قرارداد مشاوره

 • فرم قرارداد مشاوره اي

  شرکت . . . فرم قرارداد مشاوره‌اي   اين قــــرارداد بين شركت ................................ كه در اين قرارداد به اختصار شركت ناميـــده مي­شود از يك طرف و آقاي / خانم .......................................................... فرزند ........................... دارنده شناسنامه شماره ......................... صــــادره از ........................................ متولد ...........................  به نشاني ............................................................................................................................و تلفن ................................................ از طرف ديگر كه در اين قرارداد و به اختصار ، مشاور ناميده مي‌شود طبق قرارداد و شرايط ذيل منعقد مي‌شود   ماده 1 موضوع قرارداد : استفاده از خدمات مشاور در زمينه ................................................................................................................. ماده 2 مدت قرارداد: مدت اين قرارداد از تاريخ انعقادبه مدت................................... ماه و به صورت مشاوره­اي است كه در صورت توافق قابل تمديد مي‌باشد . ماده 3 مبلغ قرارداد: مبلغ قرارداد براي انجام خدمات مشاوره‌اي در مدت فوق جمعاً ........................... ريال (به حروف ............................................... )ريال مي‌باشد كه در قبال گواهي سرپرستي و تاييد شركت قابل پرداخت مي‌باشد ، ضمناً در طول اجراي قرارداد نيز به نسبت خدمات ارائه شده حق الزحمه قابل پرداخت است. ماده 4 محل خدمت: مشاور متعهد است جهت ارائه خدمات مشاوره‌اي در محل شركت واقع در ................................................................................................. حاضر و خدمات لازم را به شركت ارائه نمايد و هر زمان كه حضور مشاور در جلساتي در محل شركت و يا هر محل ديگري ضروري باشد در اين جلسات حاضر گردد. تبصره 1: چنانچه محل ارائه خدمات به فاصله بيش از 50 كيلومتر از محل شركت باشد روزانه ................................ ريال علاوه برحق الزحمه در وجه مشاور پرداخت خواهد شد، تهيه وسيله اياب و ذهاب ، بليط ، وسيله نقليه و امكانات اقامتي به عهده شركت مي‌باشد . ماده 5 تعهدات شركت: شركت مطالبات مشاور را بر اساس ارائه خدمات مورد تاييد كارفرما و نرخ مشخص شده در ماده 3  اين قرارداد محاسبه و پس از كسر كسورات قانوني به مشاور پرداخت مي­نمايد . آخرين پرداخت مشروط به ارائه مفاصه حساب از ادارات مربوطه خواهد بود. تبصره 2: شركت از حق الزحمه مشاور كسورات قانوني را كسر خواهد نمود. تبصره 3: با توجه به اينكه اين قرارداد به صورت مشاوره‌اي مي‌باشد و شركت تكليفي در بيمه نمودن مشاور ندارد در صورتي كه مشاور تمايل به استفاده از خدمات تامين اجتماعي داشته باشد بايد شخصاً به صورت بيمه شخصي با تامين اجتماعي قرارداد منعقد نمايد.  ماده 6: موضوع مرخصي و حق سنوات و ساير مزاياي حقوق و دستمزد مانند حق مسكن و اولاد و بن مشمول اين قرارداد ... • نمونه قرارداد : «موافقت نامه خدمات مشاوره»

