نمونه سوالات جغرافی

سوالات درس 1جغرافیا
الف) پاسخ صحیح را با علامت * مشخص کنید .
1- مرکز استان خوزستان کدام یک از شهرهای زیر است ؟
الف) سنندج  ب) اهواز  ج) شهرکرد د) آبادان
2- کدام استان زیر در جنوب شرقی ایران قرار دارد ؟
الف) خوزستان  ب) بوشهر  ج) کرمان  د) سیستان و بلوچستان
3- کدام استان ایران در شمال تنگه ی هرمز قرار دارد ؟
الف) فارس ب) هرمزگان ج) سمنان د) قم
4- دریاچه ی قم با کدام استان زیر ، هم مرز نیست ؟
الف) اصفهان ب) تهران  ج) سمنان د) قم
5- دریاچه ی هامون در کدام استان ایران قرار دارد ؟
الف)کرمان ب) سیستان و بلوچستان  ج) خراسان رضوی  د) یزد
6- استان سمنان دارای چند شهرستان می باشد ؟
الف) 3 تا  ب)4 تا  ج) 5 تا  د) 6 تا
7- بزرگترین جزیره ی ایران کدام مورد زیر است ؟
الف) خارک  ب) کیش ج) قشم  د) ابوموسی
8- دریاچه ی جازموریان بین کدام استان ها مشترک است ؟
الف) کرمان ، هرمزگان ب) کرمان ، سیستان بلوچستان ج) کرمان ، یزد
د) هرمزگان ، سیستان و بلوچستان
ب) جاهای خالی را با کلمه های مناسب کامل کنید .
1- به مجموعه ی چند شهر و روستا که در کنار هم باشند ، .......................... می گویند .
2- بزرگ ترین و پرجمعیت ترین شهر هر استان را ......................... می نامند .
3- هر استان به چند ................... تقسیم شده است
4- مرکز استان معمولاً با انواع ................... به ......................... دور و نزدیک استان مربوط است .
5- در هر شهرستان تعدادی ................ و ...................... وجود دارد .
6- مرکز استان چهار محال و بختیاری : ......................، کهکیلویه و بویر احمد : ......................و مرکزی : ........................ نام دارد .
7- شهرستان های دامغان ،........................، سمنان و ........................... به استان سمنان تعلق دارند .
8- استان های .........................،........................و.........................در کناره ی دریای خزر قرار دارند.
9- دریاچه ی قم بین سه استان ......................،...........................و........................ قرار دارد .
10- دریاچه ی هامون در سمت ............................ ایران و در نزدیکی کشور ..................... قرار دارد.
ج) پاسخ صحیح را بنویسید.
- پهناورترین استان ایران می باشد
-به قسمت های مختلف کشور ایران می گویند
-تعداد استان هایی از ایران که با آب های جنوب هم مرز می باشند

- استانی از ایران که به دریا راه ندارد 

- تعداد استان های کشور ایران 


د) جمله های درست و نادرست را مشخص کنید .
1- خرم آیاد ، مرکز استان بختیاری است .
2- استان اردبیل در شمال غربی ایران قرار دارد
3- استان کرمان ، پهناور ترین استان ایران می باشد .
4- هر استان به چند شهر و روستا تقسیم شده است
5- استان هرمزگان فقط با خلیج فارس ، مرز مشترک دارد .
6- دریاچه ی ارومیه بین استان های آذربایجان شرقی و غربی قرار دارد .
7- جزیره ی قشم متعلق به استان بوشهر می باشد .

هـ) به سوال های زیر پاسخ کامل دهید .
1- مرکز استان چگونه شهری است ؟
2- منظور از « استان » چیست ؟
3- به نظر شما چرا کشور ایران را به چندین استان تقسیم کرده اند؟
4- چرا شهر « سنندج » را به عنوان مرکز استان « کردستان » انتخاب کرده اند ؟
5- به تقسیم بندی هر استان چه می گویند ؟
6- می دانیم که هر شهرستان به قسمت هایی تقسیم شده است . شما نام این قسمت ها را بنویسید .
7- سه ویژگی مهم را که موجب می شود یک شهر را به عنوان « مرکز استان» انتخاب کنید بنویسید .

