فال باحروف ابجد

 • طالع و فال با حروف ابجد (طالع و فال از طریق حروف ابجد کاملا اسلامی بوده)

  توضیحی درباره حروف ابجدحروف ابجدحروف ابجد بر دو نوع صغیر و کبیر می باشد .ابجد صغیر :(الف =1 )،(ب = 2 ) ، ( ج  = 3 ) ، ( د = 4 ) ، (ه = 5 ) ، ( و = 6 ) ، ( ز = 7 ) ، ( ح = 8 ) ، ( ط = 9 ) ، ( ی = 10 ) ، ( ک = 8 ) ، ( ل = 6 ) ، ( م = 4 ) ، ( ن = 2 ) ، ( س = ساقط ) ، ( ع = 10 ) ، ( ف = 8 ) ، ( ص = 6 ) ، ( ق = 4 ) ، ( ر = 8 ) ، ( ش = ساقط ) ، ( ت = 4 ) ، ( ث = 8 ) ، ( خ = ساقط ) ، ( ذ = 4 ) ، ( ض = 8 ) ، ( ظ = ساقط ) ، ( غ = 4 ) .ابجد کبیر : (الف =1 )،(ب = 2 ) ، ( ج  = 3 ) ، ( د = 4 ) ، (ه = 5 ) ، ( و = 6 ) ، ( ز = 7 ) ، ( ح = 8 ) ، ( ط = 9 ) ، ( ی = 10 ) ،( ک = 20 ) ،( ل =30 ) ، ( م = 40 ) ، ( ن = 50 ) ، ( س = 60 ) ، ( ع = 70 ) ، ( ف = 80 ) ، ( ص = 90 ) ، ( ق = 100 ) ، ( ر = 200 ) ، ( ش = 300 ) ، ( ت = 400 ) ، ( ث = 500 ) ، ( خ = 600 ) ، ( ذ = 700 ) ، ( ض = 800 ) ، ( ظ = 900 ) ، ( غ = 1000 ) .باید به عرض برسانم که هر سال 12 ماه دارد ، هر ماه را طالعی گفته اند ، در زمان حضرت سلیمان که هر انسانی روزگار او شبیه  یکی از این دوازده طالع می شود و آن 12 طالع به نام :1 – حمل ، 2 – ثور ، 3 – جوزا ، 4 – سرطان ،  5 – اسد ، 6 – سنبله ، 7 – میزان ، 8 – عقرب ، 9 – قوس ، 10 – جدی ، 11 – دلو ، 12 – حوت ، میباشد .هر گاه بخواهید طالع شخصی را پیدا کنید  :باید نام و نام مادر او را به ابجد کبیر در آورده و با هم جمع کنید ، سپس حاصل جمع را تقسیم بر 12  کرده و باقیمانده طالع شخص می گردد .توجه ! اگر زمانی باقیمانده صفر باشد باید نام تنها را تقسیم بر دوازده کنید و باقیمانده طالع آن شخص می شود .و باید بدانید که فرق حروف ابجد با حروف فارسی این است که در حروف فارسی 32 حرف داریم اما در ابجد 28 حرف داریم و فرق آنها در 4 حرع ( گ- چ- پ- ژ ) میباشد و در هنگام استفاده از حروف ابجد در فارسی این حروف حذف می گردد .مانند آقای هوشنگ بنت ژاله وقتی می خواهیم طالع آقای هوشنگ را حساب کنیم به طریق زیر عمل می کنیم ،        ه        و        ش        ن       گ       بنت       ژ     ا      ل      ه               5        6        300     50      خالی    بنت   خالی    1    30    5                         361                +                  36جمع عدد هوشنگ به  عدد ابجد  کبیر می شود ،50 + 300 + 6 + 5 = 361جمع عدد ژاله به ابجد کبیر می شود ،5 + 30 + 1 = 36  مجموع نام و نام مادر می شود ،361 + 36 = 397 چون که  دوازده طالع در سال داریم تقسیم بر 12 می کنیم و باقیمانده از تقسیم طالع هوشنگ می شود ،397تقسیم بر 12 نتیجه باقیمانده 1 می شود ، و طالع آن حمل میباشد .  هر گاه بخواهید حساب کنید که آیا آقای محمد   زاده  مریم با خانوم فاطمه    زاده  بتول  می توانند ازدواج بکنند یا نه ؟ آیا ستاره این دو نفر با هم جفت هست یا نه ؟ و در آینده تا آخر با هم زندگی میکنند یا نه ؟      اول نام ونام مادر هر دو را به ابجد کبیر در آورده و بعد جدا جدا حساب کرده و بعد ... • ستاره ازدواج وطریقه بهم رسیدن با حروف ابجد وانواع فال ومحاسبات ابجدی برای ازدواج وطلاق ومردن ودوست ب

