نمونه قرارداداجاره نامه جدید سال93

نحوه تنظیم قرارداد اجاره نامه توسط مشاور املاک

 

ماده 1 : طرفین قرارداد
1-1- موجر/ موجرین .............................. فرزند .............................. به شماره شناسنامه ........................... صادره از ........................... کدملی ................................. متولد ................. ساکن................................................... تلفن ...................................... با وکالت/قیمومت/ولایت/وصایت .................................. فرزند ...................... به شماره شناسنامه ........................ متولد ....................... بموجب ..........................

2-1- مستأجر/ مستأجرین ............................. فرزند .............................. به شماره شناسنامه ...................... صادره از ........................... کدملی .................... متولد ............................ ساکن .............................. تلفن ...................................... با وکالت/قیمومت/ولایت/وصایت .................................. فرزند ...................... به شماره شناسنامه ........................ متولد ....................... بموجب ..........................

 

ماده 2: موضوع قرارداد و مشخصات مورد اجاره 
عبارتست از تملیک منافع ........................ دانگ / دستگاه / یکباب  .......................... واقع در .................. دارای پلاک ثبتی شماره .............. فرعی از ............... اصلی ................. بخش ................. به مساحت .......... متر مربع دارای سند مالکیت بشماره سریال ...................... صفحه ............. دفتر ............. بنام ................ مشتمل بر ................ اتاق خواب با حق استفاده برق / آب / گاز بصورت اختصاصی/ اشتراکی/ شوفاژ روشن/ غیرروشن/ کولر/ پارکینگ ......................... فرعی به متراژ ...................... مترمربع / انباری فرعی .........................     به متراژ ...................... متر مربع / تلفن دایر/ غیر دایر به شماره ................... و سایر لوازم و منصوبات و مشاعات مربوطه که جهت استفاده به رویت مستأجر / مستأجرین رسیده و مورد قبول قرار گرفته است .

 

ماده 3 : مدت اجاره :مدت اجاره ........................ ماه / سال شمسی از تاریخ     /    /    13 الی     /    /   13 می باشد .

ماده 4 : اجاره بها و نحوه پرداخت :
1-4- میزان اجاره بها جمعاً ............................ ریال از قرار ماهیانه مبلغ .................... ریال که در اول / آخر هر ماه به موجب قبض رسید پرداخت می شود .

2-4- مبلــغ ................................... ریال از طرف مستأجر / مستأجرین بعنوان قرض الحسنه نقداً / طی چــک به شمـــاره .............................. بانک ....................................... شعبه ..................................... پرداخـــت شـــد و یا نقداً / طی چـــک به شمـــاره .............................. بانک ..................................... شعبه ...................................... در تاریخ     /    /    13 به موجر پرداخت خواهد شد . معادل مبلغ پرداختی به عنوان قرض الحسنه با انقضاء مدت اجاره و یا فسخ آن همزمان با تخلیه عین مستأجره به مستأجر مسترد خواهد شد .

 

ماده 5 : تسلیم مورد اجاره :موجر مکلف است در تاریخ     /    /    13 مورد اجاره را با تمام توابع و ملحقات آن جهت استیفاء به مستأجر / مستأجرین تسلیم کند .

