طرح درس پایه ی سوم راهنمایی

ماهها

روزجلسه

شماره صفحات

موضوع درس

                 رئوس مطالب

الگوهای تدریس  و  فعالیت های  پیشنهادی

 

 

 

 

 

 

 

مهر

جلسه اول

الف –  چ

یاد آوری

نکات مهم در یاد گیری علوم، طرح پرسش علمی، روش حل مسئله

آشنایی با دانش آموزان، گروه بندی

دانش آموزان، تدریس به روش حل مسئله

جلسه دوم

5 - 1

مدلهای گوناگون اتم

مدل اتمی تامسون، مدل اتمی رادرفورد، مدل اتمی بور

انجام آزمایش رفتار اتم، مطالعه و کارگروهی

دانش آموزان، توضیح معلم

جلسه سوم

9 - 6

نمادهای شیمیایی عناصر

ذره های سازنده اتم، رسم مدل اتمی بور برای اتم های مختلف، عدد اتمی، عدد جرمی، نماد شیمیایی

تدریس به روش همیاری، توضیح معلم، دریافت  مفهوم، ارزشیابی باز

جلسه چهارم

13 - 10

اتم های ایزوتوپ

مفهوم اتم های ایزوتوپ، تفاوت ایزوتوپ ها

تدریس به روش E 5، حل تمرین های فصل 1 توسط دانش آموزان در کلاس

جلسه پنجم

18- 14

پیوند میان اتم ها و

فرمول شیمیایی

فرمول شیمیایی، پیوند کووالانسی، ترکیب مولکولی

پرسش کتبی فصل گذشته، تدریس به روش کارگروهی دانش آموزان، توضیح معلم، پرسش و پاسخ، دریافت مفهوم

جلسه ششم

21 – 19

یون ها، پیوند یونی

یونها، پیوند یونی، ترکیب یونی، ویزگی مهم ترکیب یونی

تدریس به روش کار گروهی دانش آموزان، آزمایش محلولهای الکترولیت و  غیر الکترولیت، حل تمرین های فصل 2 توسط دانش آموزان در کلاس

جلسه

هفتم

24 - 22

اسید ها و بازها

اسیدها و بازهای مهم، خواص اسید ها و باز ها، شناساگرها

تدریس به روش حل مسئله، آزمایش شناسایی اسیدها و بازها توسط  شناساگرها، ادامه آزمایش صفحه 23 و 24 کتاب، ثبت فعالیت گروهی دانش آموزان در انجام آزمایش به عنوان آزمون عملکردی

جلسه هشتم

پرسش کتبی یا شفایی

فصل  دوم

ارزشیابی مستمر شامل دانستنی، مهارتی، نگرشی

( استفاده از چک لیست انتظارات معلم  )

پرسش شفاهی  یا کتبی  فردی  انجام شود.

 

 

 

 

 

آبان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جلسه

اول

32 – 25

سر گذشت زمین

لایه های سنگ، فسیل، مکان های مناسب فسیل شدن، استفاده از فسیل ها

تدریس به روش  پیش سازمان دهنده ها ( نشان دادن تصاویر صفحه 32- 26  کتاب، همیاری دانش آموزان،  ارزشیابی باز گروهی  دانش آموزان از  فکر کنیدهای کتاب

جلسه

دوم

37 - 33

تغییر گونه های

جانداران

نظریه لامارک،داروین، دووریس، چگونگی بروزجهش

تدریس به روش کار گروهی دانش آموزان، حل تمرین های فصل 3 توسط دانش آموزان، ارزشیابی باز تصاویر صفحه 34 و 35 کتاب

جلسه سوم

40 – 38

جابه جایی

قاره ها

نظریه وگنر، نظریه زمین ساخت ورقه ای، جریان همرفتی در نرم کره

پرسش کتبی یا شفایی از درس فصل 3، تدریس به روش همیاری دانش آموزان، توضیح معلم، دریافت مفهوم

