حرف س


ساختمان

ديدن ساختمان جديد در خواب، بر سودي دنيايي دلالت دارد و نيز، ممكن است بر

تولدّ فرزند تعبير شود. اگر كسي ديد كه در شهري يا روستايي، ساختماني م ي سازد، با

زني از اهالي آن شهر يا روستا ازدواج مي كند.

ساربان

ديدن ساربان در خواب، بر مسافرت يا فوت فردي بيمار دلالت دارد و ممكن است به

ناخداو فرمانده كشتي نيز، تعبير شود.

ساق پا

ساق پا در خواب، نشان هي عمر انسان و ستون زندگي و حيات اوست. اگر كس ي در

خواب ببيند كه يكي از سا قهايش را دراز و ديگري را بلند نموده است و هر دو ساقش

به هم بسته شده اند، يا اجلش نزديك شده است يا واقعه ي بدي در انتظار اوست. اگر

زني در خواب ببيند كه ساق پايش را آشكار نموده، دين و ايمانش روزب ه روز بهتر م ي

شود. اگر كسي ببيند كه ساقي زيبا و فربه دارد، بر خوبي مركب يا مقصد او دلالت دارد.

ممكن است كه ساق پا،بر ناراحتي و گرفتاري نيز، دلالت داشته باشد و آشكار نمودن

ساق پا،به ترك نماز و ذلتّ نيز،تعبير شود.

سايه

اگر كسي در فصل تابستان، سايه اي را در خواب ببيند، نشانه خوشي، استراحت و مقام

والا است. اگر كسي در خواب ببيند كه از فرط گرما به سايه اي پناه برده است، از غم و

غصه نجات مي يابد و رزق و روزي به دست مي آورد. سايه ي زن، شوهر اوست و اگر

زني كه شوهر نكرده است در خواب ببيند كه زير سايه اي رفته است، شوهر مي كند. اگر

كسي در خواب ببيند كه در سايه، احساس سرما كرده و جلو آفتاب رفته است، از فقر و

نداري نجات مي يابد.

سبيل

اگر كسي در خواب ببيند كه موهاي سبيلش را كوتاه مي كند، پيرو سنت پيامب ر ص

است واگر ببيند كه موهاي سبيلش دراز شده است، خواب خوبي نديده است.

ستاره

ستاره در خواب، بر فردي شرافتمند و بسيار بلندمرتبه دلالت دارد. اگر كس ي در

خواب، در خانه اش ستاره اي را ديد كه روشنايي نداشت، نشانه اين است كه عده اي از

افراد معتبر و بلندمرتبه به مصيبتي دچارم يشوند.

ستم

ستم در خواب، بر بلا و مصيبت و ويراني دلالت دارد. اگر كسي در خواب ببيند كه به

ديگري ستم كرده است و فرد ستم ديده دست به دعا برداشته و از او به خداوند شكايت

مي كند، بايد از عذاب الهي بترسد.

ستون

ستون در خواب، نشانه دين است و مجموعه ي چند ستون، نشانه عده اي از مردان

است كه در انجام امور و دست كشيدن از گناهان مي توان به آنها تكيه و اعتماد نمود. اگر

كسي در خواب ببيند كه ستون مسجد كج شده و در جاي خود نمانده است، او مرد ي

است كه از سلطه حاكم و فرمانروا خارج شده و سر به شورش برمي دارد.

سجده

اگر كسي در خواب، براي خداوند سجده نمايد، بر دشمنش پيروز گشته و خداوند

نيز، از او خشنود خواهد شد و از خطرها رهايي مي يابد و به مقصود خود مي رسد ، اما

اگر ببيند كه براي غيرخدا سجده مي كند يا بدون هيچ نيت ي سرش را به طرف زمين

نزديك مي كند، ذليل و خوار خواهد شد و اگر بازرگان باشد يا در مسابقه اي در حال

رقابت با كسي باشد، برنده نخواهد شد و به مقصود خود نخواهد رسيد. ممكن است

سجده كردن، بر پيروي از سنت پيامبرص و همنشين شدن با ايشان در بهشت تعبير

شود. سجده ي شكر در خواب، بر رفع درد و بلا و تجديد شدن رزق و روز ي دلالت

دارد.

