نمونه سوالات تستی حسابداری تکمیلی

بسمه تعالی

سئوالات آزمون کتبی مهارت حسابداری تکمیلی                     مدت امتحان : 60 دقیقه

۩ ۩     لطفا روی برگه سوالات علامت نزنید.          خرداد 87    نهایی

1- در صورتی که در سیستم حسابداری، برای حذف مطالبات سوخت شده در طول سال مالی روش ایجاد ذخیره انتخاب گردد هنگام سوخت مطالبات چه حسابی بدهکار می گردد؟

الف) ذخیره مطالبات سوخت شده                                            ب) ذخیره مطالبات مشکوک الوصول

ج) هزینه مطالبات سوخت شده                                                                  د) هزینه مطالبات مشکوک الوصول

2- مانده حساب فروش در پایان دوره مالی  320.000 ريال تخفیفات نقدی فروش  18.000 ريال و برگشت از فروش و تخفیفات 7.000 ريال است اگر 3% فروش خالص برای ذخیره مطالبات مشکوک الوصول در نظر گرفته شود چند ريال بستانکار می شود؟

الف)   8.550                           ب)   9.150                   ج) 8.850                                             د) 8.400

3-  در برقراري مجدد طلب سوخت شده ای که سال قبل به روش حذف مستقيم از دفاتر موسسه حذف گردیده بود، چه حسابي بدهکار مي‌شود؟

الف) ساير درآمدها             ب) حسابهاي دريافتني          ج) ذخیره مطالبات مشکوک الوصول          د) هزینه مطالبات سوخت شده

4- حساب هزينه مطالبات مشكوك‌الوصول در صورت‌حساب سود و زیان جزء هزينه‌هاي . . . . . . . مي‌آيد.

الف) عمومي و اداري                                                                     ب) عمومی و فروش

ج)  توزیع وفروش                                                                              د) هزینه های غیر عملیاتی  

 5- مانده حسابهاي دريافتني در دفاتر مؤسسه آلفا 2.300.000 ريال مي‌باشد. چنانچه  روش برآورد ذخيره مطالبات مشكوك‌الوصول 10% مانده حسابهاي دريافتني باشد. در ثبت اصلاحی پایان دوره حساب ذخیره به چه مبلغی بدهکار یا بستانکار می گردد؟

الف) 120.000 بدهکار                      ب) 140.000 بستانکار                  ج) 150.000 بدهکار                   د) 230.000 بستانکار                  

6 - قيمت تمام‌شده يك دستگاه رایانه  7.000.000  ريال و ارزش اسقاط آن 2.000.000 ريال و عمر مفيد آن 10 سال است. هزینه استهلاک سالانه به روش خط مستقیم چند ريال است؟

 الف) 200.000 ريال                          ب) 500.000                          ج) 700.000                                 د) 900.000

7- بابت پرداخت  5.000.000 ريال هزینه تعمیرات اساسی ساختمان چه حسابی در دفاتر بدهکار می گردد؟ 

الف) بانک                                        ب) ساختمان                            ج) هزینه تعمیرات                          د) هزینه تعمیرات اساسی

8- درمورد روش درصدي از ارزش دفتري برای محاسبه استهلاک، كدام گزينه درست است؟

الف) نرخ استهلاك ثابت نيست.                                              ب) از ارزش اسقاط صحبتي به ميان نمي‌آيد.

ج) درصد استهلاك سالانه تغيير مي‌كند.                                    د) هزينه استهلاك سالانه ثابت است.

9- وانت بیمه شده ای را که قیمت تمام شده آن  4.000.000  استهلاک انباشته آن تا تاریخ  حادثه 1.600.000 ريال بود در تاریخ 8/4/ 2×  در اثر تصادف کاملاً متلاشی شد و بیمه بابت آن مبلغ 2.200.000 ريال خسارت پرداخت نمود زیان حاصل از تصادف چه مبلغی است؟

الف) 200.000                              ب)600.000                               ج)1.800.000                          د) 2.400.000

10- در کدام مورد حساب کالای امانی در دفاتر آمر بستانکار می شود؟

الف)پرداخت هزینه ها توسط حق العمل کار                                       ب) ارسال کالا به حق العمل کار                    

ج) دریافت حواله از حق العمل کار                                                       د) فروش کالا توسط حق العمل کار  

11- هزینه های انجام شده توسط حق العمل کار بابت کالای ارسالی فروخته شده به عهده ................ می باشد.