جلسه چهارم

44- 41

پدیده های حاصل

از حرکت ورقه ها

ورقه های دور شونده، ورقه های نزدیک شونده،

ورقه هایی که کنار هم می لغزند

تدریس به روش پیش سازمان دهنده ( نمایش تصاویر فصل 4 کتاب )، توضیح معلم، حل تمرین های فصل 4 کتاب با کمک دانش آموزان

جلسه پنجم

48 – 45

فراتر از زمین

منظومه شمسی، خورشید، سیارکها، شهاب، دنباله دارها، قمر

تدریس به روش E 5 ،ارزشیابی باز گروهی مقایسه کنید صفحه 46 توضیح فعالیت ساخت تلسکوپ توسط معلم

جلسه ششم

52 – 49

ستارگان

ستارگان از نظر ( نور، دما، ترکیب، بزرگی، فاصله )، صورت های فلکی

تدریس به روش پرسش و پاسخ، توضیح معلم، دریافت مفهوم، حل تمرین های فصل 5 کتاب با کمک دانش آموزان

جلسه

هفتم

پرسش کتبی     یا  شفایی

فصل  4 و 5

ارزشیابی مستمر شامل دانستنی، مهارتی، نگرشی

( استفاده از چک لیست انتظارات معلم  )

پرسش  شفایی  یا کتبی فردی انجام شود

جلسه هشتم

58 - 53

کار

مفهوم  فیزیکی کار، شرایط انجام کار ،

محاسبه واندازه گیری کار

تدریس به روش ایفای نقش ( تصاویر صفحه 55 و 57  به روش ایفای نقش به کمک دانش آموزان تدریس شود )،پرسش و پاسخ، محاسبه و اندازه گیری کار به روش حل مسئله

 

 

 

 

 

 

آذر

 

 

 

 

جلسه اول

61 - 59

کار وانرﮊی

دو حالت برای انرﮊی هنگام انجام کار، مفهوم انرﮊی، رابطه کار و انرﮊی

حل مسئله های کار  صفحه  59 کتاب  توسط دانش آموزان، تدریس کار و انرﮊی  به روش ایفای نقش  یا همیاری  دانش آموزان، توضیح معلم، درک مفهوم

جلسه دوم

64 - 62

توان

مفهوم توان، رابطه توان، مسئله های

توان، مفهوم توان الکتریکی

تدریس به روش حل  مسئله، توضیح معلم، درک مفهوم، حل نمونه مسئله های توان توسط دانش آموزان

جلسه سوم

67 – 65

ماشین

ماشین، مزیت مکانیکی ماشین

تدریس به روش  نمایشی ( نمایش چند ماشین ساده مانند  قیچی و انبر دست و آچار )،  پرسش و پاسخ، توضیح معلم جمع آوری

اطلاعات در باره ماشین ها  توسط دانش آموز

جلسه چهارم

68 - 67

بازده ماشین

کار داده شده و کار گرفته شده از ماشین، قانون پایستگی انرﮊی، بازده ماشین

تدریس به روش پیش سازمان دهنده ها( نمایش تصاویر صفحه  67 کتاب )، پرسش و پاسخ، توضیح معلم

جلسه پنجم

70 – 68

اهرمها

ماشین های ساده، اهرم نوع اول، اهرم نوع دوم،  اهرم نوع سوم، مزیت مکانیکی اهرم

تدریس به روش آزمایش اهرم ها، کار گروهی دانش آموزان،  توضیح و رسم تصاویر توسط معلم، حل تمرین های فصل 6  با همیاری دانش آموزان و نظارت معلم

جلسه ششم

71 – 70

قرقره ها

قرقره ساده، قرقره متحرک، قرقره مرکب

پرسش از درس های گذشته فصل 6، تدریس به روش آزمایش  قرقره ها، کارگروهی دانش آموزان، پرسش و پاسخ

جلسه هفتم

72 – 71

چرخ و محور

ماشین چرخ و محور، چرخ و محور با مزیت مکانیکی بیشتر از یک، چرخ و محور با مزیت مکانیکی کمتر از یک

