آیین نامه ماموریت

هدف: تعيين شرايط و تامين هزينه‌هاي ماموريت كليه كاركناني كه بنا به ضرورت جهت امور محوله از طرف شركت، طي حكم كتبي و رسمي به مأموريت داخل و خارج از كشور اعزام مي گردند.

1-     دامنه‌ي کاربرد: كليه كاركنان............. اعم از رسمي، قراردادي و ...

2-    پيش‌نيازها: آيين‌نامه حقوق و دستمزد، آيين‌نامه تنخواه گردان

3-  تعاريف/ اصطلاحات: «ماموريت» به موردي اطلاق مي‌گردد كه فرد به اقتضاي شغل و بنا به دستور كارفرما، در محلي با حداقل 50 كيلومتر فاصله از محل كار دائمي خود، مامور به انجام كار مخصوصي گردد يا ناگزير باشد حداقل يك شب در محل مأموريت توقف نمايد.

4-    «محل كار دائمي» شهري است كه كاركنان به‌صورت روزانه و به اقتضاي موقعيت كار، در آن انجام وظيفه مي‌نمايند.

1-     شرح رويه/اقدامات:

ماده يك شرايط ماموريت

تشخيص ضرورت انجام ماموريت با مدير واحد و تاييد آن با مديرعامل خواهد بود.

محل كار مشاغلي مانند رانندگان، مسئولين خريد و كاركنان پروژه‌ها، كه به اقتضاي شغلي به نقاط مختلف تردد دارند، حوزه فعاليت واحد مربوطه مي باشد. به اين پرسنل كه خروج از محل كار دائمي، جزء الزامات كاري آنهاست، فوق‌العاده ماموريت تعلق نمي‌گيرد.

 

ماده دو فوق العاده ماموريت

به كاركناني كه به استناد حكم كتبي و رسمي به ماموريت داخل يا خارج از كشور اعزام مي‌شوند، فوق‌العاده ماموريت تعلق مي‌گيرد و مبناي آن معادل 30/1يا (0.033)حقوق پايه مربوطه است، و حداقل آن 70000 ريال است.

تبصره 1 : حداكثر فوق‌العاده ماموريت در روزهاي تعطيل رسمي دو برابر مبلغ فوق‌العاده ماموريت در روزهاي عادي است.

تبصره 2 : چنانچه ساعت شروع ماموريت

-    قبل از ساعت 12 ظهر باشد، حق ماموريت كامل روزانه به مامور تعلق مي گيرد. (در صورت شروع ماموريت قبل از ساعت كاري، بابت ساعت‌هاي مازاد، طبق مقررات جاري شركت، اضافه‌كاري به مامور تعلق مي‌گيرد.)

-       بعد از ساعت 12 ظهر باشد، نصف حق ماموريت روزانه به مامور تعلق مي‌گيرد.

تبصره 3 : چنانچه ساعت خاتمه ماموريت

-       قبل از ساعت 12 ظهر باشد، نصف حق ماموريت روزانه به مامور تعلق مي‌گيرد.

-    بعد از ساعت 12 ظهر باشد، حق ماموريت كامل روزانه به مامور تعلق مي‌گيرد. (در صورت خاتمه ماموريت پس از ساعت كاري، طبق مقررات جاري شركت، اضافه‌كاري به مامور تعلق مي‌گيرد.)

تبصره 4 : ثبت ساعات شروع و خاتمه كار روزانه در طول مدت ماموريت توسط مامور، الزامي و تاييد آن بر عهده مدير مربوطه است.

 

ماده سه غذا

بابت صبحانه، نهار و شام، روزانه مبلغ 50000 ريال (10000ريال بابت صبحانه، 25000ريال بابت ناهار و15000ريال بابت شام) با تاييد مدير به مامور تعلق مي‌گيرد.

تبصره 1 : چنانچه هر يك از وعده‌هاي غذا از طرف شركت تامين گردد، وجهي از اين بابت به فرد مامور تعلق نمي‌گيرد.

تبصره 2 : چنانچه هزينه‌هاي پذيرايي و اقامت به عهده شركت‌هاي دعوت‌كننده باشد، وجهي از اين بابت پرداخت نخواهد شد.

تبصره 3 : هزينه غذا مازاد بر 50000 ريال در موارد ميهماني‌هاي كاري، با ارائه فاكتور و تاييد مدير قابل پرداخت است.

تبصره 4 : هزينه‌هاي هر يك از وعده‌هاي غذايي در صورتي پرداخت خواهد شد كه فرد مامور در محدوده‌هاي زماني مشخص شده، در ماموريت باشد:

صبحانه

8 – 6

ناهار

14 – 12

شام

22 - 20

 

ماده چهار محل اقامت

شركت مي‌تواند متناسب با نوع ماموريت و شخص مامور، محل مناسب جهت مامور را تهيه نمايد. در غير اين صورت هزينه اقامت برابر صورتحساب ارائه شده توسط مامور و يا فاكتور اخذ شده و با تاييد مدير پرداخت خواهد شد.

