حروف ابجد

حروف ابجد چیست؟

در این مقاله به بررسی اجمالی حروف ابجد خواهیم پرداخت... حروف اَبجَد شیوه‌ای برای مرتب‌سازی حروف زبان عربی است که بر پایه الفبای اولیه خط فنیقی مرتب شده‌اند. گاهی از این شیوه در شماره‌گذاری موردها یا صفحات بکار می‌رود.

حروف ابجد به این شرحند: «الف، ب، ج، د، ه‍، و، ز، ح، ط، ی، ک، ل، م، ن، س، ع، ف، ص، ق، ر، ش، ت، ث، خ، ذ، ض، ظ، غ».

برای آسانی ازبر کردن ترتیب این حروف، هر چندتا حرف پیاپی به شکل واژه در آمده و تلفظ می‌شوند. این واژه‌ها عبارت‌اند از: «اَبْجَدْ - هَوََّزْ - حُطّیٖ - کَلَمَنْ - سَعْفَصْ - قَرَشَتْ - ثَخَِّذْ - ضَظِغْ»[۱]

از الفبای ابجد برای متناظر کردن اعداد و واژه‌ها نیز استفاده می‌شود. به این ترتیب که برای هر حرف واژه‌ای که بخواهند به عدد تبدیلش کنند عدد متناظر را از جدول زیر بر می‌دارند و اعداد بدست‌آمده را جمع می‌زنند. برای نمونه در این روش، واژهٔ «علی» برابر با «۱۱۰» می‌شود همچنین «یاعلی» برابر با ۱۲۱ می‌باشد. برخی افراد برای این شماره‌ها ویژگیهای فراطبیعی قائلند.

 کاربرد:

الف)صفحه‌های مقدمهٔ بعضی از کتاب‌ها را با این عددها شماره گذاری می‌کنند.

ب)تاریخ وقایع مهم را با ترکیب حروف ابجد به صورت یک کلمه یا یک عبارت یا یک جملهٔ معنی دار یا شعر در می‌آورند که به خاطر سپردن آن کلمه یا عبارت یا آن جمله یا شعر، تاریخ مزبور را حساب می‌کنند.

ج)در موسیقی پس از اسلام، در ثبت اصوات و دساتین از حروف ابجد استفاده شده‌است. برای نمونه نغنه‌های دستگاه شور با حروف ابجد عبارت بوده‌اند از: «یح یه یب ی ح ه ج ا» و فاصله‌ها و ابعاد آن‌ها: «ط ط ج‍ ج‍ ط ج‍ ج‍» که در موسیقی امروز به ترتیب نت‌های سل، لاکرن، سی بمل، دو، رکرن، می‌بمل، فا و سل را تشکیل می‌دهند.

د)گاهی در نوشتن، برای جدا کردن مطالب مختلف از یکدیگر، آنها را با حروف ابجد مشخص می‌کنند. مثلاً در همینجا برای جدا کردن کاربردهای حروف ابجد، آنها را با حروف الف، ب، ج و مشخص کردیم.

برای اینکه عدد اسم خود را بدانید اعداد مربوط به اسم خود را با هم جمع کنید.
آ:1
ب:2
ج:3
د:4
ه:5
و:6
ز:7
ح:8
ط:9
ی:10
ک:20
ل:30
م:40
ن:50
س:60
ع:70
ف:80
ص:90
ق:100
ر:200
ش:300
ت:400
ث:500
خ:600
ذ:700
ض:800
غ:1000

 

خواصوکاربردحروفابجد

1.هر گاه 28 حرف ابجد را در ورقع اي نوشته و بخواهد آنان را مسخر کند ، ورقه را در آب انداخته و آب را به خورد آنان دهد .

2.مي توان با 28 حرف ابجد دشمن را سرگردان کرد .

3.مي توان با 28 حرف ابجد دشمن را صدمه زد يا هلاک گردان .

4.هر گاه 28 حرف را بر روي کاغذي نوشته وآن را در خاک دفن کنيد به نيت آن غائب احضار گردد بحق تعالي غايب پيدا مي گردد .

5.به جهت محبت اين حروف را نوشته بر روي کاغذي و آن را آب کشيده و آبرا بخورد مطلوب دهد بيقرار ميگردد .