     عنوان قرارداد :موافقت نامه خدمات مشاورهماده ۱:مشخصات طرفین قرارداد موافقتنامه حاضر، همراه با اسناد و مدارك موضوع ماده 2 آن، كه مجموعه‌اي غيرقابل تفكيك است و از اين پس " قرارداد" ناميده مي‌شود، در تاريخ ............... در شهر .......... بين ..................... به نمايندگي .................. كه از اين پس كارفرما ناميده مي‌شود، از يك سو و ............................ به شماره ثبت ........... و به نمايندگي ...................، كه از اين پس مشاور ناميده مي‌شود، از سوي ديگر، طبق مقررات و شرايطي كه در اسناد و مدارك اين قرارداد درج شده است، منعقد مي‌گردد. ماده۲:موضوع قرارداد موضوع قرارداد، عبارت است از " ........... " كه شرح آن در پيوست 1، تعيين شده است. ماده۳:محل اجرای قرارداد محل اجراء در شهر ............... مي باشد. ماده ۴:مدت قرارداد مدت مدت انجام خدمات قسمت ها و مراحل موضوع قرارداد، كه شروع و تنفيذ آن طبق ماده 2 شرايط عمومي قرارداد است، با توجه به برنامه زماني كلي (پيوست 4)، برابر .............. مي‌باشد. مدت ياد شده، تابع تغييرات مدت، موضوع ماده 19 شرايط عمومي، خواهد بود. ماده۵:مبلغ قرارداد و نحوه تخصیص حق الزحمه 4-1- برآورد مبالغ حق الزحمه قسمت ها و مراحل مختلف خدمات، مجموعاً برابر .................................. ريال به شرح زير است: الف) ................... ب) ................... ماده ۶:نحوه پرداخت -2- نحوه تعيين و روش پرداخت حق الزحمه، براساس ضوابط و بخشنامه هاي مربوطه و نيز نحوه محاسبه مبالغ اوليه حق الزحمه، در پيوست 3 درج شده است. ماده ۷:تعهدات مجری / پیمانکار تعهدات مشاور 5-1- مشاور، متعهد است خدمات خود را طبق اسناد و مدارك قرارداد، در ازاي دريافت حق الزحمه انجام دهد و اعلام مي كند كه داراي توان و تشكيلات لازم براي انجام اين خدمات است. ماده 26. مسئوليت مهندس مشاور 26-1- مهندس مشاور، در قبال كارفرما و براي ارائه خدمات پيش‌بيني شده در پيوست هاي 1 و 2 اين قرارداد، مسئول است. 26-2- تأييد خدمات و يا مدارك و گزارشهاي مطالعات، محاسبات و يا طراحيهاي مهندس مشاور از سوي كارفرما، از مسئوليتهاي مهندس مشاور در رعايت استانداردها و اصول علمي و فني نمي كاهد، و در هر حال، مهندس مشاور مسئول و جوابگوي كاستيهايي است كه به علت نقص كار او بعدها در كار مشاهده شود. 26-3- مسئوليت مهندس مشاور در قبال واگذاري بخشي از خدمات به اشخاص ثالث، اعم از حقيقي يا حقوقي، كه بر حسب ضرورت مورد تأييد كارفرما نيز قرار گرفته باشد، كماكان همان مسئوليتهاي موضوع اين قرارداد است و موافقت كارفرما نسبت به واگذاري قسمتي از خدمات رافع هيچ يك از تعهدات و مسئوليتهاي مهندس مشاور در برابر كارفرما نخواهد بود. ماده ۸:تعهدات کارفرما تسهيلات بر عهده كارفرما كارفرما ...

