جدول ابجد

 • حروف ابجد

  حروف ابجد چیست؟ در این مقاله به بررسی اجمالی حروف ابجد خواهیم پرداخت... حروف اَبجَد شیوه‌ای برای مرتب‌سازی حروف زبان عربی است که بر پایه الفبای اولیه خط فنیقی مرتب شده‌اند. گاهی از این شیوه در شماره‌گذاری موردها یا صفحات بکار می‌رود. حروف ابجد به این شرحند: «الف، ب، ج، د، ه‍، و، ز، ح، ط، ی، ک، ل، م، ن، س، ع، ف، ص، ق، ر، ش، ت، ث، خ، ذ، ض، ظ، غ». برای آسانی ازبر کردن ترتیب این حروف، هر چندتا حرف پیاپی به شکل واژه در آمده و تلفظ می‌شوند. این واژه‌ها عبارت‌اند از: «اَبْجَدْ - هَوََّزْ - حُطّیٖ - کَلَمَنْ - سَعْفَصْ - قَرَشَتْ - ثَخَِّذْ - ضَظِغْ»[۱] از الفبای ابجد برای متناظر کردن اعداد و واژه‌ها نیز استفاده می‌شود. به این ترتیب که برای هر حرف واژه‌ای که بخواهند به عدد تبدیلش کنند عدد متناظر را از جدول زیر بر می‌دارند و اعداد بدست‌آمده را جمع می‌زنند. برای نمونه در این روش، واژهٔ «علی» برابر با «۱۱۰» می‌شود همچنین «یاعلی» برابر با ۱۲۱ می‌باشد. برخی افراد برای این شماره‌ها ویژگیهای فراطبیعی قائلند.  کاربرد: الف)صفحه‌های مقدمهٔ بعضی از کتاب‌ها را با این عددها شماره گذاری می‌کنند. ب)تاریخ وقایع مهم را با ترکیب حروف ابجد به صورت یک کلمه یا یک عبارت یا یک جملهٔ معنی دار یا شعر در می‌آورند که به خاطر سپردن آن کلمه یا عبارت یا آن جمله یا شعر، تاریخ مزبور را حساب می‌کنند. ج)در موسیقی پس از اسلام، در ثبت اصوات و دساتین از حروف ابجد استفاده شده‌است. برای نمونه نغنه‌های دستگاه شور با حروف ابجد عبارت بوده‌اند از: «یح یه یب ی ح ه ج ا» و فاصله‌ها و ابعاد آن‌ها: «ط ط ج‍ ج‍ ط ج‍ ج‍» که در موسیقی امروز به ترتیب نت‌های سل، لاکرن، سی بمل، دو، رکرن، می‌بمل، فا و سل را تشکیل می‌دهند. د)گاهی در نوشتن، برای جدا کردن مطالب مختلف از یکدیگر، آنها را با حروف ابجد مشخص می‌کنند. مثلاً در همینجا برای جدا کردن کاربردهای حروف ابجد، آنها را با حروف الف، ب، ج و … مشخص کردیم. برای اینکه عدد اسم خود را بدانید اعداد مربوط به اسم خود را با هم جمع کنید.آ:1 ب:2 ج:3 د:4 ه:5 و:6 ز:7 ح:8 ط:9 ی:10 ک:20ل:30 م:40ن:50س:60ع:70ف:80ص:90 ق:100ر:200 ش:300 ت:400 ث:500 خ:600 ذ:700ض:800غ:1000   خواصوکاربردحروفابجد 1.هر گاه 28 حرف ابجد را در ورقع اي نوشته و بخواهد آنان را مسخر کند ، ورقه را در آب انداخته و آب را به خورد آنان دهد . 2.مي توان با 28 حرف ابجد دشمن را سرگردان کرد . 3.مي توان با 28 حرف ابجد دشمن را صدمه زد يا هلاک گردان . 4.هر گاه 28 حرف را بر روي کاغذي نوشته وآن را در خاک دفن کنيد به نيت آن غائب احضار گردد بحق تعالي غايب پيدا مي گردد . 5.به جهت محبت اين حروف را نوشته بر روي کاغذي و آن را آب ... • طالع بینی ازدواج با حروف ابجد

