100نكته در خياطي

100نكته در خياطي

1- اندازه هايي كه حتما بايد روي تن اندازه گيري شود : دورسيـ-ـنه ، دور كمر ، و دور با*سن مي باشد .
2- اندازه هايي كه نمي شود به راحتي روي تن اندازه گرفت و طبق فرمول هاي ارائه شده به دست مي آيد : اندازة ساسون و اندازة پنس سرشانة پشت .
3- اندازه هايي را مي توان روي تن اندازه گرفت ولي با استفاده از اندازه هاي ديگر مانند : گودي حلقه
4- هرچه لباس چسبان تر باشد ميزان ساسون بيشتر است .
5- هرچه لبلس گشادتر باشد ميزان ساسون كمتر است .
6- ساسون سرشانه بستگي به برجستگي و فرو رفتگي بدن و نوع لباس دارد .
7- اندازه هاي افقي در الگو عبارتند از : دور گردن ، كارور جلو و پشت ، دور كمر ، دور باسن ، دور سيــنه ، دور مچ ، دور بازو و سرشانه .
8- اندازه هاي عمودي در الگو عبارتند از : بالا تنه جلو و پشت ، بلندي حلقه ، بلندي باسن و قد آستين
9- اندازه هاي دلخواه در الگو عبارتند از : بازي يقه ، بلندي لباس ، و قد آستين
10- در اندازه گيري دور گردن متر بايد به صورت خوابيده اندازه گيري شود .
11- اگر بازو برجسته باشد سرشانه را بايد بزرگتر بگيريد .
12- بايد بالاتنه جلو از پشت بزرگتر باشد .
13- اختلاف بالاتنه جلو و پشت به دو دليل است : 1- يا كمر برجستگي دارد 2- يا سيــنه برجسته
14- هرجا برجستگي بيشتري داشته باشيم به آن قسمت در روي الگو اضافه مي كنيم .
15- هرجا خميدگي ( فرورفتگي ) بيشتري داشته باشيم از آن قسمت در روي الگو كم مي كنيم .
16- ساسون را در افراد طبق اندازه فرو رفتگي و برجستگي هاي فرد مي گيريم مانند : ساسون سيــنه كه بهتر است از قسمت حلقه گرفته شود .
17- اندازه گيري بستگي دارد به دور سيــنه ، نوع لباس ، نوع پارچه ، آستر دار بودن لباس و پوشيدن لباس زير مناسب .
18- آستين لباس حتما بايد يك سانتي متر به دليل تاج آستين اضافه داشته باشد .
19- هرچه برجستگي باسن بيشتر باشد طول ساسون كوتاهتر است .
20- هرچه برجستگي باسن كمتر باشد طول ساسون بلند تر است .
21 – حلقه آستين بهتر است 3 الي 5/3 سانتي متر از بالاتنه بزرگتر باشد .
22- تنگي يا گشادي آستين بستگي به تنگي و گشادي لباس دارد .
23- براي رسم الگوي كت ميزان عرض كادر دور سيـ-ـنه + 3 تا 5 سانتي متر است .
24- براي رسم الگوي جليغه ميزان عرض كادر دور سيـ-ـنه + 3 تا 5/3 سانتي متر است .
25- براي رسم الگوي پالتو و باراني ميزان عرض كادر دور سيـ-ـنه + 5 تا 7 سانتي متر است .
26- ساسون سرشانه پشت بايد تا نزديگ برجستگي كتف طول داشته باشد .
27- مقدار ساسون سرشانه ( در سيـ-ـنه هاي برجسته ) دور سيــنه + 1 الي 5/1 سانتي متر است .
28- بلندي سيــنه دور سيــنه + 2 تا 3 سانتي متر است .
29- در لباس هاي ضخيم كمر را نمي توان زياد تنگ كرد .
30- كنترل باسن قبل از پرو در روي الگو ضروري مي باشد .
31- ميزان درز پهلو بستگي به بزرگ بودن جلو يا پشت دارد .
32- پهلوي الگو را بايد بر اساس فرم پهلو ترسيم كرد .
33- در جليغه اندازه جليغه و اندازه آستر با هم برابر است .