تدریس به روش آزمایش چرخ ومحور، مباحثه گروهی، توضیح و رسم تصاویر توسط معلم، حل بقیه  تمرین های فصل 6 به روش پرسش و پاسخ

جلسه هشتم

75 – 73

سطح شیب دار،  گوه و پیچ

ماشین سطح شیب دار، مزیت مکانیکی، سطح  شیب دار، گوه و پیچ

تدریس به روش آزمایش سطح شیب دار، توضیح و رسم تصویر سطح شیب دار توسط معلم، تدریس گوه و پیچ  به روش نمایشی( نشان دادن گوه و پیچ )، پرسش و پاسخ

 

 

دی

جلسه اول

پرسش شفایی

یا کتبی

فصل 6

ارزشیابی مستمر شامل دانستنی، مهارتی، نگرشی(استفاده از چک لیست انتظارات معلم) 

پرسش شفاهی یا کتبی انجام شود، حل

تمرین  باقیمانده  فصل 6 به روش پرسش و پاسخ

جلسه دوم

امتحان

آزمایش

فصل  1 تا  6

آزمون عملکردی

( امتحان  آزمایش میتوانددر طول ترم

یا در آخرین جلسه ترم انجام گیرد. )

شناسایی ابزار آزمایش های پایه سوم مانند انواع اهرم ها، قرقره ها، چرخ ومحور،سطح شیب دار، گوه و پیچ، کار گروهی دانش آموزان برای آزمون عملکردی

امتحان ترم اول  از هفته  دوم  دی ماه  تا پایان دی ماه زمان لازم دارد .

 

 

 

 

 

 

بهمن

جلسه اول

80 -  77

فشار

مفهوم فشار، فشار جامدات، رابطه فشار با مساحت سطح

روش حل مسئله، اندازه گیری فشار یک آجر بر سطوح مختلف آن، حل تمرین درس  فشار

جلسه دوم

82 -  80

فشار مایعات

رابطه فشار مایعات با ارتفاع، فشار مایعات در ظروف مرتبطه، انتقال فشار در مایعات

آزمایش رابطه فشار مایعات با ارتفاع، نمایش ظروف مرتبطه، توضیح معلم، پرسش و پاسخ

جلسه سوم

85 -  83

فشار گازها

رابطه فشار گازها با جنبش

مولکولهای گاز

روش همیاری دانش آموزان، آزمایش صفحه 83 کتاب،

حل تمرین های درس فشار به روش ارزشیابی باز

جلسه چهارم

89 -  86

بار الکتریکی

مفهوم بار الکتریکی، دو نوع بار الکتریکی، نیروی رانش و ربایش

پرسش  از درس  گذشته، روش همیاری دانش آموزان، آزمایش گروهی توسط دانش آموزان، پرسش و پاسخ، توضیح معلم

جلسه پنجم

91 -  90

الکتروسکوپ

مفهوم الکتروسکوپ، آزمایشهای مربوط به  الکتروسکوپ، اتم دارای بارمنفی، اتم دارای بار مثبت

روش آزمایش الکتروسکوپ، پرسش و پاسخ، توضیح معلم، درک مفهوم، حل تمرین های فصل 8 به روش ارزشیابی باز

جلسه ششم

93 – 92

القای بار الکتریکی

مفهوم  القای بار الکتریکی، القای بار الکتریکی در الکتروسکوپ، تخلیه الکتریکی، صاعقه، برقگیر

تدریس به روش حل مسئله، آزمایش القای بارالکتریکی در الکتروسکوپ، توضیح معلم، درک مفهوم، ثبت فعالیت برای آزمون عملکردی

جلسه هفتم

حل تمرین

فصل 8

حل تمرین های حل نشده  فصل 8

حل بقیه تمرین های فصل 8 به روش

پرسش و پاسخ یا ارزشیابی باز

جلسه هشتم

پرسش  کتبی

یا  شفاهی

فصل  7 و 8

ارزشیابی مستمر شامل دانستنی، مهارتی،نگرشی

( استفاده از چک لیست انتظارات معلم )