سخن

اگر كسي در خواب ببيند كه با چند زبان مختلف سخن مي گويد،صاحب ملك بزرگي

مي شود. سخن گفتن پرندگان در خواب، به طور كلي خوب است. اگر كسي ببيندكه

پرنده اي با او سخن مي گويد، به مقامي بلند دست مي يابد. اگر كسي در خواب ببيند كه

حيوان چهارپايي با او سخن مي گويد از دنيا مي رود ؛زيرا خداوند م يفرمايد:

( نمل / 82 )

هرگاه فرمان و حكم خدايي بر آنان واقع شود، چهارپايي را از زمين بر آنان »

« خارج نماييم كه با آنان سخن ميگويد

سدر

هر كسي در خواب درخت سدر را ببيند، به مقام و درجه اي بالا دست م ي يابد و راه

ورع و تقوا و علم را پيش مي گيرد. ديدن درخت سدر در خواب، خوب است و به رزق

و روزي نيز، تعبير ميشود.

سدره المنتهي

ديدن سدره المنتهي كه درختي است در بهشت، به نايل شدن به مراد و آرزوها تعبير

ميشود.

سر

سر در خواب، به فرماندهي و سرمايه تعبير مي شود و بزرگ بود ن سر بر شرف

فراوان و كوچك بودن آن بر شرفي اندك دلالت دارد. پايين انداختن سر در ميان مردم يا

نزد سلطان، به انجام دادن گناهي بزرگ و پشيماني از آن تعبير م ي شود. اگر كس ي در

خواب ببيند كه سرش شبيه سر درازگوش شده است، همان گونه كه پيامبر ص در

حديثي به آن اشاره نموده است، در نماز جماعت قبل از امام به ركوع و سجود مي رود يا

اينكه مردي ساد هلوح و نادان خواهد شد.

سراب

ديدن سراب در خواب، به عمل، بيهوده و پوچ كه انجام نمي پذيرد، دلالت دارد و اگر

كسي كه خواب سراب را مي بيند، خواهان چيزي باشد آن را به دست نخواهد آورد.

سرباز

اگر كسي در خواب ببيند كه عده اي سرباز در جايي جمع شده اند، حق و حق طلبان

پيروز خواهند شد.

سر بريدن

سر بريدن در خواب، بر ظلم و ستم به ديگران و خوردن حق آنها دلالت دارد. اگر

كسي در خواب ببيند كه سرانساني را مي برد، به او ستم مي كند و بريدن سر تمام آن

موجوداتي كه سر بريدن شان جايز نيست، ظلم بر آنهاست. اگر كسي غمگين باشد و در

خواب ببيند كه سرش را مي برند، غم و غصه هايش برطرف مي شود. سر بريدن به زن

گرفتن نيز، تعبير مي شود؛ اگر كسي ببيند جانوري را سر مي برد كه بر زن دلالت دار د،

مانند كبوتر يا هر جانور سفيد و زيبايي، زن مي گيرد. اگر كس ي ببيند كه سر پدر يا

مادرش را مي برد، حق آنها را پايمال مي كند.

سرزنش

سرزنش كردن در خواب، نشانه پيروي زياد از راه و رو ش شيطان است.

سركه

ديدن سركه در خواب، بر خير و بركت، دارايي، كسب حلال و عمر طولان ي دلالت

دارد و براي كسي كه درخواب آن را با نان بخورد بر كم شدن رفاه و خوش گذران ي

دلالت دارد.

سرگرداني

سرگرداني در خواب، نشانه ي جهالت و تسلط شيطان بر بينند هي خواب است.

سرما

سرما در خواب، نشانه ي فقر است. اگر كسي در خواب ديد كه سايه اي سرد را ترك

كرده و مقابل خورشيد نشسته است تا گرم شود، فقر و تنگدس تي از او دور م ي شود و

اگر ديد كه از شدت گرما به زير ساي هاي رفت، غم و غصه از او دور مي شود.

سرمه

ديدن سرمه در خواب، نشانه فراوان شدن مال و ثروت و درك و فهم است. اگر كسي

كه در چشمانش عيبي دارد در خواب ببيند كه به آنها سرمه م ي كشد، چشمانش شفا

م ييابند.

سرمه دان

سرمه دان در خواب، به زني خوب و نيكوكار تعبير مي شود كه مي خواهد به ديگران

سود برساندن. اگر مرد مجرّدي در خواب ببيند كه ميله را داخل سرمه دان گذاشته است تا

آن را به چشمانش بكشد، زن مي گيرد.


