تعبیر خواب پسر دار شدن

 • تعبیر خواب انگور - تعبیر انگور - تعبیر دیدن انگور در خواب تعبیر انگور 1ـ اگر خواب ب

  تعبیر خواب انگور - تعبیر انگور - تعبیر دیدن انگور در خوابتعبیر انگور 1ـ اگر خواب ببینید انگور می چینید ، علامت آن است كه بعد از دردسر به شادی دست می یابید . و در آینده به كارهایی دست خواهید زد . 2ـ خوردن انگور سبز در خواب ، علامت آن است كه برای كسب لذت مرتكب خطایی خواهید شد و سرنوشت خود را به دست احساسات خواهید سپرد . 3ـ دیدن انگور در خواب ، علامت آن است كه از كار سختی فرار می كنید . 4ـ اگر دختری در خواب ببیند انگور می خورد ، علامت آن است كه نسبت به آرزوهای خود اندكی دلسرد خواهد شد .تعبیر خواب انگشتر - تعبیر انگشتر - تعبیر دیدن انگشتر در خوابتعبیر انگشتر حضرت دانیال گوید: چون نقش و صفت انگشتری بیند، دلیل است از خداوندش بدو خیر و نیكی رسد. اگر بیند انگشتری كسی به وی داد تا چیزی بدان مهر كند، دلیل است از آنچه لایق او باشد برخی بیابد. یعنی اگر لایق پادشاهی باشد پادشاهی یابد. اگر توانگر بود مال یابد به قدر و قیمت انگشتری اگر بیند كه در مسجد یا در نماز در عزا كسی انگشتری به وی داد اگر آن كس زاهد و عابد بود. اگر بازرگان بود، نصیب او نفع تجارت بود و جمله هم بر این قیاس بود. اگر بیند كه انگشتری سلطان به وی داد، دلیل نماید كه از مملكتی سلطان به وی دهد یا دلیل است از مملكت سلطان به او یاد به خویشان وی بدی رسد. محمدبن سیرین گوید: اگر كسی بیند كه انگشتری او ضایع شود یا دزد برد، دلیل بود كه در كارهای او آفت و دشواری پدید آید. اگر بیند انگشتری او بشكست و نگین او بماند، دلیل كه بزرگی و جاه او برود و آبرو و هیبتش بر جای بود. اگر بیند انگشتری خود را به كسی بخشید، دلیل كه از آن چه دارد برخی از آن ببخشد. اگر بیند انگشتری خویش بفروخت و بها بستند، دلیل است از آن چه دارد جمله بفروشد و هزینه كند. اگر بها نبستند، آن چه دارد برخی از آن بفروشد.ابراهیم كرمانی گوید: اگر بیند صناعت انگشتری او ناپسندیده است، دلیل است از مالی كه دارد چیزی بشود و پادشاهی بروی خشم گیرد. اگر بیند انگشتری او از سیم بود، دلیل است آن چه دارد پسندیده و حلال بود. اگر انگشتری از آهن بیند آن چه دارد اندك و حقیر بود. اگر بیند انگشتری از هفت جوش یا از سپیده روی بود، دلیل است بر آن چه در آهن گفتیم. اگر بیند انگشتر او از زیور بود حقیرتر از آن جمله بود كه گفتیم.جابر مغربی گوید: اگر بیند در انگشت وی انگشتری آهن بود، دلیل كه قوت و توانائی یابد. اگر بیند از برنج یا مس است، دلیل كه از مردمان بی اصل منفعت یابد. اگر بیند كه بلور است، دلیل كه از مردم عامه چیزی بدو رسد. اگر بیند انگشتری خویش نزد كسی به امانت نهاد یا وی را بخشید و آن كس هم انگشتر بدو رد كرد، دلیل است كه زنی به نكاح بخواهد ... • دختر یا پسر؟