   طالع بینی ازدواج با حروف ابجد

      حروف ابجد کبیر,حروف ابجد صغیر بزرگان علم حروف، حروف را به اشکال مختلفی تقسیم کرده اند از جمله ابجد کبیر، ابجد صغیر، ابتث کبیر،ابتث صغیر.ابجد بر دو قسم است:الف: ابجد کبیر ب: ابجد صغیرابجد کبیر همراه با اعدادش به صورت زیر هستند : ا=۱  ب=۲   ج=۳   د=۴   ه‍ =۵   و=۶   ز=۷   ح=۸   ط=۹   ی=۱۰   ک=۲۰   ل=۳۰ م=۴۰   ن=۵۰   س=۶۰   ع=۷۰   ف=۸۰   ص=۹۰   ق=۱۰۰   ر=۲۰۰   ش=۳۰۰   ت=۴۰۰ث=۵۰۰   خ=۶۰۰   ذ=۷۰۰   ض=۸۰۰   ظ=۹۰۰   غ=۱۰۰۰   ابجد صغیر همراه با اعدادش به صورت زیر هستند : ا=۱  ب=۲   ج=۳   د=۴   ه‍ =۵   و=۶   ز=۷   ح=۸   ط=۹   ی=۱۰ ک=۸   ل=۶   م=۴   ن=۲   س=ساقط   ع=۱۰   ف=۸   ص=۶   ق=۴   ر=۸   ش=ساقط   ت=۴ث=۸   خ=ساقط   ذ=۴   ض=۸   ظ=ساقط   غ=۴ معانی کلمات حروف ابجدابجد = بدانهوز = دریابحطی = نیک فهم کنکلمن= نگهدارسعفص = فرومگذارقرشت = دانا باشثخذ = واقف باشضظغ = از پیش بدان   از آنجایی که ۴ حرف (گ چ پ ژ) در زبان عربی وجود ندارد فلذا در جدول ابجد نیز ذکر نمی شود،ولی عدد دارند.عدد حرف گ ۲۰،چ ۳،پ ۲،ژ ۷ می‌باشد.دقت شود.   حروف تشدیددار را یک حرف به حساب می آورند به استثناء کلمه جلاله الله  نون تنوین حساب نمی شود. مثل: بِزِینةٍ (ن) ب+ ز+ ی+ ن+ ت=  همزه آخر حساب نمی شود. مثل: من یشاءُ  یا منادی حساب نمی شود. مثل: یا علیُّ. ( یا در حروف ابجد حساب نمی شود.)   بزرگان و اکابر فرموده اند : هر کس سوره توحید را بعدد نام خود بخواند ابواب فتوحات بروی وی گشاده گردد .  

 • جدول حروف ابجد کبیر

  حروف ابجد كبير<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> ا    ب    ج    د    ه    و    ز   ح   ط   ی 1   2    3    4    5   6    7   8   9  10 ک    ل    م     ن    س    ع     ف    ص   20 30    40   50   60   70   80    90  ق           ر           ش         ت        ث 100   200        300      400      500   خ         ذ           ض        ظ         غ 600   700      800     900       1000  

