فرم ماموریت

 • آیین نامه ماموریت

  هدف: تعيين شرايط و تامين هزينه‌هاي ماموريت كليه كاركناني كه بنا به ضرورت جهت امور محوله از طرف شركت، طي حكم كتبي و رسمي به مأموريت داخل و خارج از كشور اعزام مي گردند. 1-     دامنه‌ي کاربرد: كليه كاركنان............. اعم از رسمي، قراردادي و ... 2-    پيش‌نيازها: آيين‌نامه حقوق و دستمزد، آيين‌نامه تنخواه گردان 3-  تعاريف/ اصطلاحات: «ماموريت» به موردي اطلاق مي‌گردد كه فرد به اقتضاي شغل و بنا به دستور كارفرما، در محلي با حداقل 50 كيلومتر فاصله از محل كار دائمي خود، مامور به انجام كار مخصوصي گردد يا ناگزير باشد حداقل يك شب در محل مأموريت توقف نمايد. 4-    «محل كار دائمي» شهري است كه كاركنان به‌صورت روزانه و به اقتضاي موقعيت كار، در آن انجام وظيفه مي‌نمايند. 1-     شرح رويه/اقدامات: ماده يك – شرايط ماموريت تشخيص ضرورت انجام ماموريت با مدير واحد و تاييد آن با مديرعامل خواهد بود. محل كار مشاغلي مانند رانندگان، مسئولين خريد و كاركنان پروژه‌ها، كه به اقتضاي شغلي به نقاط مختلف تردد دارند، حوزه فعاليت واحد مربوطه مي باشد. به اين پرسنل كه خروج از محل كار دائمي، جزء الزامات كاري آنهاست، فوق‌العاده ماموريت تعلق نمي‌گيرد.   ماده دو – فوق العاده ماموريت به كاركناني كه به استناد حكم كتبي و رسمي به ماموريت داخل يا خارج از كشور اعزام مي‌شوند، فوق‌العاده ماموريت تعلق مي‌گيرد و مبناي آن معادل 30/1يا (0.033)حقوق پايه مربوطه است، و حداقل آن 70000 ريال است. تبصره 1 : حداكثر فوق‌العاده ماموريت در روزهاي تعطيل رسمي دو برابر مبلغ فوق‌العاده ماموريت در روزهاي عادي است. تبصره 2 : چنانچه ساعت شروع ماموريت -    قبل از ساعت 12 ظهر باشد، حق ماموريت كامل روزانه به مامور تعلق مي گيرد. (در صورت شروع ماموريت قبل از ساعت كاري، بابت ساعت‌هاي مازاد، طبق مقررات جاري شركت، اضافه‌كاري به مامور تعلق مي‌گيرد.) -       بعد از ساعت 12 ظهر باشد، نصف حق ماموريت روزانه به مامور تعلق مي‌گيرد. تبصره 3 : چنانچه ساعت خاتمه ماموريت -       قبل از ساعت 12 ظهر باشد، نصف حق ماموريت روزانه به مامور تعلق مي‌گيرد. -    بعد از ساعت 12 ظهر باشد، حق ماموريت كامل روزانه به مامور تعلق مي‌گيرد. (در صورت خاتمه ماموريت پس از ساعت كاري، طبق مقررات جاري شركت، اضافه‌كاري به مامور تعلق مي‌گيرد.) تبصره 4 : ثبت ساعات شروع و خاتمه كار روزانه در طول مدت ماموريت توسط مامور، الزامي و تاييد آن بر عهده مدير مربوطه است.   ماده سه – غذا بابت صبحانه، نهار و شام، روزانه مبلغ 50000 ريال (10000ريال بابت صبحانه، 25000ريال بابت ناهار و15000ريال بابت شام) با تاييد مدير به مامور تعلق مي‌گيرد. تبصره 1 : ... • شرح وظایف تکنسین و امدادگران اورژانس پیش بیمارستانی 115