الف) خریدار                   ب)حق العمل کار                               ج) آمر و حق العمل کار بطور مساوی            د) آمر

12- موجودی کالای امانی در دفاتر حق العمل کار در پایان دوره مالی جزء موجودی کالای ........... در صورتهای مالی وی نشان داده می شود؟

الف) آمر                         ب)حق العمل کار                                      ج) خریدار                                  د) نماینده تجاری

13- مبلغ حق التضمین مقرره بعد از فروش کالا در دفاتر  حق العمل کار به چه حسابی بدهکار می شود؟

الف) آمر                         ب)حق العمل کار                                        ج)درآمد حق التضمین                د) حق التضمین           

14- هنگام برگشت کالا از شعبه به مرکز ، در روش ارسال قیمت تمام شده باضافه چند درصد سودچه حساب یا حسابهایی بدهکار می شوند؟

الف) کالای شعبه (به قیمت تمام شده) و تعدیل کالای شعبه (سود منظور شده)      ب) موجودی کالای شعبه و کالای برگشتی از شعبه

ج) کالای ارسالی (به قیمت تمام شده) و تعدیل کالای شعبه (سود منظور شده)       د) کالابرگشتی از شعبه و خلاصه سود وزیان         

15- بابت ثبت تخفیفات نقدی فروش شعبه، کدام حساب در دفاتر مرکز بستانکار می شود؟

الف) تخفیفات نقدی فروش                ب) حسابهای دریافتنی شعبه             ج) کالای ارسالی                   د) کالای شعبه

16- بابت تخفیفات اعطایی با توافق مرکز  در روش ارسال کالا به قیمت فروش کدام حساب بدهکار می گردد؟

الف) تخفیفات نقدی                          ب) کالای  شعبه                          ج) کالای ارسالی                      د) هزینه های شعبه 

17- روش قيمت‌گذاري كالاي ارسالي از مركز، ارسال كالا به قيمت تمام‌شده درکدام شرایط مورد استفاده قرار مي‌گيرد؟

الف) بازار انحصاری نباشد                                                                  ب) کالا فاسد شدنی باشد

ج) نوسان قیمت فروش در بازار زیاد باشد                                                د) ارائه تخفیف میسر نباشد.

18- کدامیک  از روشهای قيمت‌گذاري كالاي ارسالي از مركز به شعبه نمی باشد؟

الف) قیمت خرده فروشی       ب) قیمت تمام شده        ج) قیمت فروش          د) قیمت تمام شده باضافه چند درصد سود

19- کدام گزینه در ارتباط با فروشگاههایی که بصورت دوایر اداره می شوند صحیح می باشد؟

الف) در سطح شهر پراکنده اند      ب) در سطح کشور پراکنده اند     ج) در زیر یک سقف قرار دارند      د) مانند شعب هستند

20- مبنای مناسب برای تسهیم هزینه رفاهی کارکنان  بعنوان یک هزینه عمومی مناسب می باشد؟

الف) مساحت دوایر                        ب) خرید دوایر                            ج) تعداد کارکنان                         د) فروش دوایر

21- در فروشگاهی که دارای دو دایره الف و ب می باشد هزینه اجاره محل پرداختی 300.000 ريال می باشد سهم دایره الف با مساحت 120 متر و دایره ب با مساحت 80 متر به ترتیب چقدر می باشد؟

الف) 150.000 -50.000            ب)  170.000 – 70.000              ج)  160.000  - 140.000                 د) 180.000  - 120.000 

22- برای ثبت در دفتر معین باید اقلام را از ........................... منتقل کرد.

الف) دفتر کل                         ب) سند حسابداری                          ج) دفتر روزنامه                          د) کارت حسابداری

23- کدام گزینه برای ثبت پرداخت نقدی هزینه حمل ونقل کالا از گمرک به انبار درمورد اعتبارات اسنادی صحیح می باشد؟

الف) اعتبارات اسنادی بدهکار  - صندوق بستانکار                            ب) اعتبارات اسنادی بدهکار  - بانک  بستانکار                       

ج) بانک بدهکار اعتبارات اسنادی بستانکار                                        د) اعتبارات اسنادی بدهکار  - چک پرداختنی بستانکار        

24- بابت استرداد ودیعه ثبت سفارش کدام حساب بستانکار می شود؟

الف) خرید کالا                          ب) بانک                            ج) اعتبارات اسنادی                          د) ودیعه ثبت سفارش  

 25- کدام گزینه در بستانکار حساب اعتبارات اسنادي ثبت می شود؟

الف) مخارج ترخیص کالا از گمرگ                                        ب) ثبت سپرده کارمزد گشایش اعتبار

ج) ثبت حق بیمه پرداختی بابت کالای خریداری شده                 د) ثبت برگشت مازاد سپرده ثبت سفارش

26- برداشت بانک بابت هزینه تأخیر  و واریز وجه اعتبار اسنادی، چه حسابی بدهکار می شود؟

الف) اعتبارات اسنادی                  ب) هزینه تأخیر                           ج) بانک                                 د) هزینه های عمومی   

27- دارایی های نامشهود در ترازنامه طبقه بندی شده در کدام طبقه از دارایی ها قرار می گیرند؟

الف) داراییهای جاری                    ب) دارایی های آنی        ج) سرمایه گذاری های بلند مدت         د) دارایی های غیر جاری

28- کدام گزینه از بدهی های بلندمدت محسوب می شود؟

الف) ذخیره مالیات بر درآمد      ب) حصه جاری بدهی های بلندمدت     ج) ذخیره مزایای پایان خدمت        د) پیش دریافت از مشتریان