 • فرمت قرارداد مشاوره

  قرارداد مشاوره در خصوص مسائل مربوط به اراضی کارخانه و کلیه املاک آن   این قرارداد بین کارخانه .............. به مدیریت آقای مهندس ( قائم مقام مدیر کارخانه ) به آدرس تهران .................. منبعد در این قرارداد کارفرما  نامیده می شود از یک طرف و آقای  .................. شخص حقیقی ف ...... ش ش  .........  به آدرس  ........... که منبعد در این قرارداد موجرنامیده می شود به شرح زیر منعقد می گردد : ماده 1) موضوع قرارداد انجام امورات زیر : ارائه مشاوره و پیگیری در خصوص مسائل مربوط به اراضی کارخانه و کلیه املاک آن در سطح شهر تهران و حومه و یا هرگونه زمین و مستغلاتی که در رابطه با کارخانه پیگیری موارد آن ضروری باشد . ارائه خدمات مشاوره ای در خصوص کوی ..... و شهرک ......... به امور اداری کارخانه . همکاری با واحد روابط  عمومی کارخانه ارائه گزارش ماهیانه از فعالیت های صورت گرفته . انجام کلیه ا مور محوله از سوی مدیریت ماده 2 ) مدت قرارداد مدت قرارداد برای انجام خدمات موضوع ماده 1 از تاریخ 1/4/79 به مدت یک سال تعیین می گردد .  ماده 3)  ناظرین قرارداد ناظر قرارداد آقای ........... می باشد که کلیه امور هماهنگی ایشان انجام خواهد گردید . ماده 4)  حق الزحمه حق الزحمه این قرارداد براساس هر ساعت همکاری 11500 ریال می باشد . تبصره 1 : حداکثر ساعات همکاری در هفته 30 ساعت خواهد بود . تبصره 2 : حداکثر ساعات همکاری در هر ماه حداکثر یکصد و بیست ساعت خواهد بود . تبصره 3 : حداکثر مبلغ پرداختی بابت ارائه خدمات مشاوره ای در هر ماه 1380000 ریال خواهد بود . تبصره 4 : کسورات قانونی برابر ضوابط مربوطه از حق الزحمه فوق کسر خواهد شد . تبصره 5 : بدیهی است هرگونه پرداخت پس از ارائه گزارش و  تأیید ناظرین قرارداد صورت خواهد گرفت . ماده 6 ) چنانچه به ضرورت امر نیاز به خارج شدن از حوزه شهری باشد ضمن الزام به نجات امور محوله کارفرما به ازاء هر روز مأموریت مبلغ چهل هزار ریال به عنوان حق مأموریت پرداخت وسایر هزینه ها در مدت مأموریت برابر مقررات کارخانه پرداخت خواهد بود . ماده 7 ) کارفرما ماهیانه مبلغ دویست و پنجاه هزار ریال به عنوان تأمین ایاب و ذهاب شهری به مشاور پرداخت می نماید . ماده 8 ) چنانچه به دلایل قانونی و یا غیر قابل کنترل برای هریک از طرفین انجام امور و تعهدات متوقف گردد حق الزحمه متعلقه به نسبت ایام سپری شده پرداخت خواهد شد . ماده 9 ) طرفین قرارداد موافقت دارند در صورت بروز اختلاف مراتب از طریق حکمیت شخص ثالث مورد توافق طرفین حل و فصل گردد . ماده 10 )  مشاور در ارتباط با پیشرفت کار ماهیانه گزارش کتبی به مدیریت کارخانه ارائه خواهد نمود . مشاور متعهد است امورات محوله را با کمال دقت و دلسوزی انجام داده ...

