کاربرد حروف ابجد1- آشنایی با دوایر حروف

کاربرد حروف ابجد-۱

حروف ابجد

در مورد حروف ابجد نظرات مختلف است . ظاهراً در اين موردعلماي شيعه قائل به دو نظر هستند. عده اي اين حروف و اعداد متناظر با آن را قبول دارند و عده اي هم اين مساله را که اين حروف مبين حقايق خاصي هستند را انکار مي کنند.....در بين علماي دسته اول از مشهورترين افرادي که در تاريخ به آنها اشاره شده مي توان از شيخ بهايي نام برد. در ميان علماي حاضر استاد حسن زاده عاملي از متبحر ترين علماي علم جفر مي باشند.استاد در شرح دفتر دل در اين خصوص چنين مي  نويسند:

بدان كه علم حروف و اعداد از علوم شريفه اند كه متكفل تبيين علوم غريبه اند و آن را ضوابط علمى و محاسبات دقيقى است و براى آن ارباب و اصحابى كه بعضى در اين رشته ها ساليانى متوغل بودند و اسرار و حقايق فراوانى را از حقايق دار هستى استخراج نموده اند، چه ائمه هدى سر سلسله آنان اند كه روايات را نيز بدان اشاراتى است . و در روايات هم كه به جفر و جفر جامع تصريح شده است .
جناب علامه مجلسى رحمة الله عليه گويد من در نزد جناب علامه شيخ بهايى اصرار شديد بر فراگيرى جفر جامع را داشتم كه وى از تعليم آن امتناع مى نمود.

دواير حروف:

سيزده دايره در نوشتن تر تيبات حروف وجود دارد که شش تاي اول آنها مشهور تر است:

ابتث، ابجد، اهطم، اجهب، ايقغ، اجذش، ارغي، انسغ، احست، اديل، اجهز، افسج، اعهط 

دايره اجهب:

دايره اجهب يکي از ترتيبات اصلي نوشتن حروف است. ۱۴ حرف اول را اساس و ۱۴ حرف دوم را نظيره مي خوانند.

حروف اساس:  

ا ج ه ب و ز ر د ي ک ش خ ل س

حروف نظيره:

ث ظ م ف ذ غ ن ت ص ض ع ح ط ق(ث نظيره الف وظ نظيره ج و الي آخر)

 

دايره ابجد

معادل ابجدي حروف چند نوع است که انواع آن عبارت اند از: ابجد کبير(جمل)،ابجد صغير،ابجد وضعي،ابجد گمنام(طرح کوکبي) که معروفترين آنها و کارآمدترين آنها ابجد کبير است. و در نوشته هاي ما بجز در جاهايي که صراحتاً چيز ديگري ذکر مي شود منظور از ابجد، ابجد کبير است.

ابجد کبير يا جمل:

(الف =1 )،(ب = 2 ) ، ( ج  = 3 ) ، ( د = 4 ) ، (ه = 5 ) ، ( و = 6 ) ، ( ز = 7 ) ، ( ح = 8 ) ، ( ط = 9 ) ، ( ي = 10 ) ،( ک = 20 ) ،( ل =30 ) ، ( م = 40 ) ، ( ن = 50 ) ، ( س = 60 ) ، ( ع = 70 ) ، ( ف = 80 ) ، ( ص = 90 ) ، ( ق = 100 ) ، ( ر = 200 ) ، ( ش = 300 ) ، ( ت = 400 ) ، ( ث = 500 ) ، ( خ = 600 ) ، ( ذ = 700 ) ، ( ض = 800 ) ، ( ظ = 900 ) ، ( غ = 1000 )

ابجد صغير :

(الف =1 )،(ب = 2 ) ، ( ج  = 3 ) ، ( د = 4 ) ، (ه = 5 ) ، ( و = 6 ) ، ( ز = 7 ) ، ( ح = 8 ) ، ( ط = 9 ) ، ( ي = 10 ) ، ( ک = 8 ) ، ( ل = 6 ) ، ( م = 4 ) ، ( ن = 2 ) ، ( س = ساقط ) ، ( ع = 10 ) ، ( ف = 8 ) ، ( ص = 6 ) ، ( ق = 4 ) ، ( ر = 8 ) ، ( ش = ساقط ) ، ( ت = 4 ) ، ( ث = 8 ) ، ( خ = ساقط ) ، ( ذ = 4 ) ، ( ض = 8 ) ، ( ظ = ساقط ) ، ( غ = 4 ) .

* نکته: ابجد صغير از ابجد کبير گرفته شده است. فرمول نوشتن آن اين است که عدد1تا10 رامينويسيم و از اعداد حروف بعدي12 عدد کم ميکنيم و آخرين باقيمانده را در جدول مينويسيم. براي مثال حرف ل را در نظر ميگيريم؛ عدد آن30 است به همين دليل عدد12 را از30 کم ميکنيم ميشود18 باز از12 بزرگتر است پس12 عدد ديگر از آن کم ميکنيم ميشود6. از6 ديگر نميتوان12 را کم کرد پس همان را در جدول مينويسيم.اعدادي که در تفريق با12 صفر ميشوند را در جدول نمينويسيم چون بودن يا نبودنش فرقي نميکند. در ابجد صغير، معادل چهار حرف س،ش،خ،ظ صفر مي شود.