  فرزند دختر یا پسر؟ ( راههای تعیین جنسیت قبل از بارداری)  ما قبل از بارداری باید با یکسری دستوراتی که تا 98% میتونیم جنسیت بچه رو تعیین کنیم ولی اگه باردار باشید دیگه نمیشه کاری کرد هنگام مقاربت و بعد از ورود اسپرم به رحم زن ، اسپرم در طول رحم حركت مي‌كند و  بطرف بالا مي‌رود، اگر در اين زمان  تخمكي در رحم وجود داشته باشد،لقاح در داخل رحم صورت می گیرد.  درعمل لقاح اسپرم مرد با تخمک زن ترکیب می شود و جنين شکل می گیرد، اگر  جنین در داخل رحم زن  لانه‌گزيني كند، سبب حاملگی می شود و اگر نتواند لانه‌گزيني كند از بدن دفع می شود. اسپرم مردان حاوی دو نوع مختلف از گامت می باشد. برخی دارای گامتx و برخی دارای گامتy   هستند. اما تخمک زن تنها حاوی یک نوع گامتx است.اگر گامتy مرد با گامتx ترکیب شود فرزند پسر می شود ، اگر گامتx مرد با گامت xزن ترکیب شود ، فرزند دختر می شود. بنابراین تعیین جنسیت جنین بستگی به مرد دارد و این گامتهای موجود در اسپرم مرد هستند که در هنگام لقاح تعیین میکنند فرزند پسر یا دختر باشد و این بستگ دارد که کدام نوع  اسپرم زودتر به تخمک برسد و با آن ترکیب شود.      عواملی که در تعیین  جنسیت جنین موثرند شامل: محیط اسیدی داخل رحم زن، نوع تغذیه و سلامت روانی و روحی و همچنین  زمان  مقاربت بستگی دارد. افسردگی، فشارهای عصبی، استرس ،هوای گرم و آلوده ،مصرف دخانیات ، شرایط محیطی بد، امکان دختر شدن جنین را بیشتر می کند.    استفاده از رژیم  غذایی  خاص: در اين روش براي رسيدن به جنين پسر،  باید  نسبت سديم و پتاسيم بالاتر از نسبت  كلسيم و منيزيوم باشد تا  متابوليسم تخمك و به مخصوصا  لايه خارجي آ ن را به نحوي تغيير دهد كه اسپرم هاي حامل جنسيت پسر به طرف آن جذب شوند و برعكس براي جذب اسپرم های جنسيت دختر به وسيله تخمك، لازم است ميزان كلسيم و منيزيوم خون بالاتر از  ميزان پتاسيم و سديم خون باشد. روش های خانگی و آزمایشگاهی تعیین جنسیت در گذشته اغلب خانواده ها خواهان فرزند پسر بودند اما به مرور زمان دیگر اینخواسته غیر معقول به روش های مختلف سوژه طنزپردازان شده است. از سویی دیگر پدر ومادر ها هم بنا به دلایل مختلف دوست دارند فرزندشان جنسیت به خصوصی داشته باشد زیراشرایط، اجازه نمی دهد خانواده ها تعداد فرزندان زیادی داشته باشند و اگر جنس موردنظرشان را به دنیا نیاوردند، منتظر بچه بعدی باشند. به همین دلیل بسیاری از والدینسراغ روش هایی که دانشمندان پیش پای شان گذاشته اند می روند تا ثمره ازدواج شانجنسیتی داشته باشد که آنها با هم توافق کرده اند. ● روش شتل اساس این روش به آمیزش در زمان به خصوصی از تخمک گذاری بستگی دارد. میزان موفقیتاین ...

