اعتقادات عامیانه مردم

اگر غذا از دهان به خارج بیفتد ، اگر ذره ای از خمیر از ظرف  به خارج پرتاب شود ، اگر کسی در خواب عطسه کند، اگر به اشتباه به گربه بگویند کیش و به مرغ بگویند پیشت ، اگر بچه کوچک چهار دست و پا و سر خود را به زمین بگذارد ، اگر پشت کوزه آبخوری عرق کند ، اگر استکان یا ظروف دیگر ردیف شود، اگر وقتی آب را به زمین می ریزند صدای زیاد کند ، اگر گربه صورت خود را برابر انسان بلیسد ، اگر کودکی به منظور بازی جارو کند ، اگر برگ چای د ر بالای استکان شناور شود و... مهمان می آید

اگر گونه زن بخارد مهمان زن و اگر پشت لبش بخارد مهمان مرد می آید.

اگر دندان شیرویی( گلقاصد) که سوراخ داشته باشد وارد خانه ای شود ، مهمان زن و اگر سوراخ نداشته باشد مهمان مرد وارد آن خانه می شود.

اگر وقتی مهمانی از خانه میزبان خارج می شود زغال پشت سرش بیاندازند آن مهمان دیگر به آن خانه بر نمی گردد.

اگر نمک یا ذغال یا مورچه و یا شپش در کفش مهمان بیاندازند ان مهمان زودتر از خانه میزبان بیرون می رود.

اگر پنجه پای کسی به پاشنه پای شخصی بخورد میان آن دو نفر دعوا می شود.

اگر کلید را تکان دهند اگر قیچی باز باشد اگر جارو وارونه گذاشته شود اگر کسی وسط در گاه اتاق باشد اگر انبر( آتش گیر) را وارونه بگذارندمیان افراد خانواده جنگ خواهد شد.

اگر سیاه دانه به خانه همسایه بریزند ، اگر استخوان کشکک گوسفند (جنگ جنگو) را در کلون خانه کسی بیاندازند ، اگر کسی ناخن گرفته خود را به خانه همسایه بیاندازد اگر لنگ حمام را به منظور خشک شدن به دیوار خانه همسایه آویزان کنند ، اگر البزی  را عمدا جلوی خانه کسی بکارند زن و شوهر آن خانه یا یکدیگر جنگ خواهند کرد.

اگر هنگامی که دو نفر مشغول زد و خورد هستند شخصی ناخنهای دو دست خود را به یکدیگر بزند ، زد و خورد آنها شدیدتر می شود.

اگر چوب درخت سنجد در دست شخصی باشد جنگ بر پا خواهد شد.

اگر کف پای کسی بخارد مسافر می آید

اگر دو لنگه کفش شخصی روی هم قرار بگیرد صاحب آن به مسافرت می رود.

اگر گربه در خانه کسی بزاید صاحبخانه به مسافرت می رود.

اگر پشت سر مسافر آب بپاشند ، و زغال بیاندازند خیلی دیر بر می گردد.

اگر سگ مگس روی لباس کسی بنشیند و آن شخص سگ مگس را گرفته و در گوشه دستمال ببندد یا خبر خوشی به او می رسد و  یا مسافر عزیزی از سفر می آید

اگر کلاغ روی بام  و یا دیوار خانه ای بنشیند اگر پروانه ای وارد خانه ای شده و در اتاق گردش کند اگر شخصی آب گل آلود در خواب ببیند خبر خوشی به او می رسد.

اگر کسی  در خواب گریه کند در بیداری خوشحالی نصیبش می شود.

اگر ظرف شیر سرازیر شده و بریزد برای صاحبش پیش آمد بدی می کند.

اگر روغن از ظرف سرازیر شده و بریزد کار صاحبش با رونق می شود.

اگر خروس بی موقع بخواند و یا مرغی مانند خروس بخواند برای صاحبش یا پیش امد خیلی خوب و یا پیش امد خیلی بد می کند.

