مدل لباس با پارچه كشي

 • دامن 4 ترك

  دامن 4 تركبراي رسم الگوي دامن چهار ترك يك مستطيل به عرض يك چهارم دور باسن و طول قد دامن مي كشيم.از خط كمر به اندازه قد باسن پايين آمده و يك خط موازي با عرض مستطيل رسم ميكنيم.يك چهارم دور باسن را از يك چهارم دور كمر كم مي كنيم و جواب بدست آمده را نصف مي كنيم و از دو طرف بالاي دامن يك پنس تا خط باسن بزرگ وصل مي كنيم. جواب = 2 ÷ x = ¼ كمر - ¼ باسناز 2 طرف پايين دامن 3-10 سانتيمتر بيرون رفته و به صورت اريب به پنس كمر وصل مي كنيم.نحوه دوخت:الگوي بالا را 4 بار روي پارچه گذاشته و برش مي زنيم و درزها را به هم دوخته و پايين دامن را 1 سانتيمتر داخل گذاشته و يا چرخ ميكيم يا پسدوزي.نكته:هم ميتوان بالاي دامن را زيپ و كمري دوخت و هم به صورت كمر كشي.مقدار پارچه مورد نيازيك متر بيست سانت تا يك متر و نيم • نمونه سوال راسته دوزی

  نمونه سئوالات دوخت تزئيني <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> <?xml:namespace prefix = v ns = "urn:schemas-microsoft-com:vml" /><?xml:namespace prefix = w ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:word" /> 1-اين پنجره به شكل در است ، با اين تفاوت كه از بالا لولا شده و از بيرون باز مي‌شود ؟ الف)مدل سايباني                                ب)مدل شكسته                  ج)مدل ناوداني                     د)مدل شيب‌دار  

 • دامن كلوش

  دامن كلوش

  دامن كلوشامروز ميخوام دامن كلوش رو آموزش بدم كه خيلي راحته و همه مينتونن اونو بدوزن ، حتي كساني كه تا حالا هيچي ندوختن.حتي شما دوست عزيزاينو حتماً امتحان كنيد و هر جايي به مشكل برخوردين بپرسين.دامن كلوش نياز به كشيدن الگو بر روي كاغذ ندارد و شما ميتوانيد مستقيم الگو را روي پارچه بكشيد.ابتدا دو تركي پارچه را روي هم تا ميزنيم.تركي:حاشيه پارچه و راه پارچه كه بافت منسجم تري دارد را تركي گويند.بعد از گوشه بالا به اندازه (1 - يك سوم كمر ) پايين آمده و نقطه گذاري ميكنيم و با يك خط هلال نقاط را به هم وصل ميكنيم.به اين ترتيب خط كمر بدست مي آيد.از خط كمر به اندازه قد دامن از هر طرف پايين رفته و دوباره يك خط هلالي ميكشيم.(خط پايين دامن)نحوه دوخت : اين دامن فقط يك درز دارد و آن درز پشت است.هم ميتوانيم كمر را كشي بدوزيم و هم به صورت زيپ و كمري دوخته شود.قسمت هاشور خورده را از بالاي دامن جدا ميكنيم .