 • حرف ب

  بادممكن است در خواب، به آفت و مصيبت و بلا تعبير شود. اگر كسي در خواب ببيندكه باد، چنان شديد مي وزد كه ديوارها را منهدم مي كند و انسان ها را به هوا مي برد، اينخواب بر بلاي بزرگي در ميان مردم تعبير مي شود. باد ممكن است به مژد ه ي الهي نيز ،تعبير شود و اگر نسيمي از سمت مشخصي بوزد، به خير و رحمت تعبير م يشود.باد شكمباد شكم در خواب، بر سخن بيهوده و بي معني دلالت دارد و ممكن است به حماقتو سخنان غيراخلاقي نيز، تعبير شود.بارممكن است، بر بار سنگين گناه و بزهكاري دلالت داشته باشد. بار سنگين براي زن ،بر حاملگي و يا شوهر پرخاشگر دلالت دارد. اگر كسي در خواب ببيند كه باري از چوبحمل م يكند، ميان مردم سخ نچيني كرده است. [سخ نچين بدبخت، هيز مكش است]بارانديدن باراني كه زيان به دنبال نداشته باشد، نشانه رحمت و شادابي و طراوت است ،اما اگر كسي ببيند كه باراني زيان آور يا باران خون و سنگ از آسمان مي بارد، بر زياد شدنگناهان دلالت دارد.بازارديدن بازار در خواب، ممكن است بر دروغ، گناه و غم دلالت داشته باشد ؛ البته هربازاري ممكن است كه تعبيرخاصي را داشته باشد؛ مثلاً: بازار كتاب فروشان برهدايت وتوبه، بازار داروفروشان بر شفاي بيماران، بازار شيريني فروشان بر ايمان و اسلام، بازارزينت آلات بر شادي وعروسي و ازدواج، بازار عطرفروشان بر خبر خوب و بسيارخوشايند، بازار سلاح فروشان بر جنگ و پيروزي بر دشمنان، بازار سبز ي فروشان وماهي فروشان بر روزي و منفعت، بازار گوشت فروشان بر غم و غصه، بازار ميوه فروشانبر اعمال نيك، بازار چوب فروشان بر نفاق و تفرقه،بازار خيمه فروشان بر مسافرت دلالتدارند.باز كردنباز كردن قفل و درهاي بسته در خواب، نشانه شادي بعد از ناراحتي و به دست آوردنرزق و روزي آسان م يباشد.بازگشتن از سفربازگشتن از سفر در خواب، بر از بين رفتن غم و اندوه ، باز شدن درهاي رحمت ،نجات يافتن از شرّ و بدي دلالت دارد ؛ ممكن است اين خواب دليلي بر توب ه ي بينند ه يخواب باشد.بازي كردنبازي كردن در خواب، بر غرور و تكبر و مسخر ه كردن و نقصان دين دلالت دارد.باغباغ سرسبز در خواب، به اسلام و دين تعبير مي شود و اگر مرده اي را در باغي ديدند،او در بهشت به سر م يبرد.بالا رفتنبالا رفتن در خواب، به ارتقاي درجه و مقام و ارزش تعبير م ي شود. اگر كسي درخواب جاهاي بلند، مانند قلّه ي كوه ها را ببيند، به مرادش مي رسد. بالا رفتن به شيوه ايعمودي و مستقيم خوب نيست و خيري در آن وجود ندارد.بخالتبخالت در خواب نشان هي فقر و تنگدستي است.بذربذر يا تخم هر چيزي در خواب، بر نوه و نوادگان صالح دلالت دارد.برجاگر كسي در خواب ديد كه بالاي برجي است، از دست آن كس كه به دنبالش است درامان ...

 • حرف س

  ساختمانديدن ساختمان جديد در خواب، بر سودي دنيايي دلالت دارد و نيز، ممكن است برتولدّ فرزند تعبير شود. اگر كسي ديد كه در شهري يا روستايي، ساختماني م ي سازد، بازني از اهالي آن شهر يا روستا ازدواج مي كند.ساربانديدن ساربان در خواب، بر مسافرت يا فوت فردي بيمار دلالت دارد و ممكن است بهناخداو فرمانده كشتي نيز، تعبير شود.ساق پاساق پا در خواب، نشان هي عمر انسان و ستون زندگي و حيات اوست. اگر كس ي درخواب ببيند كه يكي از سا قهايش را دراز و ديگري را بلند نموده است و هر دو ساقشبه هم بسته شده اند، يا اجلش نزديك شده است يا واقعه ي بدي در انتظار اوست. اگرزني در خواب ببيند كه ساق پايش را آشكار نموده، دين و ايمانش روزب ه روز بهتر م يشود. اگر كسي ببيند كه ساقي زيبا و فربه دارد، بر خوبي مركب يا مقصد او دلالت دارد.ممكن است كه ساق پا،بر ناراحتي و گرفتاري نيز، دلالت داشته باشد و آشكار نمودنساق پا،به ترك نماز و ذلتّ نيز،تعبير شود.سايهاگر كسي در فصل تابستان، سايه اي را در خواب ببيند، نشانه خوشي، استراحت و مقاموالا است. اگر كسي در خواب ببيند كه از فرط گرما به سايه اي پناه برده است، از غم وغصه نجات مي يابد و رزق و روزي به دست مي آورد. سايه ي زن، شوهر اوست و اگرزني كه شوهر نكرده است در خواب ببيند كه زير سايه اي رفته است، شوهر مي كند. اگركسي در خواب ببيند كه در سايه، احساس سرما كرده و جلو آفتاب رفته است، از فقر ونداري نجات مي يابد.سبيلاگر كسي در خواب ببيند كه موهاي سبيلش را كوتاه مي كند، پيرو سنت پيامب ر صاست واگر ببيند كه موهاي سبيلش دراز شده است، خواب خوبي نديده است.ستارهستاره در خواب، بر فردي شرافتمند و بسيار بلندمرتبه دلالت دارد. اگر كس ي درخواب، در خانه اش ستاره اي را ديد كه روشنايي نداشت، نشانه اين است كه عده اي ازافراد معتبر و بلندمرتبه به مصيبتي دچارم يشوند.ستمستم در خواب، بر بلا و مصيبت و ويراني دلالت دارد. اگر كسي در خواب ببيند كه بهديگري ستم كرده است و فرد ستم ديده دست به دعا برداشته و از او به خداوند شكايتمي كند، بايد از عذاب الهي بترسد.ستونستون در خواب، نشانه دين است و مجموعه ي چند ستون، نشانه عده اي از مرداناست كه در انجام امور و دست كشيدن از گناهان مي توان به آنها تكيه و اعتماد نمود. اگركسي در خواب ببيند كه ستون مسجد كج شده و در جاي خود نمانده است، او مرد ياست كه از سلطه حاكم و فرمانروا خارج شده و سر به شورش برمي دارد.سجدهاگر كسي در خواب، براي خداوند سجده نمايد، بر دشمنش پيروز گشته و خداوندنيز، از او خشنود خواهد شد و از خطرها رهايي مي يابد و به مقصود خود مي رسد ، امااگر ببيند كه براي غيرخدا سجده مي كند يا بدون هيچ نيت ي سرش ...