اگر گوش راست کسی زنگ بزند در همان موقع عده ای مشغول تعریف از او و اگر گوش چپ زنگ بزند سرگرم تکذیب از او هستند.

اگر صورت کسی بخارد با کسی روبوسی خواهد کرد.

اگر کسی شب جمعه بمیرد فشار قبر ندارد.

اگر دو پای مرده در قبر روی هم بیافتد مردم زیاد می می رند.

اگر جغد بر بام خانه کسی نشسته و صدا کند در آن خانه یکی می میرد.

اگر کسی شب شنبه یا دوشنبه و یا چهار شنبه بمیرد ، باید چیزی در کفن او بگذارند تا شخص دیگری را با خود نبرد.

اگر کسی بمیرد و باران روی نعش او ببارد از گناه پاک می شود.

اگر سگ در شب ناله کند  در آن محله یکی می میرد.

اگر در شب کلاغ قارقار کند یکی از مجتهدین می میرد.

اگر کسی تخم مرغ را در میان آتش بسوزاند بچه اش می میرد

اگر موقع تحویل سال زغال به خانه شخصی بیاندازند کسی در ان خانه می میرد.

شبهای جمعه ارواح به آشپزخانه خانه خود می روند و اگر غذایی روی اجاق نباشد ناراحت می شوند.

اگر کسی در شب ایستاده آب بخورد عقلش کم می شود.

اگر در شب و یا روز عید قدیر خانه ای را جاروب کنند مورچه زیاد در آن خانه پیدا می شود.

اگر کف راست کسی بخارد پول به دستش می اید و اگر کف دست چپش بخارد پول از دست می دهد.

اگر پلک چشم کسی بپرد خبر خوشی به او می رسد

وقتی آتش فش فش می کند کسی از آنها بدگویی می نماید.

اگر وقتی باران تند می بارد جارو را وارونه بگذارند از شدت باران کاسته می شود.

اگر جارو زیاد به پشت کسی بزنند آن شخص دزد می شود.

اگر بانی جایی را کتک بزنند مضروب لاغر می شود.

اگر اولین بار زنی از کوزه آب خوری آب بخورد دهانه آن شوره می زند.

اگر گونه کسی قرمز شود در همان موقع یک نفر به یادش افتاده است.

وقتی که آب گرم به زمین می ریزند اگر بسم الله نگویند ممکن است آن آب روی جن ریخته شده و او را بسوزاند و در نتیجه ریزنده آب مریض و یا دیوانه شود.

اگر غذایی را که برای دیگری گذاشته اند بخورند زبان آن طرف گره می زند (دانه می زند).

ناخن گرفته را باید در پاشنه درب ریخت تا در موقع ظهور دجال موجب نجات صاحبش شود.

اگر خال سفید روی ناخن پیدا شود به تعداد خالها لباس نو دوخته خواهد شد.

اگر روز عید قربان خیاطی کنند به پای حجاج خار فرو می رود.

اگر کسی در آستانه درب بنشیند به او تهمت می زنند.

اگر کسی با کوبیدن دست به سقف کرسی نوا بگیرد باد و کولاک خواهد شد.

اگر موقع پهلو درد ظرف مسی ارثی را گرم کرده و روی پهلو بگذارند درد بر طرف می شود.

اگر روز 27 ماه رمضان بین دو نماز در مسجد  تاریخانه کیسه ای بدوزند و سکه سفیدی در آن بیاندازند ، آن کیسه هرگز بی پول نخواهد شد.

اگر کسی در شب سوت بزند شیطان را صدا کرده است.

اگر کفش های شخصی پشت سر هم قرار بگیرد صاحب آن به عزا می رود .

اگر شخصی فراموشی داشته باشد باید غذایی د ر مستراح بخورد تا خوب شود.

در شب روز چهارشنبه ناخن گرفتن خوب نیست.

اگر کسی دست به آب نیم خورد بزند سر انگشتان او ریش ریش می شود.