  ستاره ازدواج وطریقه بهم رسیدن با حروف ابجد وانواع فال ومحاسبات ابجدی برای ازدواج وطلاق ومردن ودوست ب

    حروف ابجد //یا حروف جمل..وانواع محاسبات ویادگرفتن آسان ان برای محاسبات ابجدی وفال و... وچگونگی کار با انها درکتب علوم غریبه و..که امروز بازار داغی را درفضای مجازی بخود اختصاص داده وکتبی چون .گوهر شب چراغ .اساطیر. طلسمات .اسرار قاسمی .نقش سلیمانی .مجمع یا جامع الدعوات .کنز الحسینی .سرالمستتر. و....واینرا باید دانست نوشتن دعا دراین راه کاری پسندیده نباشد وکارهرکس نباشد وفرد رادچار مشکلاتی نماید مخصوصن دعاهای عداوت وجدائی .وباعث حوادث بد برای خود وبستگان نزدیکش خواهد شد نصیحتانه خواهش کنم که دراین وادی وارد نشوید مطالعات زیادی دراین وادی داشته ام دراثنا دعا زکات دعا داده نشود قطعا دچار مشکلات روحی روانی و..میگردید و.وموکلان دعاها وطلسمات راباید درنظر گرفت شناخت تامشکلی بوجودنیاید ..ودعانویسان کلاهبردارانی دراین راستا دیده شود که برای خالی کردن جیب مردم اقدام کنند.ودعانویس باید با وضو وومتشرع باشد واغلب دعاهای کتب یادشده باید با اجازه اساتید علوم غریبه انجام شود تا جواب دهد .ودر ساعات مخصوص مثال ساعات زهره ومشتری ووبرای محبت دعای محبت نویسد ودرساعات نحس مثل زحل ومریخ دعای عداوت نویسد ودر دعای سعد ومحبت وایام روزها درهنگان نوشتن دعای محبت شیرینی دردهان گرفته عطر وعود دود نموده ودرهنگام دعای بد تلخی دردهان گرفته وکاغذ را بر ران رچپ گذارد ونویسد و... //لذابرای شناخت این حرفه دراین مختصر کافی باشد .وبا شناخت حروف ابجد در این کار ..مواردی را ذکر مینمائییم که منافعی دارد وازشرح وبسط موضوعات معذرت میخواهم.ابجدها وشناخت.. ابجد کبیر = الف =1 ب=2 ج=3 د=4 ه = 5 و=6 ز=7 ح=8 ط=9 ی= 10 ..ک=20 ل=30 م=40 ن=50 س=60 ع=70 ف=80 ص=90 ق=100 ر= 200 ش=300 ت=400 ث=500 خ=600 ذ=700 ض=800 ظ=900 غ =1000 مثال =علی = ع+ل+ی= 70+30+10=110=//= زهرا =ز+ه+ر+ا= 7+5+200+1 ابجد صغیر=الف =1 ب=2 ج=3 د=4 ه = 5 و=6 ز=7 ح=8 ط=9 ی=10 ..ک=8 ل=6 م=4 ن=2 س=0 ع=10 ف=8 ص=6 ق=4 ر=8 ش=0 ت=4 ث=8 خ=0 ذ=4 ض=8 ظ=0 غ =4 مثال .علی با حروف ابجد صغیر میشود=علی =ع+ل+ی = 10+6+10=26 ابجد وسیط ..فعلا درحال حاضر استفاده ای برای شماها ندارد . ...استفاده از حروف ابجد برای طالع بینی ,و.بعضی امور استفاده میشود( .درکتاب مهرتابان اثر علامه طبا طبائی درخصوص حروف ابجد نوشته شده است) .وکتابهای علوم غریبه نیز اینحروف را وطرق استفاده از انها را نیز ذکر کرده اند . برای آنکه بدانی اختلاط تو با فلان شخص زن در عشق وعاشقی وازدواج وبه عشق خودبرسی یانه ؟  لذا با حروف ابجد صغیر ... اسم خود +اسم مادر خود +اسم آن دختر +اسم مادر دختر را به اضافه عدد40 بر آن اضاف کرده وحاصل را بر 30تقسیم نموده یعنی سی تا سی تا طرح دادهوکنار گذاشته وباقی ماندهرا نگاه نموده .درباقی مانده نگاه کرده اگر اعداد1=۴=۲=۶=۷=۱۰=۱۳=۱۴=۱۷=۲۱=۱۸=۲۹=۲۷=۲۵=۲۲ ...

