شرح وظایف تکنسین و امدادگران اورژانس پیش بیمارستانی 115

1-رعایت کامل قوانین ومقررات اداري درمحیط کار(ورود،خروج،مرخصی،رعایت نظافت،رعایت شئونات اخلاقی واسلامی، رعایت ظاهري آراسته ومرتب ،رعایت سلسله مراتب اداري وانجامامور محوله از طرف مسئولین وفرماندهان پایگاه ها2-انجام تغییر وتحول کامل شیفت از جمله آمبولانس (آب،روغن موتور و کلیه تجهیزات و کنترل کیف دارویی، کیف احیاء طبق چک لیست)، تلفن، بی سیم پایگاه، گزارش مشکلات ونواقصبه مرکز 600 از طریق فرماندهان پایگاه ها3-سرعت عمل و آمادگی کامل در اعزام به ماموریت با پوشش کامل یونیفرم مرتب مصوباورژانسدر تمام ساعت کاري4-پاسخگویی سریع به بیسیم و تلفن ( مأموریتها از طریق بی سیم به پایگاهها اعلام می گردد ) 5-رعایت دقیق وظایفدر حین انجام مأموریت و برخورد علمی با بیمار 6-حضور مداوم و موثر تکنسین بر بالین بیمار در کابین عقب آمبولانسو حین حمل7-معاینه دقیق بیماران ،کنترل علائم حیاتی و شرح حال گیري مناسب و مشاوره با پزشکمرکز 10-50 ) ثابت سازي و انتقال(حمل) مصدومان بر اساس موازین و اصول آموزشی با مشارکت )کلیه پرسنل حاضر در صحنه8-جایگزینی و کنترل مجدد داروها،تجهیزات ، اکسیژن سانترال و پرتابل به محض بازگشت از مأموریت به پایگاه9-حفظ و نگهداري اموال دولتی و دقتدر نگهداري از تجهیزات 10-عدم خروج از منطقه با آمبولانسبدون هماهنگی با مرکز فرماندهی 115 11-خودداري از دریافت هرگونه وجه از بیمار و خانواده او هرچند با رضایت آنان باشد. 12-عدم توصیه بیمارستان خصوصی یا پزشک خاص یا آمبولانس خصوصی به بیماران و خانواده وي13-شرکت در جلسات آموزشی و آزمونها طبق برنامه هاي ابلاغی و اعلام نیاز هاي آموزشی خود 14-علمی که با هماهنگی مسئول منطقه برگزار می شود. Briefing شرکتفعال در جلسات 15-تعامل و همکاري با ارگانهاي امدادي( 110.125 .هلال احمرو...) و پرسنل مرکزاورژانس 115 در انجام ماموریتهاي محوله و پرهیز از هرگونه مجادله ( درصورتیکه همکاران گرامی ایرادينسبت به عملکرد این مرکز دارند یا شاهد برخورد ناشایست می باشند مورد را مکتوب بهسرپرستی ارسال نمایند و پیگیري تا حصول نتیجه اعمال گردد )تکنسین و امدادگران اورژانسپیشبیمارستانی 11516-هماهنگی وکسب تکلیف از پرسنل مرکز 600 جهت اعزام بیماران به بیمارستان (بدیهی است شوك،پره شوك،خونریزي ،CPR ) 10 نزدیکترین مرکز درمانی پابرجاست - اصل بیمار 99غیرقابل کنترل )17-تحویل دقیق بیمار به مرکز درمانی با اخذ امضاءو مهر ارجاع بیمارستان(فرم ماموریت 115 بایستی کامل تکمیل شده باشد و درمصدومان تصادفی کلمه تصادفی در فرم ماموریت ثبتگردد )18-در کد هاي بدون پزشک ( پرستار ارشد هر آمبولانس مسئولیت Senior رعایت دستورات نظارت بر عملکرد سایر تکنسینها را عهده دار می باشد )19-حضور فعال و مستمر در استقرار طبق برنامه ابلاغی 20-رعایت اصول و قوانین راهنمایی و رانندگی بخصوصدرحین بازگشتاز ماموریت 21-حین بازگشت از ماموریت در صورت تصادف یا تقاضاي کمکاز طرف افراد، کمکبه این افراد با هماهنگی 600 الزامی است.-1 رعایت کامل قوانین اداري درخصوص حضور در محیط کار ( ورود، خروج،مرخصی،رعایتشئونات اسلامی و اخلاقی، دقتدر حفظ پوششاداري ونیز رعایت سلسله مراتب اداري )-2 تحویل و تحول کامل شیفت، بخصوص چک کردن تجهیزات و وسایل مرکز طبق چک لیستپیوستی و اطمینان از سالم بودن آنها ( از جمله بی سیم، دستگاه ضبط مکالمات و کلیه خطوطتلفنها و ... )-3 اخذ اطلاعات کامل پایگاه ها ( حضور و غیاب، اطمینان از سالم بودن وسایل ارتباطی بی سیمو تلفنهاي پایگاه ها و آمبولانس)-4 رعایت کامل دستورالعمل تریاژ تلفنی :پرسنل محترم مرکز اطلاعات و فرماندهی 11522-ارتباط کلامی موثر و مناسب همراه با ادب و احترام، مشاوره و راهنمایی صحیح با تماس گیرنده23-حضور و آمادگی کامل کارشناس و پزشک در پاسخگویی به تماسها، همراه با آرامش وخونسردي24-توجه جدي به کلیه تماسها در هر زمان و مکان ( حتی اگر مبهم باشد ) 25-توجه و دقتدر گفته هاي تماسگیرندگان و خودداري از برداشتهاي شخصی 26-دقت در اعلام ماموریت از طریق بی سیم 27-مدیریت ،کنترل و پیگیري کلیه مراحل ماموریت پایگاه ها و اطمینان از حصول نتیجه مطلوب28-پاسخگویی سریع به تماس گیرندگان و تکنسین ها توسط پزشک و پرستاران و راهنمایی آنها-5 توجه به انجام کامل مستند سازي :29-ثبت صحیح آمار حوادث و فوریتها و ارسال آن 30-گزارش سریع موارد خاص از جمله حوادث ویژه ، مشکلات پرسنل و پایگاه به سرپرست 11531-اعلام موارد حوادث ویژه و بحران به معاون درمان شبکه و مدیر حوادث دانشگاه32-ثبت وقایع در دفتر گزارشروزانه 33-ثبت دقیق زمان مراحل ماموریت و دستورات درمانی و مشکلات ماموریت در فرم ماموریت125 و هلال احمر و ...) - -6 ارتباط و همکاري شایسته با سایر ارگانها ( 110-7 استفاده مناسب از تجهیزات و امکانات و مطلع بودن از آخرین دستورالعمل-8 تلاشدر جهت افزایشمهارتهاي شغلی و حضور در کلاسهاي آموزشی و آزمونها-9 رعایتنظم ، انضباط و نظافتو بهداشتمرکز فرماندهی 115