 • تعبیر خواب

  همه میدانیم خوابها نقش مهمی در زندگی ما بازی میکنند. و خیلی وقتها این خوابها میخواهند هشداری به ما دهند یا ما را از بعضی اسرار آگاه کنند.همانطور که میدانید تعبیر خواب در قران هم آمده است که این تاییدی بر درستی علم تعبیر خواب است

 • دعا برای دوست کردن و تسخیر دیگران

  دعا برای دوست کردن و تسخیر دیگران هنگامی که در حالت دعا قرار میگیرید با این موضوع ایمان داشته باشید که قدرت روحی شما تنها علت و سبب و تنها عامل نجات دهنده شماست و از صمیم قلب اطمینان حاصل کنید که با وجود آن هر غیر ممکنی ممکن و هر عملی میسر میشود. در وهله اول این جمله تاکیدی را همواره با خود تکرار کنید:روزی خواهد رسید که من به آرزوی خود برسم. آری روزی میرسد که من خوشبختی خود را بیابم. اما فراموش نکنید که خواست و آرزوی خود را به آینده و به بعد موکول نکنیم و آن چه میخواهیم در زمان حال از ضمیر باطن بخواهیم و به آسانی بدان جان ببخشیم و البته این در صورتی میسر است که به آن ایمان کامل داشته باشیم. هنگامیکه برای کسی دست دعا به سوی آسمان بلند میکنید او را در اعماق روح و ضمیر باطن خود بنشانید و او را با چهره ای شاد و روحی آزاد ببینید و از اینکه دعایتان مستجاب خواهد شد تشکر کنید. هنگامیکه با روح و اعتقاد روبه سوی خداوند میکنید با شناختی که از او دارید میدانید که آرزویتان را بر آورده خواهد کرد  زیرا خداوند هرگز با شکست میانه ای ندارد ، نه آن را میشناسد و نه آن را برای بندگانش میخواهد. آخرین مرحله دعا شامل شناخت و قبول آن است و اعتقاد به این مسئله که حتما اجابت خواهد شد اما این نکته را به خاطر داشته باشید که ما هرگز قادر به دیدن وجدان و ضمیر و اعتقادات باطنی خود نیستیم اما میتوان با قدرت ایمان به آرزوهای خود جامه عمل بپوشانیم و دعاها را مستجاب کرد. اما بیشتر اوقات این سوال به ذهنمان خطور میکند : پس چرا گاهی دعاهایمان مستجاب نمیشود؟ پاسخ آن در ۲ چیز است : یا ترس و تردید در نحوه انجام دعاست یا اینکه به خواست خداوند صلاح ما در همین بوده است.   هر کس هفت مرتبه آیه 7 از سوره ممتحنه را بخواند و به کف دست خود بدمد ، سپس به صورت خود بکشد، هر که او را ببیند، دوستش میدارد و هرکس که نیت دارد عاشق و مجنون او خواهد شد.   عسی ان یجعل بینکم و بین الذین عادیتهم منهم موده و اله قدیر، و الله غفور رحیم

