تعبیر خواب انگور - تعبیر انگور - تعبیر دیدن انگور در خواب تعبیر انگور 1ـ اگر خواب ب

 1. تعبیر خواب انگور - تعبیر انگور - تعبیر دیدن انگور در خواب  تعبیر انگور

  1ـ اگر خواب ببینید انگور می چینید ، علامت آن است كه بعد از دردسر به شادی دست می یابید . و در آینده به كارهایی دست خواهید زد .

  2ـ خوردن انگور سبز در خواب ، علامت آن است كه برای كسب لذت مرتكب خطایی خواهید شد و سرنوشت خود را به دست احساسات خواهید سپرد .

  3ـ دیدن انگور در خواب ، علامت آن است كه از كار سختی فرار می كنید .

  4ـ اگر دختری در خواب ببیند انگور می خورد ، علامت آن است كه نسبت به آرزوهای خود اندكی دلسرد خواهد شد .  تعبیر خواب انگشتر - تعبیر انگشتر - تعبیر دیدن انگشتر در خواب  تعبیر انگشتر

  حضرت دانیال گوید: چون نقش و صفت انگشتری بیند، دلیل است از خداوندش بدو خیر و نیكی رسد. اگر بیند انگشتری كسی به وی داد تا چیزی بدان مهر كند، دلیل است از آنچه لایق او باشد برخی بیابد. یعنی اگر لایق پادشاهی باشد پادشاهی یابد. اگر توانگر بود مال یابد به قدر و قیمت انگشتری اگر بیند كه در مسجد یا در نماز در عزا كسی انگشتری به وی داد اگر آن كس زاهد و عابد بود. اگر بازرگان بود، نصیب او نفع تجارت بود و جمله هم بر این قیاس بود. اگر بیند كه انگشتری سلطان به وی داد، دلیل نماید كه از مملكتی سلطان به وی دهد یا دلیل است از مملكت سلطان به او یاد به خویشان وی بدی رسد. محمدبن سیرین گوید: اگر كسی بیند كه انگشتری او ضایع شود یا دزد برد، دلیل بود كه در كارهای او آفت و دشواری پدید آید. اگر بیند انگشتری او بشكست و نگین او بماند، دلیل كه بزرگی و جاه او برود و آبرو و هیبتش بر جای بود. اگر بیند انگشتری خود را به كسی بخشید، دلیل كه از آن چه دارد برخی از آن ببخشد. اگر بیند انگشتری خویش بفروخت و بها بستند، دلیل است از آن چه دارد جمله بفروشد و هزینه كند. اگر بها نبستند، آن چه دارد برخی از آن بفروشد.ابراهیم كرمانی گوید: اگر بیند صناعت انگشتری او ناپسندیده است، دلیل است از مالی كه دارد چیزی بشود و پادشاهی بروی خشم گیرد. اگر بیند انگشتری او از سیم بود، دلیل است آن چه دارد پسندیده و حلال بود. اگر انگشتری از آهن بیند آن چه دارد اندك و حقیر بود. اگر بیند انگشتری از هفت جوش یا از سپیده روی بود، دلیل است بر آن چه در آهن گفتیم. اگر بیند انگشتر او از زیور بود حقیرتر از آن جمله بود كه گفتیم.جابر مغربی گوید: اگر بیند در انگشت وی انگشتری آهن بود، دلیل كه قوت و توانائی یابد. اگر بیند از برنج یا مس است، دلیل كه از مردمان بی اصل منفعت یابد. اگر بیند كه بلور است، دلیل كه از مردم عامه چیزی بدو رسد. اگر بیند انگشتری خویش نزد كسی به امانت نهاد یا وی را بخشید و آن كس هم انگشتر بدو رد كرد، دلیل است كه زنی به نكاح بخواهد و اجابتش نكند و زن بدو نهد. اگر بیند انگشتری خویش بشكست، دلیل كه در میان او و عیالش جدایی افتد. اگر بیند كه انگشتری او دو نگین داشت یا كسی بدو داد كه آن هر دو نگین یكی موافق یكدیگرند، دلیل است خداوند انگشتر، غلام زاده بود. اگر بیند كه از آن دو نگین یكی بیفتاد، دلیل كه از دو گناه یكی توبه كند. اگر بیند نامه نوشته بود و به انگشتر خویش مهر كرد، دلیل است چیزی پنهان بدو رسد. اگر بیند كه نامه گشاده را مهر كرد، دلیل كه چیزی آشكار بدو رسد. حضرت امام جعفر صادق فرماید: انگشتری سیمین در خواب بر چهار وجه بود. اول: مملكت، دوم: زن، سوم: فرزند، چهارم: مال و انگشتری زرین نیك بود. اگر زنی بیند كه انگشتری با نگین از او ضایع شد، دلیل است حشمت و جاه او بشود یا فرزندش بمیرد یا مالش تلف شود. اگر والی بود معزول گردد. اگر زن بیند شوهرش بمیرد یا فرزندش  تعبیر خواب ازدواج - تعبیر ازدواج - تعبیر دیدن ازدواج در خواب  تعبیر ازدواج کردن

  1ـ اگر دختری خواب ببیند با پیرمردی ازدواج می كند ، علامت آن است كه با مشكلات فراوانی روبرو خواهد شد . اما اگر خواب ببیند در هنگام جشن ازدواح مردی با لباس سیاه از مقابلش می گذرد و نگاه ملامت آمیزی به او می كند نشانة آن است كه سردی بی تقاوتی یكی از دوستان او را ناامید می سازد .

  2ـ دیدن مراسم ازدواج دیگران در خواب با میهمانانی شادمان كه لباسهایی زیبا بر تن كرده اند ، علامت آن است كه از زندگی لذتهایی عالی خواهید برد . اما اگرمیهمانان لباسهایی سیاه بر تن كرده باشند ، علامت آن است كه در آینده به سوگ كسی خواهید نشست .

  3ـ اگر خواب ببینید با كسی پیمان ازدواج می بندید ، نشانة آن است كه خبرهایی ناگوار خواهید شنید .

