائل روز مسلمانان ازديگرفعاليتهاي ايشان مي باشد.

وي اولين متفكر اسلامي عراق است كه به حقيقت روش تعليم و تربيت مستشاران اروپايي در كشورهاي شرقي پي برد.

درسامرا مدرسه اي را تاسيس كرد كه مدرسان آن شيخ ميرزا نجم الدين شريف عسگري و شيخ حسن كميلي وسيدجعفرشهرستاني و شيخ مهدي حكيم بودند.تاسيس مدارس نوين اسلامي را عهده دارشد و سرفصل برنامه ايشان تحت عنوان (الامراض الاجتماعيه و علاجها)بود.

ازسامرا به كاظمين رفت و دربغداد با استاد احمدامين ملاقات نمود.
مدرسه (منتدي النشر)دركاظمين را تاسيس كرد.با مخالفت افرادي ذي نفوذ در كاظمين به سامرا رفت با دليلي روشن به كشف حقيقت احاديث سيف بن عمرالتميمي پرداخت كه منجربه تاليف دوكتاب(عبدالله بن سبا)و(صدوپنجاه صحابي ساختگي)شد.
به ايران مهاجرت كرد وبا مرحوم آيت الله بروجردي همكاري نمود.
كشمكش بين آيت الله كاشاني و دكترمصدق ايشان را وادار به مهاجرت به عراق نمود و مدرسه امام كاظم را دركاظمين تاسيس كرد ودرايران دانشكده اصول الدين قم را درسال 1375 و درتهران درسال 1376 ونيز شعبه اي دردزفول دايرنمود.
باوجود كهنسالي نيزهم اكنون دررهبري عقيدتي جهان تشيع سهم والايي دارد.تاليفاتش بالغ بر70 عنوان مي باشد كه دراحياي شريعت محمدي و ولايت علوي درجهان شيعه نمونه و الگوي تمام عيار است.

مصطفي چمران:
مصطفي چمران درسال 1311 متولد شد.تحصيلات خودرا نخست درمدرسه انتصاريه آغازكرد و سپس دردارالفنون و البرزدوران متوسطه را گذراند،دردانشكده فني تهران ادامه تحصيل داد و درسال 1336 دررشته الكترومكانيك فارغ التحصيل شد و به تدريس دردانشكده فني پرداخت.
وي دردوران تحصيل شاگرد اول بود درسال 1337با استفاده از بورس تحصيلي شاگردان ممتاز به آمريكا اعزام شدوپس ازتحقيقات علمي دردانشگاه كاليفرنيا وبركلي با ممتازترين درجه علمي موفق به اخذ دكتراي الكترونيك و فيزيك پلاسما گرديد.

او از 15 سالگي در درس تفسير قرآن مرحوم آيت الله طالقاني درمسجدهدايت و درس فلسفه و منطق استاد مطهري وبعضي اساتيد ديگرشركت مي كردو از اولين اعضاء انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه تهران بود.
درمبارزات سياسي دكترمصدق ازمجلس چهاردهم تاملي شدن صنعت نفت شركت داشت و از عناصر پرتلاش درپاسداري از نهضت ملي ايران دركشمكش هاي مرگ و حيات اين دوره بود.
دكتر چمران درآمريكا با همكاري بعضي از دوستانش براي اولين بارانجمن اسلامي دانشجويان آمريكا را پايه ريزي كردو ازموسسين اين انجمــن دركاليفرنياي آمريكابه شمار مي رفت.
پس از 15 خرداد 1342 به مدت 2 سال راهي مصرشد و درزمان عبدالناصرسخت ترين دوره هاي چريكي و جنگ هاي پارتيزاني را آموخت.
بعدازوفات عبدالناصرايجاد پايگاه چريكي مستقل براي تعليم مبارزان ايراني ضرورت پيــدا مي كند و دكترچمران رهسپارلندن مي شود تاچنين پايگاهي را تاسيس كند.
او به كمك امام موسي صدر،رهبرشيعيان لبنان حركت محرومين و سپس جناح نظامي آن سازمان«امل» را براساس اصول و مباني اسلامي پي ريزي نموده كه درميان توطئه ها و دشمني هاي چپ وراست خط راستين اسلام انقلابي را پياده مي كند.

چمران با پيروزي انقلاب اسلامي ايران بعداز سال 23 به وطن باز مي گرددوتجارب انقلابي خودرا درخدمت انقلاب مي گذارد وهمه تلاش خود را صرف تربيت اولين گروههاي پاسداران انقلاب درسعدآباد تهران مي كند.