 • نمونه قرارداد پيمان جزء

   بسم الله الرحمن الرحيم  پيمان جزء  اين قرارداد در تاريخ ............................................................................ فيمابين ............................................................به نمايندگي ....................................... به موجب معرفي نامه / حكم / شماره .............................................. به عنوان كارفرما از يك طرف و آقاي / شركت..................... به شماره شناسنامه / ثبت شركت .............................. به مديريت ....................... كه طي آگهي / نامه شماره ....................... رسماً معرفي گرديده ، به عنوان پيمانكار از طرف ديگر طبق شرايط زير منعقد و طرفين ملزم به اجراي مفاد و شرايط آن مي باشند .  ماده 1- موضوع قرارداد : موضوع قرارداد ، عبارت است از .................. ....................................... كه نوع و مشخصات فني آن بر اساس ماده 8 همين قرارداد مي باشد و در صورتيكه پس از تحويل  ، بنا به تشخيص كارفرما خلافي از اين حيث در موضوع قرارداد مشاهده شود پيمانكار به هزينه خود موظف به اصلاح مورد در اسرع وقت مي باشد .  ماده 2-مدت قرارداد : مدت كل قرارداد ..............................روز/ ماه / سال شمسي مي باشد و از تاريخ ............................ الي ............... خواهد بود و طبق برنامه زمان بندي و شرح ذيل :  ماده 3- امور مالي و مبلغ قرارداد : الف : مبلغ كل مبلغ كل قطعي / تقريبي موضوع قرارداد عبارت است از به حروف ........................................ريال و به عدد ......................ريال از قرار ...............................................ريال مي باشد . ب: پيش پرداخت : ب: پيش پرداخت : كارفرما قبول نمود  مبلغ به حروف / به عدد .................................................................................................................ريال معادل (             %                             درصد )كل مبلغ قرارداد را از طريق چك به شماره بانك                   به عنوان پيش پرداخت در قبال اخذ ضمانت نامه بانكي به شماره                       به مبلغ                   ريال (معادل وجه پيش پرداخت ) صادره از بانك                                  كه تا تاريخ                                  معتبر بوده و يا بنا به درخواست كارفرما قابل تمديد باشد و يا سفته شماره                         به مبلغ                       ريال معادل (دو برابر وجه پيش پرداخت ) در اختيار پيمانكار قرار دهد . ج: اسناد و مدارك و نحوه پرداخت : اسناد و صورت وضعيت هاي مربوط به هر قسمت از موضوع قرارداد و هر مرحله توسط پيمانكار ارائه و پس از تنظيم صورت مجلس لازم در مورد تحويل و تحويل هر قسمت از كار ، ماليات پيمانكار پس از كسر         % بابت پيش پرداخت (در صورتي كه چندين پرداختي صورت گرفته باشد)و هر گونه كسور قانوني ظرف مدت ........... روز از تاريخ ارائه اسناد پرداخت مي شود .  ماده ...

 • نمونه قراداد مشاور حقوقي و وکالت

  1. نمونه اولقرار داد وکالت و مشاوره حقوقيقرارداد زيرفي مابين شرکت.........با مسئوليت محدود ثبت شده به شماره........به مديريت جناب آقاي.........به نشاني..........................که در اين قرار داد شرکت ناميده ميشود از يک طرف و آقاي.......... به نشاني بوشهر...........................................................................................که در اين قرارداد وکيل و مشاور ناميده ميشود از طرف ديگر به شرح زير منعقد ميگردد.ماده اول: موضوع قراردادموضوع قرارداد عبارتست از وکالت و مشاوره حقوقي شرکت نسبت به کليه مسائل حقوقي ، اداري، استخدامي که به طريقي جلب نظر مشاورحقوقي احتياج باشد.ماده دوم: تعهدات وکيل و مشاور شرکتوکيل و مشاور شرکت متعهد ميشود که:1- نظر حقوقي و مشورتي خود را نسبت به کليه امور مربوط  بشرکت اظهار داشته و در صورت لزوم کتباَ به شرکت ارائه نمايد.2- تهيه و آماده نمودن قرار دادها و فرمهاي حقوقي مورد نظر که از طرف شرکت در خواست ميگردد و نقد و برسي و اعلام نظر قراردادهاي تنظيمي شرکت با اشخاص حقيقي و حقوقي.3- آماده نمودن کليه صورت جلسات مجامع عمومي و هيئت مديره و تهيه و تنظيم و تغييرات مورد لزوم در اساسنامه.4-اعلام وکالت در پرونده هاي ارجاعي شرکت بنا به پيشنهاد مدير امور حقوقي و با صلاحديد مديريت شرکت.5-چنانچه  پرونده هاي شرکت جنبه محرمانه داشته باشد وکيل و مشاوره بعنوان امين موظف است رعايت امانت را نموده و جنبه هاي محرمانه اسناد و مدارک شرکت را حفظ نمايد.6-وکيل و مشاور تعهد مينمايد علاوه بر انجام خدمات حقوقي با نظر دفتر حقوقي شرکت بعنوان مشاور حقوقي در کليه جلسات مناقصات(انعقاد پيمانها)حضور بهم رساند.ماده سوم:تعهدات متقابل طرفين1-شرکت متعهد است در انجام تعهدات محوله به مشاور کليه اقدامات و تسهيلات لازم از جمله امکان ورود به کليه سوابق امر و دسترسي به منابع مختلف اطلاعاتي را به منظور پيشرفت کار از هر جهت فراهم آورد.2-شرکت متعهد است حق المشاوره و حق الوکاله وکيل را مطابق اين قرارداد در موعد مقرر پرداخت نمايد.3-مشاور متعهد است هفته اي.......ساعت در روزهاي........و...........يا عنداللزوم در ساير روزها حسب اعلام دفتر حقوقي در شرکت حاضر باشد.ماده چهارم:حق المشاوره و حق الوکاله1-حق المشاوره ماهيانه مبلغ.............هزار ريال محاسبه ميشود که در پايان هر ماه پس از تائيد کارکرد دفتر حقوقي و کسر ماليات مقرر قانوني به مشاور پرداخت خواهدشد.2-حق الوکاله دعاوي وعليه شرکت مطرح ووکالت آن به مشاور محول ميگرددبه ترتيب زيرخواهدبود.الف)حق الوکاله دعاوي مالي ااعم ازکيفري ياحقوقي تا..............ريال به ماخذ .........تعرفه قانونيب) حق الوکاله دعاوي مالي از کيفري يا حقوقي مازاد بر...........ريال به ماخذ%  ...