 • تمام کارهایی که برای پسردار شدن باید انجام داد

  1)از 3 ماه پیش از بارداری مصرف قرص های جلوگیری از بارداری  را قطع کنید.فقط از کاندوم استفاده کنید. 2)این را به یاد داشته باشید که نقش اصلی در تعیین جنسیت فرزندتان را کروموزوم های  شوهرتان به عهده دارد. 3)روز تخمک گذاری خود را بیابید: ((( از همان سه ماه قبل از نزدیکی:هر روز صبح به محض بیدار شدن از خواب و قبل از هر تحرک اضافه ای ودر 1 ساعت مشخص مثلا 7 صبح  دمای بدن خود را با دماسنج جیوه ای اندازه بگیرید. دماسنج را زیر بالشتان بگذارید:برای اینکه در دسترستان باشد. از روز اخر پریود اندازه گیری را شروع کنید.در اواسط پریود دمای بدن نیم درجه یا بیشتر کاهش میابد و درست صبح روز بعد نیم تا 1 درجه افزایش میابد. اگر 3 ماه همه روزه دمای بدن خود را اندازه بگیرید.متوجه خواهید شد که دما بدنتان در 1 روز خاصی از پریودتان کاهش میابد. روز کاهش دما تا اواسط روز وقت دارید که برای پسردار شدن اقدام کنید. ***البته عده ی خوش شانس هم هستند که روز تخمک گذاری درد تیر داری را در سمت راست بدن خود احساس میکنند. ***با ترشحات دهانه رحم نیز میتوان روز تخمک گذاری را حدس زد که البته  دقیقتر است:  روزهای پس از پایان پریود دهانه رحم خشک است.اما از 4 تا 5 روز بعد از پایان پریود ترشحات شروع میشود.روزی که بیشترین ترشحات ولیزترین و کشدار ترین ترشحات را داشتید شک نکنید که روز تخمک گذاریتان را پیدا کرده اید. نشانه تمام شدن روز تخمک گذاری هم این است که در اواخ روز ترشحات غلیظ تر میشوند.وقتی این اتفاق رخ داد دیگر فرصت شما برای پسر دار شدن به پایان رسیده است. این کار را نیز باید از 3 ماه قبل اغاز کنید. اگر خواستید خیالتان راحتتر باشد از هر دو روش استفاده کنید.البته روش ترشحات دقیق تر است. از کیت های پیش بینی تخمک گذاری هم اگر توانستید استفاده کننید.زیرا تا 24 ساعت قبل از تخمک گذاری شما را با خبر میکند.))) 4)تمام موارد تغذیه ای را رعایت کنید. ۵)شوهرتان را از کشیدن سیگارو مواد مخدر و مشروبات الکلی  منع کنید. 6)خوردن قرص فولیک اسید ویتامین A  وe  را اغاز کنید.هم خودتان و هم همسرتان. 7)حتماخودتان و همسرتان خرمای زیاد مصرف کنید.مخصوصا ماه اخر. 8)روزی 1 استکان کاسنی  به مدت 40 روز قبل از انعقاد نطفه مصرف کنید. 9)در 1 بطری به نسبت 4(اب) به 1(جوش شیرین)مخلوط کنید ودر دستشویی منزلتان بگذارید و بعد از هر بار پاک شدن خود را با جوش شیرین بشویید. 10)سبزی های جوان و میوه های تازه .کشمش. انگور. قیصی . مصرف کنید. 11)هر روز صبح غلات صبحانه یا حلوا شکری  و4تا 5 فلفل سیاه دانه ای حتما حتما استفاده کنید.حتما باید صبحانه بخورید. 12)در زمان پریودتان رحمتان را از تمام الودگی ها پاک کنید(بوسیله پیاده روی خیلی ...

 • آداب جماع:

    آداب جماع از نظر اسلام نهی شده و بد است: نگاه کردن : فرزند کور میشود. سخن گفتن غیر از ذکر خدا : فرزندلال میشود. خضاب کردن مرد : فرزند مخنث میشود. آمیزش با همسر خود اما با شهوت زنی دیگر : فرزند دیوانه میشود. آمیزش در حضور کودکی که صحنه را میبیند یا صدا و نفس آنها را میشنود. رو یا پشت به قبله بودن : لعنت خدا و ملائکه را در پی دارد. در بین راه و در داخل کشتی یا در حرکت بودن : لعنت خدا و ملائکه را در پی دارد. عریان کامل بودن. بعد از احتلام و قبل از وضو یا غسل کردن : فرزند دیوانه میشود. به همراه داشتن انگشتری که در آن ذکر خدا یا چیزی از قرآن باشد. ایستاده نزدیکی کردن : فرزند در خواب بول میکند. بی وضو بودن زن باردار هنگام جماع : فرزند خسیس و کوردل میشود. نزدیکی در پشت بام : فرزند ریاکار و بدعتگذار و منافق میشود. نزدیکی در زیر درخت میوه دار : فرزند جلاد یا سرکرده ظلم خواهد شد. نزدیکی در مقابل تابش مستقیم خورشید و نور : فرزند فقیر خواهد بود تا زمانیکه بمیرد. بین طلوع صبح تا طلوع آفتاب یعنی هنگامیکه آفتاب طلوع میکند و زرد باشد:چیزی را که دوست دارند در آن فرزند نخواهند دید. هنگام غروب آفتاب تا برطرف شدن سرخی طرف مغرب:چیزی را که دوست دارند در آن فرزند نخواهند دید. روز خسوف یا خورشیدگرفتگی:چیزی را که دوست دارند در آن فرزند نخواهند دید. شب کسوف یا ماه گرفتگی:چیزی را که دوست دارند در آن فرزند نخواهند دید. با شکم پر و سنگین:باعث انواع بیماریها میشود-فرزند ضعیف و کمهوش میشود. درحالت حیض:فرزند دشمن اهل بیت میشود-باعث سرطان و جذام میشود. بعد از ظهر : فرزند لوچ و دوبین و احول خواهد شد.شیطان از فرد دوبین خوشنود میشود. در روزی که باد سیاه و سرخ و زرد بوزد: چیزی را که دوست دارند در آن فرزند نخواهند دید. بین اذان و اقامه : فرزند حریص به خونریزی میشود. هنگام زلزله:چیزی را که دوست دارند در آن فرزند نخواهند دید. شب عید فطر : فرزند کثیرالشر میشود. اول ماه(غیراز رمضان) و وسط ماه و دو روز مانده به آخر ماه: شیطان در نطفه شرکت میکند-جنون و جذام و نقصان به زن و فرزند میرسد-فرزند یاور ستمکاران خواهد شد و گروه مردمان را به هلاکت میرساند-دچار صرع و غش میشود. اول بهار و اول پاییز:شیطان در نطفه شرکت میکند-جنون و جذام و نقصان به زن و فرزند میرسد-فرزند یاور ستمکاران خواهد شد و گروه مردمان را به هلاکت میرساند-دچار صرع و غش میشود- زیرا ماه و خورشید در یک امتداد قرار دارند و شدت جذر و مد به حد اکثر میرسد زیرا فاصله زمین با خورشید کمتر میشود و تاثیرات اشعه کیهانی بسیار زیاد است. شب عید قربان : فرزند چهار یا شش انگشتی میشود. شب نیمه شعبان : فرزند شوم و آبله رو و زشت رو و زشت ...

 • تعبیر دیدن ' تخم مرغ ' در خواب

  تعبیر دیدن ' تخم مرغ ' در خواب ابن سیرین می گوید :  تعبیر دیدن ' تخم مرغ ' در خواب قوت و نیرومندی است . دانیال (ع) می گوید : تخم مرغ در خواب کنیز است . خدای متعال می فرماید : گویی همچون تخم مرغ هایی پنهان داشته شده اند –سوره صافات ایه 48 . اگر ببیند مرغ جلوی او تخم گذاشت از زنی فرومایه یا از کنیزی صاحب فرزند می شود و اگر در خواب تخم ناشناسی ببیند با زنی که ارزش و منزلتش به اندازه سفیدی و خوبی ان تخم است ازدواج می کند . اگر ببیند تخم پخته می خورد با زحمت مال بدست می اورد . اگر ببیند تخم نیم پخته می خورد زنی می گیرد و مدتی طولانی با او زندگی می کند . اگر ببیند تخم را پوست می خورد مال مردم را می خورد اگر ببیند پوست تخم را می خورد و سفیده و زرده ان را باقی می گذاشت و نمی خورد مال مرده ها را می خورد یا کفن مرده ها را بر می دارد . کرمانی می گوید : اگر کسی ببیند که تخم می کند با زنهای زیادی ازدواج می کند و به جماع بسیار حریص است . اگر ببیند مثل مرغ روی تخم خوابیده است با زنها اختلاط دارد و اگر ببیند از تخم  جوجه بیرون اورد از فرزندان ان زنها به او فایده می رسد و اگر ببیند به جای فرزند تخم زائید صاحب فرزندی می شود که کافر است . اگر ببیند تخم زیر مرغ گذاشت و جوجه بیرون اورد کار راکد او دوباره احیا می شود و به جریان می افتد و گروهی گفته اند اگر این خواب را معلمی که به کودکان قران می اموزد ببیند صاحب فرزندی می شود . اگر ببیند تخم را شکست دوشیزگی و بکارت دختری را بر می دارد و اگر ببیند نتوانست تخم مرغ را بشکند نمی تواند بکارت را بردارد و اگر ببیند تخم زیادی دارد به اندازه انها فرزند پیدا می کند و تخم اردک فرزند فقیر است و دیدن تخم گنجشک در خواب شادمانی است و تعبیر تخم سایر پرندگان در جای خود ذکر می شود . حضرت صادق (ع) می فرماید : تعبیر تخم پرندگان ابی در خواب بر 4 وجه است : 1. به مراد رسیدن 2. زن گرفتن 3. کنیز 4. فرزند دار شدن .  