8-کدام استان های ایران در شمال غربی ایران قرار دارند ؟
9-نام شهرستان های استان محل زندگی خود را بنویسید .
10- چرا هر استان به چند شهرستان تقسیم شده است ؟

درس دوم : جمعیت ایران
1) طبق آخرین آمار ، جمعیت کشور ایران چند نفر است ؟
الف) کمتر از 60 میلیون نفر  ب) بیشتر از 70 میلیون نفر
ج) کمتر از 50 میلیون نفر  د) بیشتر از 60 میلیون نفر
2) پر تراکم ترین ناحیه ی آب و هوایی ایران کدام مورد زیر است ؟
الف) ناحیه ی مرکزی ایران  ب) ناحیه ی کناره ی دریای خزر
ج) ناحیه ی کوهستان د) ناحیه ی گرم و خشک
3- پر جمعیت ترین شهر ایران کدام شهر زیر است ؟
الف) تبریز  ب) تهران  ج) اصفهان د) مشهد
4- پراکندگی جمعیت در کدام جهت ایران از دیگر مناطق بیشتر می باشد ؟
الف) شمال و شمال شرقی  ب) مرکزی 
ج) غرب و جنوب غربی  د) جنوب و جنوب شرقی
5- کدام یک از شهرهای زیر در قسمت کوهپایه ای قرار دارد ؟
الف) کرمان  ب) مشهد  ج) زاهدان  د) بوشهر
6- در کدام ناحیه ی آب و هوایی ایران ، فاصله ی بین شهر ها و روستاها کم می باشد ؟
الف) ناحیه ی معتدل کوهستانی  ب) ناحیه مرکزی
ج) ناحیه ی گرم و خشک  د) ناحیه ی ناره ی دریای خزر
ب) جاهای خالی را با کلمه های مناسب کامل کنید .
1- به مجموعه ی افرادی که در یک جا زندگی می کنند ، ......................... می گویند .
2- اگر تعداد افرادی که متولد می شوند از تعداد افرادی که می میرند ، ...................... باشند ، جمعیت کاهش می یابد .
3- وقتی مردم برای ...................... یا ......................... از جایی به جای دیگر می روند ، جمعیت آنها افزایش می یابد .
4- به غیر از تولد ، ........................ یکی دیگر از دلایل افزایش جمعیت است .
5- جمعیت در همه جای ایران به طور یکسان پراکنده .......................... .
6- ناحیه ی ................................. وسعت کمی دارد ولی جمعیت زیادی را در خود جای داده است .
7- در کناره ی دریای خزر ، شهر ها و روستاهای زیادی به فاصله ی ................... از یکدیگر به وجود آمده اند .
8- هر چه از ناحیه ی ..................... ایران به سمت کوهپایه های .................... و البرز پیش برویم ، تعداد شهرها و روستاها افزایش می یابد .
9- تهران ، مشهد و اصفهان ، پر جمعیت شهرهای ایران ، در ...................... قرار دارند .
ج) پاسخ صحیح را بنویسید.
- تعداد شهرها و رستاها در آن جا بیشتر است
- آخرین آمارگیری جمعیت ایران در ایران در این سال انجام شد
- رابط بین آب های جنوبی ایران می باشد
- از دلایل کاهش دهنده ی جمعیت هر کشور می باشد

د) جمله های درست و نادرست را مشخص کنید .
1- ناحیه ی مرکزی ایران ، پرجمعیت ترین ناحیه ی ایران می باشد .
2- در ناحیه ی کناره ی دریای خزر به دلیل وسعت کم، جمعیت کمی زندگی می کنند
3- شهرها و روستاهای قسمت کوهپایه ای در کشور ایران پر جمعیت می باشند
4- در نواحی مرکزی ایران تعداد شهرها و روستاها کم می باشد
5- جمعیت در همه جای ایران به طور یکسان پراکنده نشده است
6- در ناحیه ی کناره ی دریای خزر ، باران فراوان می بارد .
هـ) به سوال های زیر پاسخ کامل دهید .
1- چرا در کوهپایه ها تعداد شهرها و روستاها بیشتر است ؟ 4 دلیل بنویسید .
2- با افزایش جمعیت یک روستا یا شهر ، چه مشکلاتی به وجود می آید ؟ ( 4 مورد )

3- چرا در ناحیه ی کناره ی دریای خزر ، جمعیت زیادی ساکن شده اند ؟ ( 4دلیل )
4- با رسم چند آدمک و یک پیکان نشان دهید که جمعیت منطقه ی « الف» رو به افزایش است .