  1-رعایت کامل قوانین ومقررات اداري درمحیط کار(ورود،خروج،مرخصی،رعایت نظافت،رعایت شئونات اخلاقی واسلامی، رعایت ظاهري آراسته ومرتب ،رعایت سلسله مراتب اداري وانجامامور محوله از طرف مسئولین وفرماندهان پایگاه ها2-انجام تغییر وتحول کامل شیفت از جمله آمبولانس (آب،روغن موتور و کلیه تجهیزات و کنترل کیف دارویی، کیف احیاء طبق چک لیست)، تلفن، بی سیم پایگاه، گزارش مشکلات ونواقصبه مرکز 600 از طریق فرماندهان پایگاه ها3-سرعت عمل و آمادگی کامل در اعزام به ماموریت با پوشش کامل یونیفرم مرتب مصوباورژانسدر تمام ساعت کاري4-پاسخگویی سریع به بیسیم و تلفن ( مأموریتها از طریق بی سیم به پایگاهها اعلام می گردد ) 5-رعایت دقیق وظایفدر حین انجام مأموریت و برخورد علمی با بیمار 6-حضور مداوم و موثر تکنسین بر بالین بیمار در کابین عقب آمبولانسو حین حمل7-معاینه دقیق بیماران ،کنترل علائم حیاتی و شرح حال گیري مناسب و مشاوره با پزشکمرکز 10-50 ) ثابت سازي و انتقال(حمل) مصدومان بر اساس موازین و اصول آموزشی با مشارکت )کلیه پرسنل حاضر در صحنه8-جایگزینی و کنترل مجدد داروها،تجهیزات ، اکسیژن سانترال و پرتابل به محض بازگشت از مأموریت به پایگاه9-حفظ و نگهداري اموال دولتی و دقتدر نگهداري از تجهیزات 10-عدم خروج از منطقه با آمبولانسبدون هماهنگی با مرکز فرماندهی 115 11-خودداري از دریافت هرگونه وجه از بیمار و خانواده او هرچند با رضایت آنان باشد. 12-عدم توصیه بیمارستان خصوصی یا پزشک خاص یا آمبولانس خصوصی به بیماران و خانواده وي13-شرکت در جلسات آموزشی و آزمونها طبق برنامه هاي ابلاغی و اعلام نیاز هاي آموزشی خود 14-علمی که با هماهنگی مسئول منطقه برگزار می شود. Briefing شرکتفعال در جلسات 15-تعامل و همکاري با ارگانهاي امدادي( 110.125 .هلال احمرو...) و پرسنل مرکزاورژانس 115 در انجام ماموریتهاي محوله و پرهیز از هرگونه مجادله ( درصورتیکه همکاران گرامی ایرادينسبت به عملکرد این مرکز دارند یا شاهد برخورد ناشایست می باشند مورد را مکتوب بهسرپرستی ارسال نمایند و پیگیري تا حصول نتیجه اعمال گردد )تکنسین و امدادگران اورژانسپیشبیمارستانی 11516-هماهنگی وکسب تکلیف از پرسنل مرکز 600 جهت اعزام بیماران به بیمارستان (بدیهی است شوك،پره شوك،خونریزي ،CPR ) 10 نزدیکترین مرکز درمانی پابرجاست - اصل بیمار 99غیرقابل کنترل )17-تحویل دقیق بیمار به مرکز درمانی با اخذ امضاءو مهر ارجاع بیمارستان(فرم ماموریت 115 بایستی کامل تکمیل شده باشد و درمصدومان تصادفی کلمه تصادفی در فرم ماموریت ثبتگردد )18-در کد هاي بدون پزشک ( پرستار ارشد هر آمبولانس مسئولیت Senior رعایت دستورات نظارت بر عملکرد سایر تکنسینها ...