دكتر چمران پس ازمدتي اقامت درمناطق كردستان ازسوي رهبرانقلاب امام خميني(ره)به سمت وزيردفاع منصوب شد و در اين دوران بود كه نسبت به بازسازي وايجاد تغييرو تحول درارتش اقدام نمود.
وي همچنين دراولين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي از سوي مردم تهران به نمايندگي انتخاب شد.وي سپس به نمايندگي رهبرانقلاب،درشوراي عالي دفاع منصوب شد.
پس از شروع جنگ دوران پرتلاش ديگري را آغازكردوگروهي از رزمندگان داوطلب به گرداو جمع شدندواو باتربيت وساماندهي آنان ستاد جنگ هاي نامنظم را در اهواز تشكيل داد.
اودراين مدت نقشي موثردرنجات يا باز پس گيري بسياري از مناطق جنگي ازجمله سوسنگرد،پاوه،دهلاويه،ارتفاعات الله اكبرو... بعهده داشت.

دكترمصطفي چمران درسحرگاه سي ويكم خرداد ماه 1360 درمنطقه سوسنگرد در زيرباران آتش خمپاره ها، از ناحيه پشت سروسينه مورداصابت تركش ها واقع شد و قبل از رسيدن به بيمارستان اهواز درراه جان به جان آفرين تسليم كردوبه شهادت رسيد.


جليلي،ابوالفضل
ابوالفضل جليلي درشهرساوه بدنيا آمدودرهمانجا درس خواند و ازدوران نوجواني به سينما علاقه مندشد.ازسال 1352 با ساخت فيلمهاي هشت ميليمتري فعاليت فيلمسازي خود را آغاز كرد.فعاليتهاي حرفه اي تر جليلي پس از انقلاب آغاز و از او به عنوان نسل اول فيلمسازان مسلمان و انقلاب يادمي شود،فيلم ميلاد(1363)وفيلم بهار(1364)دوفيلم نخست جليلي بودكه درحال و هواي فيلم هاي ديني-عرفاني زمان جنگ ساخته شد.اين فيلمها اكران عمومي نگرفتندوفقط ازتلويزيون پخش شدند.

شهرت و اعتبار جليلي با فيلم«گال» 1368 آغاز شد.گال فيلمي پرتحرك و جذا ب بود كه وقايع آن درزمان حكومت پهلوي اتفاق مي افتد و مربوط به زندگي كودكان بزهكار دريكي از دارالتاديب هاي تهران بود.
فضاي اين دارالتاديب به شكل مستند گونه و باورپذيري پرداخت شده بود.اين فيلم مورد توجه جشنواره ها قرارگرفت و به جشنواره خارجي راه يافت و ازجشنواره «فيپا» جوايزي را دريافت داشت.
رقص خاك( 1370 )، د ت يعني دختر(1372)،يك داستان واقعي (1374)فيلمهايي از جليلي است كه بعدازتغيير مسير فيلمهاي وي وگرايش به آثار مستندنما و نمايش زندگي حاشيه نشينان و انسانهاي بدوي ،ساخته شده است.تمام


مطالب مشابه :


مقاله

مهندسی بهداشت محیط ساوه مركز آموزش علمي كاربردي مرکز آموزش علمی کاربردی صفا; دانشگاه
قابل توجه دانشجویان دانشگاه استیل آذین

قابل توجه دانشجویان دانشگاه دانشگاه جامع علمي كاربردي. دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه.
لیست نمرات مکانیک صنعتي دانشگاه جامع علمی کاربردی یدک رسان کاوه

لیست نمرات مکانیک صنعتي دانشگاه جامع علمی دانشگاه جامع علمي كاربردي. گروه صنعتی صفا.
محمد شرافت معرفی نماینده خانه خیرین استان مرکزی به خانه خیرین ایران

ساوه و ساوجی مهندس نازی اقدم صفا
نمرات هیدرولیک ماشین الات سنگین آزاد واحد ساوه

نمرات هیدرولیک ماشین الات سنگین آزاد واحد ساوه دانشگاه علمی دانشگاه جامع علمي كاربردي.
خانه خیرین استان مرکزی

برای نخستین بار در کشور بلوک سیلندر و سرسیلندر موتور 457 در ساوه مهندس نازی اقدم صفا
نمرات دانشگاه استیل آذین

نمرات دانشگاه دانشگاه جامع علمي كاربردي. مرکز آموزش علمی کاربردی گروه صنعتی صفا.
نمرات زبان تخصصی دانشگاه علمی کاربردی سایپا

نمرات زبان تخصصی دانشگاه دانشگاه جامع علمي كاربردي. دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه.
نمرات نهایی فیزیک مکانیک دانشگاه علمی کاربردی یدک رسان کاوه

نمرات نهایی فیزیک مکانیک دانشگاه علمی دانشگاه جامع علمي كاربردي. گروه صنعتی صفا.
نگاهي گذرا به سيماي فرهنگي اجتماعي شهرستان ساوه - در 120 کیلومتری تهران

ساوه و ساوجی ها پذيرفته شدگان دانشگاه ها 46 ذبيح الله صفا درباره وي مي نويسد:
برچسب :