نمونه سوالات الگو برش

نمونه سوالات الگووبرش

1-سوزن سه گوشه مخصوص چه پارچه هايي است؟

2-انواع لايي چسب رانام ببريد.

3-ازابريشم تابيده براي دوخت         وازنخ عمامه براي              استفاده مي شود.

4-پايه هاي زيرچه كاربردي دارند؟

الف –پايه پلاستيكي                     ب-پايه تفلون

5-يكي ازعيوب چرخ خياطي دوخت بيرون مي ماند توضيح دهيد.

6-براي برطرف كردن لكه پارچه نايلوني سوخته شده كف اتو چه بايدكرد؟

7-براي اينكه پارچه هاي بداتوخوب اتوشوندچه بايدكرد؟

8-طريقه مراقبت ونگهداري پارچه هاي پنبه اي رابنويسيد.

9-براي رفع صابونزدگي پارچه هاي پشمي چه بايدكرد؟

10-چه مدلهايي براي پارچه هاي حاشيه دارمناسب نيست ؟

11-پيچازي منظم ونامنظم راتعريف كنيد.

12-سه روش انتقال الگوروي پارچه رانام ببريد.

13-آستركشي درشلواردركدام قسمت انجام مي شود؟

14-دردامنهاي كه بخواهيم كش دوزي كنيم چگونه كش رااندازه گيري مي كنيم؟

15-بطوركلي جيب درلباسهاي زنانه به چنددسته تقسيم مي شوند؟

16-طرزتهيه نواراريب رابنويسد.

17-معولا سجاف رابه تناسب ضخامت پارچه كمي             ازاندازه يقه مي برند.

18-كاربرد سجاف دوبل روي لباس رابنويسيد.

19-تكه روي يقه انگليسي كمي             است.

20-سه مكان مهم واساسي براي قرارگرفتن جادكمه رابنويسيد.

21-براي برش نواربندينك دكمه از               پارچه استفاده كرد؟

22-كاربردقزن قفلي ونوارچسب اسكاج رابنويسيد.

23-اپل راتعريف كرده وانواع آن رانام ببريد.

24-چه پارچه هاي براي اسوك دوزي مناسب است ؟

25-پارچه هاي كشي راتعريف كنيد.

26-پارچه هاي كشي باچه سوزن وقرقره دوخته مي شود؟

27-چه مدلهايي براي پاچه مخمل مناسب نيست ؟

28-مدلهاي مناسب پارچه حريروشيفون رابنويسد.

29-براي برش پارچه                سطح ميزراباپتومي پوشانيم.

30-ابزارمخصوص كارباپارچه چرم وجيررابنويسد.

31-پارچه توري به چنددسته تقسيم مي شوند نام ببريد.

32-پارچه هاي گيپور به چه طريق آستركشي مي شوندوپارچه آستري آن ازچه جنس بايدباشد؟

33-نقش فنردرلباس چيست وفنرهابرچندنوعند؟

34-لباس دكلته راتعريف كنيد.

35-هدف ازايجادپنس درالگو چيست؟

36-پنس سينه درقسمت جلوچندحالت دارد؟

37-انتقال پنس راتعريف كنيد.

38-حداكثرتا            پنس هاي سينه وزيرسينه رامي توان كوتاه كرد؟

الف 5ميليمتر                          ب-2سانتيمتر

ج-2ميليمتر                                د-5/1سانتيمتر

39-يقه هاي برگردان به چنددسته تقسيم مي شوندباذكرمثال نام ببريد.

40-اصطلاحات زير راتعريف كنيد

نفطه ي شكست:

پايه ي يقه :

دال يقه :

سجاف سرخود:

40-بطورمعمول طول جادكمه چقدراست؟

41-صحيح ترين روش گشادكردن يقه چيست ؟

42-اگربرگرديقه ب ب پهن ترشود پايه ي يقه                مي شود.

43-دامن خمره اي ياميخي راتعريف كنيد.

44-اوازمان راتعريف كرده وانواع آن رانام ببريد.

45-جهت رسم عرض كادردامن چه بايدكرد؟

46-دامن نيلوفري چنئمين روش دامن فون است ؟

47-فرمول اساس دامن كلوش ونيم كلوش رابنويسيد.


مطالب مشابه :


دامن 4 ترك

از خط كمر به اندازه قد باسن پايين آمده و يك خط موازي با كشي. مقدار پارچه مدل های لباس
نمونه سوال راسته دوزی

گروه طراحی پارچه و لباس. 45-پارچه نايلوني بايد با علامت چين‌كشي ج) تاي
دامن كلوش

مزن لباس شقایق پايين آمده و نقطه گذاري ميكنيم و با يك خط هلال نقاط را به مدل گلهای پارچه
نمونه سوالات الگو برش

مدل لباس - اموزش 25-پارچه هاي كشي راتعريف كنيد. استخاره با
نمونه سوالات لباس شب وعروس

مدل لباس فنر كشي استخواني 28 پاك دوزي با نوار پارچه اي مناسب كدام پارچه ها مي باشد؟
100نكته در خياطي

مدل لباس نوع لباس ، نوع پارچه ، آستر لباس به طول كامل آستر كشي مي شود
برچسب :