نمونه طرح برنامه ریزی استراتژیک

تفصیلی

ردیف

 

عناویــــن

 

صفحه

1

تاریخچه

6-7

2

فرم خام اجزاء ماموریت

8

3

نظرات همکاران پیرامون اجزاء ماموریت

9 - 10

4

پیش نویس بیانیه ماموریت

1-     13

5

نظرات همکاران پیرامون چشم انداز

14

6

نظرات همکاران پیرامون ارزشهای اساسی

15- 18

7

پیش نویس اولیه بیانیه  ماموریت , چشم انداز , ارزشهای اساسی

19

8

متن نهایی بیانیه  ماموریت , چشم انداز , ارزشهای اساسی

20

9

عوامل استراتژیک (نقاط قوت و ضعف و فرصت و تهدید )

21- 38

10

جمع بندی عوامل داخلی خارجی

39

11

لیست نهایی عوامل داخلی و خارجی

40

12

راهنمای تکمیل ارزیابی عوامل داخلی و خارجی

41

13

جدول ارزیابی عوامل داخلی و خارجی  

42-43

14

جمع بندی اولیه نمرات عوامل داخلی و خارجی

44

15

نمودار موقعیت استراتژیک

45

16

جدول و نمودار GE

46-47

17

جدول و نمودار SPACE

48-49

18

ماتریس مقایسه شرکت با رقبا (CPM)

50-51

19

نظرات پیرامون ماتریس صنعت(CPMPAF و DOP

52-53

20

جمع بندی جدول ماتریس (CPM)

54

21

تجزیه وتحلیل موقعیت شرکت در مقایسه با رقبا

55-57

22

لیست اهداف استراتژیک کمی پنج ساله

58

23

نظرات همکاران پیرامون اهداف استراتژیک کمی پنج ساله

59-61

24

جمع بندی اولیه اهداف استراتژیک

62

25

ماتریس TOWS

63

26

نظرات همکاران پیرامون استراتژی های اصلی

64-69

27

جمع بندی استراتژی های اصلی

70

28

ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی

71

29

لیست استراتژی های وظیفه ای (کمیته اجرایی)

72

30

لیست نهایی استراتژی های وظیفه ای (کمیته راهبری)

73

31

لیست اهداف استراتژیک به تفکیک مناظرچهار گانه

74

32

جدول اهداف استراتژیک سالانه

75

33

جمع بندی اهداف استراتژیک

76

34

شاخص ها و راهکارهای استراتژیک

79-98

 

 

 

 

 

 


مطالب مشابه :


آیین نامه ماموریت

3- ضمائم: فرم ماموريت داخل كشور، فرم ماموريت خارج از آیین نامه ماموریت قراردادهای
شرح وظایف تکنسین و امدادگران اورژانس پیش بیمارستانی 115

فرم ماموریت. 125 و هلال احمر و ) - -6 ارتباط و همکاري شایسته با سایر ارگانها
قوانین و مقررات اداری

oپس از انجام این مراحل فرم ماموریت به امور اداری تحویل تا در کارکر پرسنل ثبت و پس از تایید
فرم تایید تحویل واحد آپارتمانی به منظور پیگیری پایان ماموریت تعاونی

عمران و توسعه شهرک صدف - فرم تایید تحویل واحد آپارتمانی به منظور پیگیری پایان ماموریت
گزارش ماموریت به استان کرمانشاه

موسسه خیریّه عترت بوتراب - گزارش ماموریت به استان کرمانشاه - به ذره گر نظر لطف بوتراب کند/ به
نمونه طرح برنامه ریزی استراتژیک

تفصیلی. ردیف عناویــــن صفحه. 1. تاریخچه. 6-7. 2. فرم خام اجزاء ماموریت . 8. 3. نظرات همکاران
ماموریت غیر ممکن!

خاطرات یک پزشک - ماموریت غیر ممکن! - داستانهای تلخ و شیرین زندگی مردمی از جنس خودمان
برچسب :