 • کاربرد حروف ابجد1- آشنایی با دوایر حروف

  کاربرد حروف ابجد-۱ حروف ابجد در مورد حروف ابجد نظرات مختلف است . ظاهراً در اين موردعلماي شيعه قائل به دو نظر هستند. عده اي اين حروف و اعداد متناظر با آن را قبول دارند و عده اي هم اين مساله را که اين حروف مبين حقايق خاصي هستند را انکار مي کنند.....در بين علماي دسته اول از مشهورترين افرادي که در تاريخ به آنها اشاره شده مي توان از شيخ بهايي نام برد. در ميان علماي حاضر استاد حسن زاده عاملي از متبحر ترين علماي علم جفر مي باشند.استاد در شرح دفتر دل در اين خصوص چنين مي  نويسند: بدان كه علم حروف و اعداد از علوم شريفه اند كه متكفل تبيين علوم غريبه اند و آن را ضوابط علمى و محاسبات دقيقى است و براى آن ارباب و اصحابى كه بعضى در اين رشته ها ساليانى متوغل بودند و اسرار و حقايق فراوانى را از حقايق دار هستى استخراج نموده اند، چه ائمه هدى سر سلسله آنان اند كه روايات را نيز بدان اشاراتى است . و در روايات هم كه به جفر و جفر جامع تصريح شده است .جناب علامه مجلسى رحمة الله عليه گويد من در نزد جناب علامه شيخ بهايى اصرار شديد بر فراگيرى جفر جامع را داشتم كه وى از تعليم آن امتناع مى نمود. دواير حروف: سيزده دايره در نوشتن تر تيبات حروف وجود دارد که شش تاي اول آنها مشهور تر است: ابتث، ابجد، اهطم، اجهب، ايقغ، اجذش، ارغي، انسغ، احست، اديل، اجهز، افسج، اعهط  دايره اجهب: دايره اجهب يکي از ترتيبات اصلي نوشتن حروف است. ۱۴ حرف اول را اساس و ۱۴ حرف دوم را نظيره مي خوانند. حروف اساس:   ا ج ه ب و ز ر د ي ک ش خ ل س حروف نظيره: ث ظ م ف ذ غ ن ت ص ض ع ح ط ق(ث نظيره الف وظ نظيره ج و الي آخر)   دايره ابجد معادل ابجدي حروف چند نوع است که انواع آن عبارت اند از: ابجد کبير(جمل)،ابجد صغير،ابجد وضعي،ابجد گمنام(طرح کوکبي) که معروفترين آنها و کارآمدترين آنها ابجد کبير است. و در نوشته هاي ما بجز در جاهايي که صراحتاً چيز ديگري ذکر مي شود منظور از ابجد، ابجد کبير است. ابجد کبير يا جمل: (الف =1 )،(ب = 2 ) ، ( ج  = 3 ) ، ( د = 4 ) ، (ه = 5 ) ، ( و = 6 ) ، ( ز = 7 ) ، ( ح = 8 ) ، ( ط = 9 ) ، ( ي = 10 ) ،( ک = 20 ) ،( ل =30 ) ، ( م = 40 ) ، ( ن = 50 ) ، ( س = 60 ) ، ( ع = 70 ) ، ( ف = 80 ) ، ( ص = 90 ) ، ( ق = 100 ) ، ( ر = 200 ) ، ( ش = 300 ) ، ( ت = 400 ) ، ( ث = 500 ) ، ( خ = 600 ) ، ( ذ = 700 ) ، ( ض = 800 ) ، ( ظ = 900 ) ، ( غ = 1000 ) ابجد صغير : (الف =1 )،(ب = 2 ) ، ( ج  = 3 ) ، ( د = 4 ) ، (ه = 5 ) ، ( و = 6 ) ، ( ز = 7 ) ، ( ح = 8 ) ، ( ط = 9 ) ، ( ي = 10 ) ، ( ک = 8 ) ، ( ل = 6 ) ، ( م = 4 ) ، ( ن = 2 ) ، ( س = ساقط ) ، ( ع = 10 ) ، ( ف = 8 ) ، ( ص = 6 ) ، ( ق = 4 ) ، ( ر = 8 ) ، ( ش = ساقط ) ، ( ت = 4 ) ، ( ث = 8 ) ، ( خ = ساقط ) ، ( ذ = 4 ) ، ( ض = 8 ) ، ( ظ = ساقط ) ، ( غ = 4 ) . * نکته: ابجد صغير از ابجد کبير گرفته شده است. فرمول نوشتن آن اين است که عدد1تا10 رامينويسيم و از اعداد حروف بعدي12 عدد کم ...

