فرم قرارداد مشاوره اي

شرکت . . .

فرم قرارداد مشاوره‌اي

 

اين قــــرارداد بين شركت ................................ كه در اين قرارداد به اختصار شركت ناميـــده مي­شود از يك طرف و آقاي / خانم .......................................................... فرزند ........................... دارنده شناسنامه شماره ......................... صــــادره از ........................................ متولد ...........................  به نشاني ............................................................................................................................و تلفن ................................................ از طرف ديگر كه در اين قرارداد و به اختصار ، مشاور ناميده مي‌شود طبق قرارداد و شرايط ذيل منعقد مي‌شود

 

ماده 1 موضوع قرارداد :

استفاده از خدمات مشاور در زمينه .................................................................................................................

ماده 2 مدت قرارداد:

مدت اين قرارداد از تاريخ انعقادبه مدت................................... ماه و به صورت مشاوره­اي است كه در صورت توافق قابل تمديد مي‌باشد .

ماده 3 مبلغ قرارداد:

مبلغ قرارداد براي انجام خدمات مشاوره‌اي در مدت فوق جمعاً ........................... ريال (به حروف ............................................... )ريال مي‌باشد كه در قبال گواهي سرپرستي و تاييد شركت قابل پرداخت مي‌باشد ، ضمناً در طول اجراي قرارداد نيز به نسبت خدمات ارائه شده حق الزحمه قابل پرداخت است.

ماده 4 محل خدمت:

مشاور متعهد است جهت ارائه خدمات مشاوره‌اي در محل شركت واقع در ................................................................................................. حاضر و خدمات لازم را به شركت ارائه نمايد و هر زمان كه حضور مشاور در جلساتي در محل شركت و يا هر محل ديگري ضروري باشد در اين جلسات حاضر گردد.

تبصره 1:

چنانچه محل ارائه خدمات به فاصله بيش از 50 كيلومتر از محل شركت باشد روزانه ................................ ريال علاوه برحق الزحمه در وجه مشاور پرداخت خواهد شد، تهيه وسيله اياب و ذهاب ، بليط ، وسيله نقليه و امكانات اقامتي به عهده شركت مي‌باشد .

ماده 5 تعهدات شركت:

شركت مطالبات مشاور را بر اساس ارائه خدمات مورد تاييد كارفرما و نرخ مشخص شده در ماده 3  اين قرارداد محاسبه و پس از كسر كسورات قانوني به مشاور پرداخت مي­نمايد . آخرين پرداخت مشروط به ارائه مفاصه حساب از ادارات مربوطه خواهد بود.

تبصره 2:

شركت از حق الزحمه مشاور كسورات قانوني را كسر خواهد نمود.

تبصره 3:

با توجه به اينكه اين قرارداد به صورت مشاوره‌اي مي‌باشد و شركت تكليفي در بيمه نمودن مشاور ندارد در صورتي كه مشاور تمايل به استفاده از خدمات تامين اجتماعي داشته باشد بايد شخصاً به صورت بيمه شخصي با تامين اجتماعي قرارداد منعقد نمايد.

 ماده 6:

موضوع مرخصي و حق سنوات و ساير مزاياي حقوق و دستمزد مانند حق مسكن و اولاد و بن مشمول اين قرارداد نمي‌باشد و شركت هيچگونه تعهدي جز آنچه در متن اين قرارداد ذكر شده در مقابل مشاور ندارد.

ماده 7 تعهدات مشاور:

مشاور متعهد است وظايف و امور مشورتي محوله را كه از طرف شركت و يا نماينده شركت به وي محول مي‌شود به نحو احسن ور در زمان مورد نياز شرکت به انجام رساند.

ماده 8:

مشاور متعهد است كه مقررات ايمني ، حفاظتي و اداري شركت را دقيقا رعايت نمايد.

ماده 9:

مشاور متعهد مي‌گردد كليه آمار و اطلاعات مربوط به عمليات شركت را كه به اقتضاء و ضرورت اداري در اختيار او قرار مي‌گيرد و يا ضمن كار به آنها دسترسي پيدا مي‌كند محرمانه تلقي نموده و از افشاء يا به كار بردن آنها در جهت خلاف منافع شركت چه در طول مدت قرارداد و چه پس از خاتمه قرارداد جداً خودداري نموده و در صورت اثبات تخلف ،‌ طبق قوانين جاري قبول مي‌نمايد كه ضرر و زيان حاصله را طبق نظر و برآورد شركت جبران نمايد .

ماده 10:

مشاور موظف است در صورتي كه با موسسات يا اشخاص حقيقي و يا حقوقي كه  طرف معامله با شركت مي‌باشند به طور مستقيم و يا غيرمستقيم اشتراك منافع و يا مشاركت داشته باشد مراتب را به اطلاع شركت برساند.

ماده 11 ساير شرايط:

فسخ قرارداد : هر يك از طرفين قرارداد مي توانند با يك ماه اعلام كتبي قبلي در طول مدت قرارداد فسخ آن را اعلام نمايند. در اين صورت مشاور تعهد مي‌نمايد كه در زمان يک ماه ( توافق شده ) كليه كارهاي در دست اقدام و ناتمام را در حد مورد قبول شركت به انجام رسانده و تحويل نمايند.

ماده 12:

اين قرارداد در 12 ماده و سه تبصره تنظيم و مفاد آن در تاريخ .............................  مورد توافق طرفين واقع و نسخ آن پس از امضاء مبادله گرديد.

 

مشاور

نماينده شركت

 

نام و نام خانوادگي

 

نام و نام خانوادگي

ناريخ و امضاء

تاريخ و امضاء


مطالب مشابه :


فرم قرارداد مشاوره اي

مدیریت منابع انسانی مشاوره مدیریت استخدام حقوق و دستمزد
نمونه قرارداد : «موافقت نامه خدمات مشاوره»

22-7- هرگاه خاتمه دادن به قرارداد پس از انجام خدمات هر يك از «موافقت نامه خدمات مشاوره
فرمت قرارداد مشاوره

قرارداد مشاوره در خصوص مسائل مربوط به اراضی کارخانه و کلیه املاک آن این قرارداد بین کارخانه
نمونه قرارداد پيمان جزء

مشاوره حقوقي - نمونه قرارداد پيمان جزء - مشاوره حقوقي و قضايي رايگان - مشاوره حقوقي
نمونه قراداد مشاور حقوقي و وکالت

1. نمونه اول قرار داد وکالت و مشاوره حقوقي قرارداد زيرفي مابين شرکت با مسئوليت محدود ثبت
نمونه فرم قرارداد اجاره بشرط تمليك

مشاوره حقوقي - نمونه فرم قرارداد اجاره بشرط تمليك - مشاوره حقوقي و قضايي رايگان - مشاوره حقوقي
برچسب :