پرسش  شفاهی یا کتبی انجام شود

 

 

 

 

اسفند

جلسه اول

97 –  94

جریان الکتریکی

رسانا، نارسانا، الکترون آزاد، اختلاف پتانسیل الکتریکی، ولت سنج، یکای ولت

روش کار گروهی دانش آموزان، آزمایش گروهی با ولت سنج، توضیح معلم، ثبت فعالیت برای آزمون عملکردی

جلسه دوم

99 – 97

شدت جریان  و

مقاومت الکتریکی

مفهوم شدت جریان، آمپرسنج، یکای آمپر، مفهوم مقاومت الکتریکی، یکای اهم،  قانون اهم

روش کار گروهی دانش آموزان، آزمایش گروهی با آمپرسنج،  توضیح معلم، درک مفهوم

جلسه سوم

101 -  99

آهن ربا

مفهوم آهن ربا، قطبهای آهن ربا،اثر قطبهای آهن ربا بر یکدیگر

تدریس به روش حل مسئله، مشاهده و آزمایش آهن ربا، حل تمرین های فصل 9

جلسه چهارم

104 - 102

ساختن آهن ربا

آهن ربای مالشی، آهن ربای مغناطیسی، آهن ربای الکتریکی

مشاهده و آزمایش گروهی دانش آموزان، توضیح معلم، درک مفهوم،  حل بقیه، تمرین های فصل 9

جلسه پنجم

پرسش  کتبی

یا شفاهی

فصل  9

ارزشیابی مستمر شامل دانستنی، مهارتی، نگرشی

پرسش شفاهی یا کتبی انجام شود .

جلسه ششم

109 -  106

انسان  و حرکت

استخوان و کار آن، ساختمان استخوان، غضروف

تدریس به روش نمایشی( نمایش اسکلت انسان )، توضیح  معلم،   پرسش و پاسخ، آزمایش صفحه 108 کتاب

جلسه هفتم

112 - 110

مفصل

مفهوم مفصل، انواع مفصل، رباط

تدریس به روش پیش سازمان دهنده ها(نمایش تصاویر صفحه 110و111)، روش ایفای نقش مفصل متحرک مچ دست و زانوی پا

جلسه هشتم

116 - 113

ماهیچه  و

کار آن

کارماهیچه ها، انواع ماهیچه ها، زردپی، عمل متقابل ماهیچه ها

تدریس به روش پیش سازمان دهنده ها (  نمایش تصاویر کتاب )، توضیح معلم، پرسش وپاسخ، حل تمرین فصل 10

 

 

 

فروردین

جلسه اول

123 - 117

هماهنگی و ارتباط

مفهوم هماهنگی، دستگاه عصبی مرکزی، دستگاه عصبی محیطی، نورون ها، انعکاس

تدریس به روش کار گروهی دانش آموزان، توضیح معلم، رسم تصویر نورون

جلسه دوم

126 - 124

دستگاه هورمونی

مفهوم هورمون، غدد داخلی بدن، هورمون انسولین

پرسش  شفاهی از درس هماهنگی و ارتباط،  تدریس به روش همیاری دانش آموزان، توضیح معلم

جلسه سوم

حل  تمرین

فصل  11

حل تمرین های فصل 8

حل تمرین های فصل 11  به روش

پرسش و پاسخ، ارزشیابی باز

جلسه چهارم

133 – 127

نوجوانی  و بلوغ

مفهوم رشد، مفهوم بلوغ، انواع بلوغ، تغییرات جنسی و تغییرات عاطفی دوران بلوغ، انواع واکنش دفاعی

تدریس به روش مباحثه ای،  پرسش و پاسخ، توضیح معلم

 

 

 

 

 

 

 

اردیبهشت

 

 

 

 

 

 