 • دعا برای عزیز شدن

 • فضیلت و خواص سوره طه

  طه،بيستمين سوره قرآن است كه مكي و 135 آيه دارد.در فضيلت اين سوره از پيامبر اكرم صلي الله و عليه و آله و سلم نقل شده: «به كسي كه سوره طه را قرائت كند، در روز قيامت ثواب همه مهاجران و انصار اعطا مي شود». 1همچنين از ايشان روايت شده كه فرمودند: «خداوند تعالي دو هزار سال پيش از آفرينش حضرت آدم عليه السلام، سوره «يس و طه» را قرائت فرمود، هنگامي كه فرشتگان الهي آن را شنيدند گفتند: خوشا به حال امتي كه اين سوره ها بر آنها نازل شده است و خوشا به حال كساني كه اين سوره ها را درون خود جاي داده اند و خوشا به حال كساني كه زبانشان به تلاوت آيات  سوره ها مترنم است. 2 از اسحق بن عمار روايت شده كه حضرت صادق عليه السلام فرمودند: «خواندن سوره طه را ترک نكنيد زيرا خداوند آن را دوست مي دارد و هركس آن را بخواند او را نيز دوست خواهد داشت و هر كه بخواندن آن مداومت كند خداوند در روز قيامت نامه عملش را به دست راست او دهد و از كردار او در اسلام حساب سخت نكشد و آنقدر به او پاداش عطا فرمايد تا خشنود گردد.»3 آثار و بركات سوره1) گرفتن جواب مثبت در خواستگاري از پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله و سلم نقل شده: « هر كس سوره (طه) را بنويسد و در پارچه سبزي قرار داده و به خواستگاري برود،خواستگاري اش رد نمي شود و حاجتش برآورده مي شود ..»42) آسان شدن ازدواج روايت از امام صادق عليه السلام: «هر كس كه خواستگاري ندارد يا به خواستگاريش جواب نمي دهند سوره طه را بنويسد و بشويد و آب آن را بر صورت خود بريزد، خداوند ازدواجش را آسان مي كند.» 53) جهت برآورده شدن حاجات بزرگ به جهت مطالب عظيم و بزرگ صد بار بگويد «طه» و يک بار سوره «قل هو الله احد» را بخواند و باز صد مرتبه بگويد «طه»  و يک مرتبه سوره «قل هو الله » را بخواند تا هفت بار اين را تكرار كند، همين كه هفت مرتبه «توحيد» و هشتصد بار«طه» تمام شد بعد از آن 17 بار سوره «قل هو الله احد» را تا آخر بخواند، خداوند مطلب و حاجت او را برآورده مي كند و بي شک عمل خواهد شد. اين از مجربات است و آزموده شده است.64) ترس از دزدان و حيوانات درنده نقل از امام موسي كاظم عليه السلام: هر كس در سفر باشد و از دزدان و حيوانات وحشي خوف و وحشت دارد، براي اين كار بر گردن حيوانش «لا تخاف دركاً و لا تخشي» سوره طه را بنويسد، پس بدرستي كه به اذن خداوند متعال ايمن مي شود.75) بهبود بيماري هاي دهانبه جهت هر گونه در د دهان آيات[5-1] را بنويسد و با خود دارد. 7 (1)مجمع البيان،ج7، ص5(2) الدر المنثور، ج4، ص288(3) ثواب الاعمال، ص108(4)تفسيرالبرهان، ج3، ص696(5)همان(6) كشكول اروميه اي، ص312(8)درمان با قرآن، ص59(7) طب الائمه، ص37منابع: «قرآن درماني روحي و جسمي محسن آشتياني، سيد محسن موسوي؛ ...