 • جدول اسماء الحسنی یا همان نامهای نیکوی خداوند و عدد ابجد آنها

   شماره عربی فارسی ابجد۱ الرحمن بخشنده ۲۹۸۲ الرحیم مهربان ۲۵۸۳ الملک پادشاه ۹۰۴ القدوس مقدس ۷۰۵ السلام پاک و سلامتی بخش عالم ۱۳۱۶ المؤمن اطمینان دهنده ۱۳۶۷ المهیمن نگهدارنده ۱۴۵۸ العزیز باشکوه ۹۴۹ الجبار توانگر ۲۰۶۱۰ المتکبر بسیار بزرگ ۶۶۲۱۱ الخالق آفریننده ۷۳۱۱۲ البارئ درست ۲۱۳۱۳ المصور نگارگر، صورتگر ۳۳۶۱۴ الغفار همیشه بخشاینده ۱۲۸۱۱۵ القهار فروکاهنده ۳۰۶۱۶ الوهاب نیک بخشاینده ۱۴۱۷ الرزاق همیشه روزی دهنده ۳۰۸۱۸ الفتاح گشاینده (پیروزکننده) ۴۸۹۱۹ العلیم داناترین ۱۵۰۲۰ القابض می‌راننده، بیرون کشنده جان‌ها ۹۰۳۲۱ الباسط گستراننده، فراخ کننده روزی ۷۲۲۲ الخافض پست کننده، خوار کننده ۱۴۸۱۲۳ الرافع (به سوی خود) بالا برنده ۳۵۱۲۴ المعز عزیزکننده ۱۱۷۲۵ المذل خوارکننده ۷۷۰۲۶ السمیع شنواترین ۱۸۰۲۷ البصیر بیناترین ۳۰۲۲۸ الحکم دادگر ۶۸۲۹ العدل بینهایت عادل ۱۱۴۳۰ اللطیف آن‌که بر بندگانش لطف دارد ۱۲۹۳۱ الخبیر آگاه‌ترین ۸۱۲۳۲ الحلیم بسیار بردبار ۸۸۳۳ العظیم بی‌انتها ۱۰۲۰۳۴ الغفور بسیار بخشاینده ۱۲۸۶۳۵ الشکور بسیار سپاسگزار (پاداش دهنده بزرگ است مر عمل کوچک را) ۵۲۶۳۶ العالی بلند مرتبه ۱۱۰۳۷ الکبیر بزرگ‌ترین ۲۳۲۳۸ الحفیظ نگهدارنده ۹۹۸۳۹ المقیت خوراک دهنده ۵۵۰۴۰ الحسیب شمارنده ۸۰۴۱ الجلیل بسیار گرانقدر ۷۳۴۲ الکریم بسیار بخشنده ۲۷۰۴۳ الرقیب نگهبان، بیننده و آماده ۳۱۲۴۴ المجیب پاسخگو ۵۵۴۵ الواسع گسترده، پهناور ۱۳۷۴۶ الحکیم فرزانه، بسیار خردمند ۷۸۴۷ الودود دوست ۲۰۴۸ المجید بسیار لایق ستایش (در ذات و صفات خود عظیم و نسبت به بندگان بسیار با خیر و احسان است) ۵۷۴۹ الباعث برانگیزنده مردگان ۵۷۳۵۰ الشهید بیننده ۳۱۹۵۱ الحق راست، درست ۱۰۸۵۲ الوکیل عهده دار همه امور بندگان و موجودات ۶۶۵۳ القوی پرزور ۱۱۶۵۴ المتین سخت (و نیز پاینده) ۵۰۰۵۵ الولی دوست، یار و نگهبان ۴۶۵۶ الحمید ستوده ۶۲۵۷ المحصی شمارنده ۱۴۸۵۸ المبدئ نخستین آفریننده ۵۶۵۹ المعید بازگرداننده، دوباره زنده کننده ۱۲۴۶۰ المحیی زندگی بخش، هستی بخش ۶۸۶۱ الممیت می‌راننده، نابود کننده ۴۹۰۶۲ الحی زنده ۱۸۶۳ القیوم قائم به ذات (همه-آفریننده‌ای که کسی او را نیافرید)، پاینده ۱۴۶۶۴ الواجد یابنده ۱۴۶۵ الماجد بزرگوار ۴۸۶۶ الواحد یکتای بی‌همتا ۱۹۶۷ الاحد یگانه (خدایی جز او نیست) ۱۳۶۸ الصمد بی‌نیاز ۱۳۴۶۹ القادر توانا ۳۰۵۷۰ المقتدر تعیین کننده (قضا و قدر)، فراتر ۷۴۴۷۱ المقدم فراپیش کشنده ۱۸۴۷۲ المؤخر فراپس دارنده، پس گذارنده چیزها و نهنده آن‌ها بجای آن‌ها ۸۴۶۷۳ الأول نخستین، اول پدیدارکننده وجود ۳۷۷۴ الأخر واپسین، آخر فناکننده موجود ۸۰۱۷۵ الظاهر آشکار ...

