علوم. فصل اول (گل ، میوه ، دانه)


هدف ها: انتظار می رود در فرایند آموزش این درس هر دانش آموز به هدف های زیر برسد:

دانستنی ها و مهارت هانگرش ها
1-بامشاهده ی گیاهان گل دار و نحوه تشکیل میوه نتیجه می گیرد که گل به میوه تبدیل می شود
2-مشاهده کند که  دانه درون میوه تشکیل می شود و میوه ها را به چند دانه ای و یک دانه ای طبقه بندی کند.
3-دانه ها را از نظر رنگ ، شکل و اندازه با یکدیگر مقایسه نماید و تفوت ها و شباهت های آن ها را بیان کند.
4- دانه ها را به تک قسمتی و دو قسمتی طبقه بندی کند و با مقایسه ی دانه ها ی مختلف ، شباهت های آنها را نقاشی کند.
5- به کمک نقاشی مراحل مختلف رشد دانه از خاک را نشان دهد.
1-به مشاهده ی دقیق علاقمند شود.

2- به کاشت ، حفظ و نگهداری گیاهان علاقه نشان دهد.

3- نسبت به کار گروهی علاقمند شود.

byrrn3wg8t2612g7fmjy.jpg

ارائه:ccgyzkn863s1iojern4f.jpg

شروع درس:
از بچه بخواهید یک گل (آفتابگردان ، گل انار یا هر گل دیگر را باخود به کلاس بیاورند. در صورت امکان این فعالیت در محیطی مثل پارک یا حیاط مدرسه که گل و گیاه دارد انجام شود)
از بچه ها بخواهید که گلی را که خود آورده اند به دقت نگاه کنند و اگر بین گل خود و دوستانشان شباهت هایی می بینند با آنها یک گروه تشکیل دهند.سپس هرکس آنچه درباره ی گل خود می داند ، به افراد گروه نیز بگوید.
از بچه ها بپرسید  گل کدام گروه شبیه گل این صفحه است؟ از یکی دو نفر بخواهید درباره این صفحه هر چه می دانند برای کلاس بگویند.(نام، رنگ ، شکل ، تعداد گل برگهاو...)

صفحه دوم: از هر گروه بخواهیدنام یک میوه را برای خود در نظر بگیرد و با همفکری با یکدیگر شکل میوه ی مورد نظر را بکشد، مثلا سیب، انار ، گیلاس و...

پرسش: میوه ی شما قبل از تبدیل شدن به میوه چه شکلی بوده؟ به دانش آموزان فرصت دهید و از آنها بخواهید تصورات خود را با نقاشی نشان دهند(درست یا غلط بودن تصورات دانش آموزان مهم نیست، مهم ایجاد زمینه برای فکر کردن است) سپس از دانش آموزان بخواهید نقاشی هایشان را با گروه های دیگر رد وبدل کنند.
پرسش: میوه ی کال (نارس)درخت قبلا چه شکلی بوده است؟ (گل یا شکوفه)
میوه ی کال بعدا به چه شکلی در می آید؟ (میوه ی رسیده)
گل بعد از تبدیل شدن به میوه به چه شکلی در می آید؟ (خشک می شود یا از بین می رود؟)
چه میوه هایی را می شناسید؟
آیا می دانید این میوه ها چگونه به وجود می آیند؟(انتظار ما از دانش آموزان ، پاسخ درست به سوالات نیست بلکه آنها را به مشاهده ی دقیق در طبیعت ترغیب می کنیم)
در پایان فعالیت دانش آموز نتیجه می گیرد که گل میوه را به وجود می آورد.
فعالیت منزل: از دانش آموزان بخواهید که در منزل با کاغذهای رنگی یا بریده های روز نامه یا تکه پارچه های اضافی یا ترکیب با نقاشی یکی از مراحل رشد گیاه را تا رسیدن به میوه نشان دهند(هدف تقویت پرورش توانایی به تصویر در آوردن ذهنیت هاست نه آموزش مفهوم خاص)


