چند حرکت برای تقویت اسپک در والیبال - اموزش تقویت اسپک

چند حرکت برای تقویت اسپک
تمرین محاسبه پاس مناسب جهت اسپک

اموزش تقویت اسپک

اموزش تقویت اسپک

بازیکن شماره ۱ : با پنجه توپ را به بالا پاس می دهد.
بازیکن شماره ۲ : به جلو دویده و توپ را با اسپک به داخل دراوزه می زند.
توجه : بازیکن شماره (۲) باید سعی کند که در اوج پرش اسپک بزند.
تمرین حمله تصحیح حرکت و دقت در ضربه

,والیبال, آموزش والیبال, آموزش دفاع در والیبال,تاریخچه و معرفی ورزش ها

 بازیکن شماره ۱ : توپ را به سمت بازیکن شماره (۲) سرویس می زند.
بازیکن شماره ۲ : توپ را قوس دار به طرف او بر می گرداند.
در هنگام زدن ضربه یک پا در جلو قرار بگیرد و بعد از زدن ضربه مجددا" بدن اماده شروع حرکت بعدی باشد.
تمرین ریتم دویدن و استقامت در پرش

,والیبال, آموزش والیبال, آموزش دفاع در والیبال,تاریخچه و معرفی ورزش ها

ابتدا پای چپ و سپس با هر دو پا پرش نموده و در نقطه اوج توپ در بالای تور ان را اسپک نمایید.

منبع:volleyballtabriz.com


,