 • طالع يا فال بيني ابجدي

   ارديبهشت با مهر (7+2) پيوند خوبي خواهيد داشت. با هم در نهايت آرامش و خوشي زندگي خواهيد كرد. كمتر ممكن است بين شما كدورت پي بيايد. اگر هم پيش بيايد، بيشتر از جانب متولد مهر است. با هم زندگي و عمر طولاني خواهيد داشت. فاصله مرگ بين شما يك سال خواهد بود. فرزند زيادي خواهيد داشت. روزهاي سه‎شنبه و جمعه براي شما خوش يمن است .  تير با مهر (7+4) پيوند و شراكت خوبي خواهيد داشت.با هم سازگار و موافق و مهربان خواهيد بود. هر چه بيشتر برويد، انس و الفت بيشتري با هم پيدا مي‎كنيد. اگر هم گاه اختلاف يا كدورتي هم پيش بيايد. به زودي بر طرف مي‎شود. كه البته بيشتر مقصر متولد مهر خواهد بود. فرزندان زيادي خواهيد داشت. روزهاي جمعه براي شما خوش يمن خواهد بود .  خرداد با مهر (7+3) پيوند و شراكت خيلي خوبي خواهيد داشت. سود زيادي به يكديگر مي‎رسانيد. زندگي خوش و سعادتمندي خواهيد داشت. اگر جزئي اختلاف پيش بيايد، مقصر متولد خرداد است. تعداد فرزندان شما كم خواهد بود. روزهاي چهارشنبه براي شما خوش يمن است . شهريور با مهر (7+6) پيوند و شراكت خوبي خواهد بود. پيوسته در توافق و شادماني به سر برده و رفاه و درآمد خوبي خواهيد داشتو به ندرت ممكن است با هم اختلاف پيدا كنيد. زندگي خانوادگي خوب همراه با فرزنداني خوب و موفق خواهيد داشت. روزهاي چهارشنبه و پنجشنبه براي شما خوش يمن خواهد بود .  فروردين با مهر (7+1) در ابتداي ازدواج يا شاكت، زندگي و شرايط خوبي خواهيد داشت. اما به ترتيب شرايط بهتر شده و در آخر عمر زندگي خوبي خواهيد داشت. بايد از دروغ گفتن پرهيز كنيد، چون صدمه خواهيد ديد. با اين حال درآمد خوبي خواهيد داشت و يكي از شما دو نفر، به زيارت مكه خواهيد رفت. متولد مهر عمر بيشتري خواهد داشت. روزهاي جمعه و شنبه براي شما خوش يمن است .  مرداد با مهر (7+5) پيوند يا شراكت شما متوسط است. اغلب ناموافق و ناسازگار خواهيد بود. بيشتر مقصر متولد مرداد است و بايد از خود خويشتنداري بيشتري نشان دهد. فرزندان كمي خواهيد داشت، اما آنها در رفاه و آرامش خواهند بود. روزهاي يكشنبه و سه‎شنبه براي شما خوب است   مهر با آبان (8+7) پيوند و شراكت شما ميانه است. چون حال متغيري خواهيد داشت. گاه سازگار و زماني ناسازگار خواهيد بود. اغلب در حال بگو مگو و مجادله خواهيد بود. بيشتر متولد آبان مقصر مي‎باشد. صاحب فرزند مي‎شويد، ولي از فرزند خيزي نمي‎بينيد. روزهاي جمعه براي شما خوب خواهد بود . مهر با آذر (9+7) شراكت وپيوند خوبي نخواهيد داشت. با آن كه در ابتدا مطيع و سازگار هستيد، اما به ترتيب متولد آذر ناسازگار شده گاه حيله‎گري مي‎كند و بالاخره باعث جدايي و طلاق مي‎شود. اگر زندگي مشترك شما دوام بياورد، ...