cqk05t9rjdh5bu939zwn.jpg

از افراد گروه بخواهید که هر کدام یک یا چند نوع میوه با خود به کلاس بیاورند.
جدول این صفحه را بر روی تبلو رسم کنید و از آنها بخواهید که شکل جدول را در دفتر علوم خود بکشند.
به بچه ها بگویید فعالیت این صفحه را بخوانند و جدول گروه خود را کامل کنند. با حضور در گروه ها ببینیدآیا می تونند میوه ها را از وسط نصف کنند؟دانه های داخل میوه را به خوبی مشاهده می کنند؟ جدول را به درستی کامل می کنند؟فرصت فعالیت به یکدیگر را می دهند؟
از یک گروه بخواهید با توجه به فعالیتی که انجام دادند نتیجه ی فعالیت خود را بر روی تخته بنویسند و سپس گروه های دیگر نام میوه ها و تعداد دانه هایی را که نامشان در جدول این گروه نوشته نشده است را به آن اضافه کنند.
زبان آموزی: از گروه ها بخواهید تا با مشورت هم با کلمات «دانه» و «میوه» جمله ای معنادار بنویسند و شما جملات را بر روی تابلو بنویسید سپس شما چند جمله ی ناتمام مشابه نمونه ی زیر بر روی تخته ی کلاس بنویسید و از دانش آموزان بخواهید آنها را کامل کنند.
_میوه ، .... را در درون خود نگه می دارد.
_همه ی دانه ها .... میوه قرار دارند.
دانش اموزان در پایان نتیجه گیری می کنند که «میوه، دانه ها را در خود نگه می دارد.» برای پرورش خلاقیت :از  هر دانش آموز بخواهید میوه ی مورد علاقه ی خود را انتخاب کند، سپس از همه در خواست کنید که ضمن بستن چشم های خود ، سرشان را بر روی دست هایشان در روی میز قرار دهند ، آن گاه شما با صدای آرام و شمرده ، بخواهید که خصوصیات میوه ی خود را به یاد آورند. سپس از آنها بخواهید تا به درون میوه ی خود بروند و به جای هسته و یا دانه ی میوه قرار بگیرند و احساس کنند که دانه یا هسته شده اند. مکث کنید و به آن ها بگویید فکر کنند که میوه ی آن ها نابود شده است. بعد از چند دقیقه بگویید چشم های خود را باز کنند و احساس شان را درباره ی اگر این میوه نبود دچار چه مشکلی می شدند بیان کنند.(این تنها یک فعالیت پیشنهادی برای پرورش خلاقیت و قدرت تخیل است)


صفحه چهارم: هردانش آموز 3 تا 5 نوع دانه و از هر کدام 10 عدد به کلاس بیاورد.
گروه های 2 تا 3 نفری تشکیل داده و سپس دانه هایی را که با خود آورده اند با هم مخلوط کنند آنگاه مراحل 1- 2 و 3 این صفحه را انجام دهند.(آنها را آزاد بگذارید تا به هر روشی که می توانند دانه ها راطبقه بندی کنند) با حضور در گروه ها فعالیت آن ها را مورد مشاهده قرار دهید(توجه کنید که تبادل نظر در گروه صورت بگیرد)
پرسش: طبقه بندی گروه شما چه تفاوتی با بقیه ی گروه ها دارد؟
فایده ی طبقه بندی چیست؟(هدف دریافت پاسخ معینی نیست . شما هر پاسخ منطقی را بپذیرید) در صورت نیاز با پرسش های مناسب آنها را هدایت کنید تا به درستی طبقه بندی کنند.
xsly2arl6bp2s0qeyeul.jpgدو روز قبل از دانش آموزان بخواهید که 5 یا 6 دانه & مانند لوبیا یا نخود لای پارچه ی خیس قرار دهند. (لازم است از قبل محیط مناسبی در کلاس فراهم کنید تا دانش آموزان در پایان هر مرحله ی فعالیت ، لیوان خود را به همراه دانه ی لوبیا برای مرحله ی بعد و مشاهده ی مستمر در آنجا قرار دهند.)

از دانش آموزان بخواهید فعالیت این صفحه را طبق متن انجام دهند. این فرصت را فراهم آورید تا خودشان متن را در گروهبخوانند و تصمیم بگیرند که چگونه آن را انجام دهند؟( حضور شما و مشاهده ی فعالیت گروه ها و هدایت غیر مستقیم شما فراموش نشود)

انتظار می رود که دانش اموزان پس از مشاهده ی دانه ها و توجه به صحبت های یکدیگر بتوانند نتیجه گیری کنند که دانه های آنها دارای قسمت های مشابهی است. از آن ها بخواهید سه قسمت را به میل خود نام گذاری کنند و شما هم می توانید نم هایی را که دانشمندان بر این سه قسمت (پوسته& گیاهک ، غذای گیاه) گذاشته اند را بیان کنید.
از دانش آموزان بپرسید «آیا می توان گفت که همه ی دانه ها این سه قسمت را دارند؟»از آنها بخواهید که با خیس کردن دانه های مختلف پسخ را در عمل مشاهده کنند.
پرسش : اگر دانه نبود چه می شد؟(هدف رسیدن به ین نتیجه است که اگر دانه نبود هیچ گیاه جدیدی به وجود نمی آمد)

تلفیق با زبان آموزی: کلماتی مانند : دانه ، لوبیا ، گیاه لوبیا ، خاک و... را بر روی تخته ی کلاس بنویسید و از دانش آموزان بخواهید به صورت گروهی برای هر کلمه یک جمله بنویسند.