5- چرا فاصله ی شهرها و روستاها در ناحیه ی شمال ( کناره ی دریای خزر ) کم است ؟

6- با رسم آدمک و یک پیکان نشان دهید که جمعیت منطقه ی « الف » رو به کاهش یافتن است
7- چرا پراکندگی جمعیت در نواحی مرکزی ایران ، نسبت به ناحیه ی کناره ی دریای خزر بیشتر است ؟
8- دو دلیل افزایش جمعیت یک منطقه را بنویسید .
9- « جمعیت » و « مهاجرت» را به طور ساده تعریف کنید .

10- پراکندگی جمعیت در نواحی مرکزی چه تفاوتی با ناحیه ی کناره ی خزر دارد ؟ چرا ؟
11- روستاهای شهر کرمان کم جمعیت تر است یا روستاهای شهر تبریز ؟ چرا ؟
12- به چه دلایلی ممکن است جمیعت یک منطقه کاهش یابد ؟

سوالات مربوط به درس 3 : کشاورزی و دامپروری در ایران
الف) پاسخ صحیح را با علامت * مشخص کنید .
1- مهمترین محصولات کشاورزی ایران که در بیشتر نواحی ایران کشت می شوند کدامند ؟
الف) برنج ، چای ب) گندم ، برنج ج) جو ، برنج  د) گندم ، جو 
2- کشت گندم و جود در ایران به چه صورتی است ؟
الف) فقط دیم  ب) فقط آبی  ج) هر دو صورت دیم و آبی  د) بیشتر به صورت دیم
3- کدام گیاه زیر به خاک حاصل خیر و آبرفتی و آب فراوان نیاز دارد؟
الف) گندم  ب) چای ج) جو  د) برنج
4- مهم ترین ناحیه ی تولید چای در کشور ایران کدام استان زیر است ؟
الف) گلستان  ب) مازندران  ج) گیلان د) سمنان
5- محصولات صادراتی کشور ایران کدام اند ؟
الف) پسته ، چای  ب) خرما ، پسته ج) گندم ، جو  د) برنج ، جو
6- دامپروری ، کار اصلی کدام گروه از مردم ایران می باشد ؟
الف) روستائیان  ب) برخی از شهرنشینان ج) برخی از کشاورزان  د) عشایر
7- محصول نیشکر در کدام استان ایران به دست می اید ؟
الف) گلستان  ب) خوزستان  ج) گیلان د) هرمزگان
8- محصول مخصوص استان کرمان ، کدام مورد زیر است ؟
الف) جو ب) خرما ج) چغندر قند  د) گندم 
9- کدام محصول زیر ، بیشتر در نواحی گرمسیری ایران به دست می آید ؟
الف) جو  ب) خرما ج) چغندر قند  د) گندم
10- کدام محصول زیر ، یک کشت آبی است ؟
الف) گندم  ب) جو  ج) برنج  د) هر سه مورد
ب) جاهای خالی را با کلمه های مناسب کامل کنید .
1- ما انسان ها غذای خود را از ....................... و ............................ به دست می آوریم .
2- انسان برای ادامه ی زندگی خود به ........................... نیاز دارد .
3- هر بخش از کشور ما با توجه به نوع ..................... و ..................... برای کشت بعضی از محصولات کشاورزی مناسب تر است .
4- کشت گندم و جو به دو روش ...................... و ...................... صورت می گیرد .
5- کشت ..................... نیاز به آبیاری دارد ولی کشت ............................. وابسته به آب باران است
6- بیشتر برنج ایران در شمال کشور و در استان های ......................... و ...................... کشت می شود .
7- استان ............................. مهم ترین ناحیه ی تولید چای در کشور ایران است .
8- بیشتر روستائیان ایران در کنار کار کشاورزی به .......................... نیز مشغولند و تعدادی دام را نگهداری می کنند .
9- کار اصلی ایلات ایران .......................... است .
10- ایلات و عشایر برای یافتن ........................ مناسب در فصل ......................... به قشلاق ......................... می روند .
11- در نزدیکی بیشتر شهرهای بزرگ و پر جمعیت کشور ما ........................ و مرغداری های بزرگ .............................. به وجود آمده اند .
12- ایلات و عشایر در فصل تابستان به .................................. (..............................) کوچ می کنند .
13- دامپروری های صنعتی و پیشرفته ...................... و ............................ مورد نیاز شهرهای اطراف خود را تولید می کنند .
14- گیاه چای به .......................... فراوان نیاز دارد .
15- به تازگی کشت محصول ............................ در استان خوزستان آغاز شده است .
ج) پاسخ صحیح را بنویسید.
- در این کشت ، کشاورز بذر را می کارد ، اما آن را آبیاری نمی کند
- این محصول در استان مازندران و گیلان بیشتر کشت می شود
- بهترین پنبه متعلق به این استان است
- توقفگاه زمستای ایلات و عشایر نامیده می شود .