  4ـ اگر خواب ببینید در جشن ازدواج كسی شركت كرده اید ، نشانة آن است كه امور شغلی به طرز باور نكردنی امید بخش خواهد شد . و از فكر كردن به افراد مورد علاقة‌خود لذت زیادی خواهید برد .

  5ـ اگر خواب ببینید در جشن ازدواح واقعه ای ناگوار رخ می دهد ، علت آن است كه به بیماری مبتلا خواهید شد . یا از مرگ یكی از اعضای خانوادة خود رنج خواهید كشید .

  6ـ اگر دختری خواب ببیند عروس شده است اما هیچ احساس خوشحالی نمی كند ، علامت آن است كه در زندگی به نومیدی دچار خواهد شد ، و در امور عاطفی شكست خواهد خورد ..
  تعبیر خواب ببر - تعبیر ببر - تعبیر دیدن ببر در خواب 2. تعبیر خواب ببر

  1ـ اگر خواب ببینید ببری به طرف شما می آید ، نشانة آن است كه از دست دشمنان آزار خواهید دید .

  2ـ اگر خواب ببینید ببری به شما حمله می كند ، نشانة آن است كه عدم موفقیت ، شما را غرق در نومیدی خواهد ساخت .

  3ـ اگر خواب ببینید حملة ببری را دفع می كنید و او را از خود دور می سازید ، نشانة آن است كه در تمام كارهای خود پیروز و موفق خواید شد .

  4ـ اگر خواب ببینید ببری از شما می گریزد ، نشانة آن است كه بر مخالفان پیروز خواهید شد . و مقام مهمی را از آن خود خواهید كرد .

  5ـ دیدن ببرهای محبوس در قفس حیوانات ، نشانة آن است كه بر دشمنان خود چیره می شوید .

  6ـ دیدن زیراندازی از پوست ببر در خواب ، نشانة آن است كه در موقعیتی قرار خواهید گرفت ، كه از تفریح و آرامش لذت بسیار خواهید برد .  تعبیر خواب بچه - تعبیر خواب بچه دار شدن - تعبیر دیدن زایمان در خواب


  تعبیر خواب بچه دار شدن و زایمان

  1ـ خواب زایمان در خواب ، نشانة بدنیا آوردن كودكی سلامت است . 2ـ اگر دختری خواب ببیند زایمان می كند ، نشانة آن است كه از درستكاری رو بر می گردانید و به رفتاری نادرست رو می آورید . 3ـ اگر زنی شوهردار خواب ببیند كودكی به دنیا می آورد ، نشانة آن است كه ارثی كلان به او خواهد رسید .  تعبیر خواب بچه - تعبیر خواب کودک و نوزاد - تعبیر دیدن بچه در خواب  تعبیر خواب بچه ، نوزاد و کودک‌

  بسیاری‌ از افراد بارها و بارها خواب‌ نوزاد یابچه‌های‌ کوچک‌ را دیده‌اند. اگر در خوابتان‌ نوزاد یابچه‌ غریبه‌ و ناآشنایی‌ را ببینید، باید توجه‌ داشته‌باشید که‌ چنین‌ خوابی‌ دلالت‌ بر معانی‌ و اتفاقات‌مهمی‌ دارد. باید خودتان‌ را به‌ جای‌ آن‌ کودک‌ قراردهید و منتظر یک‌ پیشرفت‌ و تغییر مثبت‌ در یک‌زمینه‌ به‌ خصوص‌ از زندگی‌ روزمره‌تان‌ باشید. درزمانی‌ که‌ تغییر و تحولات‌ جدید و بزرگی‌ در زندگی‌تان‌ در شرف‌ تکوین‌ باشند، احتمالا خواب‌ نوزادخواهید دید تا خبر از یک‌ شروع‌ مثبت‌ با بکارگیری‌استعدادتان‌ به‌ شما بدهد. گاهی‌ اوقات‌ باید با در نظرگرفتن‌ شکل‌ و قیافه‌ ظاهری‌ بچه‌ و کاری‌ که‌ او انجام‌می‌دهد، چنین‌ خوابی‌ را تعبیر کنید. در مجموع‌،بچه‌ در خواب‌ نماد معصومیت‌ و بی‌گناهی‌ است‌ ونشان‌ دهنده‌ خالص‌ترین‌ و پاک‌ترین‌ توانایی‌های‌بی‌حد و حصر انسانها محسوب‌ می‌شود. اگر درخوابتان‌ بچه‌ یا نوزاد غیرعادی‌ و عجیب‌ و غریبی‌ رادیدید و اگر کنش‌های‌ متقابل‌ شما غیرمعمول‌ وحیرت‌ آور باشد، لازم‌ است‌ که‌ به‌ سلامت‌ فکری‌ وروانی‌ خود بیشتر توجه‌ نمایید و بار دیگر تجربیات‌شخصی‌ نگران‌ کننده‌ و گرفتاری‌های‌ فکری‌ تان‌ را که‌مانع‌ از پیشرفت‌ شما در زندگی‌ روزمره‌ می‌شود،مرور نمایید.
  progress.gifپاسخ با نقل قولتعبیر خواب باران - تعبیر باران - تعبیر دیدن باران در خواب 3. تعبیر خواب باران

  ـ اگر خواب ببینید هنگام بارندگی در خیابان هستید ، علامت آن است كه از تفریح و گردش لذت خواهید برد و خوشبختی در خانة شما را خواهد كوبید .

  2ـ اگر خواب ببینید از دل ابرهایی تیره باران می بارد ، علامت آن است كه نسبت به انجام و ظایف خود نومید و دلسرد خواهید شد .

  3ـ اگر خواب ببینید در آغاز بارندگی می كوشید به زیر سر پناهی بروید تا خیس نشوید ، نشانة‌ آن است كه در طراحی و به ثمر رساندن نقشه هایتان كامیاب خواهید شد .

  4ـ اگر خواب ببینید از پنجره ای به قطرات باران نگاه می كنید ، نشانة آن است كه در كسب ثروت پیروز خواهید شد .