سطل

اگر كسي در خواب ببيند كه با سطلي از چاه براي خود آب مي كشد، برا ي بهره ي

دنيوي به كار و كوشش مي پردازد. اگر كسي ببيند كه با سطل از چاه آب م ي كشد و با

آن آب، خود را مي شويد به خوشي و مال دنيا مي رسد و اگر در زندان باشد، آزاد م ي

شود. آب كشيدن از چاه براي كسي كه زن حامله دارد به تولد نوزاد پسر و براي كسي كه

زن ندارد، به رزق و روزي تعبير مي شود.

سفره

ديدن سفره در خواب،بر نعمت، اجابت دعا، خوشي زندگي و جشن و شاد ي دلالت

دارد.

سقف

سقف در خواب، بر مردي والامقام و باشكوه دلالت دارد. اگر كس ي در خواب ببيند

كه نزديك است سقفي بر او بيفتد از مردي والامقام و باشكوه دچار ترس و هراس م ي

شود و هر كسي در خواب ببيند كه سقفي بر او افتاد، به شكنجه و عذاب مبتلا مي شود.

سگ

سگ در خواب، به مردي گمراه و بي ارزش كه دنباله رو هو ا و هوس است، تعبير

مي شود. اگر كسي در خواب ببيند كه سگي بر او پارس مي كند، از شخص ي ناجوانمرد

سخناني زشت درباره ي خود مي شنود. ديدن سگ شكار ي در خواب به سربلن د ي و

رزق و روزي تعبير مي شود.

سلاح

ديدن سلاح در خواب، بر پيروزي، قدرت، سرافرازي و رفع بدي ها دلالت دارد.

سلام كردن

اگر كسي در خواب ديد، به كسي سلام مي كند كه با او دشمني و عداوت ي ندارد، از

طرف او به بيننده ي خواب خير، سلامت و امنيت مي رسد. اگر بين آن دو عداوت و

دشمني وجود داشته باشد، گويند هي سلام به آرزوي خود دربرابر طرف مقابل مي رسد و

از شرّ او درامان مي گردد. اگر به كسي سلام نمود كه بين آنها معامله ي تجار ي باشد و

طرف مقابل به سلام او پاسخ گويد، معامل ه بين آنها انجام مي گيرد و اگر به سلام جواب

ندهد، معامل هانجام نمي گيرد. اگر كسي در خواب ديد كه دشمنش به او سلام م ي كند و

برايش هديه اي آورده است، دشمنش به او پيشنهاد صلح و آشتي مي دهد و اگر ديد، با او

دست مي دهد و او را در آغوش مي گيرد، دشمنش از شرارت دست م ي كشد. اگر در

خواب ديد كه با عده اي قبل از آنكه سلام كند، سخن مي گويد، دليل بر مخالفت با سنت

پيامبرص و تمايل به بدعت است.

سلطان

اگر كسي در خواب ديد كه خداوند او را سلطان سرزمين ي نموده است، به شكوه،

اقتدار و سربلندي دست مي يابد. ديدن چنين خواب ي برا ي شخص بيمار ، بر مرگ او

دلالت دارد. ممكن است سلطان، بر دررأس بودن امري دلالت داشته باشد.

سلماني

ديدن سلماني در خواب، مايه ي آرامش و نجات يافتن از دردهاي سر و چشم است.

تراشيدن سر، پس دادن امانت و ايمن شدن از خطر مي باشد. اگر كسي در خواب ببيند كه

در مراسم حج سرش را م ي تراشد، بده ي ها يش را م ي پردازد. تراشيدن ريش در

خواب،از دست دادن مال و مقام و شهرت است. اگر بيماري در خواب ببيند كه سرش را

مي تراشد، به بهبودي و سلامت دست مي يابد.

سليمان پيامبر(ع)

ديدن سليمان پيامبر(ع) در خواب،بر ملك و پادشاهي دلالت دارد و ممكن است به

آسان شدن امور سخت و دشوار نيز، تعبير شود. بيننده ي چنين خوابي از جانب خداوند

به مقامي والا دست مي يابد و در آخرت نيز، عاقبت به خير خواهد شد.