 • قوانین و مقررات اداری

         انواع مرخصی :     oمرخص استحقاقی(روزانه. ساعتی) oمرخص استعلاجی oمرخصی تشویقی oمرخصی بدون حقوق   oمرخص استحقاقی(روزانه. ساعتی)   oپرسنل شاغل در شرکت مجاز به استفاده از 221 ساعت مرخصی استحقاقی طبق قانون کار جمهوری اسلامی ایران میباشند که بصورت ماهانه 5/18 ساعت میباشد. oنحوه استفاده از آن بشرح ذیل میباشد oپرسنل پس از تکمیل نمون کلیه اطلاعات درون برگه مرخصی اعم از روزانه  یا ساعتی آن را به امضاء مسئول مربوطه رساند و برگه مرخصی را به واحد انتظامات تحویل میدهد. oلازم به ذکر است مرخصی روزانه باید روز قبل از مرخصی به واحد انتظامات ارائه شود.   oمرخصی استعلاجی   oمرخصی استعلاجی به دوشکل میباشد oکمتر از سه روز oبیش از سه روز   o1- طبق قانون کار،  سازمان تامین اجتماعی مرخصی استعلاجی کمتر از سه روز را پرداخت نمی نماید لذا کارفرما تا سقف سه روز مرخصی استعلاجی کارگر را پس از تایید پزشک شرکت قابل قبول دانسته و حقوق  مربوطه را پرداخت می نماید. o2-  درصورتیکه مرخصی استعلاجــی بیش از ســــه روز باشد باید گواهی استعلاجی به تایید پزشک معتمد سازمان تامین اجتماعی شهرستان رسیده و کلیه حقــوق و مزایـای فرد از طرف سازمـان تامین اجتماعی  پس از پایان دوره استعلاجـی پرداخت میگردد و جهت شروع مجدد کار، فرم معرفـی بـــکار که از طرف سازما تامین اجتماعی صـادر میگــردد توسط پرسنل به امور اداری تحول گردیده تا پس از تکمیل آن به سازمان ارائه شـــود. این مرخصی از میـــزان مرخصی استحقاقی پرسنل در طول سال کسر نمیشود.   oمرخصی تشویقی   oهمانگونه که از نام آن مشخص می باشد بصورت تشویقی با تایید مدیریت به پرسنل داده میشود . oمرخصی ازدواج و یا فوت بستگان درجه اول(پدر. مادر. خواهر. برادر) بمدت سه روز با ذکر عنوان ثبت میگردد. این مرخصی از میزان مرخصی استحقاقی پرسنل در طول سال کسر نمیشود.   oمرخصی بدون حقوق   oدر موارد خاصی که پرسنل نیاز به یک دوره مرخصی طولانی بیش از مقدار مانده مرخصی استحقاقی خود دارند با تایید اولیه مسئول خود و در نهایت مدیریت میتوانند از مرخصی بدون حقوق استفاده نمایند.   oانواع ماموریت   oروزانه oساعتی   oماموریت روزانه   oدر این ماموریت که بصورت برون شهری انجام می گیرد پرسنل ابتدا برگه مخصوصی که به همین نام در فرمهای اداری موجود میباشد را تکمیل نموده و به امضاء مدیریت میرساند. o در تکمیل این فرم قبل از انجام ماموریت پرسنل مشخصات خود و موضوع ماموریت ومحل انجام ماموریت و ساعت انجام آن را ثبت مینمایند و در پایان ماموریت گزارش آن را در محل تعیین شده ثبت مینمایند. oپس از انجام این مراحل فرم ماموریت به امور ...