34- در جليغه درز پهلو و سرشانه با آستر با هم دوخته مي شود .
35- در جليغه قسمت جلوي لباس به طول كامل آستر كشي مي شود ولي در قسمت پهلو ها و سرشانه باز مي باشد تا به قسمت پشت بالا تنه وصل شود .
36- براي وصل آستري جليغه جلوي كامل شده را به سمت روي پشت گذاشته و رويه آستر را روي جليغه گذاشته كه درز حله آستين و پائين لباس و يقه آن به قسمت پشت دوخته مي شود و بقيه درزها سه قسمت به هم دوخته مي شود .
37- در جليغه قسمتي از پائين لباس را بايد باز گذاشت تا لباس از آن قسمت برگردانده شود و آن قسمت را پسدوز مي كنيم .
38- محل اولين جادكمه 5/0 سانتي متر بالاتر از خط شكــسته است .
39- براي رسم الگوي كاپشن ميزان عرض كادر دور سيـ-ـنه + 5 تا 10 سانتي متر است .
40- براي اينكه ساسون خوش فرم تر روي بدن بخوابد ابتدا و انتهاي آنرا صاف دوخته يعني به صفر مي رسد و بقيه را شكل ميدهيم .
41- براي چسباندن لايه مويي به روي پالتو ابتدا آنرا بايد چند ساعت خيس كرد تا ميزان آبرفت آن مشخص شود
42- در پالتو از خط شكــست به سمت يقه را بر اساس خط شكــست به فاصله 5/0 تا 1 سانتي متر كوك جسته زد .
43- بر روي خط شكــست را بايد نوار اريب قرار دارد و كوك جسته زد تا خط شكــسته يقه مشخص باشد .
44- لايه مويي بايد به اندازه جلوي لباس از قسمت خط مركزي تا پنس يا برش جلو به صورت منحني تا زير بغل باشد .
45- لايه مويي در قسمت پشت از قسمت 5 تا 6 سانتي متر پايين تر از زير بغل به صورت منحني به 7 تا 10 سانتي متر پايين تر از يقه در خط مركزي پشت باشد .
46- لايه مويي در قسمت خط مركزي پشت به دليل اينكه كمي گشادتر باشد و در پشت لباس كشش ايجاد نكند روي دولاي باز برش مي زنيم و 3 تا 4 سانتي متر از خط مركزي اضافه درز مي گذاريم .
47- لايه فرانسه را به طور كامل روي قسمت جلوي پالتو مي چسبانيم و در قسمت پشت از 5 تا 6 سانتي متر زير بغل شروع كرده و به صورت منحني تا خط مركزي پشت كه كه قد آن 12 تا 15 سانتي متر باشد مي چسبانيم .
48- براي محكم ايستادن لايه مويي روي لباس دور تا دور آن را زيگزاگ مي زنيم .
49- براي اينكه يك آستين متعادل داشته باشيم دور حلقه آستين بالا تنه را تقسيم بر 3 مي كنيم .
50- اگر بخواهيم تاج آستين بلند باشد 1 تا 2 سانتي متر به آن اضافه مي كنيم ولي اگر بخواهيم تاج آستين كوتاه باشد ولي راحت 1 تا 2 سانتي متر كم مي كنيم .
51- هرچه تاج آستين بلندتر باشد خوش تركيب تر است .
52- هرچه تاج آستين كوتاهتر باشد دست راحتتر حركت مي كند ولي خوش فرم نمي ايستد
53- در موقع وصل آستين به بالا تنه آستين را مقدرا كوچكي چين داده ( از نقطه موازنه جلو تا نقطه موازنه پشت )
54- براي تنگ كردن آستين از خط پهلو بايد كم كرد .
55- اگر اختلاف بالا و پايين آستين زياد باشد ( در آستين تنگ ) نصف آن را از درز پهلو و نصف ديگر آن را از قسمت آرنج مي گيريم .
56- براي افراد چاق حلقه پشت آستين در بالاتنه را زياد گود نمي كنيم و همچنين قسمت پائين آستين در پشت راهم گود نمي كنيم .
