حرف ب

باد

ممكن است در خواب، به آفت و مصيبت و بلا تعبير شود. اگر كسي در خواب ببيند

كه باد، چنان شديد مي وزد كه ديوارها را منهدم مي كند و انسان ها را به هوا مي برد، اين

خواب بر بلاي بزرگي در ميان مردم تعبير مي شود. باد ممكن است به مژد ه ي الهي نيز ،

تعبير شود و اگر نسيمي از سمت مشخصي بوزد، به خير و رحمت تعبير م يشود.

باد شكم

باد شكم در خواب، بر سخن بيهوده و بي معني دلالت دارد و ممكن است به حماقت

و سخنان غيراخلاقي نيز، تعبير شود.

بار

ممكن است، بر بار سنگين گناه و بزهكاري دلالت داشته باشد. بار سنگين براي زن ،

بر حاملگي و يا شوهر پرخاشگر دلالت دارد. اگر كسي در خواب ببيند كه باري از چوب

حمل م يكند، ميان مردم سخ نچيني كرده است. [سخ نچين بدبخت، هيز مكش است]

باران

ديدن باراني كه زيان به دنبال نداشته باشد، نشانه رحمت و شادابي و طراوت است ،

اما اگر كسي ببيند كه باراني زيان آور يا باران خون و سنگ از آسمان مي بارد، بر زياد شدن

گناهان دلالت دارد.

بازار

ديدن بازار در خواب، ممكن است بر دروغ، گناه و غم دلالت داشته باشد ؛ البته هر

بازاري ممكن است كه تعبيرخاصي را داشته باشد؛ مثلاً: بازار كتاب فروشان برهدايت و

توبه، بازار داروفروشان بر شفاي بيماران، بازار شيريني فروشان بر ايمان و اسلام، بازار

زينت آلات بر شادي وعروسي و ازدواج، بازار عطرفروشان بر خبر خوب و بسيار

خوشايند، بازار سلاح فروشان بر جنگ و پيروزي بر دشمنان، بازار سبز ي فروشان و

ماهي فروشان بر روزي و منفعت، بازار گوشت فروشان بر غم و غصه، بازار ميوه فروشان

بر اعمال نيك، بازار چوب فروشان بر نفاق و تفرقه،بازار خيمه فروشان بر مسافرت دلالت

دارند.

باز كردن

باز كردن قفل و درهاي بسته در خواب، نشانه شادي بعد از ناراحتي و به دست آوردن

رزق و روزي آسان م يباشد.

بازگشتن از سفر

بازگشتن از سفر در خواب، بر از بين رفتن غم و اندوه ، باز شدن درهاي رحمت ،

نجات يافتن از شرّ و بدي دلالت دارد ؛ ممكن است اين خواب دليلي بر توب ه ي بينند ه ي

خواب باشد.

بازي كردن

بازي كردن در خواب، بر غرور و تكبر و مسخر ه كردن و نقصان دين دلالت دارد.

باغ

باغ سرسبز در خواب، به اسلام و دين تعبير مي شود و اگر مرده اي را در باغي ديدند،

او در بهشت به سر م يبرد.

بالا رفتن

بالا رفتن در خواب، به ارتقاي درجه و مقام و ارزش تعبير م ي شود. اگر كسي در

خواب جاهاي بلند، مانند قلّه ي كوه ها را ببيند، به مرادش مي رسد. بالا رفتن به شيوه اي

عمودي و مستقيم خوب نيست و خيري در آن وجود ندارد.

بخالت

بخالت در خواب نشان هي فقر و تنگدستي است.

بذر

بذر يا تخم هر چيزي در خواب، بر نوه و نوادگان صالح دلالت دارد.

برج

اگر كسي در خواب ديد كه بالاي برجي است، از دست آن كس كه به دنبالش است در

امان نخواهد بود و اگر بينند هي خواب بيمار باشد، ممكن است بميرد.