 • فرم تایید تحویل واحد آپارتمانی به منظور پیگیری پایان ماموریت تعاونی

  این فرم به برج ها تحویل می شود تا توسط مالکین تکمیل و امضاء شود  «بسمه تعالي » اینجانبان امضاء کنندگان ذیل این نامه اعلام می نماییم که واحدهای مسکونی خود را در برج                           در سال              در شهرک صدف تحویل گرفته ایم.    نام و نام خانوادگی: شماره واحد: امضاء: نام و نام خانوادگی: شماره واحد: امضاء: نام و نام خانوادگی: شماره واحد: امضاء: نام و نام خانوادگی: شماره واحد: امضاء: نام و نام خانوادگی: شماره واحد: امضاء: نام و نام خانوادگی: شماره واحد: امضاء: نام و نام خانوادگی: شماره واحد: امضاء: نام و نام خانوادگی: شماره واحد: امضاء: نام و نام خانوادگی: شماره واحد: امضاء: نام و نام خانوادگی: شماره واحد: امضاء: نام و نام خانوادگی: شماره واحد: امضاء: نام و نام خانوادگی: شماره واحد: امضاء: نام و نام خانوادگی: شماره واحد: امضاء: نام و نام خانوادگی: شماره واحد: امضاء: نام و نام خانوادگی: شماره واحد: امضاء: نام و نام خانوادگی: شماره واحد: امضاء: نام و نام خانوادگی: شماره واحد: امضاء: نام و نام خانوادگی: شماره واحد: امضاء: نام و نام خانوادگی: شماره واحد: امضاء: نام و نام خانوادگی: شماره واحد: امضاء: نام و نام خانوادگی: شماره واحد: امضاء: نام و نام خانوادگی: شماره واحد: امضاء: نام و نام خانوادگی: شماره واحد: امضاء: نام و نام خانوادگی: شماره واحد: امضاء: نام و نام خانوادگی: شماره واحد: امضاء: نام و نام خانوادگی: شماره واحد: امضاء: نام و نام خانوادگی: شماره واحد: امضاء: نام و نام خانوادگی: شماره واحد: امضاء: نام و نام خانوادگی: شماره واحد: امضاء: نام و نام خانوادگی: شماره واحد: امضاء:  

 • گزارش ماموریت به استان کرمانشاه

  گزارش ماموریت به استان کرمانشاه

    روز پنجشنبه 22 خرداد ماه 1393 همراه جناب آقای قاسم معاصر قائم مقام محترم مدیر عامل موسسه عترت بوتراب و جناب آقای موسی علیزادگان پس از خداحافظی با مسئولان محترم کمیته امداد استان لرستان، به سمت کرمانشاه حرکت کردیم. جاده های بین شهری هر سه استان ایلام، لرستان و کرمانشاه که 4 روز گذشته در آنجا حضور داشتیم، در حال تعریض و آسفالت بودند و جاده خرم آباد ـ کرمانشاه هم از این امر مستثنی نبود. حدود ساعت 17:45 نورآباد لرستان را ترک کردیم اما طبق اخبار منتشره، قرار بود آقای رئیس جمهور هم هفته آینده، میهمان مردم باصفای این دیار باشند. با این توصیف، خرداد 1393 ماه پربرکتی برای لرستان خواهد بود!ساعت 19:15 به کرمانشاه رسیدیم و در طول مسیر، طی تماس هایی که با حاج آقا سیدی و آقای جوانشیر داشتیم، مقرر شده بود هماهنگی های لازم را با مسئولان استان کرمانشاه به عمل آورند تا مانند لرستان، نتیجه ماموریت ما به تصمیم گیری کمیسیون مربوطه در کمیته امداد آن استان موکول نشود!   شناختی از کرمانشاه نداشتیم و به همین خاطر یک تاکسی گرفتیم تا ما را، تا مقابل ساختمان اداره کل کمیته امداد راهنمایی کند. راننده تاکسی از این ابتکار آقای معاصر خوشش آمده بود و می گفت این روش در مسافرت ها اصلاً به فکر من نمی رسد و همواره چندین ساعت علاف و در انواع ترافیک ها گیر می کنم تا بتوانم جایی را پیدا کنم. ساختمان کمیته امداد همچون خود شهر کرمانشاه عریض و طویل بود و مهمانسرای آن در سه طبقه احداث شده بود که طبقه همکف آن، سالن ورزشی بوده و به انواع لوازم ورزشی مجهز شده بود. روی شیشه دکه نگهبانی هم کاغذی نصب کرده بودند با این مضمون که هزینه اقامت هرشب، 30 هزار تومان می باشد!به نظر می رسید هماهنگی ها به خوبی انجام گرفته بود چرا که با چهره خندان آقای نگهبان روبه رو شدیم و بلافاصله ما را به اتاق هایمان راهنمایی کرد و گفت آقای مدیر کل تماس گرفته و چند دقیقه بعد اینجا خواهند بود. آقای مدیر کل که در راه بود، با تماس تلفنی، مسئول مشارکت های مردمی کمیته امداد را زودتر به محل اقامت ما اعزام کرده بود تا احیاناً حوصله مان سر نرود.یک ربع بعد، با آقای سیامک پاکرو مدیر کل محترم کمیته امداد استان کرمانشاه در مهمانسرا دیدار کردیم. او گفت: آقای استاندار سفارش های لازم را انجام داده و هر اوامری که داشته باشید در خدمت تان هستیم. و همین امر، روحیه ما را برای انجام ماموریت در این استان دو چندان کرد. آقای علیزادگان موسسه عترت بوتراب را معرفی و اهداف آن را تشریح کرد و درمورد حاج آقا سیدی هم توضیحات لازم را ارائه داد. حاج آقا معاصر هم، هدف از انجام این ماموریت را بیان نمود و درخواست کرد ...