ماده 6 : شرایط و آثار قرارداد 1-6- مستأجر نمی تواند از مورد اجاره بر خلاف منظور قرارداد ( مسکونی ، تجاری ، اداری ) استفاده نماید . مستأجر مکلف است به نحو متعارف از مورد اجاره استفاده نماید . 2-6- مستأجر حق استفاده از مورد اجاره را به نحو مباشرت دارد و بایستی شخصاً از مورد اجاره استفاده کند . علاوه بر این مستأجر حق انتقال و واگذاری مورد اجاره را به غیر دارد / ندارد . در صورت تخلف و انتقال به غیر ، اعتبار اجاره منوط به تنفیذ مالک خواهد بود در صورتیکه مستأجر مورد اجاره را به غیر بدون اذن مالک تسلیم کرده باشد شخص متصرف در صورت عدم تنفیذ در برابر مالک در حدود مقررات قانونی مسئول خواهد بود . 3-6- موجر باید مالک یا متصرف قانونی یا قراردادی مورد اجاره باشد و در صورتیکه به عنوان ولایت ، وصایت ، وکالت ، قیمومت ، اجاره با حق انتقال و از این قبیل اختیار اجاره دادن داشته باشد ، بایستی اسناد و مدارک مثبت حق انتقال را ضمیمه کند و مشاور موظف به احراز موضوع فوق است . 4-6- در صورتیکه مستأجر از پرداخت اجاره بها بیش از یک ماه تاخیر نماید ، موجر می تواند قرارداد را فسخ و تخلیه مورد اجاره را از مراجع ذیصلاح بخواهد . 5-6- پرداخت هزینه های مصرفی آب / برق / گاز / تلفن / شارژ / فاضلاب شهری بر عهده مستأجر است و باید در موعد تخلیه یا فسخ قبوض پرداختی را به موجر ارائه نماید . 6-6- پرداخت هزینه نگهداری آپارتمان (حق شارژ و غیره) و همچنین افزایش احتمالی آن بر مبنای مصوب مسئول یا مسئولین ساختمان بر عهده مستأجر است . 7-6- پرداخت هزینه تعمیرات و هزینه های کلی از قبیل نصب و راه اندازی به منظور بهره برداری از دستگاه تهویه ، شوفاژ ، کولر ، آسانسور و شبکه آب ، برق و گاز به عهده مالک است و هزینه های جزیی مربوط به استفاده از مورد اجاره به عهده مستأجر است و نوع هزینه ها و میزان آن را عرف تعیین می کند . 8-6- مالیات مستغلات و تعمیرات اساسی و عوارض شهرداری با موجر است و مالیات بر درآمد و مشاغل ( تجاری ، اداری ) بر عهده مستأجر می باشد . 9-6- در خصوص اماکن تجاری مبلغ .................... ریال به حروف ........... ریال بعنوان حق سرقفلی توسط مستأجر به موجرتسلیم و پرداخت گردید / نگردیده است . 10-6- مستأجر مکلف است در زمان تخلیه ، مورد اجاره را به همان وضعی که تحویل گرفته به موجر تحویل داده و رسید دریافت نماید . در صورت حدوث خسارات نسبت به عین مستأجره ، مستأجر متعهد به جبران خسارت وارده خواهد بود . 11-6- موجر ملزم است در زمان تخلیه نهایی و با تسویه حساب بدهیهای زمان اجاره ، نسبت به استرداد قرض الحسنه دریافتی از مستأجر ، با اخذ رسید اقدام نماید . 12-6- در صورتیکه موجر نسبت به پرداخت هزینه هایی که موجب انتفاع مستأجر از ملک می باشد ، اقدام نکند و به مستأجر نیز اجازه انجام تعمیرات لازم ندهد ، مستأجر می تواند شخصاً نسبت به انجام تعمیرات مربوطه اقدام و هزینه های مربوطه را با موجر محاسبه کند . 13-6- تمدید قرارداد اجاره فقط با توافق کتبی طرفین قبل از انقضاء مدت قرارداد ممکن است . در صورت تمدید قرارداد اجاره الحاقی با شرایط و تغییرات مورد توافق بخش لاینفکی از قرارداد اجاره خواهد بود . 14-6- مستأجر مکلف است به محض اتمام مدت اجاره ، عین مستأجره را بدون هیچگونه عذر و بهانه ای تخلیه و به موجر تسلیم نماید ، چنانچه مستأجر مورد اجاره را رأس تاریخ انقضاء تخلیه کامل ننماید و یا به هر دلیلی از تسلیم آن به موجر خودداری نماید موظف است روزانه مبلغ .................. ریال بعنوان اجرت المثل ایام تصرف بعد از اتمام قرارداد به موجر بپردازد و تهاتر خسارت ناشی از تاخیر تخلیه ( اجرت المثل ) با مبلغ قرض الحسنه بلا اشکال است .

ماده 7: کلیه خیارات ولو خیار غبن به استثناء خیار تدلیس از طرفین ساقط گردید .

ماده 8 :این قرارداد در سایر موارد تابع مقررات قانون مدنی و قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1376 خواهد بود .

ماده 9:باستناد ماده 2 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1376 شهود با مشخصات زیر این قرارداد را امضاء و گواهی می نمایند .

ماده 10:این قرارداد در تاریخ     /    /    13 ساعت .................. در دو نسخه با اعتبار واحد  بین طرفین تنظیم ، امضاء و مبادله گردید است. مشاور املاک موظف است ضمن ممهور نمودن نسخ قرارداد به مهر مخصوص دفتر املاک/یک نسخه از آن به موجر و مستاجر تسلیم نموده ونسخ آخر را در دفتر املاک بایگانی نماید.هرسه نسخه دارای اعتبار یکسان می باشند که این قرارداد به مدت یکسال اعتبار دارد.

 ماده 11:ظهر نویسی اجاره نامه(پشت نویسی) جهت تمدید از نظر اتحادیه املاک فاقد اعتبار می باشد.

ماده12:موارد حقوقی مفاد این قرارداد مطابق با مقررات جاری است و تائید می شود.

ماده 13: درصورت عدم پرداخت اجاره بهاء و عدم تخلیه از مراجع ذیصلاح اقدام خواهد شد.

توضیحات: مشاور املاک می تواند مابقی شرایط و توافقهای بعدی را به صورت دستنویس درقسمت توضیحات بنویسد.