57- براي اينكه قسمت يقه را گشاد كنيم در سرشانه جلو بايد برابر سرشانه پشت در قسمت يقه باشد .
58- پنس يقه را بايد در گودترين قسمت يقه گرفت .
59- اگر يقه خيلي باز بود بهتر است پنس يقه را از چند جا بگيريم .
60- ميزان پنس يقه به چند عامل بستگي دارد : 1- بازي يقه 2- برجستگي سيـ-ـنه 3- پارچه شلتر باشد .
61- حداقل پهناي سجاف يقه بايد 6 تا 7 سانتي متر باشد .
62- ميزان بازي يقه به چند عامل بستگي دارد : 1- به اينكه لباس زيري است يا رويي 2- نـوك سيـ-ـنه ميزان بازي يقه را مشخص مي كند .
63- پهناي جادكمه به اندازه قطر دكمه + 1 سانتي متر است .
64- مكان دكمه روي خط مركزي جلو مي باشد .
65- براي يقه آرشال هرچه يقه در قسمت سرشانه بيشتر روي هم بيايد يقه صافتر و ايستاده تر و پايدار تر مي ايستد .
66- اگر انحناي پشت يقه براي ترسيم يقه بيشتر باشد يقه خوابيده تر است و اگر انحناي كمتري داشته باشد روي تن نمي خوابد .
67- ميزان قوس يقه نشان گر خوابيدگي يقه است .
68- براي اينكه يقه هاي انگليسي و آمريكايي و آرشال خوش فرم تر بايستد بهتر است آنرا روي كف دست نگه داشته و حالت گرد اتو كرد تا فرم دست را به خود بگيرد .
69- براي دامني كه زيپ مخفي در آن به كار مي رود بهتر است از قزن قفلي استفاده كرد .
70- قسمت پايين دامن بهتر است 3 تا 4 سانتي متر اضافه دوخت داشته باشد و آستر دامن از آن كوتاهتر باشد .
71- براي اينكه لبه پايين كت ، آستين و لبه دامن خوش فرم تر بايستد بهتر است به جاي دوخت از لايه حرير استفاده شود تا تميز باشد .
72- جادكمه ها يا بايد يكي افقي باشد و بقيه عمودي يا همه بايد عمودي باشد .
73- در يقه انگليسي بهتر است پشت يقه يكي در راه پارچه باشد و ديگري در بي راه پارچه .
74- براي رسم الگوي آستين كاپشن حلقه آستين + 5/0 مي شود .
75- براي كاپشن اگر مد آستين كيمونو باشد از اساس كيمونو استفاده مي كينم .
76- براي كاپشن اگر شبيه مدل آستين معمولي باشد از اساس معمولي ا ستفاده مي كنيم .
77- براي يقه ايستاده قسمت خط مركزي پشت پهناي يقه دلخواه است و در قسمت جلو 2 تا 4 سانتي متر بالاتر از قسمت پشت و ادامه آن پهناي دلخواه يقه است .
78- لبه پايين اساس آستين براي اينكه بهتر بايستد در قسمت جلو 5/0 سانتي متر به داخل منحني مي كنيم و در قسمت پشت 5/0 سانتي متر به سمت پشت را منحني مي كنيم .
79- در قسمت بالاي آستين در قسمت جلو 7/0 تا 1 سانتي متر پايين آن را به داخل منحني مي كنيم و در قسمت بالاي جلو 2 تا 5/1 سانتي متر بيرون مي رويم .
80- در آستين در قسمت جلو ( منحني بالاي آستين ) به جاي 2 سانتي متر بهتر است 1 سانتي متر بيرون بياييم .
81- در قسمت بالاي آستين در قسمت پشت 7/0 تا 5/1 سانتي متر پايين آن را به داخل منحني ميكنيم و در قسمت بالاي پشت 1 سانتي متر بيرون مي رويم .
82- براي كت ، پالتو و باراني بهتر است از آستين دو تكه استفاده كرد زيرا درز پشت آستين بهتر روي دست مي خوابد .