 • نمونه طرح برنامه ریزی استراتژیک

  تفصیلیردیف  عناویــــن  صفحه 1 تاریخچه 6-7 2 فرم خام اجزاء ماموریت 8 3 نظرات همکاران پیرامون اجزاء ماموریت 9 - 10 4 پیش نویس بیانیه ماموریت 1-     13 5 نظرات همکاران پیرامون چشم انداز 14 6 نظرات همکاران پیرامون ارزشهای اساسی 15- 18 7 پیش نویس اولیه بیانیه  ماموریت , چشم انداز , ارزشهای اساسی 19 8 متن نهایی بیانیه  ماموریت , چشم انداز , ارزشهای اساسی 20 9 عوامل استراتژیک (نقاط قوت و ضعف و فرصت و تهدید ) 21- 38 10 جمع بندی عوامل داخلی – خارجی 39 11 لیست نهایی عوامل داخلی و خارجی 40 12 راهنمای تکمیل ارزیابی عوامل داخلی و خارجی 41 13 جدول ارزیابی عوامل داخلی و خارجی   42-43 14 جمع بندی اولیه نمرات عوامل داخلی و خارجی 44 15 نمودار موقعیت استراتژیک 45 16 جدول و نمودار GE 46-47 17 جدول و نمودار SPACE 48-49 18 ماتریس مقایسه شرکت با رقبا (CPM) 50-51 19 نظرات پیرامون ماتریس صنعت(CPM)  PAF و DOP 52-53 20 جمع بندی جدول ماتریس (CPM) 54 21 تجزیه وتحلیل موقعیت شرکت در مقایسه با رقبا 55-57 22 لیست اهداف استراتژیک کمی پنج ساله 58 23 نظرات همکاران پیرامون اهداف استراتژیک کمی پنج ساله 59-61 24 جمع بندی اولیه اهداف استراتژیک 62 25 ماتریس TOWS 63 26 نظرات همکاران پیرامون استراتژی های اصلی 64-69 27 جمع بندی استراتژی های اصلی 70 28 ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی 71 29 لیست استراتژی های وظیفه ای (کمیته اجرایی) 72 30 لیست نهایی استراتژی های وظیفه ای (کمیته راهبری) 73 31 لیست اهداف استراتژیک به تفکیک مناظرچهار گانه 74 32 جدول اهداف استراتژیک سالانه 75 33 جمع بندی اهداف استراتژیک 76 34 شاخص ها و راهکارهای استراتژیک 79-98            

 • ماموریت غیر ممکن!