د) جمله های درست و نادرست را مشخص کنید .
1- در دامپروری های صنعتی ، تولید محصول با استفاده از ماشین و ابزار صورت می گیرد .
2- بیشتر نیشکر ایران در جنوب غربی ایران کشت می شود .
3- خرما به رطوبت فراوان نیاز دارد .
4- ایلات و عشایر در فصل تابستان به مناطق ییلاقی می روند .
5- کشت دیم در مناطق گرم و خشک ایران رواج دارد
6- در گذشته ، وسایل کشاورزی بسیار ساده بوده است
هـ) به سوال های زیر پاسخ کامل دهید .
1- چرا در کشور ایران ، محصولات کشاورزی متنوعی به دست می آید ؟
2- به نظر شما کدام نواحی ایران برای کشت دیم مناسب نیستند ؟ چرا ؟
3- گیاه برنج به چه شرایطی برای رشد نیاز دارد ؟
4- در گذشته ، انسان برای کشاورزی ، بیشتر از چه نوع نیروهایی استفاده می نمود ؟
5- امروزه برای انجام دادن کارهای کشاورزی از چه وسایلی استفاده می کنند ؟
6- امروزه از ماشین و ابزار پیشرفته در همه ی کارهای کشاورزی استفاده می شود . شما چند مثال بزنید .
7- استفاده از ابزار پیشرفته و ماشین چه تأثیری بر تولید محصولات کشاورزی دارد ؟
8- در کشور ایران دامپروری به سه شکل رواج دارد . آن ها را نام ببرید .
9- چرا عشایر کوچ می کنند ؟
10- در دامپروری ها و مرغداری های صنعتی ، تولید محصول چگونه صورت می گیرد ؟
11- چرا انسان به غذا نیاز دارد ؟
12- چرا انسان برای ادامه ی زندگی خود به کشاورزی نیاز دارد ؟
13- چرا در اطراف شهرهای بزرگ ، دامپروری های صنعتی به وجود می آیند ؟
14- تفاوت کشت دیم و ابی را بنویسید ؟
15- برای هر کشت زیر چند مثال بزنید .
کشت دیم :
کشت آبی:
16- ایلات و عشایر چند بار در طول سال کوچ می کنند ؟
17- در اطراف محل زندگی شما ، کدام محصول کشاورزی یا دامپروری به مقدار زیاد تولید می شود؟

سوالات مربوط به درس 4 : انرژی نفت و گاز
الف) پاسخ صحیح را با علامت * مشخص کنید .
1-مهمترین منابع انر‍‍زی که سوخت نامیده می شوند ، کدام مورد زیر می باشد ؟
الف) نفت ، گاز ، زغال سنگ ب) نفت ، زغال سنگ ، بنزین
ج) نفت ، گاز ، بنزین د) نفت ، بنزین ، چوب
2- بیشتر منابع نفت ایران در کدام طرف ایران قرار دارد؟
الف) جنوب ب) غرب  ج) جنوب شرقی  د) جنوب غربی
3- استان نفت خیز ایران، کدام استان زیر است ؟
الف) قم  ب) خوزستان  ج) ایلام د) بوشهر
4- مهم ترین پالایشگاه نفت ایران چه نام دارد؟
الف) پالایشگاه تهران ب) پالایشگاه شیراز  ج) پالایشگاه آبادان د) پالایشگاه تبریز
5- منطقه ی گاز خیز « کنگان» متعلق به کدام استان زیر می باشد ؟
الف) خوزستان  ب) هرمزگان  ج) بوشهر  د) خراسان
6- در استان خراسان رضوی ، کدام منطقه ی گاز خیز زیر قرار دارد ؟
الف) خانگیران  ب) سرخون  ب) کنگان  د) عسلویه
7- استانی که هم منابع نفت دارد و هم منابع گاز ، کدام مورد زیر است ؟
الف) بوشهر  ب) خراسان رضوی  ج) خوزستان  د) ایلام 
ب) جاهای خالی را با کلمه های مناسب کامل کنید .
1- نفت ، گاز و بنزین از مهمترین منابع انرژی هستند و .............................. نامیده می شوند .
2- کشور ایران از نظر داشتن منابع ...................... و .......................... در جهان اهمیت خاصی دارد .
3- کشور ایران یکی از مهمترین ........................... و ............................ نفت در جهان است .
4- نفت خام در ......................... داخلی کشور تصفیه می شود و سپس به مصرف ..................... و ........................ می رسد .
5- از مهمترین منابع گاز ایران ، منابع پارس جنوبی ( ................................ ) در آب های ................... می باشد .
6- ناحیه ی ........................ در استان خوزستان و ناحیه ی ........................... در استان خراسان رضوی از منابع گاز خیز ایران می باشند .ج) پاسخ صحیح را بنویسید.
- سرخون ، منطقه ی گاز خیز مربوط به این استان است .
- این جزیره دارای منابع نفت خیز می باشد .
- منطقه ی گازی معروف استان خوزستان می باشد .
- استانی که هم دارای منابع گاز فراوان و دارای منابع نفت ایران