نحوه تنظیم قرارداد اجاره نامه

اجاره نامه جدید استان آذربایجان شرقی در13ماده و جای توضیحات اضافه تنظیم شده است. مشاورین املاک جهت تنظیم قرارداد مابین موجر و مستاجر بایستی برابر شرایط مندرج و توضیحات قانونی محکمه پسند قرارداد اجاره نامه را تنظیم خواهند کرد.بعضی مواقع مستاجر بدون اجازه موجر عین مستاجره را به شخص دیگر واگذار می نماید.این مسئله از نظر قانون خلاف واقع است. وزمانی است که مستاجر قبل از اتمام مدت اجاره عین مستاجره را بدون اجازه تخلیه نموده و تقاضای پول رهن خود را از موجر دارد. اولا"مستاجر طبق قرارداد اجاره نامه به مدت یک سال تمام یا 12 ماه مورد اجاره را اجاره کرده و اجاره هر ماه را اول یا آخر هر ماه طبق توافق به موجر پرداخت می نماید.هرزمان مستاجر نمی تواند مورد اجاره را تخلیه نماید.مگر برابر قرارداد هرگاه مستاجر بخواهد مورد اجاره را تخلیه نماید بایستی یک ماه قبل با موجر هماهنگی کرده و پس از تسویه حساب هزینه های مصرفی عین مستاجره را بطور سالم تحویل موجر نماید.لازم به ذکر است بعضی مواقع مستاجر زمانی خانه را تخلیه می نماید در فصلی که مستاجر و نقل انتقال نیست. چنانکه توافق بین طرفین باشد مشکلی نیست.درغیر اینصورت مستاجر موظف است طبق قرارداد ضرر وزیان آن را به موجر پرداخت نماید.ویا اینکه به موجر فرصت داده تا شخص دیگری بجای مستاجر پیدا کند و بعد رهن مستاجر را پرداخت نماید.چنانکه موجر نمی تواند برابر قرارداد مستاجر را زودتر از موعد مقرر وادار به تخلیه نماید. مگر مسئله غیر قانونی و یا نامشروع از مستاجر سر بزند آنوقت موجر برابر قانون موجر و مستاجر می تواند با زمان تعین شده مستاجر را از عین مستاجره مجبور به تخلیه نموده و یا حکم عدم تخلیه را در صورت عدم پرداخت اجاره بهاء و یا عدم تخلیه به موقع از مراجع ذیصلاح بخواهد. موارد حقوقی مفاد قرارداد مطابق با مقررات قانون موجر و مستاجر جاری است و مورد تایید می باشد.

مشاور املاک برای تنظیم قراداد با توافق طرفین اجاره نامه را تنظیم کرده و 2نفر شاهد باید قرارداد فوق  را گواهی نمایند.واین مورد در پایین صفحه نوشته شود /کلیه شرایط ومندرجات چاپی و دستنویس این قرارداد مورد تایید طرفین بوده و در تاریخ و ساعت مقرر کلیه موارد آن به طرفین تفهیم و قرائت شد.

ضمنا"قرارداد جدید طرفین را از تمدید و پشت نویسی قراردادقبلی را منع نموده (فاقد اعتبار قانونی است)

درصورتیکه طرفین قرارداد بدون اطلاع بنگاه املاک اجاره نامه را تمدید نمایند مشاور املاک هیچگونه مسئولیتی در قبال این تمدید ندارد.

توسط: مشاورین املاک آریا(توکلی)

تلفن : 04214403222=4406232=09149212637


مطالب مشابه :


مبایعه نامه - قولنامه - مبایه نامه املاک و مستغلات

املاک آراز - مبایعه نامه - قولنامه - مبایه نامه املاک و مستغلات - خرید و فروش زمین ،خانه
نکات مهم در هنگام تنظیم قرارداد مبایعه نامه - قولنامه

مشاور املاک تهرانسر میزان حق الزحمه دلال در قولنامه یا مبایعه نامه در زیر نمونه ای از
یک نمونه فرم مبایعه نامه

چند نمونه از فرمهای قرارداد با موضوعیت املاک را که با ساختاری کاملا قانونی و رسمی و
قرارداد نمونه اجاره نامه

مشاورین املاک آریا (مراغه) - قرارداد نمونه اجاره نامه - فروش زمين قولنامه
نمونه قرارداداجاره نامه جدید سال93

مشاورین املاک آریا (مراغه) - نمونه قرارداداجاره نامه خرید و فروش املاک فروش زمين قولنامه
قولنامه زمین

وبلاگ دفتر اسناد رسمی 4 سبزوار - قولنامه زمین مدارک لازم جهت تنظیم سند اجاره املاک
نمونه قراردادهای ملکی

boukanrooz - نمونه قراردادهای ملکی - مشاور املاک اجاره نامه . طراحی تارنمای. نمونه چند قرارداد
نكاتي درمورد خريد املاك تعاوني و قولنامه اي

دنیای حقوق - نكاتي درمورد خريد املاك تعاوني و قولنامه اي - وبلاگ تخصصی حقوق - دنیای حقوق
قرارداد نمونه اجاره نامه

مشاورین املاک آریا (مراغه) نمونه اجاره فروش زمين قولنامه
گواهی عدم حضور

Estate laws - گواهی عدم حضور - قوانین املاک - مدارک شناسایی ( شناسنامه وکارت ملی ویا کارت ملی به
برچسب :