 • طالع بینی ازدواج با حروف ابجد

   طالع بینی ازدواج با حروف ابجد

      حروف ابجد کبیر,حروف ابجد صغیر بزرگان علم حروف، حروف را به اشکال مختلفی تقسیم کرده اند از جمله ابجد کبیر، ابجد صغیر، ابتث کبیر،ابتث صغیر.ابجد بر دو قسم است:الف: ابجد کبیر ب: ابجد صغیرابجد کبیر همراه با اعدادش به صورت زیر هستند : ا=۱  ب=۲   ج=۳   د=۴   ه‍ =۵   و=۶   ز=۷   ح=۸   ط=۹   ی=۱۰   ک=۲۰   ل=۳۰ م=۴۰   ن=۵۰   س=۶۰   ع=۷۰   ف=۸۰   ص=۹۰   ق=۱۰۰   ر=۲۰۰   ش=۳۰۰   ت=۴۰۰ث=۵۰۰   خ=۶۰۰   ذ=۷۰۰   ض=۸۰۰   ظ=۹۰۰   غ=۱۰۰۰   ابجد صغیر همراه با اعدادش به صورت زیر هستند : ا=۱  ب=۲   ج=۳   د=۴   ه‍ =۵   و=۶   ز=۷   ح=۸   ط=۹   ی=۱۰ ک=۸   ل=۶   م=۴   ن=۲   س=ساقط   ع=۱۰   ف=۸   ص=۶   ق=۴   ر=۸   ش=ساقط   ت=۴ث=۸   خ=ساقط   ذ=۴   ض=۸   ظ=ساقط   غ=۴ معانی کلمات حروف ابجدابجد = بدانهوز = دریابحطی = نیک فهم کنکلمن= نگهدارسعفص = فرومگذارقرشت = دانا باشثخذ = واقف باشضظغ = از پیش بدان   از آنجایی که ۴ حرف (گ چ پ ژ) در زبان عربی وجود ندارد فلذا در جدول ابجد نیز ذکر نمی شود،ولی عدد دارند.عدد حرف گ ۲۰،چ ۳،پ ۲،ژ ۷ می‌باشد.دقت شود.   حروف تشدیددار را یک حرف به حساب می آورند به استثناء کلمه جلاله الله  نون تنوین حساب نمی شود. مثل: بِزِینةٍ (ن) ب+ ز+ ی+ ن+ ت=  همزه آخر حساب نمی شود. مثل: من یشاءُ  یا منادی حساب نمی شود. مثل: یا علیُّ. ( یا در حروف ابجد حساب نمی شود.)   بزرگان و اکابر فرموده اند : هر کس سوره توحید را بعدد نام خود بخواند ابواب فتوحات بروی وی گشاده گردد .  

