مدار فرمان و قدرت راه اندازی موتور سه فاز به صورت ستاره-مثلث دستی


مدار فرمان و قدرت راه اندازی موتور سه فاز آسنکرون به صورت ستاره-مثلث دستی
وسایل و ابزار مورد نیاز:

[تصویر: image007.jpg]

نقشه مدار فرمان:

[تصویر: image0009.png]

شرح مدار:

همانطور که در مدار شکل بالا مشاهده می کنید مدار مربوط به راه اندازی موتور سه فاز آسنکرون می باشد.

حال اگر با وصل شستی استارت I جریان اطریق کنتاکتهای بسته ی استپ02 و بسته K3M به بوبین کنتاکتور K1M می رسد. پس از مغنا طیس شدن هسته تیغه ی باز K1M که در مسیر(2) قرار دارد بسته می شود و همزمان در یک لحظه :

- تیغه ی K1M که در مسیر کنتاکتور K3M وجود دارد باز می شود و از رسیدن جریان به بوبین کنتاکتور K3M و همزمانی کنتاکتور های ستاره و مثلث جلو گیری می کند.

- جریان به بوبین کنتاکتور K2M می رسد و در نتیجیه تیغه ی باز آن که در مسیر بوبین K3M است بسته می شود و نقش تیغه خود نگهدارنده را خواهد داشت.

- از لحطه ای که دست را از روی شستی I بر می داریم جریان از طریق تیغه ی باز K2M که به صورت موازی با تیغه ی باز K1M به بو بین کنتاکتور K1M می رسد.

دو کنتاکتور K1M,K2M در مدار قرار دارند و موتور به صورت ستاره کار مکند. با فشار بر شستی استپ 02 مسیر جریان بوبین کنتاکتور K1M قطع می شود .

در نتیجه علاوه بر این که کنتاکتور K2M وصل می ماند جریان از تیغه ی بسته K1M به بو بین کنتاکتور K3M نیز می رسد.

برای بالا بردن درجه حفا ظت تیغه ی بسته K3M در مسیر کنتاکتور K1M قرار می گیرد تا پدیده ی همزمانی اتفاق نیا فتد.

از این لحظه به بعد دو کنتاکتور K2M,K3M در مدار هستند و موتور به حالت ستاره کار می کند.


مدار قدرت:


مطالب مشابه :


مدارفرمان

3-مدار فرمان و قدرت راه اندازی موتور سه فاز آسنکرون به صورت ستاره-مثلث اتو ما تیک
جزو مدار فرمان با راهنمای فارسی

جزو مدار فرمان با راهنمای در زیر برای مثال به بررسی مدار مدار ستارهمثلث اتوماتیک
دانلود کامل نقشه های مدار فرمان و قدرت

مجموع نقشه ی مدار فرمان و مدار قدرت رو برای - راه اندازی موتور به صورت ستاره مثلث
کارگاه مدار فرمان

دارد که علاوه بر مدار فرمان مدار قدرت نیز مدار که مدار ستاره مثلث دستی نام دارد
مدار فرمان و قدرت راه اندازی موتور سه فاز به صورت ستاره-مثلث دستی

مدار فرمان و قدرت راه اندازی موتور سه فاز آسنکرون به صورت ستاره-مثلث دستی
طراحی مدار و نحوه راه اندازی الکتروموتورهای سه فاز صنعتی ( اصول مدارهای کنترل )

مدار فرمان راه مدار فرمان راه اندازی الکتروموتور سه فاز به صورت ستاره - مثلث دستی . مدار
دانلود کلیه مدارات فرمان برق صنعتی با logoV5 بصورت PDF

دانلود کلیه مدارات فرمان برق صنعتی با logoV5 بصورت PDF [نویسنده : 5- الف-مدار ستاره مثلث
مدار فرمان و قدرت راه اندازی موتور سه فاز آسنکرون به صورت ستاره-مثلث دستی

مدار فرمان و قدرت راه اندازی موتور سه فاز آسنکرون به صورت ستاره-مثلث دستی
سیم کشی ستاره - مثلث

مدار فرمان - راه اندازی مستقیم(مدار فرمان مدار بالا) معرفی چیلر تراکمی نوع اسکرو ( Screw )
برچسب :