سم

سم در خواب، براي كسي كه آن را مي خورد به غم و اندوه تعبير م يشود.

سنگ

ديدن سنگ در خواب، بر افراد سنگدل، نادان و بي عمل دلالت دارد. اگر كس ي در

خواب ببيند كه با چوبي به سنگي مي زند و از آن سنگ، آب بيرون مي آيد، اگر تهيدست

باشد، ثروتمند و اگر ثروتمند باشد،به ثروتش افزوده مي گردد ؛ ممكن است بر رزق و

روزي نيكو نيز، دلالت داشته باشد.

سنگسار كردن

اگر كسي در خواب ببيند كه شخصي را سنگسار مي كند، درباره ي او سخن زشت

خواهد گفت و او را دشنام مي دهد. سنگسار كردن به تهمت زدن نيز ، تعبير م ي شود ؛

مگر اينكه سنگسار، به علت حد شرعي باشد در اين صورت، شخصي كه سنگسار م ي

شود، از جرم و گناه پاك خواهدشد.

سوار شدن

سوار شدن بر چهارپايان در خواب، بر سلطه و عزّت دلالت دارد. اگر كسي در خواب

ببيند كه سوار بر اسبي شده است، اما سواري نمي داند، به دنبال هوا و هوس رفته است.

سوراخ

ديدن سوراخ در خواب، به چنگ زدن بر روش بدعت گران تعبير مي شود. اگر كس ي

ببيند كه از سوراخي جانوري بيرون م يآيد، به بيرون آمدن سخن از دهان تعبير م يشود.

سوزن

اگر نخي در سوزن باشد، به بهتر شدن اوضاع و احوال زندگي؛ و اگر جدا از آن باشد،

به تشتّت و جدايي تعبير مي شود. اگر كسي سوزن شكسته اي را ببيند، دچار ناراحتي و

پريشاني م يشود.

سوسمار

سوسمار در خواب، بر مردي بياباني دلالت دارد كه با حقهّ و فريب، خواهان تصاحب

ملك و دارايي ديگران است.

سوگند

اگر كسي در خواب به حقيقت و راستي سوگند بخورد، پيروز خواهد شد و سخن

حقّ را به مردم ابلاغ مي كند و اگر به دروغ سوگند بخورد، شكست م ي خورد و خوار

مي شود و ممكن است گناه كبيره اي نيز،انجام دهد و پشيمان و ذليل شود. اگر كسي در

خواب ببيند كه به صليب، ستارگان، دريا و چيزهايي مانند اين، سوگند م ي خورد، دليلي

است بر اينكه آن شخص، گمراهي و نفاق را دوست دارد و اگر به خداوند سوگند بخورد

دليل بر اين است كه بر راه حق م يرود و دنبال هرو سنت پيامبرص است.

سوگواري

ديدن سوگواري در خواب،براي كسي كه زندگيش در خوشي و راحتي است، به ضرر

و زيان يا به مصيبتي گرفتار شدن تعبير مي شود. اگر ببينده ي خواب ناراحت باش د، ديدن

سوگواري، بر اميد به رحمت خداوند و از بين رفتن غم و ناراحتي دلالت دارد. اگر كسي

ديد كه براي تسليت گفتن به مصيبت ديده اي، به مراس م سوگواري مي رود، به امنيت و

آسايش مي رسد و مژد هاي به او داده م يشود. برپا نمودن مراسم سوگواري بدون هيچ

دليلي بر مصيبتي دلالت دارد كه برايش سوگواري لازم است.

سياهدانه

ديدن سياهدانه در خواب، بر سلامتي و تندرستي دلالت دارد.

سير

ديدن سير در خواب، بر دارايي و مال حرام و سخني زشت دلالت دارد. خوردن سير

در خواب تنها براي بيمار خوب است.

سيل

ديدن سيل در خواب، بر هجوم دشمن دلالت دارد. اگر آن سيل براي مردم سودمند

باشد و ضرر نرساند، به خير و بركت مستمر تعبير م يشود.