 • نمونه فرم قرارداد اجاره بشرط تمليك

  نمونه فرم قرارداد اجاره بشرط تمليك درسمت راست آرم قوه قضائیه                                                           ودرسمت چپ آرم وزارت بازرگانی سازمان ثبت اسناد واملاک کشورادره کل اموراسنادوسردفتران       مجمع لمورصنفی توزیعی خدماتی اتحادیه صنف مشاورین املاک  ماده 1 : طرفين قرارداد      1-1- موجر / موجرين  ............................................... اصالتاً / وكالتاً / قيمومتاً / ولايتاً / وصايتاً / فرزند .................................. به شماره شناسنامه .............................................................    صادره .............................. کدملي .................................................. متولد ............................ ساکن ................................................................................................................................................................. تلفن ...............................................      2-1- مستأجر / مستأجرين  ............................................... اصالتاً / وكالتاً / قيمومتاً / ولايتاً / وصايتاً / فرزند ................................ به شماره شناسنامه .............................................................    صادره .............................. کدملي .................................................. متولد ............................ ساکن ................................................................................................................................................................. تلفن ............................................... ماده 2: موضوع و مشخصات قرارداد مورد اجاره به شرط تمليك        تمليك عين مستأجره پس از پرداخت تمامي اقساط اجاره بها از طرف مستأجر به موجر طبق شرايط اين قرارداد ............... دانگ / دستگاه / يك باب ........................................... به مساحت .......................... متر مربع داراي پلاک ثبتي شماره ................. فرعي از ....................... اصلي .......................... واقع در بخش .............................. حوزه ثبتي ...................................... داراي سند مالكيت به شماره ........................ صفحه ......................... دفتر ........................................ صادره بنام .................................................................... با حق استفاده آب /  برق / گاز به صورت اختصاصي / اشتراكي / شوفاژ روشن / غير روشن / كولر / پاركينگ  ............................. فرعی به متراژ ...................... متر مربع / انباري فرعی  ............................. به متراژ ...................... متر مربع/ تلفن داير به شماره ......................................./ غير داير و ساير لوازم و منصوبات و مشاعات مربوطه كه به رويت مستأجر / مستأجرين رسيده است و مورد قبول قرار گرفته است . ماده 3 : مدت اجاره        مدت اجاره ............................................... ماه / سال شمسي از تاريخ     /    /    13 لغايت     /    /    13 مي باشد . ماده 4 : اجاره بهاء      كل مبلغ اجاره بها مبلغ ........................................................................... ريال معادل ................................................ تومان مي باشد كه مبلغ ................................................................ ...