برف

ديدن برف در خواب، به رسيدن رزق و روزي و بهبودي از بيماري دلالت دارد.

برق آسمان

ديدن برق آسمان به تنهايي در خواب، بر هدايت يافتن بعد از گمراهي دلالت دارد و

ممكن است مژده ي برگشتن گم گشته اي، تجديد شدن رزق و روزي يا ياري شدن از

طرف ديگران باشد. نشان هي ديگر رعد و برق، ترسيدن از سلطان است.

برگشتن زن مطلّقه

برگشتن زن مطلّقه در خواب، دليلي است بر بهبود بيماري، بازگشتن به دين و مذهب

يا نزد دوستان و خويشان .

برّه

ديدن برهّ در خواب، بر پسري كه مطيع پدر و مادرش باشد، دلالت دارد. اگر كسي در

خواب ببيند كه گوشت برّه م يخورد، دارايي كمي به دست م يآورد.

برهنگي

اگر كسي در خواب، خود را برهنه در ميان عده زيادي از مردم ببيند، آبرويش مي رود

و اگر در خواب ببيند كه برهنه است و از مردم شرم داردو از آنها لباس و پوشاك

مي خواهد، ورشكسته و فقير خواهد شد. اگر كسي در خواب ببيند كه برهنه از نظر مردم

فرار مي كند، نشانه اين است كه از اتهامي كه به او زده اند، پاك و مبرّا است. برهنه بودن

زن در خواب، نشانه جدا شدن او از خانه و همسرش م يباشد.

بريدن

بريده شدن سر در خواب، براي كسي كه در ناراحتي و بدهكاري است، نشانه ي

گشايش در امور زندگي است و اگر سر شخص، توسط صاحب خواب شناخته شده

باشد، خير زيادي از او به دست صاحب خواب مي رسد. بريده شدن دست در خواب ،

نشانه تقاضا نكردن و درخواست نكردن نياز از ديگران است و بريده شدن دست راست

و پاي چپ يا دست چپ و پاي راست با يكديگر نشانه فساد در دين است. بريده شدن

اندام هاي بدن انسان ممكن است به دور افتادن از خانواده و خويشان و رفتن به سفر تعبير

شود.

بستر

بستر در خواب، به همسر مرد تعبير مي شود. اگر كسي در خواب ببيند كه بسترش را

مي فروشد، زنش را طلاق مي دهد و اگر زنش بيمار باشد، از دنيا مي رود. بستر هم چنين به

كنيز و استراحت تعبير مي شود. نرمي بستر نشانه مطيع بودن زن است. اگر كسي علاوه بر

بستر خود، بستري ديگر در كنار آن ببيند، زني ديگر م يگيرد؛ اگر بستر، زيبا باشد زنش

زيبا و اگر بستر پاره باشد، زنش سرگردان و ب يدين است. ب هطور كلي، بستر در خواب به

هر شكلي كه باشد به همسر مرد تعبير م يشود.

بستن

اگر كسي در خواب ببيند كه يك در نو را مي بندد، اگر مجرّد باشد، دختري نيكوكار را

به عقد خود درمي آورد و اگر در خواب ببيند كه مي خواهد در خانه اش را ببندد ، ا  ما

نم يتواند آن را ببندد، در انجام كاري ناتوان م يشود.

بسم الله گفتن

گفتن بسم الله در خواب، نشان هي علم و هدايت است.

بشاّش بودن

شاد و بشّاش بودن در خواب، براي عالمان و نيكوكاران، نشانه ي اطاعت از خدا و

پيامبرص است و براي افراد ديگر، كه اهل لهو و لعب هستند، بر غفلت و تمايل به سوي

بدع تگران و گمراهان و اعمال حرام دلالت دارد.

بلندي قد

اگر كسي در خواب ببيند كه بلند قد شده است بر ثروت و آسايش و دانشش افزوده

مي گردد. بلندي قد، نشانه طولاني بودن عمر و كوتاهي آن نشانه كوتاه بودن عمر است.