شب به اینه نگاه کردن خوب نیست

پا برهنه به مستراح رفتن موجب فقر است.

اگر غذای و یا آب وارد نای شده و موجب سرفه شدید شود سرفه کننده سوقاتی  می خورد

اگر کسی در مستراح حرف بزند عقل او کم می شود.

وجود خاکروبه در خانه نحوست دارد.

هر کس قلیانی را که آبش از شب در کوزه قلیان مانده باشد بکشد ، شب کور می شود.

اگر در خانه ای هفت دانه اسفند گم شود در آن خانه جنگ می شود.

اگر ناخن گرفته کسی را در جای مرطوب بریزند همیشه غم او تازه است

اگر رگ طرف راست گردن کسی بلرزد اتفاق بدی برایش پیش می آید .

در خانه ای که کبوتر باشد جن راه ندارد.

ریختن ناخنهای دست و پا در یک نقطه موجب پریشانی خیال است.

لباس نو را سه شنبه نباید برید و چهارشنبه نباید پوشید.

موقعی که مرغ بدنش را با منقار بخارد هوا طوفانی می شود.

اگر موقع خوابیدن کسی شلوارش را زیر سر بگذارد خوابهای پریشان می بیند.

تخم مرغهایی که برای جوجه کشی زیر مرغ قرار دارد با صدای رعد خراب می شو.د.

هر وقت گربه زیر کرسی پنهان شود هوا طوفانی می شود.

هر وقت با بودن آفتاب باران ببارد گرگها میزایند.

تار عنکبوت در سقف اتاق موجب فقر است.

دوختن لباسی که به تن اشخاص است موجب فقر است.

اگر آب قلیان و آبی که با آن لباس شسته اند در محل ریخته شود گذاشتن از آن نحوست دارد.

اگر بزغاله از میان دو پای مردی عبور کند آن مرد عقیم می شود.

هر کس در گرد باد ادرار کند تغییر جنسیت می دهد.

پریدن از روی ترازو نحوست دارد.

اگر کسی قورباغه را لگد کند ، ( قر) دبه میشود.

اگر داماد در اولین برخورد با عروس پایش را لگد کند آن عروس همیشه مطیع شوهر خواهد بود و بر عکس.

اگر کسی روی سگ یا گربه آب بریزد دستش زگیل در می آورد.

اگر بچه شیر خواره را سوار خر کنند دندانهایش در می آید.

در موقع شروع کاری اگر سنگی استخوان پایش را تکان دهد آن کار دیر به اتمام می رسد.

اگر تخم مرغی را در ادرار عروس بجوشانند و سنگ پز کرده و به داماد بدهند آن داماد همیشه مطیع مطیع عروس خواهد بود.

اگر اسم کسی را روی نان نوشته و آن نان را به صاحب اسم بخورانند آن شخص دیوانه می شود.

اگر مرد 120 ساله ای با دندانی که نو در آورده گوش کسی را گاز بگیرد ، او هم 120 سال عمر خواهد کرد.

اگر کسی در هفتم و هفدهم و بیست و هفتم ماه عروسی کند عاقبت خوبی ندارد.

اگر مرتبا جارو به سر بچه ای بزنند آن بچه پس از بزرگ شدن قاتل می شود.

اگر عروس در 7 روز اول عروسی ترشی بخورد نازا می شود.

اگر پای عروس را بشویند و آبش را به اطراف اتاق بپاشند هرگز میان زن و شوهر اختلافی پیدا نمی شود.

اگر روز شنبه لباس بشویند آن لباس سوراخ می شود .

اگر کسی پنجشنبه ناخن بگیرد و روز جمعه ناخنهایش را سوهان کند عمر خودش و فرزندانش زیاد می شود.

اگر عروس در شب عروسی سفره ای که محتوی نان و پنیر است به کمر بسته و به عنوان خیر و برکت به خانه شوهر ببرد خانه همیشه برکت دارد.