  5ـ شنیدن صدای ضربه های باران بر سقف ، علامت آن است كه از شادمانی و نشاط خانوادگی لذت خواهید برد و همچنین در كسب ثروتی اندك موفق خواهید شد .

  6ـ اگر خواب ببینید هنگام بارندگی از سقف خانه آبی زلال چكه می كند ، علامت آن است كه به دام لذتی نامشروع خواهید افتاد . اما اگر چكه های آب گل آلود باشد ، نشانة آن است كه تغییر و تحولی در زندگی شما روی خواهد داد .

  7ـ اگر خواب ببینید هنگام گوش سپردن به صدای باران از ناتمام گذاشتن و ظیفه ای تأسف می خورید ، علامت آن است كه از چیزی لذت خواهید برد كه باعث زیان رساندن به دیگران خواهد شد .

  8ـ اگر خواب ببینید باران بر دیگران فرو می بارد ، علامت آن است كه دوستان نسبت به شما اعتماد خود را از دست خواهند داد .

  9ـ اگر دختری خواب ببیند زیر باران به خیابان می رود و لباس او خیس و كثیف می شود ، علامت آن است كه با بی احتیاطی تسلیم لذتی احمقانه می شود و برای همین عمل مورد سوء ظن دوستان قرار می گیرد .

  10ـ اگر خواب ببینید باران بر حیوانات مزرعه ای فرو می بارد ، علامت آن است كه از محیطهای اجتماعی ، كه در آن قرار خواهید گرفت ، دلسرد و نومید خواهید شد .

  11ـ دیدن طوفان به همراه باران در خواب ، نشانة روبرو شدن با حوادث تلخ است .  تعبیر خواب برنج - تعبیر برنج - تعبیر دیدن برنج در خواب  تعبیر خواب برنج

  محمدبن سیرین گوید: برنج دیدن در خواب، مالی است كه به رنج حاصل شود، به قدر آن كه دیده بود. ابراهیم كرمانی گوید: اگر بیند برنج پخته همی خورد، دلیل كه حاجت او روا شود و خیر و نیكی بدو رسد. اگر بیند برنج با گوشت پخته همی خورد، بهتر و نیكو بود و برنج با شیر خوردن به غایت نیكو است. اگر بیند برنج با دوغ پخته همی خورد، دلیل بر اندوه كند. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن برنج در خواب بر سه وجه است. اول: مال، دوم: حاجت، سوم: خیر و منفعت كه بدو رسد.  تعبیر خواب برف - تعبیر برف - تعبیر دیدن برف در خواب  تعبیر خواب برف

  1ـ دیدن برف در خواب ، نشانة آن است كه در آینده مصیبت یا بدبختی برایتان روی نخواهد داد .

  2ـ اگر خواب ببینید میان طوفان و برف راه می روید ، نشانة آن است كه در اثر شكست و نرسیدن به آرزویی كه سالها خواستار آن بودید ، نومید و اندوهگین خواهید شد .

  3ـ برف خوردن در خواب ، نشانة آن است كه به ایده آل های خود دست نخواهید یافت .

  4ـ دیدن برف گل آلود در خواب ، نشانة آن است كه شخصیت و غرورتان را كسی مورد تحقیر قرار خواهد داد . با این حال شما باز خواهید كوشید با همین فرد ارتیاط برقرار كنید .

  5ـ اگر خواب ببینید برفها آب می شوند ، نشانة آن است كه دلهرة شما مبدل به شادمانی می گردد .

  6ـ اگر خواب ببینید از پشت پنجره به دانه های درشت برف نگاه می كنید ، نشانةآن است كه در اثر فشار مالی با نامزد خود مشاجراتی خواهید داشت .

  7ـ دیدن كوههای برف گرفته در خواب ، نشانة آن است كه افكار و تمایلات شما هیچ پیشرفت ارزشمندی به ارمغان نمی آورد .

  8ـ اگر خواب ببینید در منظره ای برفی ، خورشید می درخشد ، نشانة آن است كه بدبختی و سیاه روزی پایان خواهد یافت ، و روزهای خوشی آغاز خواهد شد .

  9ـ اگر دختری خواب ببیند بر برفها سورتمه سواری می كند ، نشانة آن است كه برای پذیرفتن خواستگار خود با مخالفتهایی بسیار مواجه می شود .

  10ـ اگر خواب ببینید با دیگران برف بازی می كنید ، علامت آن است كه پیرامون موضوع شرم آوری داوری خواهید كرد . اگر قضاوت شما بر پایة درستی استوار نباشد ، یقیناً شكست خواهید خورد .

  11ـ اگر خواب ببینید در ناحیه ای برف پوش راه خود را گم كرده اید ، علامت آن است كه غم و اندوه به زندگی شما راه خواهد یافت .

 4. تعبیر خواب برهنه - تعبیر برهنگی - تعبیر دیدن برهنه در خواب  تعبیر برهنگی

  محمدبن سیرین گوید: اگر به خواب دید برهنه است و از مردم شرم دارد. دلیل كه حج طلب كند. اگر بیننده خواب مردی مستور بود، گناهش عفو گردد. اگر صالح نباشد، دلیلش بد بود. ابراهیم كرمانی گوید: اگر خود را برهنه دید و در طلب دنیا بود، دلیل بر غم و اندوه است. اگر بیند ازاری بر میان بسته، دلیل كه در طاعت و عبادت مجتهد شود. جابر مغربی گوید: برهنگی در خواب. محنت و رسوائی است. اما اگر عورت را پوشیده بیند، مرد صالح را نیكو بود و فاسق را بد بود. حضرت امام جعفر صادق فرماید: برهنگی در خواب، مرد صالح را خیر و نیكی است و مرد مفسد را بدی و رسوائی است.  تعبیر خواب بوسیدن - تعبیر خواب بوسه - تعبیر دیدن بوسیدن در خواب  تعبیر خواب بوسیدن و بوسه دادن

  محمد ابن سیرین گوید: اگر كسی بیند كسی را بوسه داد، دلیل كه آن كس را دوست و خواستگار است. اگر آن كس مجهول بود، دلیل كه ازجائی كه طمع ندارد، خیر و منفعت یابد. اگر بیند معروفی او را بوسه داد، دلیل كه از آن كس خیر و منفعت بیند.