83- آستين دو تكه بيشتر در كت مردانه استفاده مي شود كه لبه آستين آن در درز پشت داراي پيلي است .
84- براي اينكه لباس اپل داشته باشد نيازي به اندازه اضافه براي آن در روي الگو نيست اگر براي شانه اي اپل لازم باشد قسمت سرشانه آن در مركز كاپ آستين به اندازه قطر اپل اوازمان داده مي شود .
85- در پالتو بهتر است از برش هاي اضافه به دليل ضخامت پارچه صرفه نظر كرد .
86- لبه هاي برگردان يقه را مي توان 1 سانتي متر لايه حرير چسباند .
87- لايه مويي براي پالتو بدون جا دوخت مي باشد .
88- لايه مويي در قسمت جلوي لباس بايد از بالاي نـوك سيـ-ـنه عبور كند .
89- براي اينكه خط شكــست پالتو روي لايه مويي مشخص باشد بايد از پارچه اي كه كش نياورد مانند تركي پارچه استفاده كرد و روي آن كوك جسته زد .
90- اگر بخواهيم يقه چسب گردن بايستد 3/0 تا 2/0 از روي پشت يقه را از قسمت سرشانه به سمت پشت چند پنس مي گيريم .
91- براي تعيين مكان جادكمه بايد 5/0 تا 3/0 قبل از خط مركزي شروع شود و به اندازه پهناي جا دكمه بعد از خط مركزي ادامه يابد .
92- در لباس دو رديف دكمه خور رديف اول در قسمت 5/0 سانت بالاتر از خط شكــست مي باشد و در رديف دوم آن قرينه آن مشخص مي شود .
93- در آستر كشي پالتو آستر جدا كامل دوخته مي شود و رويه هم جدا ، سپس در قسمت لبه آستين و لبه يقه و لباس به هم وصل مي شود .
94- در پالتو پايين آستري جدا دوخته شده و پايين پالتو زيگزاگ يا لايه حرير مي زنيم .
95- يكي تفاوت هاي آستر كشي كت و پالتو در اين است كه آستر كت پايين آن بسته است ولي در پالتو پايين آن باز است .
96- آستر در كت برابر با خود كت است ولي در پالتو به اندازه 7 تا 10 سانتي متر از پايين و 6 تا 7 سانتي متر از قسمت سرشانه سجاف مي خورد و آستر به سجاف دوخته مي شود .
97- در يقه انگليسي يك مثلث مشترك وجود دارد كه براي برش آن مثلث بايد روي بالا تنه باشد و براي يقه آن مثلث را رولت كرد .
98- براي ترسيم الگوي آستين اندازه دور حلقه را با متر ايستاده بايد اندازه گرفت .
99- براي استين هاي تنگ به دليل اينكه قسمت آرنج داراي حجم مي شود بايد يك ساسون گرفته شود .
100- اگر بخواهيم پايين پالتو يا كت خود را فون كنيم قد مقدار اوازمان داده فون را بايد هم اندازه با خط پهلوي الگو رسم كنيم

 


مطالب مشابه :


دامن 4 ترك

از خط كمر به اندازه قد باسن پايين آمده و يك خط موازي با كشي. مقدار پارچه مدل های لباس
نمونه سوال راسته دوزی

گروه طراحی پارچه و لباس. 45-پارچه نايلوني بايد با علامت چين‌كشي ج) تاي
دامن كلوش

مزن لباس شقایق پايين آمده و نقطه گذاري ميكنيم و با يك خط هلال نقاط را به مدل گلهای پارچه
نمونه سوالات الگو برش

مدل لباس - اموزش 25-پارچه هاي كشي راتعريف كنيد. استخاره با
نمونه سوالات لباس شب وعروس

مدل لباس فنر كشي استخواني 28 پاك دوزي با نوار پارچه اي مناسب كدام پارچه ها مي باشد؟
100نكته در خياطي

مدل لباس نوع لباس ، نوع پارچه ، آستر لباس به طول كامل آستر كشي مي شود
برچسب :