  چقدر حال میده آدم شاهد درگیری دو تا نهاد دولتی باشه. بخصوص وقتی کار به زدوخورد بکشه و بیان پیش آدم. اونم مقامات ارشد. جالبه که فکر میکردن قضیه تلفنی حل میشه و نیاز نیست به ما مراجعه داشته باشن. یعنی تصورشون این بود که اکیپ پزشکی قانونی سوار آمبولانس میشه و میره خدمت آقایون در محل کارشون! اما خیلی زود متوجه شدن که اینها اوهامی بیش نیست. کلهم اجمعین مجبور شدن بیان پیش ما. بشینن کنار آحاد ملت فرم پذیرش پر کنن. به همراه توده مردم منتظر باشن و هر وقت نوبتشون شد بیان تو. فکر کنم حسابی لجشونو در آوردم. یکی از پرسنل ما که ظاهرا وابستگی جناحی به یکی از طرفین درگیری داشت و سنگشونو به سینه میزد٬ مصمم بود که در اموراتشون تسریع بشه. این بود که اونو هم سر جاش نشوندیم تا کار روال کند خودشو طی کنه و دوستان مرفه بی درد ما از همنشینی با پابرهنگان جامعه فیض بیشتری ببرن. اینطوری شاید یه چیزایی یادشون بیاد! البته نه اینکه پرسنل رو سر جای خودش نشونده باشم. چون میدونستم در حالت نشسته هم شرارت به خرج میده. این بود که فرستادمش دنبال نخود سیاه که اون نزدیکی نباشه! به تماس هاش هم جواب نمیدادم. اول صبح همین پرسنل بود که با هیجان به سراغ من اومد. در حالیکه حامل یه S.O.S بود: ــ مقامات شهری به جون هم افتادن! این میتونست پیش آگهی خوبی داشته باشه. از این نظر که خلق میتونستن یه مدت در آسایش باشن و از برنامه ریزیها و تصمیم گیریهای هوشمندانه اونا ولو به مدت کوتاه برحذر بمونن. شاید فکر کنید از سر لج و لجبازی اینکارا رو کردم. نه! چون من اصلا هیچ خصومتی با آقایون نداشتم. تازه با خیلی از اونها در جلسات شرکت میکردیم. در واقع پرونده حساسی پیش رو داشتیم. تلفن پشت تلفن امان مارو بریده بود. همین باعث شده بود که چنین راهکاری رو در پیش بگیریم. کاملا بی طرف تا هیچ حساسیتی ایجاد نکنیم. اوایل دوران کارم خیلی ایده آل فکر و رفتار میکردم. هر کسی تلفن میزد یا سفارشی میکرد صاف میزدم تو برجکش. به قدری از اینکه یکی گوشی به دست میاد تو اتاق و اونو به من میده تا از آدم پشت خط سفارش بگیرم متنفرم که حد نداره. اون موقع بلافاصله گوشی رو قطع میکردم و دوباره میدادم به دستش. خیلی حال میداد. اما یه مدت بعد به این نتیجه رسیدم که با اینکار همه رو با خودم دشمن کردم. همکارای با تجربه من اعتقاد داشتن نیاز به چنین برخورد تندی نیست و میشه با حفظ احترام متقابل در چارچوب قانون کار کرد. همین رویه رو در پیش گرفتم. بهتر شد. اما تلفنها و سفارش ها سیر صعودی به خودش گرفت. تا جایی که حالا روزی نیست مقامی٬ مسئولی٬ یا حتی یه آدم علاف بهمون زنگ نزنه و سفارش نکنه. مثلا یه پسر شونزده ساله وارد ...