 • تعریف علم جفر

  به نقل ازhttp://www.jafr-cd.blogfa.com/به نقل از"آموزش جفروعلم حروف واعداد" تعریف علم جفر بطورخیلی ساده وشسته رفته بایدگفت که علم جفر یعنی : (روش سوال کردن باحروف واعداد است که می توان باآن ازامورمجهول ومخفی وغیبی اطلاع پیداکردوازآنهابرای حل مشکلات استفاده کرد!مثلا شما دشمنی دارید ونمی دانیدچه کنیدتا شردشمنتان را ازسرتان کم کنید؟ برای اینکارسوال خودرا طبق موازین خاصی به شکل حروف جدا جدا کرده وطبق عملیاتی که آموزش داده می شود می توان به جواب حل این مشکل آگاهی پیدا کرد. علم جفر، ترکیبی ازعلم حروف واعداد وشاخه ای ازآن است وخرافات یا خزعبلات یازاییده های تخیلاتی اوهامی نیست! این علم طرفداران زیادی درطول تاریخ داشته ودارد.بزرگانی چون استادمحموددهدار-استادحسین اخلاطی-استادمحی الدین عربی-استادخواجه نصیرالدین طوسی-مرحوم آیت الله شیخ نخودکی علیه الرحمه- استادمرعشی نجفی- فرزندمرحوم استادقاضی علیه الرحمه وصدها استاددیگر که درحال حاضر هم درقیدحیات هستندامااجازه فاش کردن نام خودرانمی دهند! البته این نکته بسیارمهم رانبایدفراموش کردکه جفرجزء اسرار الهی می باشدوسطوح مختلفی دارد که بنابه هرسطح آن جواب متفاوت خواهدبود.  مهندسی علم حروف به توضیحی دیگر! علم حروف، فال یاشعبده  ویا خرافات نیست بلکه کانال ارتباطی با جهان وبُعدی دیگروفضایی غیر محسوس برای ادراک است.علم حروف یعنی معلوم نمودن مجهولات به وسیله فلسفه و نظام حروف و چینش آواها و شکلهای منتسب به آن. متاسفانه گاه تعاریفی دیده شده که در آنها به این اشاره شده که علم حروف همان دعانویسی یا جادو یا این قبیل امور است ،درحالیکه  ابدااینگونه نیست.باید دانست که علم حروف دارای وجهه ای مقدس است و با اموری مانند جادوو ازاین قبیل یکسان نبوده و در بسیاری از موارد متعارض ومتضاد است واینگونه تعاریف درست نمی باشند. بطورکل علم حروف به دو بخش اصلی تقسیم می گردد: 1-    علم حروف شاخه آثاری 2-    علم حروف شاخه اخباری(جفر) 1-    علم حروف شاخه آثاری: به رابطه و خواص حروف و استفاده از آنها در اذکار و اسماء الله ، خواص و استخراج اعداد مختلف بر حسب چیدمانهای مختلف حروف و شیوه های مختلف ذکر و استخراج نام ملائکه و اعوان وغیره است. 2-    علم حروف شاخه اخباری: شامل مجموعه عملیاتی است که برروی مجموعه ای از حروف - که به عنوان مجهول مطرح شده - بکار برده میشود تا اینکه این حروف مجهول با الگوریتم هایی مشخص به مجموعه حروفی دیگر تبدیل می شوند که این مجموعه حروف جدید ، جواب آن مجهول مطرح شده است . به مجموعه الگوریتم هایی که منجر به چنین عملیاتی میشود "علم حروف شاخه اخباری(علم جفر)" گفته میشود . به زبانی ...