 • آموزش حروف ابجد برای گشایش ابواب فتوحات معنوی

  آموزش حروف ابجد برای گشایش ابواب فتوحات معنوی

                                                   بسم الله الرحمن الرحیم آموزش حروف « ابجد» :ابجد کبیر ازمسلمات است و عدد آن تا یک هزار می باشد که به 28 حرف در زبان عرب تقسیم شده است . و در مورد آن بین مسلمانان از شیعه و سنی جای شبهه و تردید نیست و در بین غیر مسلمانان نیز ابجد کبیر معروف است . و ژاپنی ها و چینی ها نیز به حروف ابجد کبیر معتقد هستند . با اینکه حروف الفبای آنان سیصد حرف است اما به طریق خاصی اعداد 1 تا 1000 راکه برای 28 حرف است و خود نیز 28 عدد مستقل است را برتمام الفبای خود قسمت می کنند .شاید آنها نیز مانند زبان فارسی بسیاری از حروف قریب المخرج را در موقع محاسبه یک حرف واحد به حساب می آورند که در فارسی حرف چ را ج ، و حرف ژ را ز ، و حرف گ را ک ، و حرف ب را پ حساب می کنند .و ابجد کبیر آن است که هر یک از حروف بیست هشت گانه ی زبان دارای عدد مخصوصی است که آن را در عنوان جدول پایین بیان می کنم :حرف « ا» : عددش 1 حرف « ب » : عددش 2حرف « ج » : عددش 3 حرف « د » : عددش 4 حرف « ه » : عددش 5 حرف « و » : عددش 6 حرف « ز » : عددش 7حرف « ح » : عددش 8حرف « ط » : عددش 9 حرف « ی » : عددش 10حرف « ک » : عددش 20حرف « ل » : عددش 30حرف « م » : عددش 40 حرف « ن » : عددش 50حرف « س » : عددش 60 حرف « ع » : عددش 70حرف « ف » : عددش 80حرف « ص » : عدد 90حرف « ق » : عدد 100حرف « ر » : عدد 200حرف « ش » : عدد 300حرف « ت » : عدد 400حرف « ث » : عدد 500حرف « خ » : عدد 600حرف « ذ » : عدد 700حرف « ض » : عدد 800حرف « ظ » : عدد 900حرف « غ » : عدد 1000که در این جدول همزه أ و الف هر کدام به عدد 1 حساب می شود و حرف تشدید که دو حرف مکرر است نیز یک حرف حساب می شود پس لفظ علیٌ می شود 704 و ل 30 و ی 10 که جمع آن 110 می شود .اما در ابجد صغیر با طرح 9 ، 9 بر عدد حروف ابجدی اطلاق می کنند که در حرف ی با طرح 9 عدد ابجد صغیرش 1 می شود و در حرف س عدد ابجد صغیرش 6 می شود . و حرف ط و ص و ظ بدون عدد می شوند و مورد حساب واقع نمی گردند .در ابجد وسیط نیز با طرح 12 ، 12 بر عدد حروف ابجدی اطلاق می شود که مثلا در حرف ک با طرح 12 عدد ابجد وسیط آن 8 شده و مورد محاسبه واقع می گردد .بزرگان و اکابر فرموده اند : هر کس سوره توحید را بعدد نام خود بخواند ابواب فتوحات بروی وی گشاده گردد .