صفحه ی آخر این درس: از هر دانش آموز بخواهید تا به تصویر این صفحه ی کتاب توجه کندو آن را به ترتیب شماره گذاری کند. به آن ها چند دقیقه فرصت دهید تا درباره ی داستان این تصاویر به تنهایی فکر کنند.

تلفیق با هنر و زبان آموزی: دانش آموزان را به دو گروه تقسیم کنید و از آن ها بخواهید که به دو سوال زیر پاسخ دهند:
1- اگر جای یک گیاه بودید، دوست داشتید دیگران چگونه از شما مراقبت کنند؟
2- اگر به جای یک دانه بودید، دوست داشتید دیگران چگونه از شما مراقبت کنند؟
(دانش آموزان می توانند پاسخ ها را به صورت نقاشی ارائه دهند)روش های پیشنهادی:


آتین

برای آموزش درون میوه چیست(صفحه ی 8 کتاب )؟ ابتدا دونوع میوه به کلاس می برم و به دانش آموزان نشان می دهم و می پرسم ؟ نامشان چیست ؟ اگر نام میوه را گفتند به انان می گویم نام کلی آنها چیست ؟ آن قدر می پرسم تا به میوه اشاره کنند. سپس انواع دیگر میوه را نام ببرند؟ سپس هر دو میوه را از وسط می برم . از دانش آموزان می پرسم : درون این میوه ها چیست ؟ روی کاغذ بزرگی با عنوان( میوه ها) :گفته های آنان را یادداشت می کنم . ما این چیزهارا دیدیم 1- قسمت گوشتی دانه ها 2- قسمت خوردنی و...کلاس را گروه بندی کرده و به هر گروه دو میوه می دهم تا با دقت ببرند و خود نیز در تقسیم آن کمک می نمایم دانش آموزان تعداد دانه ها را می شمارندو نتیجه را می نویسند . در ضمن پرسشهایی را روی برگه نوشته و به آنان می دهم تا ضمن بررسی میوه به آنان فکرکنند؟ آیا همه یدانه ها درهمه ی میوه ها یکسان است؟

آیا تعداد همه ی دانه ها یکسان است؟سپس از گروه ها می خواهم تا نتایج خود را به کلاس گزارش دهند و بیشترین و کمترین دانه را تابلو بنویسند. بعد سوالاتی از آنان می پرسم ! آیا تعداد و نوع دانه ها درهمه ی میوه ها یکسان بود. آیا با نگاه کردن به بیرون هر میوه می توانید بگویید که درون آن چند دانه دارد؟ به هر گروه یک موز و کیوی نشان می دهم و از آنان می پزسم آیا این میوه ها نیز دانه دارند برای مشاهده ی دقیق تر ار یک ذره بین استفاده می کنم در پایان برای این که بفهمیم که مفهوم میوه را درک کرده اندچند نوع دیگر از میوه ها را نام ببرند؟ سپس به هر دانش آموز یک برگه ی در جست و جوی میوه می دهم تا در منزل تکمیل کنند و به مدرسه باز گردانند؟ در ضمن از آنان می خواهم دانه هایی که تحقیق کرده اند به کلاس بیاوند و در پاکت ریخته و منگه می زنم و در تابلو به نمایش می گذارم .

دانه ها را بررسی کنیم ( 10 و 11)یک مشت دانه لوبیا را نشان می دهم و از آنان می پرسم : فکر می کنید که درون این لوبیا ها چیست ؟ سپس بحث کلاسی را شروع می کنم . دانش آموزان باید پاسخ خودر ا و چیزی که فکر می کنند درون دانه هست بنویسند . دانه هایی را که از شب قبل خیس کرده اند خوب مشاهده کنند و بخش های مختلف دانه ی لوبیا را باز کرده تا ببینند که درون آن ها چیست برای آسان کردن آموزش در باره ی آنچه می بینند گفت و گو کنیم و در باره ی هر بخش بحث می کنیم . دانش آموزان مشاهدات خود را درون یک برگه ی کارنما که بشکل لوبیا است یادداشت می کنند. از آنان سوال می کنم آیا درون همه ی دانه ها جوانه وجود دارد ؟ چگونه می توانیم این مساله را کشف کنیم ؟ یا آیا نگاه کردن به درون دانه ها ی دیگر به ما کمک می کند ؟ چگونه آزمایش خود را بر اساس این ها برقرار کنیم ؟وقتی مطلب را دریافتند از آنان می خواهم که پیش بینی کنند چه چیز را کشف خواهند کرد.چند دانه ی دیگر را نیز که از شب قبل نم خوردن در اختیار آنان قرار می دهم تا در برگه ی شخصی خود بنویسند و آموخته های آنان را در پایان تایید یا تکمیل می کنم سپس می پرسم اگر دانه را بکاریم چه روی می دهد و هر دانش آموز یک دانه بکارد هنگامی که دانه ها جوانه زد و از خاک بیرون آمد از دانش آموزان می خواهم کتاب کوچکی را باعنوان ( درون دانه چیست ) را کامل کنند مثلا دانه رامه باز می کنیم درون آن یک جوانه است. این جوانه رشد می کند و یک گیاه کامل می شود. کتاب کارها در کلاس به نمایش می گذارم.