 • مشکان شناسی قسمت3

  مشکان شناسی..قسمت 3ازدوره حمله عمربن خطاب به ایران وسقوط ساسانیان .مردمان مشکان به اسلام پیوستند ومساجدبنانمودند وآتشگاه این محل درباغ ویسی(رئیسی ونزدیک غسالخانه قدیم ) ودیگری درکنارسلطان پیروهل بالای تپه قلعه ودیگری درنزد مسجد امام حسین بوده  که جای خودرا به اماکن دینی دادوبه مساجدمبدل شدند ویادرکناریا حوالی آن مساجدساختند .وازساخت واولین مسجدتاریخی دردست نداریم ولی مسجد جامع انگونه که سنگ نوشته اش موجود است (دربنای تاریخ مسجدش گفتم" روزوشب کاراوبود فرجام"= باحروف ابجد 1079 قمری.بشود) درسال 1079قمری ساخته به شکل گنبدی که بعدها بصورت دیگری ودرسال 1382شمسی با اتش سوزی سوخته ومجددا مرمت وبناوبصورت فعلی بناگردیده است که قبل از1079مسجدجامع براثرسیل تخریب که حاجی  فردی هزینه ساخت رادرسال1079 میدهد ومجددبنا میشود .امامسجد امام حسین  قدیمی ترین مسجدمشکان است که بارها با تغیراتی ساخته وتخریب وبه شکل امروزی درامده است.ناگفته نماند درگذشته ها نیز چندبارمشکان بدلیل سیل تخریب شده است .که سیل اخیر 65آخرینش بوده است وقبل ازآن سه مرحله دیگر منازل ومساجدواماکن قدیمی تخریب شده بودند وازنوبناشده بودندوهزینه جلسات مساجد از موقوفات مردمی برای امور خیر ومراسمات مذهبی و..تهیه میشده  واززمان وروداسلام نیز نامهای مردم به نامهای یاران وصحابه پیامبروائمه و..تغیر یافته وازنامهای باستانی ایرانی کمتر استفاده شده است . ودرزمان صفویه که مردم مشکان به تشیع گرویدند.مساجد  شیعی جای خودرابازنمود وبنامهای ائمه اطهار نامهاتغیریافتند .ورسم ورسوماتی همانند عزاداری ومرثیه خوانی وروضه خوانی ونذورات ومدیحه سرائی وچاوش نامه ها ونوحه خوانی وعمرکشون (که  آدمکی به شکل مترسکی ساخته وبیشتر ازجوال که درونش لته وکاه مینمودند وچندنفرازدورکه ابتدابا سرنیزه وشمشیر قمه بوی حمله وبا چوب وسلاح بجان مترسک می افتادند ..بعدها شلیک با تفنگ وساچمه به ان حمله ورمیشدند ورسم عمرکشتن =عمرکشون.را انجام میدادند ودرماه عمرکش که مشهور است بیشترعروسی های خودرامیگرفتند.که این رسم عمرگشون تا سالهای ورود اقای فال اسیری نیز رواج داشت بنا گردید .وکم کم چندسالی بعدترازاین محل رخت بربست .وتعزیه داری نیز درمشکان رواج داشت .که مرحوم شیخ اسماعیل سبزواری نژاد با ان مخالفت مینمودند ومیگفتند جایز نیست یک مرد درقامت زینب وحسین ظاهرشود و...نمایش دهد .واین رسم نیز دراینجامنسوخ گردید ولی رسومات دیگر  نظیر براتی دادن برای اموات درماه برات (شعبان ورجب ) نیز رایج است که با درست کردن حلوا ویا خرمای برشته باروغن حلوائی ساخته ودرون نانی پیچه وساندویچ نموده ودرون ...

 • ابجدوانواع محاسبات برای ستاره عشق وازدواج ورزق روزی.ودرامد .وبچه دارنشدن وشدن ...خودتان محاس

   مطالعه ابجد  .شناخت ان ویادگرفتنش برای  با فال و...ستاره عشقی در http://ahorameshkan.blogfa.com/ کلیک بزنید یا چندسطر پائینتر .   .بزودی فالهای ابجدی ازموده  را دراختیارتان میگذارم.