 • ماده تاریخ چیست؟چگونه محاسبه میشود؟حروف ابجد چیست؟

  ماده تاریخ - حروف ابجدمن در این قسمت سعی کرده ام تا ضمن معرفی جدول حروف ابجد، کاربرد آن را در آثار و نوشته های نیاکانمان جست و جو کنم  و از ذکر تاریخچه آن صرف نظر کردم. در جدول حروف ابجد عربی برای هر حرف عددی در نظر گرفته شده که عدد هر کلمه از جمع عددهای مربوط به حروف آن بدست می آید. جدول حروف ابجد به شرح زیر است:   ماده تاریخ: به یک بیت شعر یا یک مصرع شعر یا عبارتی که اگر برابرهای عددی حرف های آن ها را به حساب ابجد با هم جمع کنیم نشان دهنده تاریخ رویدادی یا زمان ساختن بنایی باشد، ماده تاریخ می گوییم. به نمونه هایی از این گونه ماده تاریخ ها دقت کن.   - در کاخ چهل ستون اصفهان سنگ نوشته ای پیدا شده است که شاعر تاریخ بنای این کاخ را در مصرع دوم شعر خود آورده است: مبارک بود ، زان که تاریخ آن شد مبارک ترین بناهای دنیا مصرع «مبارک ترین بناهای دنیا» به حساب ابجد می شود 1057. یعنی سال به پایان رسیدن بنای کاخ چهل ستون اصفهان. راه بدست آوردن عدد این ماده تاریخ این است که حرف های مصرع دوم را جدا جدا بنویسی و برابر عددی هر حرف را به حساب ابجد پیدا کنی. از جمع کردن این اعداد با هم تاریخ بنای کاخ چهل ستون بدست می آید.   - حالا خودت تاریخ بنای کاخ چهل ستون را در ماده تاریخ زیر که صائب شیرازی، شاعر دربار شاه عباس دوم صفوی، سروده است، در مصرع دوم شعر پیدا کن. خامه صائب رقم زند از پس تاریخ او قبله گاه تاجداران باد دایم این مکان!   یادت باشد که چون در الفبای عربی حرف «گ» نیست، در واژه «قبله گاه» حرف گ را باید ک حساب کنی.   - هنگامی که مظفرالدین شاه قاجار، پس از انقلاب مشروطیت مردم آزادی خواه ایران، فرمان مشروطیت را امضا کرد، بر سر در مجلس شورای ملی در میدان بهارستان تهران، عبارت عدل مظفر را نقش کردند. این عبارت به حساب ابجد نشان دهنده سال 1324 هجری قمری، یعنی سال تصویب قانون مشروطیت ایران است.   - شاعری ماده تاریخ سال مرگ حافظ را در عبارتی از شعر زیر آورده است: چراغ اهل معنی خواجه حافظ که شمعی بود از نور تجلی چو در خاک مصلی کرد منزل بجو تاریخش از خاک مصلی! عبارت «خاک مصلی» به حساب ابجد، یادآور سال 791 هجری قمری، یعنی سال درگذشت خواجه شمس الدین محمد حافظ است. مدفن حافظ مصلای شیراز بوده که امروزه حافظیه نامیده می شود و آرامگاه او زیارتگاه عاشقان شعر و ادب پارسی از سراسر جهان است.   - شاعر دیگری ماده تاریخ سالمرگ حافظ را در شعری چنین آورده است: به سال «با» و «صاد» و «ذال» ابجد ز روز هجرت میمون احمد! به سوی جنت اعلی روان شد فرید عهد، شمس الدین محمد در این شعر، تاریخ در گذشت حافظ در سه حرف با (ب=2)، صاد (ص=90) ، ذال (ذ=700) به حساب ابجد آمده است که بر روی هم 792 ...