 • نمونه سوالات الگو برش

  نمونه سوالات الگووبرش 1-سوزن سه گوشه مخصوص چه پارچه هايي است؟ 2-انواع لايي چسب رانام ببريد. 3-ازابريشم تابيده براي دوخت         وازنخ عمامه براي              استفاده مي شود. 4-پايه هاي زيرچه كاربردي دارند؟ الف –پايه پلاستيكي                     ب-پايه تفلون 5-يكي ازعيوب چرخ خياطي دوخت بيرون مي ماند توضيح دهيد. 6-براي برطرف كردن لكه پارچه نايلوني سوخته شده كف اتو چه بايدكرد؟ 7-براي اينكه پارچه هاي بداتوخوب اتوشوندچه بايدكرد؟ 8-طريقه مراقبت ونگهداري پارچه هاي پنبه اي رابنويسيد. 9-براي رفع صابونزدگي پارچه هاي پشمي چه بايدكرد؟ 10-چه مدلهايي براي پارچه هاي حاشيه دارمناسب نيست ؟ 11-پيچازي منظم ونامنظم راتعريف كنيد. 12-سه روش انتقال الگوروي پارچه رانام ببريد. 13-آستركشي درشلواردركدام قسمت انجام مي شود؟ 14-دردامنهاي كه بخواهيم كش دوزي كنيم چگونه كش رااندازه گيري مي كنيم؟ 15-بطوركلي جيب درلباسهاي زنانه به چنددسته تقسيم مي شوند؟ 16-طرزتهيه نواراريب رابنويسد. 17-معولا سجاف رابه تناسب ضخامت پارچه كمي             ازاندازه يقه مي برند. 18-كاربرد سجاف دوبل روي لباس رابنويسيد. 19-تكه روي يقه انگليسي كمي             است. 20-سه مكان مهم واساسي براي قرارگرفتن جادكمه رابنويسيد. 21-براي برش نواربندينك دكمه از               پارچه استفاده كرد؟ 22-كاربردقزن قفلي ونوارچسب اسكاج رابنويسيد. 23-اپل راتعريف كرده وانواع آن رانام ببريد. 24-چه پارچه هاي براي اسوك دوزي مناسب است ؟ 25-پارچه هاي كشي راتعريف كنيد. 26-پارچه هاي كشي باچه سوزن وقرقره دوخته مي شود؟ 27-چه مدلهايي براي پاچه مخمل مناسب نيست ؟ 28-مدلهاي مناسب پارچه حريروشيفون رابنويسد. 29-براي برش پارچه                سطح ميزراباپتومي پوشانيم. 30-ابزارمخصوص كارباپارچه چرم وجيررابنويسد. 31-پارچه توري به چنددسته تقسيم مي شوند نام ببريد. 32-پارچه هاي گيپور به چه طريق آستركشي مي شوندوپارچه آستري آن ازچه جنس بايدباشد؟ 33-نقش فنردرلباس چيست وفنرهابرچندنوعند؟ 34-لباس دكلته راتعريف كنيد. 35-هدف ازايجادپنس درالگو چيست؟ 36-پنس سينه درقسمت جلوچندحالت دارد؟ 37-انتقال پنس راتعريف كنيد. 38-حداكثرتا            پنس هاي سينه وزيرسينه رامي توان كوتاه كرد؟ الف 5ميليمتر                          ب-2سانتيمتر ج-2ميليمتر                                د-5/1سانتيمتر 39-يقه هاي برگردان به چنددسته تقسيم مي شوندباذكرمثال نام ببريد. 40-اصطلاحات زير راتعريف كنيد نفطه ي شكست: پايه ي يقه : دال يقه : سجاف سرخود: 40-بطورمعمول طول جادكمه چقدراست؟ 41-صحيح ترين روش گشادكردن يقه چيست ؟ 42-اگربرگرديقه ب ب پهن ترشود پايه ...

 • نمونه سوالات لباس شب وعروس

  1-بهتر است  لبه يقه حلزوني ..........دوخته شود؟ الف)   پيچ رل                             ب ) نوار دوزي                                 ج )  پاكدوزي                   د )چرخ راسته دوز2- انواع استين جدا در قسمت كاپ استين بايد ............... حلقه استين باشد؟الف)بزرگتر                              ب) برابر                                           ج)استاندارد                        د) كوچكتر  3- قيطان دوزي روي لباس را با ......... مي توان انجام داد ؟ الف  )چرخ ودست                        ب )چرخ                                        ج زيگزاگ چرخ                   د )دست4-حداكثر پنس هاي سينه و زير سينه را تا ....... ميتوان كوتاه كرد؟ الف) 5 ميلي متر                       ب2 سانتي متر                                    ج) 2 ميلي متر                      د) ساتن5- شكل مقابال انتقال پنس .. را نشان ميدهد ؟ الف ) پنس سرشانه به حلقه گردن       ب)پنس سينه در طرح يقه     ج) پنس سينه به صورت چين      د) پنس سينه به حلقه گردن6- دوخت دكمه دوبل براي لباس .............. كاربرد دارد؟الف ) پالتو و كت                             ب) جير وچرم                         ج)لباس شب                   د) ورزشي  7- كدام مچ استين در قسمت لبه استين بيشتر از ان است ؟الف مچ استين چين دار                ب) مچ پيراهن شوميزه                  ج)مچ لبه برگردان                  د)مچ استين چاك دار8-كمر لبه لباس براي  كش دوزي به چند قسمت  تقسيم مي شود؟الف) 2  قسمت                           ب)4قسمت                               ج) 6قسمت                                       د) 8 قسم 9--چه زماني اوزمان طبيعي لبه لباس بيشتر است ؟ الف)  پنس سينه پهن و طول كوتاه                                                  ب )   پنس سينه كم و طول بلند        ج)  پنس سينه پهن و طول بلند                                              د ) پهناي پنس سينه كم و طول كوتاه10- بهترين دوخت كمر دامن ژپون كدام است؟الف) دوخت ليفه كمر                                                                                    ب )  دوخت كش كمر ج )  دوخت قزن كمر                                                                                        د ) ب و ج-11 براي وصل استري به دامن مي توان از چه نوع دوختي استفاده كرد؟ الف )   دوخت بار                                                                       ب ) دوخت جسته       ج    ) دوخت بندينك                                                          ...