  ابراهیم كرمانی گوید: اگر بیندمردی را به شهوت بوسه می داد، دلیل كه از بهر مرده خیر كند، یا او رابه دعای خیر یاد آورد. اگر بیند مرده وی را بوسه می داد، دلیل كه از مال یا از علم آن مرده چیزی به وی رسد. اگر بیند كسی وی را بوسه می داد، دلیل كه طالب و خواستگار وی است. اگر به خلاف این بیند، دلیل كه مراد و مقصود نیابد. حضرت امام جعفر صادق فرماید: بوسه دادن، دلیلش بر چهار وجه است. اول: خیر و منفعت. دوم: حاجت رائی. سوم: بر دشمن ظفر یافتن. چهارم: سخن خوش شنیدن.

  منوچهر مطیعی تهرانی گوید: برخی از معبران نوشته اند بوسه خیانت است و سو نیت و بد دلی چه بوسه بدهیم و چه بگیریم. اگر ما دیگران را ببوسیم ما عامل خیانت خواهیم بود اگر دیگری ما را ببوسد نسبت به ما خیانت می شود. در بیداری و زندگی روزانه ما بوسه وسیله ابراز عشق و محبت است. وقتی کسی را می بوسیم می خواهیم محبت خود را در حد اعلا به آن شخص نشان بدهیم و ثابت کنیم. در خواب نیز از این حد فراتر نمی رویم. چنانچه در خواب ببینیم کسی را می بوسیم موردی پیش می آید که حسن نیت خود را نسبت به او ثابت کنیم و اگر آن که می بوسیم نا شناس باشد نفعی از ما به او می رسد . اگر یک دختر دم بخت ببیند که محرمی او را می بوسد محبوبیت میابد و اگر ببیند که نامحرمی او را می بوسد خواستگار خواهد یافت و شوهر می کند و چنانچه خودش کسی را ببوسد نشان آنست که از او به نیکی یاد می کنند. اگر ببینیم مرده ای ما را می بوسد اگر آن مرده آشنا باشد نسبت به او دینی داریم چه اخلاقی و چه مالی و مادی و اگر ناشناس باشد سودی به ما میرسد زیرا بوسه مرده خیر و برکت است.

  لوک اویتنهاو می گوید :

  بوسه
  بوسیده شدن : جدایی
  بوسیدن : عشق دو جانبه
  بوسه دزدکی : عشق سوزان  تعبیر خواب حشره - تعبیر خواب حشرات موذی - تعبیر دیدن حشره در خواب  تعبیر خواب حشرات موذی

  حشرات

  1ـ دیدن حشرات در خواب ، علامت بیماری مسری است و نزدیك شدن دشمنان .

  2ـ اگر دختری در خواب حشرات را ببیند ، نشانة سختی و ناراحتی است .

  اما اگر در خواب حشرات را بكشد یا از خود براند ، علامت آن است كه با دانایی و استعداش به آنچه كه می خواهد دست می یابد .  حشرات موذی

  دیدن حشرات موذی هنگام خزیدن در خواب ، علامت آن است كه خود را از شر بیماری و دردسرهای فراوان زندگی خلاص خواهید كرد .  حشره كش

  دیدن حشره كش در خواب ، نشانة ابتلا به بیماری و روابط گسستة دوستانه است .


 5. تعبیر خواب پرواز - تعبیر پرواز - تعبیر دیدن پریدن در خواب


  تعبیر خواب پرواز


  1ـ اگر خواب ببینید در اوج آسمان پرواز می كنید . نشانة آن است كه در امر ازدواج با بدبختهایی روبرو می شوید .

  2ـ اگر خواب ببینید نزدیك به زمین پرواز می كنید ، نشانة آن است كه از بیماری و پریشانی نجات خواهید یافت .

  3ـ اگر خواب ببینید بر فراز آبی گل آلود پرواز می كنید ، علامت آن است كه دشمنان به دنبال فرصتی مناسبند تا شما را بدام بیندازند ، باید مراقب اطراف خود باشید .

  4ـ اگر خواب ببینید بر فراز مكانهایی مخروبه پرواز می كنید ، علامت آن است كه در محیطهای مأیوس كننده با بدبختی زندگی خواهید كرد .

  5ـ اگر خواب ببینید در حین پرواز درختان و گیاهان سبز را تماشا می كنید ، علامت آن است كه بعد از تحمل ناراحتی و سختی در مدتی كوتاه ، خوشبختی شما را در آغوش می گیرد .

  6ـ اگر خواب ببینید در حین پرواز به خورشید نگاه می كنید ، علامت آن است كه بیهوده نگران هستید ، زیرا در كارها به توفیق می رسید .

  7ـ اگر خواب ببینید از كنار ماه و سیارات دیگر پرواز می كنید ، دلالت بر قحطی و جنگ دارد .

  8ـ اگر خواب ببینید با بالهایی سیاه پرواز می كنید ، نشانة نومیدی است . اگر در حین پرواز سقوط كنید ، علامت آن است كه در زندگی فردی منحط و پست می شوید . اگر در حین پرواز از خواب بیدار شوید ، علامت آن است كه دیگر بار مقام و منزلت خود را بدست می آورید .

  9ـ اگر مردی خواب ببیند با بالهای سفید بر فراز شاخ و برگ سبز درختان پرواز می كند ، نشانة آن است كه در كارها پیشرفت می كند و به آرزوهای خود دست می یابد و همچنین در امر ازدواج سعادتمند و خوشبخت خواهد شد . اگر شاخ و برگ درختان خشكیده باشد ، علامت آن است كه برای رسیدن به آرزوهای خود باید مبارزه كند . در كارها پیشرفتی ناچیز خواهد كرد .

  10ـ اگر دختری خواب ببیند از شهری به شهر دیگر پرواز می كند ، و سرانجام بر نوك كلیسایی فرود می آید ، نشانة آن است كه خواستاران دروغی بسیار خواهد داشت كه با آنها مخالفت می كند . شاید مدتی بیمار شود .