 • طالع بینی ازدواج با حروف ابجد

  حساب ابجد مي دانيد حروف در زبان فارسي ، سي و دو حرف مي باشد: ا- ب - پ - ت - ث – ج – چ – ح – خ – د – ذ – ر – ز – ژ – س – ش – ص – ض – ط – ظ – ع – غ – ف – ق – ك – گ – ل – م – ن – و – ه – ي و نيز مي دانيم در زبان عربي 28 حرف كه شبيه حروفات فارسي هستند، بجز چهار حرف يعني پ – چ – ژ – گ  كه مي شوند: ا- ب - ت - ث – ج – ح – خ – د – ذ – ر – ز – س – ش – ص – ض – ط – ظ – ع – غ – ف – ق – ك – ل – م – ن – و – ه – ياما اين حروفات در علم علوم غريبه از نظر تركيب قراري گيري متفاوت است كه يك طالب اين علم بايد با ان اشنا باشد. ترتيب قراري گيري ان بصورت زير است: ا- ب – ج – د – ه – و – ز – ح – ط – ي – ك – ل – م – ن – س – ع – ف – ص – ق – ر – ش – ت – ث – خ – ذ – ض – ظ - غ كه ما براي سهولت امر و براي خواندن ان از روش زير در اين علم استفاده مي كنيم. ابجد – هوز – حطي – كلمن – سعفص – قرشت – ثخذ – ضظغ انواع حروف ابجد چيست!؟حروف ابجد به دو دسته صغير و كبير تقسيم ميشوند: كه حروف ابجدي صغير با اعداد ان عبارتند از: ا- ب - ت - ث – ج – ح – خ – د – ذ – ر – ز – س – ش – ص – ض – ط – ظ – ع – غ – ف – ق – ك – ل – م – ن – و – ه – ي 1 2    4   8    3    8    0    4   4    8    7   0      0     6      8     9    0  10    4    8    4     8   6    4   2    6   5  10كه حروف ابجدي كبير با اعداد ان عبارتند از: ا- ب - ت - ث – ج – ح – خ – د – ذ – ر – ز – س – ش – ص – ض – ط – ظ – ع – غ – ف – ق – ك – ل – م – ن – و – ه – ي 1 2 400 500 3    8   600 4  700 200 7   60  300   90   800   9  900 70 1000 80  100 20 30 40 50  6    5   10 كه ما براي سهولت وفهرست بندي ان و براي درك بالا از جدول زير استفاده مي كنيم: كه براي ابجد كبير است:ا   ب   ج   د   ه   و   ز    ح   ط 1   2   3   4   5   6   7   8   9 -------------------------------------------------------------------------------- ي    ك   ل   م   ن   س   ع   ف   ص 10   20     30        40        50        60      70         80   90 -------------------------------------------------------------------------------- ق   ر   ش   ت   ث   خ   ذ   ض   ظ 100   200   300   400   500   600   700   800   900 ---------------------------------------------------------------------------------- غ1000 كه ما براي سهولت وفهرست بندي ان و براي درك بالا از جدول زير استفاده مي كنيم: كه براي ابجد صغير است:ا   ب   ج   د   ه   و   ز    ح   ط1   2   3   4   5   6   7   8   9--------------------------------------------------------------------------------ي    ك   ل   م   ن   س   ع   ف   ص10   8         6          4          2          0        10         8   6--------------------------------------------------------------------------------ق   ر   ش   ت   ث   خ   ذ   ض   ظ4   8   0   3   8   0   4   8   0----------------------------------------------------------------------------------غ4 طالع ...

 • جدول برابری الفبای فارسی – ابجد – انگلیسی و ارزش عددی حروف ابجد و اعداد یونانی

  جدول برابری الفبای فارسی – ابجد – انگلیسی  و ارزش عددی حروف ابجد و اعداد یونانی   الفبای فارسی   فارسی یا عربی یا ... الفبای انگلیسی الفبای ابجد اعداد  یونانی حروف ارزش عددی   اعداد ارزش عددی الف   A الف 1 I 1 ب فارسی B ب 2 II 2 پ *      عربی - ترکی C ج 3 III 3 ت   D د 4 IV 4 ث   E ه 5 V 5 ج فارسی F و 6 VI 6 چ * G ز 7 VII 7 ح   H ح 8 VIII 8 خ   I ط 9 IX 9 د   J ی 10 X 10 ذ   K ک 20 XI 11 ر   L ل 30 XIII 12 ز فارسی M م 40 XIII 13 ژ   N ن 50 XIV 14 س   O س 60 XV 15 ش * P ع 70 XVI 16 ص * Q ف 80 XVII 17 ض * R ص 90 XVIII 18 ط * S ق 100 XIX 19 ظ * T ر 200 XX 20 ع   U ش 300 XXX 30 غ   V ت 400 XL 40 ف * W ث 500 L 50 ق   X خ 600 LX 60 ک فارسی Y ذ 700 LXX 70 گ   Z ض 800 LXXX 80 ل     ظ 900 XC 90 م     غ 1000 C 100 ن         D 500 و         M 1000 ه             ی