6.هر گاه 28 حرف ابجد را بر روي کاغذ نوشته و آن را بر گردن طفل آويزان کند هرگز نترسد .

7.هر گاه 28 حرف ابجد را بر روي کاغذ نوشته وکسي که طالب علم باشد ، کاغذ را آب کشيده بخورد ذهن او قوي گردد .

8.هر گاه 28 حرف ابجد را بر روي کاغذ نوشته وآن را بر درختي کم ثمر ببندد ثمره آن زياد مي گردد .

9.هر گاه 28 حرف ابجد را بر روي کاغذ نوشته ودر چاهي که کم آب مي باشد انداخته آب آن چاه زياد مي شود .

---------------------------

بايد به عرض برسانم که هر سال 12 ماه دارد ، هر ماه را طالعي گفته اند ، در زمان حضرت سليمان که هر انساني روزگار او شبيه يکي از اين دوازده طالع مي شود و آن 12 طالع به نام :

 

1 – حمل ، 2 – ثور ، 3 – جوزا ، 4 – سرطان ، 5 – اسد ، 6 – سنبله ، 7 – ميزان ،

8 – عقرب ، 9 – قوس ، 10 – جدي ، 11 – دلو ، 12 – حوت ، ميباشد .

هر گاه بخواهيد طالع شخصي را پيدا کنيد :

بايد نام و نام مادر او را به ابجد کبير در آورده و با هم جمع کنيد ، سپس حاصل جمع را تقسيم بر 12 کرده و باقيمانده طالع شخص مي گردد .

توجه !

اگر زماني باقيمانده صفر باشد بايد نام تنها را تقسيم بر دوازده کنيد و باقيمانده طالع آن شخص مي شود .

و بايد بدانيد که فرق حروف ابجد با حروف فارسي اين است که در حروف فارسي 32 حرف داريم اما در ابجد 28 حرف داريم و فرق آنها در 4 حرع ( گ- چ- پ- ژ ) ميباشد و در هنگام استفاده از حروف ابجد در فارسي اين حروف حذف مي گردد .

مانند آقاي هوشنگ بنت ژاله وقتي مي خواهيم طالع آقاي هوشنگ را حساب کنيم به طريق زير عمل مي کنيم ،

              ه        و        ش        ن       گ       بنت       ژ     ا      ل      ه 

             5        6        300     50      خالي    بنت   خالي    1    30    5

                               361                +                  36

جمع عدد هوشنگ به عدد ابجد کبير مي شود ،

 

50 + 300 + 6 + 5 = 361

جمع عدد ژاله به ابجد کبير مي شود ،

5 + 30 + 1 = 36 

مجموع نام و نام مادر مي شود ،

361 + 36 = 397

چون که دوازده طالع در سال داريم تقسيم بر 12 مي کنيم و باقيمانده از تقسيم طالع هوشنگ مي شود ،

397تقسيم بر 12 نتيجه باقيمانده 1 مي شود ، و طالع آن حمل ميباشد .

  هر گاه بخواهيد حساب کنيد که آيا آقاي محمد   زاده مريم با خانوم فاطمه    زاده بتول مي توانند ازدواج بکنند يا نه ؟ آيا ستاره اين دو نفر با هم جفت هست يا نه ؟ و در آينده تا آخر با هم زندگي ميکنند يا نه ؟

      اول نام ونام مادر هر دو را به ابجد کبير در آورده و بعد جدا جدا حساب کرده و بعد تقسيم مي کنيم .

لطفا به موارد زير توجه کامل فرماييد ،

اول آقاي م   ح   م   د   زاده م     ر     ي      م 

           40 ،8 ،40 ،4         40 ، 200 ،10 ، 40 

    خانم   ف    ا    ط    م    ه    زاد     ب     ت     و     ل 

          80  ، 1 ، 9 ، 40 ، 5              2 ، 400 ، 6 ، 30

 جمع عدد محمد 92 + جمع عدد مريم 290           438 + 135   

 573               +               382         

  955

مجموع چهار اسم بالا برابر است با :955

اکنون 955 را بر 5 تقسيم مي کنيم ،

اگر باقيمانده تقسيم بالا 1 يا 3 يا 5 شود اين دو به هم مي رسند و ستاره آنها جفت مي باشد وتا آخر با هم زندگي مي کنند.