  11ـ اگر دختری خواب ببیند در حینی كه پرواز می كند به او تیراندازی می شود ، نشانة آن است كه دشمنان می كوشند كه مانع پیشرفت او برای رسیدن به درجات بالاتر بشوند .


  تعبیر خواب پرنده

  1ـ دیدن پرندگان با بالهای زیبا در خواب ، نشانة خوشبختی است .

  2ـ اگر زنی در خواب پرندگانی زیبا ببیند ، نشانة آن است كه بزودی همسری دلخواه و ثروتمند خواهد یافت .

  3ـ اگر درخواب پرندگانی با بالهایی ریخته و خاموش ببینید ، نشانة رفتار ظالمانة اغنیا با مردم فقیر است .

  4ـ دیدن پرنده ای زخمی در خواب ، نشانة آن است كه برای فرزند گمراه خود تأسف خواهید خورد .

  5ـ دیدن پرندگان در حال پرواز ، نشانة خوشبختی و پایان وضع نامطلوب زندگی .

  6ـ گرفتن پرندگان در خواب ، نشانة رسیدن به خواسته هاست .

  7ـ اگر كشاورزی خواب ببیند پرندگان را با تفنگ شكار می كند ، نشانة محصول كم و اوضاع نابسامان است  تعبیر خواب مار - تعبیر مار - تعبیر دیدن مار در خواب


  مار

  1ـ اگر زنی خواب ببیند ماری مرده به او نیش می زند ، نشانة آن است كه از بدخواهی و شرارت كسی عذاب خواهد كشید .

  2ـ دیدن مار ، نشانة ابتلا به انواع و اقسام شر و بدی است .

  3ـ اگر خواب ببینید مارها در هم می لولند ، نشانة آن است كه از كشمكش های خود با دیگران نادم و پشیمان خواهید شد .

  4ـ كشتن مار در خواب ، نشانة آن است كه از هر فرصتی برای پیش بردن زندگی خود استفاده خواهید كرد و از پیروزی بر دشمنان لذت خواهید برد .

  5ـ اگر خواب ببینید از روی مارها راه می روید ، نشانة آن است كه از بیماری كه گریبانتان را خواهد گرفت هراسان خواهید شد . افراد خود خواه می كوشند مقام و شان شما را میان دوستانتان پائین بیاورند .

  6ـ اگر خواب ببینید ماری شما را نیش می زند ، نشانة آن است كه تسلیم كارهای ناپسند خواهید شد .

  7ـ اگر خواب ببینید ماری خوش خط وخال از لای علفهای سرسبز به سوی شما می آید و از كنار شما می گذرد و جایی ناپدید می شود و بعد از مدتی باز از دور پدیدار می شود ، و به سمت شما می آید و هر چقدر كه نزدیكتر می شود ، بزرگتر و بزرگتر به نظر می رسد ، تا اینكه مبدل به اژدهای عظیم می گردد ، نشانة آن است كه با نافرمانی و بی قیدی شما كارها از بد هم بدتر می شود . اما پذیرفتن وظایف خود و كنار گذاشتن كاهلی اوضاع بهبود می یابد .

  8ـ اگر خواب ببینید ماری به گرد شما حلقه می زند و نیش خود را بیرون می آورد ، نشانة آن است كه با ناتوانی در چنگ دشمنان اسیر خواهید ماند .

  9ـ خرید و فروش مار در خواب ، نشانة آن است كه برای پیروزی به مخالفان خود ، سیاستمدارانه با آنها رفتار می كنید .

  10ـ اگر خواب ببینید مویی ناگاه مبدل به ماری می شود ، نشانة آن است كه وقایعی بی اهمیت افكار شما را پریشان می كند .

  11ـ اگر خواب ببینید مارها به شكل های غیر عادی مبدل می گردند ، نشانة آن است كه مشكلات شما تنها با حفظ خونسردی و آرامش و داشتن اراده ای قوی بر طرف می گردد .

  12ـ اگر خواب ببینید مارها در آب می لولند ، نشانة آن است كه در جایی كه احساس می كنید به لذتی تمام و كمال دست می یابید ، با درد سر روبرو می شوید .

  13ـ اگر خواب ببینید مار كسی را نیش می زند ، نشانة آن است كه ناآگاهانه به یكی از دوستان خود ، صدمه ای می زنید .

  14ـ دیدن مارهای كوچك در خواب ، نشانة آن است كه كسانی را دوست می پندارید و از آنان پذیرایی می كنید كه می كوشند شما را پنهانی بدنام سازند ، و موفقیتهای روز افزون شما را نابود بسازند .

  15ـ اگر خواب ببینید بچه ها با مار بازی می كنند ، نشانة آن است كه نمی توانید دوست را از دشمن تشخیص بدهید .

  16ـ اگر زنی خواب ببیند بچه ای ، مار پشت سر او می گذارد و صدای فس فس مار را می شنود ، نشانة آن است كه كسانی او را متقاعد می سازند كه ثروت خود را تسلیم دیگران كند . بعداً پی خواهد برد كه به دام دسیسه دشمنان افتاده است .

  18ـ اگر زنی خواب ببیند ماری را تحت فرمان خود در آورده است ، نشانة آن است كه حقوق او در آستانة پایمال شدن قرار خواهد گرفت . اما قانون و دوستان با نفوذش از او حمایت خواهند كرد .
  تعبیر خواب جن - تعبیر جن - تعبیر دیدن جن در خواب 6. تعبیر خواب جن

  دیدن سم شكافتة جن در خواب ، نشانة آن است كه بدبختی شما را تهدید می كند و با دوری از افراد ناشناس به انجام كار مثبتی خواهید پرداخت .