اگر پنیری را که عروس در شب عروسی به خانه شوهر برد خاک کرده و با آب بسایسند و به هر گوشی که درد می کند بمالند درد گوش ساکت می شود.

هر کس در موقع خوردن غذا سهوا نان را زیاد ریز کند صاحب فرزندان زیاد خواهد شد.

هر کس خون قربانی را به پیشانی بمالد حاجی می شود.

اگر پسری سوزن خیاطی زیاد پیدا کند ، بعد از عروسی زنش دختر می زاید.

اگر در شب عروسی شخصی باد شود ، حتما موقع عزایش باد خواهد شد.

بچه ای که موقع باریدن باران به دنیا بیاید خوش یمن است.

اگر موقعی که عروس بله می گویدبا قفل یا قیچی یا دهانه  دری را ببندد ویا نخی را گره بزنند ، تا زمانیکه  باز نکرده اند داماد نمی تواند عمل زناشویی را انجام دهد.

برای شفای مریض غذای آدم خسیس تجویز می شود.

اگر صبح ابر قرمزی در هوا باشد می گویند شب باران می بارداگر شب ابر قرمز دیده شود مشخص نیست باران کجا می بارد.

هر کس ته دیگ زیاد بخورد در شب عروسی او باران خواهد بارید.

شکستن ظرف خوش یمن است و بدی و بلا را دفع می کند.

زن زائو را اگر تا ده روز اول تنها بگذارند ممکن است آل زده شود.

اگر زن حامله به جنازه ای نگاه کند چشم بچه اش شور می شود.

اگر کسی  چهل روز صبح قبل از طلوع آفتاب جلو در خانه خود را جارو کرده و آب بپاشد روز چهلم حضرت خواجه خضر را می بیند و میتواند هر مرادی که دارد از او بگیرد.

اگر کسی موقع شام و یا ناهار وارد خانه ای شود می گویند مادر زنش او را دوست دارد و اگر غذا تمام شده باشد می گویند مادر زنش او را دوست ندارد.

اگر ذره ای پنبه و یا چیز دیگر روی مژه چشم کسی بچسبد حتما برای آن شخص سوغاتی می آورند.

در موقع گرفتن ماه مس میراثی می زنند و میگویند که ماه گرفتگی زودتر باز می شود.

اگر مداد را از هر دو طرف سر کنند پیش آمد بدی خواهد کرد.

اگر بچه ای هنگام تولد انگشتانش از هم جدا باشد دست و دلباز و گرنه خسیس است.

اگر زنی خرما ببیند و نخورد هوو به سرش می آید.

-------

برگرفته از کتاب فولکلور دامغان نوشته محمد علی طاهریا - ۱۳۴۴


مطالب مشابه :


پخش ۲ سریال از شبکه چهار سیما در نوروز ۹۴

پخش ۲ سریال از شبکه چهار سیما در پائولا حتی خانواده در یک مغازه خیاطی 4 مرد به
«تصویر و یا واقعیت اجتماعی در رسانه»

گروه تخصصی جامعه شناسی مطالعات زنان روز دوشنبه ۲۸ نمایش خانواده در خیاطی. مردان نیز
اعتقادات عامیانه مردم

این تارنما جهت آشنایی بیشتر هم میهنان ما با سیمای اگر روز عید قربان خیاطی در 7 روز اول
داستان31) : "صدای باد " (Wind song)

مرد سرخپوست وقتی سیمای متحیّر که خانواده اش در خطر خیاطی را باز نمود . او در میان
سوءتفاهمی که دست از سر "علیخانی" برنمی‌دارد / شباهت علیخانی به مثال عینی مهمان برنامه

، شب گذشته در پانزدهمین روز از ماه سیمای پراز بشارت هم به خیاطی
می شود اگر بخواهیم ....!

بپذیرند و هر خانواده عشایری در ازای منحصر به فردش در ٣٦٥ روز دوشنبه بیست
برچسب :