باقي مانده تقسيم بالا 5 مي گردد که ستاره اين دو نفر با هم جفت است وبه هم مي رسند و موفق به ازدواج مي شوند .

اگر باقيمانده تقسيم 2 يا 4 گردد اين دو نفر به هم نمي رسند وستاره آنها جفت نمي باشد و تا آخر با هم زندگي نمي کنند .

توجه !

اگرزماني باقيمانده تقسيم صفر گردد معلوم ميشود که يک طرف از خانواده طرفين با ازدواج موافق نمي باشند و ستاره آنها به طور قطعي جفت نمي باشد .

فايده :

هرگز در شب تعويض ننويسيد چرا که بعدأ در منزل خود موجب جنگ و نزاع مي گردد و ميل نوشتن و تصميم گرفتن با خودتان مي باشد .

خواص طبع ها :

1- طبع آتشي هميشه زود عصباني مي شود و زود خاموش مي گردد و کينه در دل نگه نمي دارد وهميشه بدن او حرارت دارد وتشنه مي باشد و زود جنگ شروع ميکند .

2- طبع خاکي هميشه متواضع و فروتن و ساکت مي باشد و با حرمت وبا احترام با ديگران زندگي ميکند .

3- طبع بادي هميشه مغرور و تند خو ميباشد و حرکات خود را پنهان از چشم ديگران انجام مي دهد و بسيار زيرک وکينه اي مي باشد .

4- طبع آبي هميشه مسرور شاد است و سه طبع بالا در وجودش ظاهر مي گردد و هميشه از دست زبان به عذاب مي افتد .

منبع

  • توکّلی صابری، علی رضا. از ریاضیات خود مطمئن شوید ۲. چاپ اوّل، تهران: دفتر امور کمک آموزشی و کتابخانه‌ها، ۱۳۶۵.
  • ستایشگر، مهدی. واژه نامهٔ موسیقی ایران زمین جلد اوّل. چاپ دوّم، تهران: اطلاعات، ۱۳۸۱، ISBN ۹۶۴-۴۲۳-۳۰۵-۰. 

 


مطالب مشابه :


حروف ابجد

دانلود رایگان + مقاله + مطالب مفید و - حروف ابجد - دانلود همراه با مقاله و مطالب مختلف درباره
طالع بینی ازدواج با حروف ابجد

معجزه قران و ادعیه - طالع بینی ازدواج با حروف ابجد - خواص دعاها و آیات قرانی در رفع مشکلات
جدول حروف ابجد کبیر

پایگاه اطلاع رسانی مسجد امیرالمؤمنین خشت - جدول حروف ابجد کبیر - مذهبی ، فرهنگی ، اجتماعی
کاربرد حروف ابجد1- آشنایی با دوایر حروف

کاربرد حروف ابجد- از6 ديگر نميتوان12 را کم کرد پس همان را در جدول مينويسيم.اعدادي که در
جدول اسماء الحسنی یا همان نامهای نیکوی خداوند و عدد ابجد آنها

جدول اسماء الحسنی یا همان نامهای نیکوی خداوند و عدد ابجد آنها شماره. عربی. فارسی. ابجد;
آموزش حروف ابجد برای گشایش ابواب فتوحات معنوی

ابجد کبیر ازمسلمات است و عدد آن تا یک که در این جدول همزه أ و الف هر کدام به عدد 1 حساب
ماده تاریخ چیست؟چگونه محاسبه میشود؟حروف ابجد چیست؟

در جدول حروف ابجد عربی برای هر حرف عددی در نظر گرفته شده که عدد هر کلمه از جمع عددهای مربوط
طالع بینی ازدواج با حروف ابجد

كه ما براي سهولت وفهرست بندي ان و براي درك بالا از جدول زير طالع بینی ازدواج با حروف ابجد.
جدول برابری الفبای فارسی – ابجد – انگلیسی و ارزش عددی حروف ابجد و اعداد یونانی

حقوق بین الملل - جدول برابری الفبای فارسی – ابجد – انگلیسی و ارزش عددی حروف ابجد و اعداد
برچسب :