خوزمرگان 1:

برای این درس به بچه ها از یه روز قبل گفته بودم با خودشون میوه و آجیل بیارن
بعد سر زنگ علوم بهشون گفتم بریم توی پارک مدرسه که این میوه ها و آجیل ها رو بخوریم
اونجا میوه ها رو خوردیم ولی دانه های میوه رو دور نریختیم و دانه های هر میوه رو کنار گذاشتیم
یعنی باید فقط و فقط هسته های یک عدد میوه رو کنار میذاشتیم
مثلا یک گیلاس چند هسته دارد و ........
اینجوری میوه های یک هسته و چند هسته تدریس شد
برای تدریس دانه ای یک قسمتی و دو قسمتی دانه های مختلف مثل بادام برنج گندم
و...... رو خیس کردیم و به بچه ها دادم که زیر انگشت آنها را فشار دهند
برای بچه های نیمه بینا توضیح دادم که شیاری در وسط دانه های دو قسمتی وجود دارد و برای بچه های نابینا ضمن نصف کردن دانه ها دو قسمتی بودن را توضیح دادم
دانه ای یک قسمتی فاقد شیار بودند و زییر دست بچه های نابینا له می شدند
این هم مفهوم دانه های یک قسمتی و دو قسمتی
برای بچه ها لوبیای خیس شده بردم و بچه ها پوست آن را جدا کردند و آن را نصف کردیم و جوانه رو به بچه های نیمه بینا و نابینا نشون دادم و وظیفه ی آن را توضیح دادم
وقسمتهای مختلف دانه لوبیا تدریس شد
ضمنا بعد از خوردن میوه ها و جدا کردن دانه ها نحوه تولید میوه تدریس شد
که اول دانه کاشته می شود و .......
به عنوان تکلیف هم دانه های مختلف که می شناسند رو به صورت جداگانه آوردند و در مورد خوصوصیلت آن توضیح می دادند

و لوبیا کاشتیم و ......مطالب مشابه :


داستان علمی مراحل رشد دانه ی لوبیا از نرجس رضائی دانش آموز کلاس دوم دبستان فرهنگیان2

داستان علمی مراحل رشد دانه ی لوبیا از نرجس رضائی دانش هر روز لوبیا بزرگ می شد و ریشه و
زراعت لوبیا قرمز

مراحل کاشت. انتخاب لوبیا به دلیل رشد نسبتا کند دراوایل دوره رشد نسبت به وبسایت مطالب و
آزمایش رشد لوبیا

آزمایش رشد لوبیا مناسب گذاشتند تا شاهد مراحل رشد یک بقیه تصاویر به ادامه
جوانه زنی دانه ها

انیمیشن ها و تصاویر . مراحل مختلف رویش دانه در نخود. مقایسه رویش دانه لوبیا
دانه گیاهان و رشد آنها

دانه گیاهان و رشد تصاویر متحرک. مجله دانش آموزان در ساعت علوم در دفاتر خود مراحل رشد
لوبيا

لوبیا لوبیا (Kidney طول و مراحل رشد. تصاویر گل بگونیا
علوم. فصل اول (گل ، میوه ، دانه)

های روز نامه یا تکه پارچه های اضافی یا ترکیب با نقاشی یکی از مراحل رشد تصاویر به تنهایی
درس اول علوم دوم

را در دفتر یادداشت کنید مراحل رشد دانه را ی لوبیا را بکاریم تصاویر متحرک زیبا
نمونه سوالات درس علوم دوم ابتدایی

۴- در عکس زیر، مراحل رشد را به ترتیب شماره گذاری کنید. ۵- رشد یک دانه لوبیا تصاویر: کتابهای
برچسب :