درس پژوس پژوهی

درس پژوهی نوعی پژوهش مشارکتی است که فرصتی فراهم می آورد تا معمان به تبادل تجربه ، برنامه ریزی گروهی یادگیری مشارکتی بحث های حرفه ای و باز اندیشی بپردازند. این فعالیت به معلمان امکان می دهد بصورت حرفه ای در روابط خود با دانش اموزان و فعالیت های کلاس درس وارد شوند و بر یادگیری در حین عمل بهبود  محیط تلاش و ارتقای کیفی فعالیت های کلاس درس وارد شوند و بر یادگیری در حین عمل ، بهبود محیط تلاش و ارتقای کیفی فعالیت های یادگیری متمرکز شوند. بر این اساس گروهی از معلمان موضوعی خاص از برنامه درسی را بر می گزینند، آن را به عنوان واحد کار طراحی ، اجراو ارزشیابی می کنند و از محصول آن در تدریس بهتر استفاده می برند. یکی از اعضا برنامه رات اجرا و دیگران در جهت نیل به الگویی مشترک آن را نقد و اصلاح می کنند.


مطالب مشابه :


نمایشگاه آثار دست ساز معلمان آموزش و پرورش استثنایی

نمایشگاه دست ساخته های معلمان استثنایی نبیند، لمس نکند، تجربه نکند و دست نزند
تجربیات مدون شده معلم پایه اول آموزشگاه استثنایی اندیشه سال تحصیلی ۹۰ - ۸۹

بی سبب نیست که کار معلمان کودکان استثنایی را به شغل و نسبت به گل های تجربه مربی, تجربه
تجربیات مدون شده معاونین آموزشگاه در سال تحصیلی ۹۰ - ۱۳۸۹

و براساس تجربه های قبلی های استثنایی معمولا و خاطرات معلمان و
منشور حقوق ومسولیت های معلمان

منشور حقوق ومسولیت های معلمان آموزش وپرورش استثنایی تجربه سالهای
تجربیات مدون شده معلم کلاس چند پایه سوم و چهارم کم توان ذهنی

این وبلاگ به آموزشگاه استثنایی پس کار سخت و دشواری به عهده معلمان و تجربه 1. در سال 1377
درس پژوس پژوهی

مرکز آموزشی استثنایی به تبادل تجربه ، برنامه ریزی به معلمان امکان می دهد
روش های آموزش به کودکان کم توان ذهنی

کودکان با نیاز های خاص (کودکان استثنایی) است، معلمان بايد به او، تجربه های
تجربیات دوره عالی معاون آموزشگاه استثنایی 92-91

و براساس تجربه های قبلی معلمان در جریان های استثنایی معمولا
تجربیات مدون شده مدیر آموزشگاه استثنایی اندیشه سال تحصیلی ۹۰ - ۸۹

تجربه های با معاونین، معـلمان و با در ها و محدودیت های دانش آموزان استثنایی
راه های مشارکت، معلمان و کارکنان، دانش آموزان و اولیای آنان

راه های جلب مشارکت معلمان و کارکنان در امور مدرسه: آموزشگاه استثنایی
برچسب :