  دیدن جن در خواب روبه روئی با فتنه و دشمنی است و چنانچه در خواب جن ببینید با دشمنی دست و پنجه نرم می کنید و علیه شما آتش فتنه ای بر افروخته می شود. اگر در خواب از جنی بترسید و فرار کنید امنیت می یابید و سود می برید. اگر جنی در خانه خودتان دیدید او یک دشمن خانگی است و خواب شما می گوید که مراقب یکی از نزدیکان خویش باشید. چنانچه در خانه خود تعدادی جن دیدید نشان آن است که اهالی خانه علیه شما جبهه گرفته اند و مخالف هستند. اگر جن را در جائی ناآشنا دیدید دشمنی بیگانه است که با او روبه رو می شوید.اگر جن در خواب دیدید و آن جن خوشحال بود شما غمگین می شوید و اگر اندوهگین بود شما شادی و سرور می یابید. مشاهده شادی اجنه و جشن و سرور آن ها شادی دشمنان تلقی می گردد که مطلوب نیست چون شادی دشمن با غم و اندوه ما مرادف است. اگر در خواب قیافه آشنائی را دیدید و احساس کردید که او جن است تعبیر همان است که نوشته شدو اگر جن آشنا بود و چیزی به شما داد پولی عایدتان می شود و اگر چیزی از شما خواست یا گرفت مالی را از دست می دهید دوستی با جن در خواب مجاورت با دشمن و قبول فتنه بدون مبارزه است و اگر در خواب با جن دعوا کردید صلح و سلامت می یابید.
  تعبیر خواب مو - تعبیر مو - تعبیر دیدن مو در خواب  تعبیر مو

  1ـ اگر زنی خواب ببیند به گیسوان زیبای خود شانه می زند ، علامت آن است كه در امور مربوط به خود چندان دقتی به خرج نمی دهد و با این كار موقعیت پیشرفت ، در زندگی را از دست می دهد .

  2ـ اگر مردی خواب ببیند موی سرش را كوتاه می كند ، علامت آن است كه برای دست و دل بازی و سخاوتش فقیر خواهد شد ، و از نگرانی و اضطراب بیمار می شود .

  3ـ اگر خواب ببینید موی سرتان خاكستری می شود ، نشانة نزدیك شدن به مرگ است و اینكه شایعات بی اساسی دربارة نزدیكان یا دوستان در خانوادة شما منتشر است .

  4ـ اگر اندام خود را در خواب پوشیده از مو ببینید ، علامت آن است كه در بدرفتاری با دیگران چندان پافشاری می كنید كه همه شما را ترك می گویند . اگر زنی چنین خوابی ببیند ، علامت آن است كه در ذهن خود مقامی برای خود در نظر می گیرد و بر خلاف اصول اخلاقی با دیگران رفتار می كند .

  5ـ اگر مردی خواب ببیند موی سیاه و مجعدی دارد ، نشانة آن است كه با خوش رفتاری دیگران را فریب می دهد .

  6ـ اگردر خواب زنی مو طلایی ببینید ، علامت آن است كه به زنی بی باك دل خواهید بست و با او ازدواج خواهید كرد .

  7ـ اگر در خواب زن مو قرمز ببینید ، علامت آن است كه در زندگی با تغییر و تحول روبرو خواهید شد و از بی وفایی نامزد خود آگاه می شوید .

  8ـ دیدن موی قهوه ای در خواب ، علامت آن است كه در انتخاب شغل مناسب موفق نمی شوید .

  9ـ دیدن گیسوی آراسته و زیبا در خواب ، علامت آن است كه وضعیت مالی شما بهتر خواهد شد .

  10ـ اگر خواب ببینید موهای خود را از ته می زنید ، علامت آن است كه برای دوستی ولخرجی می كنید و بعد ناچار می شوید كه با صرفه جویی زندگی خود را بگذرانید .

  11ـ اگر خواب ببینید موی سرتان بسیار نرم است و سریع رشد می كند ، علامت آن است كه زندگی ای لبریز از نعمات و شادمانی در به روی شما خواهد گشود .

  12ـ اگر زنی خواب ببیند تار سپیده مویش را با موهای سیاه مقایسه می كند ، علامت آن است كه بر سر پذیرفتن دو پیشنهاد مردد است . اگر هنگام انتخاب دقت زیادی به خرج ندهد ، پیشنهادی را خواهد پذیرفت كه برایش به جای بخت و اقبال مساعد ، زیان و پریشانی به بار می آورد .

  13ـ دیدن گیسوانی پریشان و نامرتب در خواب ، علامت آن است كه بستن پیمان ازدواج با مشكلی مواجه می گردد ، اوضاع كار كساد می شود و زندگی با سختی همراه می گردد .

  14ـ اگر زنی خواب ببیند نمی تواند گیسوان خود را شانه بزند ، علامت آن است كه به نامزد خود اهانت خواهد كرد و او را از دست خواهد داد .

  15ـ اگر دختری در خواب زنانی با گیسوان خاكستری ببیند ، نشانة آن است كه به زودی زنی با یكی از اقوام او ازدواج خواهد كرد .

  16ـ اگر خواب ببینید موهایتان كوتاه است ، علامت آن است كه در زندگی با نومیدیهای بزرگی روبرو خواهید شد .

  17ـ اگر زنی خواب ببیند موهایش می ریزد و كچل می شود ، علامت آن است كه برای امرار معاش باید تلاش كند زیرا بخت و اقبال به او پشت می كند .

  18ـ اگر خواب ببینید موی سرتان به سپیدی برف است ، علامت آن است كه به مسافرتی مطلوب و لذتبخش خواهید رفت .

  19ـ اگر مردی خواب ببیند موی زنی را نوازش می كند ، علامت آ ن است كه زنی شایسته به او اعتماد خواهد كرد ، هر چند كه او از نظر دیگران محكوم و طرد شده است .

  20ـ اگر در خواب بر گیسوان خود گلی ببینید ، علامت آن است كه گرفتار سختی و مشكلات زندگی خواهیدشد . و این مشكلات كمتر از زمانی كه از دور به آنها نگاه می كردید شما را دچار هراس می كنند .

  21ـ اگر زنی خواب ببیند موی سرش با گلهایی سفید تزئین شده است ، علامت آن است كه در زندگی با دردسرهایی روبرو خواهد شد ، اما اگر با شكیبایی و صبوری و پشتكار با دردسرها روبرو شود ، سرانجام از شر آنها خلاص می شود .