تبصره 1 : هزينه اقامت روزانه مديران تا سقف 300000 ريال قابل پرداخت است.

تبصره 2 : هزينه اقامت روزانه پرسنل غير مدير ، تا سقف 200000 ريال قابل پرداخت است.

تبصره 3 : در مواردي كه ارائه فاكتور اقامت مقدور نباشد، براي كليه سطوح روزانه تا سقف 100000 ريال با تاييد مدير مافوق قابل پرداخت است.

تبصره 4 : چنانچه كاركنان از دو سطح متفاوت همراه هم به ماموريت بروند، مبالغ سطح بالاتر ملاك محاسبه خواهد بود.

 

 

 

 

 

ماده پنج : اياب و ذهاب

شركت مي‌تواند وسيله اياب و ذهاب مناسب، اعم از وسايل نقليه زميني، هوايي و دريايي جهت شخص مامور تامين نمايد. در غير اين صورت پرداخت هزينه‌هاي متعارف مربوطه، در مقابل ارائه اسناد و مدارك و تاييد مدير مربوطه، به عهده شركت خواهد بود.

تبصره 1 : از آنجا كه انتخاب وسيله نقليه با توجه به محل ماموريت و فرد مامور مي‌تواند تغيير كند، به منظور استفاده بهينه از امكانات ترابري و كنترل بر هزينه‌هاي مجموعه، حسب مورد، پيشنهاد نوع وسيله مورد استفاده توسط مدير مربوطه و تاييد آن توسط مدير منابع انساني انجام مي‌گيرد.

تبصره 2 : هرگاه وسيله نقليه از طرف شركت در اختيار مامور يا مامورين قرار گيرد، هزينه سوخت، سرويس، تعميرات مورد نياز و عوارض بين راهي، برابر صورتحساب ارائه شده توسط مامور و به همراه فاكتورهاي اخذ شده در صورت تاييد مدير مربوطه پرداخت خواهد شد.

تبصره 3 : چنانچه جهت انجام ماموريت از وسايل نقليه عمومي استفاده شود، وجه كرايه پرداخت شده، هزينه اياب و ذهاب از ايستگاه تا محل اقامت و برعكس و همچنين هزينه‌هاي اياب و ذهاب در محل ماموريت با توجه به گزارش مامور و تاييد مدير مربوطه پرداخت خواهد شد.

تبصره 4 : در صورتي كه پس از كسب مجوز از امور اداری، از وسيله نقليه شخصي جهت انجام ماموريت استفاده شود، تا سقف 150 كيلومتر، مبلغ 180000 ريال و در صورتي كه مسافت بيش از 150 كيلومتر باشد، به ازاي هر كيلومتر از فاصله بين دو شهر، مبلغ 750 ريال پرداخت مي‌شود. ملاك محاسبه، مسافت استاندارد است و براي اياب و ذهاب درون شهري مبلغي پرداخت نمي‌شود.

 

ماده شش حكم ماموريت

احكام ماموريت با توجه به درخواست واحد مربوطه، بر اساس فرم ماموريت تنظيم خواهد شد.

تبصره 1 : امضاي احكام مديران توسط خود ايشان خواهد بود.

تبصره 2 : اخذ حكم ماموريت تاييد شده قبل از ماموريت، تحت هر شرايطي الزامي است. در غير اين صورت فعاليت انجام شده، ماموريت تلقي نشده، حق ماموريت و ساير موارد به مامور تعلق نمي‌گيرد و مدت مذكور نيز غيبت تلقي مي‌شود.

 

ماده هفت مدت ماموريت

سقف مدت ماموريت بنا بر ماهيت و نوع ماموريت، قبلا طي حكم ماموريت به مامور اعلام خواهد شد و پرداخت حق ماموريت در طول ماموريت مطابق ماده 2 همين آيين نامه مي باشد.

تبصره 1 : در صورتي كه مدت ماموريت انجام شده از مدت قيد شده در حكم ماموريت تجاوز نمايد، ذكر دلايل توجيهي و تاييد مجدد مدير مربوطه ضروري است.

 

ماده نه : نحوه پرداخت

پرداخت كليه حقوق ماموريت‌ها از طريق سيستم حقوق و دستمزد(فهرست حقوق) و ساير هزينه‌ها مانند غذا، اقامت، اياب و ذهاب و... از طريق تنخواه‌گردان امكان‌پذير است.

تبصره1 : مامور موظف است حداكثر 72 ساعت كاري پس از بازگشت از ماموريت، نسبت به تسويه حساب تنخواه خود اقدام نمايد. در غير اين صورت مبلغ تنخواه به حساب بدهي وي منظور شده و عينا از حقوق او كسر مي‌گردد.