 • تعبیر خواب سيلي زدن

  سيلي زدن به صورت زن در خواب، به تولد فرزند پسر تعبير مي شود ؛ به ويژه اگر صاحب خواب از بچه دار شدن نااميد شده باشد، زيرا درحالي فرشتگان به ابراهيم(ع) مژده تولد پسري را دادند كه از بچه دار شدن نااميد شده بودند، همسرش فصكت » : ساره، شگفت زده شد و به صورت خود زد و خداوند در اين مورد فرموده است يعني،(همسر ابراهيم) به صورت خود زد. ممكن است سيلي زدن به صورت ؛ « في وجهها نشانه جرم و گناه و مصيبت نيز، باشد.

 • گشایش در کار و باز شدن بخت

  یک عدد خشت خام یعنی خشت معمولی که پخته نشده باشد تهیه کرده و در پارچه سفید پیچیده و نزد استاد سفره نشین افسونگر ببرید تا ایشان دعای مربوطه را بخواند و نیت کند که : باز کردم هر سحر و جادویی و گره ای که شده است برای بخت و روزی و کار و کسب و زندگانی فلان زاینده فلا ن به حرمت آیات قرآن . (فلان اول نام شخص مورد نظر که برایش جادو انجام داده اند و فلا ن دوم نام مادر همان شخص می باشد.) ازاین مرحله به بعد تا 40 (چهل) روز پس از اتمام کار ، شخص نباید لباس سیاه بپوشد و لباس زیرپوش او نیز به هیچ وجه مشکی نباشد . پس از این مرحله نوبت به خواندن قرآن و فوت کردن به همان خشت میرسد. این عمل که طریقه صحیح آن در زیر بیان می شود باید توسط قرآن خوان با تجربه ونیازمند انجام پذیرد . البته منظور قاریان معروف قرآن نیستند . بلکه منظور کسی است که قرآن را صحیح و درست بخواند و آیات و کلمات قرآن را خدای ناکرده اشتباه نخواند. افرادی که نمازهای عقب افتاده مرحوم شدگان را می خوانند و اجرت دریافت می کنند یا برای آنها قرآن تلاوت می کنند برای این کار مناسب می باشند. البته هر فردی هم که بتواند صحیح بخواند و نیازمند هم باشد ، مناسب می باشد. پس از اتمام کار نیز باید از ایشان قدر دانی شود و اجرت و شیرینی زحمات ایشان تمام و کمال پرداخت شود. درصورتی که نتوانستید چنین شخصی را پیدا کنید میتوانید خودتان بخوانید به این شرط که در حین خواندن قرآن مقداری پول متناسب با دستمزد شخصی که این عمل را انجام می دهد زیر زانو یا، ران خویش قرار دهید تا پس از اتمام خواندن قرآن به مستمند و مسحق واقعی بدهید . اما شیوه صحیح قرائت قرآن و دمیدن به خشت به طریقه زیر می باشد: اکنون 43(چهل و سه) مرتبه سوره مبارکه یونس باید توسط خواننده قرآن به این خشت افسون شده ، خوانده شود. خواننده قرآن مذکور نیز نباید در حین عملیات قرآئت قرآن لباس مشکی برتن داشته باشد. خشتی را که در پارچه سفید پیچیده بودید با احتیاط کامل جهت جلوگیری از شکستن و خورد شدن آن، جلوی روی خود گذاشته و نیت کنید که : باز کردم هر سحر و جادویی که شده است از کار و کسب و بخت و روزی فلان زاینده فلان به حرمت این آیات قران . در حین خواندن هر سوره ، باید سه مرتبه نیت بالا را تکرار کنید یعنی در اول و وسط و آخر هر سوره ، نیت را تکرار کنید و هر دفعه به آرامی به خشت مورد نظر فوت کنید تا 43 مرتبه به همین روش سوره مبارکه یونس خوانده شود. پس از اینکه 43 مرتبه سوره مبارکه یونس طبق دستور بالا خوانده شد و به خشت دمیده شد ، عملیات قرآئت قرآن به پایان رسیده است و اجرت و شیرینی شخص قاری قرآن را پرداخت نموده واز وی تشکر نمائید . در این مرحله خود شخص که برای او سحر ...