  22ـ اگر خواب ببینید یك دسته از موهای شما خاكستری شده و می ریزد ، نشانة آن است كه گرفتاری و نومیدی در انتظار شماست و بر خلاف امید به بهبودی بیماری مأیوس كننده می شود .

  23ـ اگر خواب ببینید موی سر كسی یك شبه سفید می شود ولی صورتش همچنان شاداب و جوان می ماند ، علامت آن است كه مصیبت و اندوهی ژرف در انتظار شماست .

  24ـ اگر دختری چنین خوابی ببیند ، نشانة آن است كه در اثر تصادف نامزد خود را از دست می دهد و در اثر بی احتیاطی به اندوه دچار می شود . او باید مراقب روابط خود با دوستان باشد .  تعبیر خواب جنازه - تعبیر جنازه انسان- تعبیر دیدن جنازه در خواب  تعبیر خواب جنازه

  در نفایس الفنون تصریح شده که جنازه و مرده مال حرام است. مرحوم مجلسی نوشته اگر کسی در خواب جنازه یا مرده ببیند از غائب به او خبر می رسد و ابن سیرین معتقد است که اگر کسی ببیند جنازه ای می برند خداوند او را بر تعداد افرادی که به دنبال جنازه روان هستند و او را تشییع می کنند امارت و فرمان روائی می دهد و بالاخره از امام صادق _ ع _ روایت است که دیدن جنازه در خواب خوب است زیرا برای بیننده خواب بزرگی و مال و عزت و جاه می آورد. مشاهده جنازه ای که به دوش می برند نیکو است چون فراغت از رنج و اندوه است و چنان چه بیمار باشیم بهبود می یابیم و اگر مدیون باشیم ادای دین می کنیم. اگر بیننده خواب خودش را مرده ببیند عمرش دراز می شود که همه معبران اسلامی و بیگانه در این مورد بخصوص اتفاق نظر دارند. اگر در خواب ببینیم که مرده بیمار است این هم خوب نیست و توصیه شده که بیننده خواب باید مراقب سلامت خویش باشد و چندی از خطر کردن بپرهیزد و خشمگین نشود و از عزیمت به سفر خودداری کند و از دخالت در اموری که می تواند بی تفاوت بماند خودداری کند. کندن قبر و مشاهده جنازه خوب است منهای لمس جنازه. اگر در خواب دیدیدم کسی که می دانیم مرده چیزی به ما داد خوب است چون مالی به بیننده خواب می رسد و پولی بدست می آورد. اگر جنازه ای را ببینید که از جای برخاست و از شما دعوت کرد که با او همراهی کنید خوب نیست. اگر جنازه ای را شیک و با لباس تمیز و خوب مشاهده کنید نیکو است و برای شما خوشحالی و مسرت می رسد ولی اگر بد لباس و ژولیده و کثیف و آشفته بود بد است چرا که شما را غمگین و رنجیده می کند و نشان آن است که در روزهای آینده به شما غم می رسد.
  تعبیر خواب جنگ - تعبیر جنگ - تعبیر دیدن جنگ در خواب
 7. تعبیر خواب جنگ

  1ـ دیدن صحنه های جنگ در خواب ، علامت آن است كه بی نظمی و اغتشاش در امور كار و خانواده شما راه خواهد یافت .

  2ـ اگر دختری خواب ببیند نامزدش به جنگ می رود ، علامت آن است كه دربارة شخصیت نامزد خود خبر دردناكی خواهد شنید .

  3ـ اگر خواب ببینید كشور شما در جنگ شكست خورده است ، علامت آن است كه منافع شخصی شما به خطر خواهد افتاد .