 

 

ماده ده : ضوابط ويژه ماموريت خارج از كشور

بند1 : در تمام سطوح 25 دلار بابت اياب و ذهاب و هزينه‌هاي متفرقه پرداخت مي‌شود. اين هزينه شامل كليه اياب و ذهاب‌هاي درون شهري مي‌باشد. چنانچه حسب ضرورت فرد مامور مجبور به تردد بين شهرها و يا كشورهاي متفاوت باشد، هزينه‌هاي آن با ارائه مدارك قابل پرداخت مي‌باشد.

بند2 : ساير هزينه‌هاي ماموريت در خارج از كشور، به شرح جدول زير است. مبالغ اقامت، سقف پرداخت مي‌باشند كه با ارائه مدارك قابل پرداخت خواهند بود.

 

                 نوع هزينه

                       (دلار)

 

حوزه جغرافيايي

اقامت

غذا

هيئت مديره و مديرعامل

مديران

رؤسا و كارشناسان

همه سطوح

امريكاي شمالي و كانادا

200

120

100

40

اروپا

استراليا

ژاپن

افريقا

140

80

60

20

تبصره1 : چنانچه كاركنان از دو سطح متفاوت همراه هم به ماموريت بروند ، مبالغ سطح بالاتر ملاك محاسبه است.

تبصره2 : تشخيص ضرورت انجام ماموريت با مدير واحد و تاييد آن با مديرعامل مي‌باشد.

تبصره3 : بديهي است در صورتي كه امكانات لازم در ماموريت، از هرجهت توسط دعوت‌كننده شركت مهيا گردد، صرفا حق ماموريت پرداخت خواهد شد.

بند 3 : هزينه تماس‌هاي تلفني، فاكس، تلكس و اي‌ميل جهت ارتباط با شركت، در صورت تاييد مدير مربوطه و با ارائه مدارك، به عهده شركت است.

بند 4 : كليه هزينه‌هاي خروج از كشور، شامل عوارض خروجي، صدور ويزا، ثبت نام، بازديد و ساير هزينه‌هاي مرتبط به عهده شركت است.

بند 5 : چنانچه پرسنل غيرشاغل در شركت، از طرف شركت و با تاييد مديريت عامل به ماموريت داخل/خارج از كشور اعزام شوند نيز، مشمول همين آيين‌نامه مي‌شوند.

بند 6 : پروازهاي خارجي فقط economy class صورت مي گيرد. در صورتي كه به هر دليلي كلاس بالاتر مورد نياز باشد، با هزينه منطقي و معقول و با تاييد مديريت عامل پذيرفته خواهد بود.

تذكر

-       موارد پيش‌بيني نشده در اين دستورالعمل تابع مقررات اجرايي و عرف و رويه شركت مي‌باشد.

-       تاريخ شروع اجراي دستورالعمل، مطابق با تاريخ بازنگري مي‌باشد.

-       تمام روش‌ها و آيين‌نامه‌هاي مغاير با اين سند، لغو مي‌گردد و بازنگري آن منوط به انجام مجدد مراحل تصويب سند خواهد بود.

 

2-    نحوه كنترل اجراي دستورالعمل: انجام حسابرسي

 

3-    ضمائم: فرم ماموريت داخل كشور، فرم ماموريت خارج از كشور


مطالب مشابه :


آیین نامه ماموریت

3- ضمائم: فرم ماموريت داخل كشور، فرم ماموريت خارج از آیین نامه ماموریت قراردادهای
شرح وظایف تکنسین و امدادگران اورژانس پیش بیمارستانی 115

فرم ماموریت. 125 و هلال احمر و ) - -6 ارتباط و همکاري شایسته با سایر ارگانها
قوانین و مقررات اداری

oپس از انجام این مراحل فرم ماموریت به امور اداری تحویل تا در کارکر پرسنل ثبت و پس از تایید
فرم تایید تحویل واحد آپارتمانی به منظور پیگیری پایان ماموریت تعاونی

عمران و توسعه شهرک صدف - فرم تایید تحویل واحد آپارتمانی به منظور پیگیری پایان ماموریت
گزارش ماموریت به استان کرمانشاه

موسسه خیریّه عترت بوتراب - گزارش ماموریت به استان کرمانشاه - به ذره گر نظر لطف بوتراب کند/ به
نمونه طرح برنامه ریزی استراتژیک

تفصیلی. ردیف عناویــــن صفحه. 1. تاریخچه. 6-7. 2. فرم خام اجزاء ماموریت . 8. 3. نظرات همکاران
ماموریت غیر ممکن!

خاطرات یک پزشک - ماموریت غیر ممکن! - داستانهای تلخ و شیرین زندگی مردمی از جنس خودمان
برچسب :