مطالب مشابه :


آیین نامه ماموریت

3- ضمائم: فرم ماموريت داخل كشور، فرم ماموريت خارج از آیین نامه ماموریت قراردادهای
شرح وظایف تکنسین و امدادگران اورژانس پیش بیمارستانی 115

فرم ماموریت. 125 و هلال احمر و ) - -6 ارتباط و همکاري شایسته با سایر ارگانها
قوانین و مقررات اداری

oپس از انجام این مراحل فرم ماموریت به امور اداری تحویل تا در کارکر پرسنل ثبت و پس از تایید
فرم تایید تحویل واحد آپارتمانی به منظور پیگیری پایان ماموریت تعاونی

عمران و توسعه شهرک صدف - فرم تایید تحویل واحد آپارتمانی به منظور پیگیری پایان ماموریت
گزارش ماموریت به استان کرمانشاه

موسسه خیریّه عترت بوتراب - گزارش ماموریت به استان کرمانشاه - به ذره گر نظر لطف بوتراب کند/ به
نمونه طرح برنامه ریزی استراتژیک

تفصیلی. ردیف عناویــــن صفحه. 1. تاریخچه. 6-7. 2. فرم خام اجزاء ماموریت . 8. 3. نظرات همکاران
ماموریت غیر ممکن!

خاطرات یک پزشک - ماموریت غیر ممکن! - داستانهای تلخ و شیرین زندگی مردمی از جنس خودمان
برچسب :