اگر كسي در خواب ببيند كه ابتدا بلند قد بوده، سپس كوتاه قد شده است، بسيار بد است،

زيرا اين خواب نشانه بي ارزش شدن و پايين آمدن درجه و مقام يا نزديك شدن اجل

است.

بند

بند در خواب، نشانه ثابت قدم بودن در دين است و اگر كسي ببيند كه در شهري او را

به بند كشيده اند، مقيم آن شهر م يشود و اگر ببيند كه در خانه به بند كشيده شده است، با

زني امتحان مي شود. اگر كسي در خواب ببيند كه همراه با فرد ديگري به بند كشيده شده

است، گناه بزرگي مرتكب مي شود يا ممكن است در خطر انتقام فرمانروا قرار بگيرد؛ زيرا

خداوند م يفرمايند:

( (أبراهيم / 49

.« در آن روز گناهكاران را م يبيني كه در كنار هم به زنجيرها بسته شد هاند »

بوستان

ديدن بوستان در خواب، بر زن دلالت دارد؛ زيرا همان گونه كه بوستان بعد از آبياري

سبز و خرم مي شودو ميوه م يدهد، زن نيز، با ريختن آب مرد در رحمش، حامله شده و

بچه دار مي گردد. اگر بيننده ي خواب مجاهد و رزمنده ي راه خدا باشد، شهيد مي شود

(انشاءالله)؛ به ويژه اگر در داخل آن بوستان زني باشد و او را به خود بخواند يا در آن

بوستان، شير يا عسل بنوشد. ممكن است دي دن بوستان در خواب به زن و فرزندان و

زندگي مرفهّ و از بين رفتن غصه و ناراحتي تعبير شود.

بوسه

بوسه در خواب، نشانه رسيدن به مراد و آرزو است.

بوي خوش

بوي خوش در خواب، بر سخن گفتن و ياد نيكو كردن از كسي دلالت دارد. بوي

خوش در خواب، براي بيمار نشانه مردن اوست. اگر زني در خواب ببيند كه به خود عطر

مي زند، به انجام عمل نيكي مبادرت مي ورزد و اگر ازدواج نكرده بود، ازدواج مي كند. اگر

دزد يا حقّ هبازي به خود عطر بزند، از گناه توبه خواهد كرد.

بهشت

اگر كسي در خواب، بهشت را ديد، اما به آن وارد نشد، اين خواب مژده اي است بر او

كه اعمالش نيك و خير است و اگر وارد آن شد، در زندگي شادمان گشته و در دنيا و

آخرت در امان خواهد بود. اگر كسي ببيند كه در بهشت نشسته است، دلسوزي، اخلاص

و دين، كاملاً به او بخشيده خواهد شد و اگر ببيند كه از ميوه هاي بهشت مي خورد، ب ه

اندازه اي كه خورده است علم و فقه شرعي به او عطا مي شود. تفرّج در بهشت، بر مقام

بالا و فراواني روزي دلالت دارد. وارد شدن به بهشت براي كسي كه ترسي دارد ، ب ر

آرامش و براي كسي كه غمي دارد، به برطرف شدن آن و براي فرد مجرّداست، بر ازدواج

دلالت دارد.

بي پول شدن

بي پول شدن در خواب، بر دينداري شخصي كه مفلس و بي پول شده است، دلالت

دارد.

بي مبالاتي

بی مبالاتي و كوتاه آمدن در خواب، به ب يمبالاتي در اعمال نيك تعبير م يشود.

بيماري

بيماري در خواب، به نفاق يا نقصان در دين تعبير م يشود.