سيلي

سيلي زدن به صورت زن در خواب، به تولد فرزند پسر تعبير مي شود ؛ به ويژه اگر

صاحب خواب از بچه دار شدن نااميد شده باشد، زيرا درحالي فرشتگان به

ابراهيم(ع) مژده تولد پسري را دادند كه از بچه دار شدن نااميد شده بودند، همسرش

فصكت » : ساره، شگفت زده شد و به صورت خود زد و خداوند در اين مورد فرموده است

يعني،(همسر ابراهيم) به صورت خود زد. ممكن است سيلي زدن به صورت ؛ « في وجهها

نشانه جرم و گناه و مصيبت نيز، باشد.

سينه

زيبا وبزرگ بودن سينه در خواب، براي كافر نشانه ي اين است كه وارد اسلام مي شود

و براي مسلمان گنهكار، نشانه توبه كردن و روي آوردن به طاعت و پرستش خداوند

است و ممكن است نشانه آسان شدن امور سخت و دشوار نيز، باشد. تنگ بودن سينه در

خواب به گمراهي تعبير م يشود.


مطالب مشابه :


تعبیر خواب انگور - تعبیر انگور - تعبیر دیدن انگور در خواب تعبیر انگور 1ـ اگر خواب ب

تعبیر خواب انگور - تعبیر انگور - تعبیر دیدن انگور در خواب. تعبیر انگور .... تعبیر خواب بچه - تعبیر خواب بچه دار شدن - تعبیر دیدن زایمان در خواب. تعبیر خواب
دختر یا پسر؟

اگر گامتy مرد با گامتx ترکیب شود فرزند پسر می شود ، اگر گامتx مرد با گامت xزن ترکیب ... شدن ۶۸ درصد و برای دختر دارشدن ۵۶ درصد موثر است. ..... تعبیر خواب.
حرف ب

ممكن است در خواب، به آفت و مصيبت و بلا تعبير شود. اگر كسي در ... بازگشتن از سفر در خواب، بر از بين رفتن غم و اندوه ، باز شدن درهاي رحمت ،. نجات يافتن ... ديدن برهّ در خواب، بر پسري كه مطيع پدر و مادرش باشد، دلالت دارد. اگر كسي ... بچه دار مي گردد.
حرف س

سجده كردن، بر پيروي از سنت پيامبرص و همنشين شدن با ايشان در بهشت تعبير. شود . سجده ي شكر در .... سيلي زدن به صورت زن در خواب، به تولد فرزند پسر تعبير مي شود ؛ به ويژه اگر. صاحب خواب از بچه دار شدن نااميد شده باشد، زيرا درحالي فرشتگان به.
تعبیر خواب

همانطور که میدانید تعبیر خواب در قران هم آمده است که این تاییدی بر درستی علم تعبیر خواب است. برچسب‌ها: ... دعا و طلسم برای پولدار شدن .... دعا برای پسر دار شدن
دعا برای دوست کردن و تسخیر دیگران

طلسم قوی برای عشق طلسم رزق و روزی دعا و طلسم برای پولدار شدن ... روش علمی تعبیر خواب عوامل تکرار شدن خواب ... دعا برای پسر دار شدن دعاهای باطل کننده طلسم و دفع
تمام کارهایی که برای پسردار شدن باید انجام داد

از همان سه ماه قبل از نزدیکی:هر روز صبح به محض بیدار شدن از خواب و قبل از هر تحرک اضافه ای ودر 1 ... روز کاهش دما تا اواسط روز وقت دارید که برای پسردار شدن اقدام کنید.
آداب جماع:

ایستاده نزدیکی کردن : فرزند در خواب بول میکند. بی وضو بودن زن ... نزدیکی در زیر درخت میوه دار : فرزند جلاد یا سرکرده ظلم خواهد شد. نزدیکی در ... هنگام غروب آفتاب تا برطرف شدن سرخی طرف مغرب:چیزی را که دوست دارند در آن فرزند نخواهند دید. روز خسوف
تعبیر دیدن ' تخم مرغ ' در خواب

ابن سیرین می گوید : تعبیر دیدن ' تخم مرغ ' در خواب قوت و نیرومندی است . دانیال (ع) می گوید : تخم مرغ در خواب کنیز است . خدای متعال می ... کنیز 4. فرزند دار شدن .
دعا برای عزیز شدن

دعا برای عزیز شدن چهارشنبه ششم شهریور ۱۳۹۲ 15:8. : برای افزایش محبت و .... روش علمی تعبیر خواب عوامل تکرار شدن ... عوج بن عنق و شیر دل دعا برای پسر دار شدن
برچسب :