جلسه اول

137 – 134

تولید مثل

اهمیت تولید، انواع تولید مثل غیر جنسی، تولید مثل رویشی، هاگزایی

تدریس به روش کار گروهی دانش آموزان، آزمایش گروهی مخمر و کپک نان زیر میکروسکوپ

جلسه دوم

141 – 137

تولید مثل جنسی

مفهوم تولید مثل جنسی، تولید مثل جنسی در گیاهان گلدار، اجزای گل، گرده افشانی وتشکیل میوه درگیاهان گلدار

تدریس  به روش  پیش سازمان دهنده ها

مایش  تصاویر  صفحه  138  و 140  کتاب  )، رسم تصویر و توضیح معلم

جلسه سوم

145 – 142

تولید مثل جنسی

در جانوران

لقاح خارجی، لقاح داخلی، شرایط زمانی لقاح، تولید مثل درآدمی

تدریس به روش توضیحی،  پرسش و پاسخ،

پرسش  شفاهی  از فصل  12  و 13

جلسه چهارم

حل   تمرین

فصل  12 و 13

حل تمرین های  فصل 12 و 13

حل تمرین های  فصل  12 و  13

به روش  پرسش و پاسخ

جلسه پنجم

152 – 146

آدمی و محیط

زیست

منابع طبیعی تجدید شدنی و تجدید نشدنی،

حفاظت محیط زیست، آلودگی هوا، باران اسیدی

تدریس به روش مباحثه ای، توضیح معلم، حل تمرین های فصل  14

جلسه ششم

156 – 153

انسان وتغییر در

طبیعت

زنجیره غذایی -  شبکه غذایی  -

فعالیت های  انسان در  به هم زدن

محیط زیست

تدریس  به روش  مباحثه ای -  توضیح معلم –

حل بقیه تمرین های فصل  14

جلسه هفتم

امتحان

دوره ای

فصل  10  تا  14

فصل  10 – 11 – 12 – 13 – 14

امتحان  کتبی  و بررسی نمونه سوال

جلسه هشتم

امتحان

دوره ای

فصل 7 و  8 و  9

فصل  7 و  8  و  9

امتحان کتبی  و بررسی نمونه سوال

خرداد

امتحان ترم  دوم  از  اول خرداد  آغاز  می شود .


مطالب مشابه :


فهرست فصلهاي ریاضی سال سوم دوره راهنمايي

بانک سوال ریاضی راهنمایی و مطالب ( تمرین 3 صفحه 81) فهرست فصلهاي ریاضی سال سوم
ریاضی سوم راهنمایی

ریاضی سوم راهنمایی بعد از ورود به صفحه بعدثبت تابستان , ریاضی , دوم , سوم , تمرین
بودجه بندي سالانه كتاب رياضي راهنمایی

آموزش حل مسئله و سوال ریاضی راهنمایی بانک سوال ریاضی سوم راهنمایی 31-37. رسم ا
بودجه بندی سالانه ریاضی سوم راهنمایی (طرح درس سالانه)

بودجه بندی سالانه ریاضی سوم راهنمایی صفحه موضوع و به فعالیتهای انجام گرفته مانند حل
طرح درس پایه ی سوم راهنمایی

طرح درس پایه ی سوم راهنمایی آزمایش صفحه 83 کتاب، حل تمرین های درس سوم. حل تمرین.
دستگاه معادله های خطی--- سوم راهنمایی

بانک سوال ریاضی راهنمایی و مطالب ( تمرین 3 صفحه 81) *جواب دستگاه در واقع طول و عرض
طرح درس سالانه (ریاضی راهنمایی)

(ریاضی راهنمایی) صفحه سوم. 1. 15-13. جذر- يادآوري مفهوم جذر از سال دوم
جواب فعالیت های کتاب علوم سال دوم راهنمایی(فصل دنیای زنده)

جواب فعالیت های کتاب 10 سانتی متر را مانند لام روی صفحه کلاس سوم راهنمایی در
برچسب :