 • 100نكته در خياطي

  100نكته در خياطي1- اندازه هايي كه حتما بايد روي تن اندازه گيري شود : دورسيـ-ـنه ، دور كمر ، و دور با*سن مي باشد . 2- اندازه هايي كه نمي شود به راحتي روي تن اندازه گرفت و طبق فرمول هاي ارائه شده به دست مي آيد : اندازة ساسون و اندازة پنس سرشانة پشت . 3- اندازه هايي را مي توان روي تن اندازه گرفت ولي با استفاده از اندازه هاي ديگر مانند : گودي حلقه 4- هرچه لباس چسبان تر باشد ميزان ساسون بيشتر است . 5- هرچه لبلس گشادتر باشد ميزان ساسون كمتر است . 6- ساسون سرشانه بستگي به برجستگي و فرو رفتگي بدن و نوع لباس دارد . 7- اندازه هاي افقي در الگو عبارتند از : دور گردن ، كارور جلو و پشت ، دور كمر ، دور باسن ، دور سيــنه ، دور مچ ، دور بازو و سرشانه . 8- اندازه هاي عمودي در الگو عبارتند از : بالا تنه جلو و پشت ، بلندي حلقه ، بلندي باسن و قد آستين 9- اندازه هاي دلخواه در الگو عبارتند از : بازي يقه ، بلندي لباس ، و قد آستين 10- در اندازه گيري دور گردن متر بايد به صورت خوابيده اندازه گيري شود . 11- اگر بازو برجسته باشد سرشانه را بايد بزرگتر بگيريد . 12- بايد بالاتنه جلو از پشت بزرگتر باشد . 13- اختلاف بالاتنه جلو و پشت به دو دليل است : 1- يا كمر برجستگي دارد 2- يا سيــنه برجسته 14- هرجا برجستگي بيشتري داشته باشيم به آن قسمت در روي الگو اضافه مي كنيم . 15- هرجا خميدگي ( فرورفتگي ) بيشتري داشته باشيم از آن قسمت در روي الگو كم مي كنيم . 16- ساسون را در افراد طبق اندازه فرو رفتگي و برجستگي هاي فرد مي گيريم مانند : ساسون سيــنه كه بهتر است از قسمت حلقه گرفته شود . 17- اندازه گيري بستگي دارد به دور سيــنه ، نوع لباس ، نوع پارچه ، آستر دار بودن لباس و پوشيدن لباس زير مناسب . 18- آستين لباس حتما بايد يك سانتي متر به دليل تاج آستين اضافه داشته باشد . 19- هرچه برجستگي باسن بيشتر باشد طول ساسون كوتاهتر است . 20- هرچه برجستگي باسن كمتر باشد طول ساسون بلند تر است . 21 – حلقه آستين بهتر است 3 الي 5/3 سانتي متر از بالاتنه بزرگتر باشد . 22- تنگي يا گشادي آستين بستگي به تنگي و گشادي لباس دارد . 23- براي رسم الگوي كت ميزان عرض كادر دور سيـ-ـنه + 3 تا 5 سانتي متر است . 24- براي رسم الگوي جليغه ميزان عرض كادر دور سيـ-ـنه + 3 تا 5/3 سانتي متر است . 25- براي رسم الگوي پالتو و باراني ميزان عرض كادر دور سيـ-ـنه + 5 تا 7 سانتي متر است . 26- ساسون سرشانه پشت بايد تا نزديگ برجستگي كتف طول داشته باشد . 27- مقدار ساسون سرشانه ( در سيـ-ـنه هاي برجسته ) دور سيــنه + 1 الي 5/1 سانتي متر است . 28- بلندي سيــنه دور سيــنه + 2 تا 3 سانتي متر است . 29- در لباس هاي ضخيم كمر را نمي توان زياد تنگ كرد . 30- كنترل باسن قبل از پرو در روي الگو ضروري مي باشد ...