  4ـ اگر خواب ببینید كشور شما در جنگ پیروز شده است ، علامت آن است كه میان افراد خانوادة شما صلح و صفا برقرار خواهد شد .  تعبیر دیدن اسب در خواب  ديدن اسب در مجموع بسيار نيکو است. معبران اسلامي نوشته اند که ديدن اسب عربي در خواب نشاني است از عزت و جاه و مقام . اگر کسي ببيند که بر اسب نشسته و اسب رام او مي باشد و به سهولت فرمان مي برد نشان آن است که بيننده خواب به جاه و مقام مي رسد و به سهولت کامروا مي گردد ولي اگر اسب نا آرام و خروشنده بود به زحمت و تلاش بسيار پيروزي حاصل مي شود. در مجموع اسب کام است و مراد و مقصود. نفايش الفنون نوشته اسب ولايت و دولت است و در عين حال زن. نفايس الفنون تصريح دارد که اگر کسي در خواب بر اسب سفيد نشسته باشد پادشاهي يابد. معبران به طور عموم دم اسب را به خدمتکاران تعبير کرده اند يا کساني که از شما حرف شنوي دارند و يا فرمان مي برند. در همين زمينه ابن سيرين مي گويد اگر ديديد اسبي داريد که دم پر پشت و انبوه دارد نشان آن است که عده اي زياد از شما اطاعت و پيروي مي کنند. چنان چه ديديد اسبي در اختيار داريد که فاقد زين يراق و نمد و دهنه است گواه نقصان در پيروزي شما است. در ميان رنگ هاي اسب که مي شناسيم، اسب زرد و سمند چندان نيکو نيست چه اين که بر بيماري دلالت دارد. اسب با رنگ غير معقول نيز توفيق کاذب است. اسب سفيد شرف و عظمت است. اسب سياه امري است مخاطره آميز و کاري است دشوار که سر راه شما قرار مي گيرد.سوار بودن بر اسب نيکو است اما فرود آمدن از اسب خوب نيست مگر اين که اسب زرد باشد در اين صورت به شما نويد مي دهد که از بيماري شفا مي يابيد. درصورتي که بيمار باشيد. نوشته اند اسب سبز دين داري است و چنان چه کسي بر ماديان سبز رنگي نشسته در آينده با زني متقي و پرهيزگار و دين دار رو به رو مي شود . معبران ماديان را به زن تعبير کرده اند و کره اسب را فرزند. اجتماع اسبان نشان نزول باران است. از حاجظ نقل شده که اسب در خواب هواي نفس بيننده خواب است. چه مراد و خواست هم نوعي هواي نفس است. هر چه اسب سرکشتر باشد هواي نفس بيشتر و هر چه اسب رام تر باشد تسلط بر نفس آسان تر است و يحتمل کام جويي ممکن تر. باز مي گويد اگر ديديد اسبي ناشناخته از خانه بيرون آمد از آن خانه کسي مي ميرد.  تعبیر دیدن آستانه در خواب  اگر بيننده خواب ببيند که در آستانه خانه اش زباله و آشغال ريخته شده و آن جا کثيف است چيزي ياحادثه اي يا شخصي موجب تشويش خاطر بيننده خواب مي شود. اگر بيننده خواب ببيند که از سر در خانه اش آب باران فرو مي ريزد به اندازه و مقدار آن آب که مي چکد نعمت و رفاه نصيب اومي شود و چنان چه آن آب کدر و گل آلود و کثيف باشد دچار غم مي گردد و اگر متعفن باشد يک بيماري در انتظار او است. اگر بيننده خواب ببيند سر در خانه اش ناگهان به سر او فرو ريخت به هيچ وجه خوب نيست و احتمال هلاک در بين است و بيننده خواب بايد خويشتن را از خطرهايي که در کمين او نشسته اند حفظ کند.  تعبیر دیدن آسمان در خواب  ديدن آسمان صاف و روشن خوب است اما رفتن به آسمان خوب نيست. اين که مي گويم رفتن به آسمان خوب نيست منظور رفتن تا بينهايت بدون توقف است که معبران اين حالت را به مرگ تعبير کرده اند اگر کسي در خواب ببيند که به آسمان مي رود ولي درهاي آسمان به روي او بسته شده است نشانه آن است که در امور شغلي با مشکلات رو به رو مي گردد و دستي ناشناخته پيش پاي او سنگ مي افکند. اگر کسي ببيند که از آسمان به زمين افتاد ولي آسيبي نديد بيمار و رنجور مي شود ليکن سلامت خود را باز مي يابد. رنگ آسمان اگر سبز باشد خير و برکت است و چنان چه سرخ باشد خون و جنگ است و فسا و فتنه، آسمان سفيد بيماري است. چنان چه در خواب ديديد که مرغي از آسمان فرود آمد و بر بام خانه شما نشست به نعمت و رفاه مي رسيد و چنان چه مرغ پريد و رفت خبري به شما مي رسد که دل خوش کننده است

 8. .http://p30persian.ir/forum/thread35756.htmlمطالب مشابه :


تعبیر خواب انگور - تعبیر انگور - تعبیر دیدن انگور در خواب تعبیر انگور 1ـ اگر خواب ب

تعبیر خواب انگور - تعبیر انگور - تعبیر دیدن انگور در خواب. تعبیر انگور .... تعبیر خواب بچه - تعبیر خواب بچه دار شدن - تعبیر دیدن زایمان در خواب. تعبیر خواب
دختر یا پسر؟

اگر گامتy مرد با گامتx ترکیب شود فرزند پسر می شود ، اگر گامتx مرد با گامت xزن ترکیب ... شدن ۶۸ درصد و برای دختر دارشدن ۵۶ درصد موثر است. ..... تعبیر خواب.
حرف ب

ممكن است در خواب، به آفت و مصيبت و بلا تعبير شود. اگر كسي در ... بازگشتن از سفر در خواب، بر از بين رفتن غم و اندوه ، باز شدن درهاي رحمت ،. نجات يافتن ... ديدن برهّ در خواب، بر پسري كه مطيع پدر و مادرش باشد، دلالت دارد. اگر كسي ... بچه دار مي گردد.
حرف س

سجده كردن، بر پيروي از سنت پيامبرص و همنشين شدن با ايشان در بهشت تعبير. شود . سجده ي شكر در .... سيلي زدن به صورت زن در خواب، به تولد فرزند پسر تعبير مي شود ؛ به ويژه اگر. صاحب خواب از بچه دار شدن نااميد شده باشد، زيرا درحالي فرشتگان به.
تعبیر خواب

همانطور که میدانید تعبیر خواب در قران هم آمده است که این تاییدی بر درستی علم تعبیر خواب است. برچسب‌ها: ... دعا و طلسم برای پولدار شدن .... دعا برای پسر دار شدن
دعا برای دوست کردن و تسخیر دیگران

طلسم قوی برای عشق طلسم رزق و روزی دعا و طلسم برای پولدار شدن ... روش علمی تعبیر خواب عوامل تکرار شدن خواب ... دعا برای پسر دار شدن دعاهای باطل کننده طلسم و دفع
تمام کارهایی که برای پسردار شدن باید انجام داد

از همان سه ماه قبل از نزدیکی:هر روز صبح به محض بیدار شدن از خواب و قبل از هر تحرک اضافه ای ودر 1 ... روز کاهش دما تا اواسط روز وقت دارید که برای پسردار شدن اقدام کنید.
آداب جماع:

ایستاده نزدیکی کردن : فرزند در خواب بول میکند. بی وضو بودن زن ... نزدیکی در زیر درخت میوه دار : فرزند جلاد یا سرکرده ظلم خواهد شد. نزدیکی در ... هنگام غروب آفتاب تا برطرف شدن سرخی طرف مغرب:چیزی را که دوست دارند در آن فرزند نخواهند دید. روز خسوف
تعبیر دیدن ' تخم مرغ ' در خواب

ابن سیرین می گوید : تعبیر دیدن ' تخم مرغ ' در خواب قوت و نیرومندی است . دانیال (ع) می گوید : تخم مرغ در خواب کنیز است . خدای متعال می ... کنیز 4. فرزند دار شدن .
دعا برای عزیز شدن

دعا برای عزیز شدن چهارشنبه ششم شهریور ۱۳۹۲ 15:8. : برای افزایش محبت و .... روش علمی تعبیر خواب عوامل تکرار شدن ... عوج بن عنق و شیر دل دعا برای پسر دار شدن
برچسب :