ابجد وضعي:
ي ط ح ز و ه د ج ب ا
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
ر ق ص ف ع س ن م ل ک
20 19 18 17 16 15 14 13 12 11
غ ظ ض ذ خ ث ت ش
28 27 26 25 24 23 22 21

ابجد گمنام يا طرح کوکبي:
ي ط ح ز و ه د ج ب ا
3 2 1 7 6 5 4 3 2 1
ر ق ص ف ع س ن م ل ک
4 2 6 3 7 4 1 5 2 6
غ ظ ض ذ خ ث ت ش
6 4 2 7 5 3 1 6

طبع حروف

ابجدها طبع هايي دارند که معمولاً در طالع بيني به کار ميروند.ما ترتيبب طبع ها را مينويسيم که همين ترتيب را تا آخر بايد ادامه داد. آتشي،خاکي،بادي،آبي .براي مثال حرف حرف «د» آبي است و «م» آتشي است چون اگر اين ترتيب را ادامه دهيم طبع آتشي و حرف م منتبق ميشوند همين طور براي د هم اين موضوع صدق ميکند.

طبع حروف به صورت مجموعي يا دايره اهطم فشذ:
مجموع حروف آتشي: ا،ه،ط،م،ف،ش،ذ
مجموع حروف خاکي: ب،و،ي،ن،ص،ت،ض
مجموع حروف بادي: ج،ز،ک،س،ق،ث،ظ
مجموع حروف آبي: د،ح،ل،ع،ر،خ،غ

نحوهء بدست آوردن طبع ابجد کلمه اي:
اول بايد کلمه اي را به حروف تبديل کرد و طبع هر حرف را بدست آورد و کنار هم نوشت. اگر طبعي در کلمه اي تکرار شد آن طبع از طبع هاي ديگر دقيقتر خواهد بود.

مثال:
علي از حرفهاي ع،ل،ي تشکيل شده است که به ترتيب طبعشان آبي،آبي،خاکي است که طبع آبي در ارجعيتتر از طبع خاکي است ولي طبع خاکي هم در خصلت اين اسم وجود دارد.

نحوهء بدست آوردن عدد ابجد کلمه اي:
اول بايد آن کلمه را تبديل به حرف کرد و بعد اعداد آن حروف را از هر نوع ابجد که مورد نظر است زير آن نوشت و بعد آن اعداد را با هم جمع کرد به دينطريق عدد ابجد آن کلمه بدست مي آيد.حروفي مانند گ،پ،چ،ژ که در جدول نيستند صفر محسوب ميشوند.

يک راز مبهم

عمل قرطاس؟!

دائره ابجد: ا ب ج د ه و ز ح ط ى ك لم م ن س ع ف ص ق ر ش ت ث خ ذ ض ظ غ .

(ابجد) :ابتدا کرد.

(هوز):در پيوست.

(حطى ):واقف شد.

(كلمن ):سخنگوشد.

(سعفص ):زودبياموخت.

(قرشت ):در دل گرفت.

(ثخذ):نگاه داشت.

(ضظغ ): تمام کرد.

 

موکلان حروف:

ا = اسرافيل

ب = جبرائيل

ج = کلکائيل

د = دردائيل

ه = دوريائيل

و = رفتمائيل

ز = شرقائيل

ح = تنکفيل

ط = اسمائيل

ي = سرکتيائيل

ک = حروزائيل

ل = طاطائيل

م = رويائيل

ن = هورائيل

س = همواکيل

ع = لومائيل

ف = سرحماکيل

ص = اهجييائيل

ق = عطرائيل

ر = امواکيل

ش = حموائيل

ت = غورائيل

ث = ميکائيل

خ = مهکائيل

ذ = لوخائيل

ض = عطکائيل

ظ = تورائيل

غ = اهوائيل

منبع: کنزالحسين


مطالب مشابه :


حروف ابجد

دانلود رایگان + مقاله + مطالب مفید و - حروف ابجد - دانلود همراه با مقاله و مطالب مختلف درباره
طالع بینی ازدواج با حروف ابجد

معجزه قران و ادعیه - طالع بینی ازدواج با حروف ابجد - خواص دعاها و آیات قرانی در رفع مشکلات
جدول حروف ابجد کبیر

پایگاه اطلاع رسانی مسجد امیرالمؤمنین خشت - جدول حروف ابجد کبیر - مذهبی ، فرهنگی ، اجتماعی
کاربرد حروف ابجد1- آشنایی با دوایر حروف

کاربرد حروف ابجد- از6 ديگر نميتوان12 را کم کرد پس همان را در جدول مينويسيم.اعدادي که در
جدول اسماء الحسنی یا همان نامهای نیکوی خداوند و عدد ابجد آنها

جدول اسماء الحسنی یا همان نامهای نیکوی خداوند و عدد ابجد آنها شماره. عربی. فارسی. ابجد;
آموزش حروف ابجد برای گشایش ابواب فتوحات معنوی

ابجد کبیر ازمسلمات است و عدد آن تا یک که در این جدول همزه أ و الف هر کدام به عدد 1 حساب
ماده تاریخ چیست؟چگونه محاسبه میشود؟حروف ابجد چیست؟

در جدول حروف ابجد عربی برای هر حرف عددی در نظر گرفته شده که عدد هر کلمه از جمع عددهای مربوط
طالع بینی ازدواج با حروف ابجد

كه ما براي سهولت وفهرست بندي ان و براي درك بالا از جدول زير طالع بینی ازدواج با حروف ابجد.
جدول برابری الفبای فارسی – ابجد – انگلیسی و ارزش عددی حروف ابجد و اعداد یونانی

حقوق بین الملل - جدول برابری الفبای فارسی – ابجد – انگلیسی و ارزش عددی حروف ابجد و اعداد
برچسب :