طالع بینی ازدواج با حروف ابجد

حساب ابجد

مي دانيد حروف در زبان فارسي ، سي و دو حرف مي باشد:

ا- ب - پ - ت - ث – ج – چ – ح – خ – د – ذ – ر – ز – ژ – س – ش – ص – ض – ط – ظ – ع – غ – ف – ق – ك – گ – ل – م – ن – و – ه – ي

و نيز مي دانيم در زبان عربي 28 حرف كه شبيه حروفات فارسي هستند، بجز چهار حرف يعني پ – چ – ژ – گ  كه مي شوند:

ا- ب - ت - ث – ج – ح – خ – د – ذ – ر – ز – س – ش – ص – ض – ط – ظ – ع – غ – ف – ق – ك – ل – م – ن – و – ه – ي


اما اين حروفات در علم علوم غريبه از نظر تركيب قراري گيري متفاوت است كه يك طالب اين علم بايد با ان اشنا باشد. ترتيب قراري گيري ان بصورت زير است:

ا- ب – ج – د – ه – و – ز – ح – ط – ي – ك – ل – م – ن – س – ع – ف – ص – ق – ر – ش – ت – ث – خ – ذ – ض – ظ - غ

كه ما براي سهولت امر و براي خواندن ان از روش زير در اين علم استفاده مي كنيم.

ابجد – هوز – حطي – كلمن – سعفص – قرشت – ثخذ – ضظغ

انواع حروف ابجد چيست!؟

حروف ابجد به دو دسته صغير و كبير تقسيم ميشوند:

كه حروف ابجدي صغير با اعداد ان عبارتند از:

ا- ب - ت - ث – ج – ح – خ – د – ذ – ر – ز – س – ش – ص – ض – ط – ظ – ع – غ – ف – ق – ك – ل – م – ن – و – ه – ي

1 2    4   8    3    8    0    4   4    8    7   0      0     6      8     9    0  10    4    8    4     8   6    4   2    6   5  10
كه حروف ابجدي كبير با اعداد ان عبارتند از:

ا- ب - ت - ث – ج – ح – خ – د – ذ – ر – ز – س – ش – ص – ض – ط – ظ – ع – غ – ف – ق – ك – ل – م – ن – و – ه – ي

1 2 400 500 3    8   600 4  700 200 7   60  300   90   800   9  900 70 1000 80  100 20 30 40 50  6    5   10


كه ما براي سهولت وفهرست بندي ان و براي درك بالا از جدول زير استفاده مي كنيم: كه براي ابجد كبير است:

ا   ب   ج   د   ه   و   ز    ح   ط

1   2   3   4   5   6   7   8   9

--------------------------------------------------------------------------------

ي    ك   ل   م   ن   س   ع   ف   ص

10   20     30        40        50        60      70         80   90

--------------------------------------------------------------------------------

ق   ر   ش   ت   ث   خ   ذ   ض   ظ

100   200   300   400   500   600   700   800   900

----------------------------------------------------------------------------------

غ
1000

كه ما براي سهولت وفهرست بندي ان و براي درك بالا از جدول زير استفاده مي كنيم: كه براي ابجد صغير است:
ا   ب   ج   د   ه   و   ز    ح   ط
1   2   3   4   5   6   7   8   9
--------------------------------------------------------------------------------
ي    ك   ل   م   ن   س   ع   ف   ص
10   8         6          4          2          0        10         8   6
--------------------------------------------------------------------------------
ق   ر   ش   ت   ث   خ   ذ   ض   ظ
4   8   0   3   8   0   4   8   0
----------------------------------------------------------------------------------
غ
4

طالع بینی ازدواج با حروف ابجد

ابتدا نام و نام مادر مرد و نام و نام مادر زن را به حروف ابجد دربیاورید و سپس همه آنها را با هم جمع کنید و بر ۵ تقسیم نمایید. اگر باقیمانده یکی از اعداد زیر شود طالع چنین است.

۱ – ۳ – ۵: این دو به هم می رسند و ستاره آنها جفت می باشد و تا آخر با هم زندگی می کنند.
۲-۴:این دو نفر به هم نمی رسند و ستاره آنها جفت نمی باشد و تا آخر با هم زندگی نمی کنند.
۰:یک طرف از خانواده طرفین با ازدواج موافق نمی باشد و ستاره آنها به طور قطعی جفت نمی باشد و تا آخر زندگی خانواده طرفین همیشه باهم به طور قهر می باشند.

مثال:
اول آقای : (م ح م د ) زاده (م ر ی م )
دوم خانوم : (ف ا ط م ه ) زاده ( ب ت و ل )
اول آقای : (40 8 40 4 ) زاده (40 200 10 40 )
دوم خانوم : (80 1 9 40 5 ) زاده (2 400 6 30 )
جمع عدد محمد 92 + جمع عدد مریم 290 و جمع خانم فاطمه 135 + جمع عدد بتول 438
995=382+573
مجموع چهار اسم بالا برابر است با 955 ،اکنون 955 را تقسیم بر 5 می کنیم.
ا قیمانده تقسیم بالا 5 می گردد و معلوم می شود که ستاره این دو نفر با هم جفت است و به هم می رسند و موفق به ازدواج می شوند.

منظور از تقسیم در این نوع ریاضی( فازی)
بر مبنای 10
یعنی باقیمانده 950 بر 5 میشه صفر
ولی باقیمانده 955 بر 5 می شه 5

 مطالب مشابه :


حروف ابجد

دانلود رایگان + مقاله + مطالب مفید و - حروف ابجد - دانلود همراه با مقاله و مطالب مختلف درباره
طالع بینی ازدواج با حروف ابجد

معجزه قران و ادعیه - طالع بینی ازدواج با حروف ابجد - خواص دعاها و آیات قرانی در رفع مشکلات
جدول حروف ابجد کبیر

پایگاه اطلاع رسانی مسجد امیرالمؤمنین خشت - جدول حروف ابجد کبیر - مذهبی ، فرهنگی ، اجتماعی
کاربرد حروف ابجد1- آشنایی با دوایر حروف

کاربرد حروف ابجد- از6 ديگر نميتوان12 را کم کرد پس همان را در جدول مينويسيم.اعدادي که در
جدول اسماء الحسنی یا همان نامهای نیکوی خداوند و عدد ابجد آنها

جدول اسماء الحسنی یا همان نامهای نیکوی خداوند و عدد ابجد آنها شماره. عربی. فارسی. ابجد;
آموزش حروف ابجد برای گشایش ابواب فتوحات معنوی

ابجد کبیر ازمسلمات است و عدد آن تا یک که در این جدول همزه أ و الف هر کدام به عدد 1 حساب
ماده تاریخ چیست؟چگونه محاسبه میشود؟حروف ابجد چیست؟

در جدول حروف ابجد عربی برای هر حرف عددی در نظر گرفته شده که عدد هر کلمه از جمع عددهای مربوط
طالع بینی ازدواج با حروف ابجد

كه ما براي سهولت وفهرست بندي ان و براي درك بالا از جدول زير طالع بینی ازدواج با حروف ابجد.
جدول برابری الفبای فارسی – ابجد – انگلیسی و ارزش عددی حروف ابجد و اعداد یونانی

حقوق بین الملل - جدول برابری الفبای فارسی – ابجد – انگلیسی و ارزش عددی حروف ابجد و اعداد
برچسب :