د) جمله های درست و نادرست را مشخص کنید .
1- بخش کمی از نفت خام کشور ما به سایر کشورهای جهان صادر می شود .
2- در استان ایلام ، پالایشگاه نفت وجود ندارد .
3- بیشتر منابع گاز ایران در جنوب غربی کشور قرار دارد .
4- در آب های خلیج فراس ، منابع نفتی وجود دارد .
هـ) به سوال های زیر پاسخ کامل دهید .
1- نام شش پالایشگاه کشور ایران را بنویسید .
2- چرا باید در مصرف سوخت هایی مانند نفت و گاز صرفه جویی کنیم ؟
3- اگر برای چند روز نفت ، گاز و بنزین نباشد ، چه اتفاقاتی می افتد ؟ 4 مورد نام ببرید .
4- برای صرفه جویی در مصرف سوخت ، چه پیشنهادهایی دارید ؟
5- منابع مهم نفت خام در کدام استان ها و مناطق ایران وجود دارد ؟
6- نفت خامی که در پالایشگاه های داخلی کشور تسویه می شود ، به چه مصارفی می رسد ؟
7- نام چند منبع تولید انرژی را که می شناسید ، بنویسید .
8- تعریف ساده برای « سوخت » بنویسید .
9- مهم ترین منابع گازی ایران در کدام استان قرار گرفته اند ؟
و) نمودار زیر را کامل کنید .
منطقه های دارای گاز در کشور ایران :
-------------- در استان خراسان رضوی
پارس جنوبی یا عسلویه در ------------------
-------------- در استان هرمزگان
آغاجاری در --------------------

 


مطالب مشابه :


نماینده دو دوره استان در مجلس: | باید 4 نفر دیگر به نمایندگان استان در مجلس اضافه شود

به گفته معاون سیاسی وزیر کشور قرار است تا فاصله خرمشهر با آبادان عسلویه کنگان دیر
از بوشهر تا عسلویه - قسمت سوم

از بوشهر تا عسلویه فاصله دير تا سيراف 70 كيلومتر ميباشد دوچرخه سواري از آبادان تا تالاب
نمونه سوالات جغرافی

3 تا ب)4 6- در کدام ناحیه ی آب و هوایی ایران ، فاصله ی بین شهر پارس جنوبی یا عسلویه در
از بوشهر تا عسلویه - قسمت دوم

از بوشهر تا عسلویه ديّر كه 150 كيلومتر با بوجيكدان فاصله دارد از آبادان تا
معرفی استان بوشهر از نظر موقعیت استراتژیک

پالایشگاه نفت آبادان فاصله 35 تا 50 کیلومتری این خشکی در دشتی و عسلویه
1-سوال جغرافی و ریاضی تستی پایه ی پنجم 94-93

اول تا ششم الف- رشت ب- آبادان ایران ، فاصله ی شهرها و
نمونه سئوال جغرافی پنجم درس 1 - 2 -3 - 4 -5

پیوند اول تا ششم آبادان 5. 2- کدام 6- در کدام ناحیه ی آب و هوایی ایران ، فاصله ی بین شهر ها
برچسب :