29- سفارش کالا و مواد (کالای در راه) در ترازنامه طبقه بندی شده جزء کدام گروه ازاقلام ترازنامه قرار می گیرد؟

الف) دارایی غیر جاری                 ب) بدهی بلند مدت                     ج) دارایی ثابت                           د) دارایی جاری

30- عبارت «اقلامی که نقد هستند و یا در آینده نزدیک در جریان فعالیت های عادی موسسه به وجه نقد تبدیل خواهند شد» معرف کدام گزینه می باشد؟

الف) داراییهای ثابت                     ب) داراییهای جاری                  ج) دارایی غیر جاری                    د) داراییهای نامشهود

31-  کدام گزینه مربوط به نسبت های نقدینگی می باشد؟

الف) جاری                                  ب) آنی                                     ج) الف و ب                               د) بازده فروش                           

32- نسبت سرمایه در گردش معادل کدامیک از نسبت های مالی می باشد؟

الف) جاری                                   ب) آنی                                     ج) توان واریز بدهی ها                د) دوره متوسط فروش

فروش نسیه سالانه

= .............

متوسط مطالبات

33- فرمول                                                                                             مر بوط به کدام گزینه می باشد؟

 

فروش نسیه سالانه

= .............

متوسط مطالبات

33- فرمول                                                                                             مر بوط به کدام گزینه می باشد؟

 

الف) دوره وصول مطالبات           ب) دفعات گردش  مطالبات             ج) دوره متوسط فروش          د) دفعات گردش موجودی

34-  کدام گزینه بیانگر نسبت های سودآوری می باشد؟

الف) نرخ بازده سرمایه                   ب) بازده فروش                              ج) بازده دارایی                     د) همه موارد

35- عبارت «توانایی واحد تجاری را در واریز بدهی های کوتاه مدت نشان می دهد» مربوط به کدام نسبت می باشد؟

الف) فعالیت                                   ب) سودآوری                               ج) نقدینگی                         د) گردش مطالبات

36- قیمت تمام شده کامیونی   20.000.000 ريال و استهلاک انباشته آن تا تاریخ 1/1/5×  4.000.000 ريال می باشد.  اگر روش محاسبه استهلاک آن 20% ارزش دفتری باشد. استهلاک انباشته کامیون در صورت فروش در تاریخ 30/9/5× چه مبلغی خواهد بود؟

الف) 2.400.000                             ب) 5.200.000                          

  ج) 16.000.000                             د) 1.800.000

37- کدام گزینه در ارتباط با حقوق و دستمزد از مالیات معاف می باشد؟

الف) مزایای مستمر نقدی                 ب) فوق العاده شغل                     

 ج) حق جذب                              د) هزینه سفر                            

38- در صورت خرید کالا و استفاده از روش نگهداری دائمی موجودی کالا با استفاده از اعتبارات اسنادی، حساب اعتبارات اسنادی با کدام حساب بسته می شود؟

الف) حساب کالا                        ب) حساب کالای ارسالی                    ج) حساب خرید کالا                د) حساب موجودی کالا

39- حساب موجودی کالای شعبه دردفاتر مرکز برای شعبی که دفاتر مستقل ندارند در کدام طبقه از حسابها قرار می گیرد؟

الف) بدهی                                   ب) درآمد                              

ج) دارایی                                    د)سرمایه

40- در پایان دوره مالی حساب تعدیل کالای شعبه در دفاتر مرکز با کدام حساب بسته می شود؟

الف) حساب سود وزیان مرکز       ب) حساب کالای شعبه       ج) حساب کالای ارسالی         

  د) حساب سود وزیان شعبه


مطالب مشابه :


اطلاعیه گمرک درباره آزمون حق العملکاری

اطلاعیه گمرک درباره آزمون حق موافقت ,حداکثرتا پایان شهریور ماه سال جاری اعلام
حق العمل کار گمرکي

آزمون حق العمل کاري · داشتن حداقل 25 سال تمام تا تاريخ آزمون
سرفصل های مورد آزمون کارشناسی ارشد حسابداری

19- ازمون و فرض آماری شرکتهای خاص و حق العمل کاری . کارشناسي ارشد حسابداری سال 92.
نمونه سوالات حقوق تجارت 1

دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون قضاوت سال 91 . یا حق العمل کاری حق العمل کار است
نظر بهمن کشاورز پیرامون قانون جدید تجارت(در رابطه با تغییرات قانون جدید)

راهنمایی برای موفقیت در آزمون وکالت 94 دلالی، حقالعملکاری و حمل آزمون قضاوت سال
سر فصل کنکور کارشناسی ارشد رشته حسابداری

سوالات کنکور کارشناسی ارشد حسابداری سال 1394; کارت شرکت در آزمون و حق العمل کاری
نمونه سوالات تستی حسابداری تکمیلی

سوالات آزمون کارشناسی ارشد 91 + شده در طول سال مالی روش حق العمل کار
برچسب :