بيني

ديدن بيني در خواب، بر چيزهايي دلالت دارد كه انسان با آنها خود را بالا برده و

اظهار فضل مي كند يا خود را با آنها زينت مي بخشد، مانند پول، پدر، فرزند، زن، شوهر،

شريك و ... اگر كسي در خواب ببيند كه بيني اش زيباست يا زيبا شده است، بر بهتر شدن

احوال آناني كه در بالا نام برده شدند، دلالت دارد. بيني بزرگ يا سياه، بر تحت ستم قرار

گرفتن و تسليم شدن و گردن نهادن دلالت دارد.


مطالب مشابه :


تعبیر خواب انگور - تعبیر انگور - تعبیر دیدن انگور در خواب تعبیر انگور 1ـ اگر خواب ب

تعبیر خواب انگور - تعبیر انگور - تعبیر دیدن انگور در خواب. تعبیر انگور .... تعبیر خواب بچه - تعبیر خواب بچه دار شدن - تعبیر دیدن زایمان در خواب. تعبیر خواب
دختر یا پسر؟

اگر گامتy مرد با گامتx ترکیب شود فرزند پسر می شود ، اگر گامتx مرد با گامت xزن ترکیب ... شدن ۶۸ درصد و برای دختر دارشدن ۵۶ درصد موثر است. ..... تعبیر خواب.
حرف ب

ممكن است در خواب، به آفت و مصيبت و بلا تعبير شود. اگر كسي در ... بازگشتن از سفر در خواب، بر از بين رفتن غم و اندوه ، باز شدن درهاي رحمت ،. نجات يافتن ... ديدن برهّ در خواب، بر پسري كه مطيع پدر و مادرش باشد، دلالت دارد. اگر كسي ... بچه دار مي گردد.
حرف س

سجده كردن، بر پيروي از سنت پيامبرص و همنشين شدن با ايشان در بهشت تعبير. شود . سجده ي شكر در .... سيلي زدن به صورت زن در خواب، به تولد فرزند پسر تعبير مي شود ؛ به ويژه اگر. صاحب خواب از بچه دار شدن نااميد شده باشد، زيرا درحالي فرشتگان به.
تعبیر خواب

همانطور که میدانید تعبیر خواب در قران هم آمده است که این تاییدی بر درستی علم تعبیر خواب است. برچسب‌ها: ... دعا و طلسم برای پولدار شدن .... دعا برای پسر دار شدن
دعا برای دوست کردن و تسخیر دیگران

طلسم قوی برای عشق طلسم رزق و روزی دعا و طلسم برای پولدار شدن ... روش علمی تعبیر خواب عوامل تکرار شدن خواب ... دعا برای پسر دار شدن دعاهای باطل کننده طلسم و دفع
تمام کارهایی که برای پسردار شدن باید انجام داد

از همان سه ماه قبل از نزدیکی:هر روز صبح به محض بیدار شدن از خواب و قبل از هر تحرک اضافه ای ودر 1 ... روز کاهش دما تا اواسط روز وقت دارید که برای پسردار شدن اقدام کنید.
آداب جماع:

ایستاده نزدیکی کردن : فرزند در خواب بول میکند. بی وضو بودن زن ... نزدیکی در زیر درخت میوه دار : فرزند جلاد یا سرکرده ظلم خواهد شد. نزدیکی در ... هنگام غروب آفتاب تا برطرف شدن سرخی طرف مغرب:چیزی را که دوست دارند در آن فرزند نخواهند دید. روز خسوف
تعبیر دیدن ' تخم مرغ ' در خواب

ابن سیرین می گوید : تعبیر دیدن ' تخم مرغ ' در خواب قوت و نیرومندی است . دانیال (ع) می گوید : تخم مرغ در خواب کنیز است . خدای متعال می ... کنیز 4. فرزند دار شدن .
دعا برای عزیز شدن

دعا برای عزیز شدن چهارشنبه ششم شهریور ۱۳۹۲ 15:8. : برای افزایش محبت و .... روش علمی تعبیر خواب عوامل تکرار شدن ... عوج بن عنق و شیر دل دعا برای پسر دار شدن
برچسب :